Zasady rekrutacji na SGH 2021/2022

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 741 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.; dalej „ustawa”) oraz § 102 ust. 1 pkt 1 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH      z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., uchwala się, co następuje:

 

DZIAŁ I

Ogólne zasady rekrutacji

Rozdział 1 Przepisy wstępne

 

§ 1

 

Niniejsza uchwała reguluje warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na  pierwszy  rok  studiów  pierwszego  i  drugiego  stopnia  prowadzonych  w formie studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  w  Szkole  Głównej  Handlowej  w Warszawie (dalej „SGH”), rozpoczynających się w semestrze zimowym 2021 r. oraz w semestrze letnim 2022 r.

 

§ 2

 

 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
  1. egzamin maturalny (dalej „Nowa Matura”) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od roku 2006 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 1. egzamin dojrzałości (dalej „Stara Matura”) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 2. Matura Międzynarodowa – egzamin, którego zdanie jest potwierdzone dyplomem IB (International Baccalaureate), wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 3. Matura Europejska – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate),  wydany   przez   Szkoły   Europejskie   zgodnie   z   Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 4. ISR (internetowy system rekrutacyjny) – elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia, dostępny na stronie internetowej SGH;
 5. osobiste konto rekrutacyjne – fragment ISR, w którym są gromadzone, przechowywane i udostępniane informacje związane z procesem rekrutacji kandydata na studia, w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 6. formularz rekrutacyjny ISR – część ISR, w której kandydat wybiera poziom studiów, na które chce się rekrutować;
 7. poziom ESOKJ – poziom znajomości języka obcego w rozumieniu przepisów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR (publikowanych m.in. na stronie internetowej SGH);
 8. UKR – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
  1. formach studiów, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć studia stacjonarne nieodpłatne, studia stacjonarne odpłatne, studia niestacjonarne popołudniowe, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne;
  2. kierunkach studiów, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć kierunki studiów prowadzone w języku polskim i językach obcych;
  3. świadectwie dojrzałości, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Nowej Matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Starej Matury, dyplom IB, dyplom EB oraz inne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.
 1. Przez termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy rozumie się odpowiednio datę rozpoczęcia i zakończenia rejestracji poprzez formularz rekrutacyjny ISR.

 

§ 3

 

 1. Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo polskie.
 2. Przyjęcie na studia osób nieposiadających polskiego obywatelstwa następuje na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności art. 323 ust. 1 ustawy oraz właściwych zarządzeń Rektora.

 

§ 4

 

 1. Rektor określa zarządzeniem limity przyjęć na studia.
 2. Limit przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim dzieli się następująco:
  1. 50% dla absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;
  2. 50% dla kandydatów z naboru powszechnego.
 3. Jeżeli  wypełnienie  limitu  przyjęć  przy  zachowaniu  parytetu,  o  którym  mowa  w ust. 2, jest niemożliwe, w pierwszej kolejności dobiera się kandydatów z naboru powszechnego.
 4. Uprawnione jest przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 1, oraz niezachowanie parytetu, o  którym  mowa  w  ust.  2,  decyzją  UKR  w  przypadku, o którym mowa w § 36 ust. 3, lub decyzją Rektora.

 

§ 5

 

 1. Kierunek studiów lub forma studiów są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania   do  przyjęcia   kandydatów  co  najmniej  w  liczbie  określonej   w zarządzeniu Rektora.
 2. Rektor może podjąć decyzję o obniżeniu liczby zakwalifikowanych kandydatów, która warunkuje uruchomienie kierunku studiów lub danej formy studiów.

 

§ 6

 

 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia jest prowadzona na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym.
 2. Rektor może zarządzić dodatkową rekrutację na studia drugiego stopnia w języku polskim rozpoczynające się w semestrze letnim.

 

Rozdział 2 Kandydaci

 

§ 7

 

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego  z  poszczególnych  przedmiotów,   o  których   mowa   w  przepisach  o systemie oświaty.
 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 3. Kandydaci na studia w języku angielskim zobowiązani są udokumentować znajomość  tego   języka   obcego   jednym   z   dokumentów   przedstawionych   w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

 1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje:
  1. na poszczególne formy studiów prowadzone w języku polskim, a wybór kierunku jest  dokonywany  w  trakcie  pierwszego  roku   studiów,  w  trybie   określonym w Regulaminie studiów albo
  2. na kierunki w języku angielskim, w formie studiów stacjonarnych: Global Business, Finance and Governance, International Economics, Management, Quantitative Methods in Economics and Information Systems.
 2. Przyjęcie na studia drugiego stopnia następuje na kierunki studiów prowadzone:
  1. w języku polskim: analiza danych – big data; e-biznes; ekonomia; ekonomiczna analiza prawa; finanse i rachunkowość; globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance); HR biznes partner; metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne; menedżerski; międzynarodowe stosunki gospodarcze; zarządzanie; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; zarządzanie projektami albo
  2. w języku angielskim: Advanced Analytics – Big Data; Finance and Accounting; Global Business, Finance and Governance; International Business.

