Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej zaprasza na studia

Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej zaprasza na studia

Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej zaprasza na studia

Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej zaprasza na studia

Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej realizuje kształcenie na dwóch kierunkach: Prawo oraz Administracja. Pierwszy prowadzony jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, drugi zaś wedle podziału na pierwszy i drugi stopień. Najistotniejszym celem procesu nauczania jest przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

 

KIERUNEK PRAWO

Studia na kierunku Prawo w Akademii Sztuki Wojennej nastawione są na pozyskanie umiejętności praktycznych. Program kształcenia, oprócz standardowych wykładów i ćwiczeń, zawiera również specjalistyczne fakultety i konserwatoria, symulacje procesów sądowych oraz inne zajęcia praktyczne. Zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy służą nie tylko realizowane przedmioty. Studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań między innymi w ramach Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa, a od przyszłego roku akademickiego działalność rozpocznie Klinika Prawa, dzięki której studenci będą mogli wykorzystać w praktyce zdobywaną na zajęciach wiedzę.

Po zakończeniu pięcioletniej nauki absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery praktycznej i zdawać egzamin na wybraną aplikację prawniczą, jak również ze względu na specjalistyczny profil kształcenia i biegłą znajomość zagadnień związanych między innymi z prawem wojskowym i obronnym, prawem bezpieczeństwa, prawem cyberprzestrzeni i nowych technologii, czy prawem lotniczym i kosmicznym będą mogli ubiegać się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, takich jak: Siły Zbrojne, Policja, Straż Graniczna, ABW, CBA, Agencja Wywiadu czy też Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

 

KIERUNEK ADMINISTRACJA

Studia na kierunku Administracja posiadają charakter interdyscyplinarny. Oprócz zagadnień związanych z szeroko rozumianą administracją, studenci zaznajamiają się z problematyką ekonomii, finansów publicznych, finansów wojskowych, czy statystyki. Rozwijaniu zainteresowań i kształceniu w konkretnej specjalizacji służą ścieżki kształcenia, wśród których wymienić można: administrację urzędniczą, administrację wojskową oraz nowe technologie w administracji.

Co po studiach? Przed absolwentami Administracji w Akademii Sztuki Wojennej otwierają się liczne możliwości zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej i wojskowej, służbach, inspekcjach i strażach, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jak również w firmach konsultingowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

ATUTY

Atutem realizowanego kształcenia w Instytucie Prawa jest różnorodność i atrakcyjność nauczania. Innowacyjne programy wprowadzają w życie założenia zawarte w priorytetowych kierunkach badań w resorcie Obrony Narodowej na lata 2017- 2026, a także wpisują się w system edukacyjny zawarty w Strategii Cyberbezpieczeństwa RP oraz w programie „Polska na Space 19+”, określającego perspektywy rozwoju sektora kosmicznego.

Oprócz dogłębnej, specjalistycznej wiedzy studenci rozwijają umiejętności językowe, a także pozyskują tzw. kompetencje miękkie oraz kształtują zdolności podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)