Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uniwerystet Medyczny w Lublinie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała Nr CCCLXIV/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2021/2022

 

Na podstawie na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz.U. z  2020  r. poz.  85  z  późn. zm.)  w zw. z § 23 pkt 16 oraz § 106 ust.5 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Treść niniejszej uchwały zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa zasady, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego   stopnia   i   studiów   drugiego   stopnia    w    formie   studiów   stacjonarnych  i  niestacjonarnych  prowadzonych   w   języku   polskim   w   Uniwersytecie   Medycznym  w Lublinie.

 2. Wykaz kierunków studiów oraz formy ich prowadzenia dostępny jest na stronie www.rekrutacja.umlub.pl oraz w Biurze Rekrutacji.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. „ustawie”  -  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  20  lipca  2018  r.   –  Prawo   o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),

 2. „Uczelni lub  Uniwersytecie” -  należy  przez  to  rozumieć  Uniwersytet  Medyczny  w Lublinie,

 3. „kandydacie”- należy przez to  rozumieć  osobę  ubiegającą się o przyjęcie na studia na określonym kierunku,

 4. „nowej maturze” - należy  przez  to  rozumieć  egzamin  maturalny  przeprowadzany dla absolwentów: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów  ogólnokształcących  i  techników  uzupełniających,  zdawany od 2005 roku,

 5. „starej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdawany przed rokiem 2005,

 6. „maturze IB”(International Baccalaureate) - należy przez to rozumieć dyplom  wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

 7. „maturze EB”(European Baccalaureate) - należy przez to rozumieć dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 3 poz.10),

 8. „maturze zagranicznej” - należy przez to rozumieć dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej   Polskiej,   potwierdzający   ukończenie   szkoły   średniej i uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura EB lub matura IB,

 9. „egzaminie wstępnym” - należy przez  to  rozumieć pisemny egzamin, przeprowadzany w Uniwersytecie dla osób posiadających świadectwo inne niż: nowa matura, dyplom IB, dyplom EB, świadectwo maturalne/dojrzałości wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej  (UE),  Konfederacji  Szwajcarskiej  lub Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

 10. „zaświadczeniu o wynikach egzaminu wstępnego” - należy przez to rozumieć dokument wydany przez Uniwersytet lub  inną  uczelnię  medyczną,  która  przeprowadziła  egzamin na arkuszach przygotowanych przez CKE, który został oceniony według standardów oceniania arkuszy egzaminów maturalnych,

 11. „zaświadczeniu OKE” - należy przez to rozumieć zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną absolwentowi, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości (stara matura), i który uzyskał zaliczenie z egzaminu maturalnego, w części pisemnej i  w  części ustnej,  z  wybranego  przedmiotu albo wybranych  przedmiotów,   z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego,

 1. „przeliczniku wyników egzaminu maturalnego” - należy przez to rozumieć sposób przeliczenia wyników egzaminu maturalnego lub ocen na punkty kwalifikacyjne,

 2. „dyplomie ukończenia studiów wyższych” - należy przez to rozumieć dokument nadający tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego stopnia lub magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie –w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,

 3. „decyzji” - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną wydawaną przez Komisje Rekrutacyjne i Rektora w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego,

 4. „wpisie na listę studentów” - należy przez to rozumieć przyjęcie na I rok studiów osób, które zostały zakwalifikowane w wyniku spełnienia warunków rekrutacji.

 

§ 3

Postanowienia  niniejszej  uchwały  stosuje  się  do  kandydatów  ubiegających  się  o  przyjęcie  na studia prowadzone w języku polskim, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami.

 

§ 4

 1. Uniwersytet prowadzi rekrutację na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 2. Studia stacjonarne są studiami  bezpłatnymi  w  zakresie  przewidzianym  w  ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne w zakresie i na zasadach określonych w Uchwale Senatu i Zarządzeniu Rektora.

 3. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

 4. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne na dany kierunek studiów prowadzone jest, o ile Uchwała Senatu określi limit przyjęć na dany rok akademicki.

 5. Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest według zasad odnoszących się do rekrutacji na studia stacjonarne, z zastrzeżeniem ust. 6-8.