 

DZIAŁ II

Postępowanie rekrutacyjne

Rozdział 1

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§ 9

 

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi UKR oraz Rektor.

 

§ 10

 

 1. Do zadań UKR należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Do zadań Rektora należy rozpatrywanie odwołań od decyzji UKR.

 

§ 11

 

 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga  głos przewodniczącego. Posiedzenia UKR są  protokołowane,  a protokoły są podpisywane przez członków UKR uczestniczących w posiedzeniu.
 2. Wszelkie   skreślenia   i  zmiany  dokonane   w  protokole   powinny  być  opisane    i potwierdzone podpisem przewodniczącego UKR.
 3. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia przygotowuje merytorycznie komisja. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący UKR. Komisja może upoważnić zastępcę przewodniczącego do podpisywania decyzji w jej imieniu.

 

§ 12

 

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o kompetencjach przewodniczącego UKR, należy przez to rozumieć również kompetencje zastępcy przewodniczącego UKR, który kieruje pracami komisji podczas nieobecności przewodniczącego lub wykonuje inne czynności w zastępstwie przewodniczącego.

 

Rozdział 2

Postanowienia wspólne dla rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

§ 13

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. rejestracji kandydatów w ISR;
 2. postępowania kwalifikacyjnego, w skład którego wchodzi m.in. złożenie przez kandydatów dokumentów i ich weryfikacja, prowadzącego do ustalenia i ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia;
 3. wydania  decyzji  w sprawie przyjęcia  na studia i ogłoszenia  list  osób  przyjętych    i nieprzyjętych na studia.

 

§ 14

 

 1. Rejestracja kandydatów na, rozpoczynające się w semestrze zimowym, studia:
  1. pierwszego stopnia – rozpoczyna się 8 czerwca 2021 r. a kończy 5 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ, a jeśli ten dzień przypadnie na dzień wolny od pracy, to termin zamknięcia rejestracji przypadnie na pierwszy następujący dzień roboczy;
  2. drugiego stopnia – rozpoczyna się 8 czerwca 2021 r. a kończy 23 czerwca  2021 r.
 2. Rekrutacja na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim, rozpoczyna się 8 grudnia 2021 r., a kończy 11 stycznia 2022 r.
 3. Rejestracja w ISR, o której mowa w ust. 1 i 2, rozpoczyna się o godzinie 12:00 (południe).
 4. Rektor określi szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego, w tym składania dokumentów – odrębnie  dla  rekrutacji na  studia  rozpoczynające  się  w semestrze zimowym, letnim oraz dla poszczególnych form i kierunków studiów – w drodze zarządzeń, w terminie odpowiednio do 15 marca oraz 29 października 2021 r.
 5. ISR zamyka o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.

 

§ 15

 

 1. Rejestracja kandydata, w tym także laureata i finalisty olimpiady stopnia centralnego, jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez ISR i jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego ISR jest dostępny dla kandydatów  z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, co do zasady przez całą dobę.
 3. Na wniosek kandydata Dział Promocji i Rekrutacji zapewni mu w godzinach swojej pracy dostęp do stanowiska komputerowego na terenie kampusu SGH, umożliwiającego dokonanie rejestracji.

 

§ 16

 

 1. W celu rejestracji kandydat obowiązany jest:
  1. założyć osobiste konto rekrutacyjne oraz wypełnić i zatwierdzić formularz rekrutacyjny ISR, w tym w szczególności:
   1. podać dane osobowe,
 1. wpisać wyniki lub oceny ze świadectwa dojrzałości (nie dotyczy rejestracji na studia drugiego stopnia),
 2. wpisać dane z dyplomu: tytuł zawodowy, numer dyplomu, datę wydania dyplomu, kraj wydania dyplomu, nazwę ukończonej uczelni, miasto oraz kierunek (nie dotyczy rejestracji na studia pierwszego stopnia),
 3. wybrać formę studiów lub kierunek,
 4. umieścić plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;
 5. wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.
 1. Niespełnienie któregokolwiek z obowiązków  wymienionych w ust. 1 powoduje bezskuteczność rejestracji skutkującą pominięciem w rekrutacji.
 2. Kandydat może dokonać wyboru wszystkich spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko  na jedną z form albo na jeden   z kierunków studiów.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kandydat jest obowiązany uporządkować dokonane wybory w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (lista preferencji).
 4. Do chwili zamknięcia ISR kandydat ma prawo uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR. Zmiana danych osobowych kandydata (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że kandydat nie dokonał wyboru poziomu studiów.  W przeciwnym razie  należy wyrejestrować  się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić wspomniane wyżej dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny SGH.

 

§ 17

 

 1. Za pośrednictwem ISR kandydat dokonuje wyboru języka obcego, którego chce się uczyć w ramach studiów w SGH, spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski, a także deklaruje aktualny poziom kompetencji wybranego języka obcego w przedziale B1–C2 ESOKJ dla języka nauczanego na studiach licencjackich, A2–C2 ESOKJ dla drugiego języka nauczanego na studiach licencjackich stacjonarnych lub B2–C2 ESOKJ dla języka nauczanego na studiach magisterskich.
 1. Kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia wskazuje dwa języki obce, które powinien znać w stopniu umożliwiającym naukę wybranych języków na poziomie przynajmniej B2 ESOKJ w przypadku pierwszego oraz przynajmniej B1 ESOKJ w przypadku drugiego języka.
 2. Kandydat na studia niestacjonarne pierwszego stopnia wskazuje jeden język obcy, który powinien znać w stopniu umożliwiającym naukę wybranego języka na poziomie przynajmniej B2 ESOKJ.
 3. W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na podstawie Nowej Matury lub Matury Międzynarodowej wybór języków jest ograniczony do poświadczonych wynikiem egzaminu maturalnego, chyba że na świadectwie uwidoczniona jest mniejsza liczba języków niż wymagana do studiowania na danej formie studiów, wówczas kandydat uzupełnia deklarację języka zgodnie z ust. 1.
 4. Kandydat na studia drugiego stopnia wskazuje jeden język obcy, który powinien znać w stopniu umożliwiającym naukę wybranego języka przynajmniej na poziomie B2+ ESOKJ.
 5. Wybór języka obcego w ISR jest wiążący dla kandydata przez cały okres studiów.

 

§ 18

 

 1. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż w ostatnim dniu rejestracji.
 2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że została wniesiona po terminie lub kandydat zrezygnował, w formie pisemnej albo przez ISR, z udziału w rekrutacji przed zamknięciem ISR. Zwrot opłaty następuje na wniosek kandydata na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 3. Na pisemny wniosek kandydata będącego wychowankiem domu dziecka lub pełną sierotą zwalnia się go z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że wykaże spełnienie warunków zwolnienia.

 

§ 19

 

 1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmiany wpisów w ISR spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od SGH lub okresowym przeciążeniem serwerów SGH. W takich okolicznościach kandydat zgłasza się osobiście do Działu Promocji i Rekrutacji przed zakończeniem terminu rekrutacji.
 2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewypełnienia pól osobistego konta rekrutacyjnego lub wpisania do niego błędnych danych.
 1. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia przez kandydata tego hasła osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego danych w ISR autoryzowane jego hasłem dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata.

 

§ 20

 

 1. UKR komunikuje się z kandydatem za pośrednictwem osobistego konta rekrutacyjnego. UKR informuje kandydata w szczególności o:
  1. wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
  2. umieszczeniu kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia,  terminie i miejscu składania dokumentów;
  3. przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
 2. Informacje zamieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za skutecznie doręczone.
 3. SGH  nie  ponosi  odpowiedzialności   za   skutki   niezapoznania  się   kandydata  z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 

Rozdział 3

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia

 

§ 21

 

 1. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim są wyniki egzaminu maturalnego  lub  egzaminu  dojrzałości  i  wyniki  testu  z  wiedzy o przedsiębiorczości.
 2. Podstawą przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.
 3. Przyjęcie na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim następuje na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona wg daty i godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów.

 

§ 22

 

Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen:

 1. z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości, wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia, przy czym przedmiot wybrany w jednej pozycji nie może być wybrany ponownie w innej;

 

Pozycja

Przedmiot

1.

matematyka albo fizyka

2.