 6. Kandydaci na studia niestacjonarne dokonują elektronicznej rejestracji i wnoszą opłatę rekrutacyjną niezależnie od tego, czy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na rok akademicki 2021/2022.

 7. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest w terminie późniejszym, niż postępowanie na studia stacjonarne.

 8. Kandydat zakwalifikowany na studia niestacjonarne wnosi opłatę za I semestr nauki przed dokonaniem wpisu na studia.

 

§ 5

 1. Cudzoziemcy   mogą   ubiegać   się   o    przyjęcie    na    studia   stacjonarne    prowadzone w języku polskim bez odpłatności, jeżeli są:

  1. cudzoziemcami - obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  i członkami ich rodzin, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 1. cudzoziemcami,   którym   udzielono   zezwolenia   na    pobyt    czasowy   w    związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

 2. cudzoziemcami, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. cudzoziemcami - posiadaczami certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku  polskim  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1480,  ze  zm.),  co  najmniej  na poziomie biegłości językowej C1,

 4. posiadaczami Karty Polaka lub osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

 5. cudzoziemcami będącymi małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 6. cudzoziemcami,   którym   udzielono   zezwolenia   na   pobyt   czasowy   w   związku  z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającymi wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 7. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim, na zasadach odpłatności.

 

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się rejestracją elektroniczną w dniu 12 kwietnia 2021 roku, a kończy się nie później niż 8 października 2021 roku.

 2. Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu prowadzenia rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie dalszej rekrutacji nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego  oraz,  że  osoby  przyjęte  na   studia  będą  miały  możliwość  skorzystania  z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 3. Szczegółowy  harmonogram  rekrutacji  na  studia  oraz  listę  dokumentów  wymaganych   w postępowaniu rekrutacyjnym oraz regulamin przeprowadzania egzaminów dodatkowych określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (dalej: WKR) składające się z Przewodniczącego, Sekretarza i członków komisji.

 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołuje Rektor.

 3. Uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków  i  trybu  rekrutacji,  Rektor może powołać komisję lub komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów dodatkowych.

 4. Do zadań WKR należy:

  1. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

  2. podejmowanie decyzji administracyjnych  w  sprawie  odmowy  przyjęcia  na  studia i doręczenie decyzji kandydatom,

  3. wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i  skarg składanych  przez  kandydatów  w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,

  4. organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych egzaminów dodatkowych,

 1. sporządzanie list osób przyjętych na studia - dokonywanie wpisu na listę studentów;

 2. sporządzanie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwą Komisję Rekrutacyjną, którą podpisuje Przewodniczący Komisji.

 3. Decyzję administracyjną w sprawie odmowy przyjęcia na studia doręcza się kandydatowi na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

 4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Rektora.

 5. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej Komisji Rekrutacyjnej.

 6. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 7. Rektor    może    upoważnić    Prorektora    ds.    Kształcenia    do    prowadzenia               postępowań odwoławczych i wydawania decyzji w tym zakresie.

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

§ 8

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może zostać dopuszczona osoba, która legitymuje się:

  1. świadectwem „nowej matury” lub

  2. świadectwem „starej matury” i zaświadczeniem OKE o wynikach egzaminu maturalnego lub

  3. dyplomem IB, albo dyplomem EB lub

  4. świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w RP.

 2. Kandydaci   legitymujący  się  świadectwem  wydanym   za  granicą   (poza  dyplomem   IB  i dyplomem EB), zobowiązani są przedstawić:

  1. świadectwo   lub   inny   dokument   zagraniczny   uprawniający   do    ubiegania   się   o  przyjęcie  na  studia  wyższe  w  Rzeczypospolitej  Polskiej   opatrzony  apostille   (z wyjątkiem dyplomu IB i dyplomu EB), jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej  z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub

  2. decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub   innego   dokumentu   za   dokument   potwierdzający   uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub

  3. zaświadczenie o nostryfikacji.

 3. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny.

 4. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza  granicami  Polski, zobowiązani są złożyć zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu studiów wyższych zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych, jeżeli posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej inny niż, wydany na terenie: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa  członkowskiego  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów.