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, informatyka

albo fizyka

3.

pierwszy język obcy spośród następujących:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski

4.

drugi język obcy spośród wymienionych pod pozycją 3

 

 1. w przypadku studiów stacjonarnych  w języku  polskim  –  także  z  testu  z  wiedzy o przedsiębiorczości.

 

§ 23

 

 1. W przypadku, gdy suma punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów maturalnych nie jest liczbą naturalną, dodaje się do niej ½ (jedną drugą) i przyznaje się kandydatowi liczbę punktów stanowiącą część całkowitą otrzymanej sumy.
 2. Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych przyznawanych kandydatowi z przedmiotów maturalnych nie może przekroczyć 333 (trzystu trzydziestu trzech).

 

§ 24

 

Kandydat,  który  nie  może  wybrać  przedmiotu   w  ramach   pozycji   wymienionych w § 22 pkt 1, z powodu braku oceny na świadectwie dojrzałości, otrzymuje za tę część zero punktów.

 

§ 25

 

Punktacja z testu z wiedzy o przedsiębiorczości, przebieg oraz postępowanie kwalifikacyjne

 1. Ocena z testu z wiedzy o przedsiębiorczości wyrażona jest od 0 do 100 punktów.
 2. Test z wiedzy o przedsiębiorczości przeprowadza się w formie testu kodowanego.
 3. Wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości są ustalane przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem co najmniej trzech członków UKR.
 4. Na pisemne żądanie kandydata formularz wypełnionego przez niego testu z wiedzy o przedsiębiorczości jest mu udostępniany do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego UKR po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego, lecz nie później niż do dnia 30 września roku, w którym zakończono rekrutację.

 1. Kandydat może uzyskać wgląd w formularz wyłącznie w asyście co najmniej jednego członka UKR. Asystującego członka komisji wyznacza przewodniczący UKR.

 2. UKR  określa  zasady  przeprowadzania  testu  z  wiedzy  o  przedsiębiorczości    z udziałem kandydatów będących osobami z niepełnosprawnościami.
 3. UKR   określa   zasady   obowiązujące   kandydatów    podczas   testu    z   wiedzy o przedsiębiorczości, w tym reguły korzystania z urządzeń oraz pomocy naukowych i technicznych. O powyższych zasadach UKR informuje za pośrednictwem ISR oraz ustnie bezpośrednio przed rozpoczęciem testu.
 4. W przypadku naruszenia przez kandydata zasad, o których mowa w ust. 7, przewodniczący UKR podejmuje decyzję o dyskwalifikacji kandydata i usunięciu go z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 26

 

Punktacja dla osób, które zdały Nową Maturę

 1. Kandydatom którzy zadali Nową Maturę, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z:
  1. przedmiotów określonych w § 22 pkt 1 poz. 1-2, zdanych na poziomie rozszerzonym,
  2. z pierwszego języka obcego (§ 22 pkt 1 poz. 3) zdanego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym oraz
  3. z drugiego języka obcego (§ 22 pkt 1 poz. 4) zdanego na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym.
 2. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3 przelicza się kandydatowi zgodnie z zasadą, iż jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu wymienionego w § 22 pkt 1 poz. 4 przelicza się kandydatowi według zasady, iż za jeden punkt procentowy przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z pierwszego języka obcego na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym 4/3 (cztery trzecie) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 100 punktów kwalifikacyjnych, a w przypadku drugiego języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym przyznaje się 4/9 (cztery dziewiąte) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 33⅓ (trzydzieści trzy i jedna trzecia) punktów kwalifikacyjnych.
 1. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z przedmiotu wymienionego w § 22 pkt 1 poz. 1 i 2 na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się dodatkowo za jeden punkt procentowy 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.

 

§ 27

 

Punktacja dla osób, które zdały Starą Maturę

 1. Kandydatom, którzy zdali Starą Maturę, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3 oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego, uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, bierze się pod uwagę tylko wyższą ocenę.
 2. Kandydat, który  na egzaminie dojrzałości  był zwolniony  ze zdawania  egzaminu   z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem. Jeżeli przedmiotem, którego dotyczyło zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy, kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.
 3. Sumę wartości ocen ze świadectwa dojrzałości, o której mowa w ust. 1, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie).

 

§ 28

 

Punktacja dla osób z Maturą Międzynarodową

 1. Kandydatom, którzy zdali Maturę Międzynarodową, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie wyników z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 zdanych na poziomie standardowym (SL) lub rozszerzonym (HL), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Ocena z przedmiotu wymienionego  w  §  22  pkt  1  poz.  1  może  być zgłoszona  z jednego następujących przedmiotów realizowanych w ramach programu Matury Międzynarodowej: Mathematical Studies, Mathematics oraz Further Mathematics (obowiązujące do roku 2020) lub Mathematics: Analysis and Approaches oraz Mathematics: Applications and Interpretation (obowiązujące od roku 2021) lub Physics.
 1. Ocena z przedmiotu wymienionego w § 22 pkt 1  poz. 2 może być zgłoszona z jednego z następujących przedmiotów realizowanych w ramach programu Matury Międzynarodowej: Business Management, Computer Science, Economics, Geography, History lub Physics.
 2. Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1 i 2 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą:

 

IB

SL

Punkty

kwalifikacyjne

IB

HL

Punkty

kwalifikacyjne

7

100

7

133

6

90

6

120

5

75

5

100

4

60

4

80

3

45

3

60

2

30

2

40

 

 1. Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 3 i 4 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą, przy czym liczbę punktów kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy dzieli się przez 3 (trzy):

 

IB

Ab initio lub poziom B SL

Punkty kwalifikacyjne

IB

A1 (HL lub SL),

A2 (HL lub SL) lub B HL

Punkty kwalifikacyjne

7

100

7

 

 

 

100

6

90

6

5

75

5

4

60

4

3

45

3

2

30

2

 

§ 29

 

Punktacja dla osób z innymi świadectwami dojrzałości

 1. Kandydatom, którzy zdali Maturę Europejską, albo legitymują się innym świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie EB albo innym zagranicznym świadectwie dojrzałości.
 2. Oceny z poszczególnych przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3, które wyrażono w skali procentowej, traktowane są jako punkty kwalifikacyjne, tj. zgodnie z zasadą, że jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu. Za każdy punkt procentowy oceny z drugiego języka obcego przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.
 3. Jeżeli oceny nie są wyrażone w procentach, lecz w skali punktowej, UKR dokona jej odpowiedniego przeliczenia.
 4. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości uwidoczniony jest jedynie  ogólny wynik egzaminu, kandydat jest kwalifikowany na podstawie tego wyniku, otrzymując liczbę punktów kwalifikacyjnych  obliczoną  przy  zastosowaniu  zasady  określonej w ust. 2 albo 3, pod warunkiem zaliczenia przez kandydata w szkole średniej przynajmniej dwuletniego kursu z matematyki lub fizyki. W przeciwnym razie, kandydatowi przyznaje się za te przedmioty zero punktów.

 

§ 30

 

Punktacja za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, określonych uchwałą Senatu SGH w sprawie zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad, otrzymują, odpowiednio, maksymalną liczbę punktów możliwą  do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne) albo maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych (333 punkty kwalifikacyjne).
 2. Finalista olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, który nie przystąpi do testu z wiedzy o przedsiębiorczości otrzyma za tę część 0 punktów.

 

§ 31

 

 1. Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne).
 1. Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne). Pozostali laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych (333 punkty kwalifikacyjne). § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 32

 

 1. Za wymienione niżej w osiągnięcia sportowe w dyscyplinie podlegającej Polskiemu Związkowi Sportowemu (według wykazu Ministra Sportu i Turystyki) kandydat otrzymuje dodatkową liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy czym suma punktów nie może przekraczać 433. Uwzględniane jest tylko najwyżej punktowane z poniższych osiągnięć, w przypadku gdy kandydat spełnia kryteria więcej niż jednego z nich:
  1. 100 pkt – uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
  2. 50 pkt – uczestnictwo w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub igrzyskach europejskich w kategorii juniora lub starszej;
  3. 40 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach najwyższej klasy w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat;
  4. 30 pkt – zdobycie  medalu mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej    w ostatnich dwóch latach;
  5. 30 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach drugiego stopnia w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej trzy stopnie rozgrywek;
  6. 20 pkt –  członkostwo  w  kadrze  narodowej  w  kategorii  juniora  lub  starszej w ostatnich dwóch latach;
  7. 20 pkt – uczestnictwo w najlepszych sześciu drużynach zespołowych gier sportowych w krajowych finałach mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;
  8. 20 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach trzeciego stopnia w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej pięć stopni rozgrywek.
 1. Wszystkie osiągnięcia powinny być udokumentowane zaświadczeniem (w oryginale) wydanym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Rozdział 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia

 

§ 33

 

 1. Przyjęcie na  studia  stacjonarne  drugiego  stopnia  w  języku  polskim  następuje  w trybie:
  1. naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;
  2. naboru powszechnego.
 2. Kandydat może przystąpić  do rekrutacji tylko w jednym  z trybów wymienionych   w ust. 1.
 3. Przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim oraz stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona wg daty    i godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów.

 

§ 34

 

Nabór absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH na studia stacjonarne

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego w ramach naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH mogą być dopuszczeni  rekrutujący  się  po raz pierwszy  w tym trybie:
  1. studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) punktów ECTS  i jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 i uzyskali tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy 1 października 2020 roku a 23 czerwca 2021 roku.
 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są kwalifikowani na studia stacjonarne na podstawie średniej ocen odpowiednio z zakończonych semestrów albo studiów. Średnia ocen jest ustalana przez Dziekanat Studium Licencjackiego z dokładnością do 1/100 (jednej setnej) zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 1. Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, o których mowa w ust. 1 składają albo okazują dokumenty określone w § 43, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia SGH, z których średnia stanowiła podstawę kwalifikacji.

 

§ 35

 

Postępowanie kwalifikacyjne w trybie naboru powszechnego

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie  naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.
 2. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z trzech modułów:
  1. językowo-ogólnego;
  2. ilościowego;
  3. jakościowego.
 3. Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego oraz do:
  1. modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, o których mowa w § 16 ust. 3, wskazał  kierunek analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe    w ekonomii i systemy informacyjne lub
  2. modułu jakościowego, jeśli  jako jedną z preferencji, o których  mowa w § 16  ust. 3, wskazał inny niż w ust. 3 pkt 1 kierunek.
 4. Kandydat, który nie wybrał żadnego spośród kierunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 albo pkt 2 nie może przystąpić odpowiednio do modułu ilościowego albo jakościowego.
 5. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto), przy czym w rekrutacji na kierunki: analiza danych – big data, lub ekonomia lub metody Ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne   uwzględniana   jest  suma  punktów   z  modułu  językowo-ogólnego   i modułu ilościowego, zaś w rekrutacji na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych w języku  polskim  uwzględniana jest suma punktów z modułu  językowo-ogólnego  i jakościowego.
 6. Wypełnione przez kandydatów karty testu są odczytywane przy użyciu komputerowych urządzeń czytających (OCR) pod nadzorem co najmniej trzech członków UKR.
 1. Na pisemne żądanie kandydata wypełniona przez niego karta testu jest mu udostępniana do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego UKR po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego, lecz nie później niż do dnia:
  1. 30 września roku, w którym zakończono rekrutację na semestr zimowy;
  2. 30 kwietnia roku, w którym zakończono rekrutację na semestr letni.
 2. Kandydat może uzyskać wgląd w kartę testu wyłącznie w asyście co najmniej jednego członka UKR. Asystującego członka komisji wyznacza przewodniczący UKR.
 3. UKR określa zasady przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego z udziałem kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.
 4. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne mogą być umieszczeni tylko kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) punktów z każdego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów.
 5. UKR określa zasady obowiązujące kandydatów podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego,  w tym reguły korzystania  z urządzeń  oraz pomocy naukowych  i technicznych. O powyższych zasadach UKR informuje za pośrednictwem ISR oraz ustnie bezpośrednio przed rozpoczęciem sprawdzianu.
 6. W przypadku naruszenia przez kandydata zasad, o których mowa w ust. 11, przewodniczący UKR podejmuje decyzję o dyskwalifikacji kandydata i usunięciu go z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rozdział 5

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

§ 36

 

 1. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia UKR tworzy odrębnie dla każdej formy, trybu   i kierunku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, z uwzględnieniem preferencji kandydatów,  o których mowa w § 16 ust. 3 oraz limitów i parytetów,      o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.
 2. Kandydaci są umieszczani na liście zakwalifikowanych do przyjęcia w kolejności wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, od najwyższego do najniższego.
 1. Na liście  osób  zakwalifikowanych  do  przyjęcia  na  studia  w  danej  formie  lub na danym kierunku umieszcza się wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów kwalifikacyjnych, otrzymali tę samą średnią, o której mowa w § 34 ust. 2 co kandydat zajmujący ostatnie miejsce na liście.
 2. Listy zawierające informacje o wynikach uzyskanych przez kandydatów oraz listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia są publikowane na stronie internetowej SGH.
 3. W przypadku nieuruchomienia formy studiów lub kierunku z powodu zakwalifikowania do przyjęcia kandydatów w liczbie niższej niż określona w § 5, kandydat zostanie o tym poinformowany przez ISR.
 4. W przypadku gdy żaden z kierunków lub form studiów wskazanych przez kandydata w preferencjach, o których mowa w § 16 ust. 3, nie został uruchomiony z powodu wstępnego zakwalifikowania do przyjęcia liczby kandydatów niższej niż określona  w § 5, postępowanie kwalifikacyjne zostaje umorzone i kandydat może wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 

§ 37

 

Kandydat jest informowany za pośrednictwem ISR o wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz terminie złożenia dokumentów.

 

§ 38

 

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zostaje wpisany na listę osób przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
 2. Niezłożenie kompletu dokumentów w terminie skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia.
 3. Kandydat, który złożył dokumenty na studia niezgodne z jego najważniejszą preferencją, w przypadku potwierdzenia woli udziału w dalszej rekrutacji poprzez ISR do godz. 15:00 ostatniego dnia terminu na złożenie dokumentów, będzie brany pod uwagę w kolejnej turze kwalifikacji.
 4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, są umieszczani na liście osób niezakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat umieszczony na liście niezakwalifikowanych do przyjęcia w celu wzięcia udziału   w kolejnej turze kwalifikacji powinien potwierdzić wolę udziału w dalszej rekrutacji poprzez ISR do godz. 15:00 ostatniego dnia terminu na złożenie dokumentów.

 

§ 39

 

Jeżeli po zakończeniu weryfikacji dokumentów okaże się, że nie zostały wypełnione limity ustalone zgodnie z § 4 ust. 1, UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej. W kolejnych turach wolne miejsca rozdziela się pomiędzy osoby, o których mowa w § 38 ust. 3 i 4 zdanie drugie.

 

§ 40

 

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewypełnione limity przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.
 2. Rejestracja w ramach rekrutacji uzupełniającej:
  1. na studia pierwszego stopnia rozpoczyna się 8 września 2021 r. i kończy się jeden dzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym;
  2. na studia drugiego stopnia rozpoczyna się 8 września 2021 r. i kończy się nie później 10 dni roboczych przed rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.
 3. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rekrutacji właściwej z tym, że przeprowadza nie więcej niż jedną dodatkową turę rekrutacji.
 4. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia ich najważniejszej preferencji, a których wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na studia został podwyższony w wyniku weryfikacji  sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197), mogą złożyć pisemne podanie do Rektora nie później niż do końca następnego dnia po ogłoszeniu wyników poprawkowego egzaminu maturalnego.

 

Rozdział 6

Zasady dotyczące składania dokumentów

 

§ 41

 

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest obowiązany dostarczyć do Działu Promocji i Rekrutacji wymagane dokumenty nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia wyznaczonego terminu.
 2. Dokumenty można składać osobiście lub przez pełnomocnika. Do podpisania przez pełnomocnika umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne jest wymagane pełnomocnictwo kandydata zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej SGH.

 1. Dział Promocji i Rekrutacji odmawia przyjęcia dokumentów, jeżeli są one niekompletne.
 2. Na wniosek kandydata lub jego pełnomocnika sporządzany jest w dwóch egzemplarzach protokół odmowy przyjęcia dokumentów. Formularz ten podpisywany jest przez pracownika Działu Promocji i Rekrutacji oraz kandydata lub jego pełnomocnika jako osobę odbierającą dokument.

 

§ 42

 

Kandydat albo jego pełnomocnik składający dokumenty na studia mają obowiązek okazania dokumentu tożsamości lub jej potwierdzenia za pomocą mTożsamości.

 

§ 43

 

 1. Przyjęcie na studia pierwszego albo drugiego stopnia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:
  1. podpisanego przez kandydata lub pełnomocnika podania o przyjęcie na studia;
  2. kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku angielskim);
  3. podpisanych przez kandydata lub pełnomocnika w dwóch egzemplarzach zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów.
 2. Kandydat na studia pierwszego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii odpowiednio:
  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu  maturalnego  z   poszczególnych   przedmiotów,   o których   mowa   w ustawie o systemie oświaty;
  2. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej    stopnia    centralnego,    wystawione     w    sposób    określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 125, z późn. zm);
  3. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości; zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
 1. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;
 2. zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości lub inny uznany w Rzeczypospolitej Polskiej dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ustawy o systemie oświaty wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim – dokonane przez tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczenia dokumentów urzędowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)  lub  Organizacji   Współpracy   Gospodarczej   i   Rozwoju   (OECD)   –  w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną;
 3. obowiązku legalizacji lub opatrzenia apostille nie stosuje się do zagranicznych świadectw dojrzałości lub innych dokumentów wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA lub OECD, Matury Międzynarodowej, Matury Europejskiej oraz świadectw i innych dokumentów uznanych w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;
 1. Kandydat na studia drugiego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii:
  1. dyplom ukończenia studiów wyższych;
  2. zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wraz z suplementem do dyplomu o ile został wydany, oraz ich tłumaczenie przysięgłe na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim – dokonane przez tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczenia dokumentów urzędowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, EFTA lub OECD – w przypadku kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej;
  3. obowiązku legalizacji lub opatrzenia apostille nie stosuje się do zagranicznych dyplomów wydanych przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA lub OECD.
 2. Kandydat przy składaniu dokumentów obowiązany jest podpisać dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. SGH podpisze umowę nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.
 1. W przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnoletnią, wymagane jest złożenie oświadczenia o zgodzie na podjęcie studiów podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata, zgodnego ze wzorem sporządzonym przez SGH.

 

Rozdział 7

Ustalenie list osób przyjętych na studia, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

§ 44

 

 1. Po upływie terminu składania przez kandydatów dokumentów, UKR sporządza końcowy protokół z postępowania kwalifikacyjnego. W protokole odzwierciedla się wszystkie istotne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz dołącza do niego alfabetycznie uporządkowane listy kandydatów przyjętych oraz odrębnie nieprzyjętych na studia.
 2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie UKR. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego UKR.

 

§ 45

 

 1. Wpis na listę studentów następuje z chwilą ogłoszenia listy przyjętych na studia, o której mowa w § 46 ust. 2.
 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przedmiotem decyzji jest nieprzyjęcie na studia na wszystkie wybrane przez kandydata formy lub kierunki studiów.

 

§ 46

 

 1. UKR powiadamia kandydata poprzez osobiste konto rekrutacyjne w ISR o treści decyzji oraz o możliwości odbioru  osobistego  decyzji  w siedzibie SGH w terminie 2 dni roboczych.
 2. Podpisane przez przewodniczącego listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia, wraz z wynikami  uzyskanymi  przez  te  osoby,  wywiesza  się  w  siedzibie  SGH  w miejscu ogólnie dostępnym i zamieszcza na stronie internetowej SGH.

 

Rozdział 8

Doręczenie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze

 

§ 47

 

Jeżeli kandydat nie odebrał decyzji w sprawie przyjęcia na studia osobiście w terminie określonym w powiadomieniu,  o którym mowa w § 46 ust. 1, UKR doręcza  decyzję  w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695), dalej KPA.

 

§ 48

 

 1. Od decyzji UKR w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora.
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji, składając je w Dziale Promocji i Rekrutacji. Wniesienie odwołania przed doręczeniem  decyzji  zgodnie z zasadami określonymi  w § 47 jest bezskuteczne i nie podlega rozpoznaniu.

 

Rozdział 9 Postanowienia końcowe

 

§ 49

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o kompetencjach Rektora dotyczących przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przez to rozumieć również kompetencje prorektora wyznaczonego przez Rektora.

 

§ 50

 

Jeżeli katalog wymaganych od kandydata dokumentów określony w § 43 stanie się nieaktualny z powodu zmian w przepisach prawa, które wejdą w życie po dniu podjęcia niniejszej uchwały, Rektor określi w drodze zarządzenia aktualny katalog dokumentów, które kandydaci będą obowiązani dostarczyć do Działu Promocji i Rekrutacji.

 

§ 51

 

Rektor może określić szczegółowe warunki rejestracji kandydatów w ISR w drodze zarządzenia.

 

§ 52

 

W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale odnoszących się do rekrutacji na studia decyduje Rektor. Nie oznacza to możliwości określania innych trybów przyjęcia na studia dla  kandydatów   posiadających   polskie   obywatelstwo, niż uregulowane w niniejszej uchwale.

 

§ 53

 

Teksty uchwały oraz zarządzeń Rektora dotyczących postępowania rekrutacyjnego są udostępniane do wglądu w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz publikowane na stronie internetowej SGH.

 

§ 54

 

W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się odpowiednio KPA.

 

§ 55

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)