 1. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

 2. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną, jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument lub

  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 3. W przypadku wątpliwości co do dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, o którym mowa w ust. 2 pkt.1 lub ust. 4, Biuro Rekrutacji niezwłocznie występuje do Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o informację, o której mowa w art. 326 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do czasu otrzymania informacji postępowanie rekrutacyjne w sprawie kandydata ulega zawieszeniu.

 

§ 9

 1. Postępowanie rekrutacyjne  prowadzone  jest  w  celu   ustalenia  listy  osób   przyjętych  na studia w ramach przyznanego limitu na poszczególnych kierunkach.

 2. Limity przyjęć  na  studia  prowadzone w   systemie   stacjonarnym   i   niestacjonarnym dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 3. Limity przyjęć  na  studia  prowadzone   w   systemie   stacjonarnym   i   niestacjonarnym na pozostałe kierunki studiów określa Senat Uniwersytetu.

 4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie wszystkich  kandydatów,  którzy  uzyskali  jednakową  liczbę  punktów  kwalifikujących  do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc określonego dla poszczególnych kierunków studiów. Decyzję podejmuje Rektor.

 5. Limit  przyjęć  na  dany  kierunek  studiów   może   zostać   zwiększony   w   przypadku, gdy przyjęcie wszystkich kandydatów posiadających jednakową liczbę punktów przekroczy ustalony uchwałą Senatu limit miejsc, nie więcej jednak niż o 3 miejsca. Decyzję podejmuje Rektor na wniosek Przewodniczącego WKR.

 6. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc, Uniwersytet zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.

 7. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek studiów, WKR może przeprowadzić dodatkową rekrutację. Decyzję podejmuje Rektor na wniosek Przewodniczącego WKR.

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. rejestrację elektroniczną kandydata,

 1. przeprowadzenie egzaminów dodatkowych: wstępnego lub egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne,

 2. złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,

 3. dokonanie wpisu na listę studentów lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia  na studia.

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji.

 2. W ramach elektronicznej rejestracji na studia kandydat zobowiązany jest:

  1. założyć konto rekrutacyjne w systemie elektronicznej rejestracji,

  2. dokonać wyboru kierunku/kierunków i formy studiów,

  3. wprowadzić wyniki egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym lub średnią ocen ze studiów oraz dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

  4. wnieść opłatę rekrutacyjną,

  5. wydrukować kompletne podanie o przyjęcie.

 3. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 4. Kandydat ponosi odpowiedzialność za dokonanie wyboru przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami oraz poziomem, na  jakim dany przedmiot był zdawany. Pod uwagę będą brane wyłącznie przedmioty wpisane przez kandydata podczas postępowania kwalifikacyjnego.

 5. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej nie będzie możliwa:

  1. zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdyby uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganej na innym kierunku,

  2. zmiana przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami oraz poziomu na jakim dany przedmiot był zdawany.

 6. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, o ile nie wynikają one z  awarii  systemu  rekrutacyjnego  Uniwersytetu. W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, kandydat powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Rekrutacji z zachowaniem terminu rejestracji elektronicznej.

 

§ 11

 1. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, jest zobowiązany dokonać wpisu na studia w miejscu i terminie wyznaczonym przez odpowiednią Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 2. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz terminy i tryb ich składania oraz dokonania wpisu  na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną określone zarządzeniem Rektora.

 3. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną:

  1. tożsamości kandydata;

  2. kompletności dokumentów składanych przez kandydata.

 4. Dokumenty będące podstawą wpisu na studia kandydat składa w oryginale.

 1. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie lub niewniesienie opłaty za I semestr studiów o ile  jest  wymagana,  oznacza  rezygnację  kandydata  z  dalszego  ubiegania  się o przyjęcie na ten kierunek studiów i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. W przypadku ujawnienia, podczas wpisu na studia, rozbieżności  w  danych wprowadzonych   w    formie    elektronicznej,    a    w    szczególności    liczby    punktów z przedmiotów będących podstawą rekrutacji na danym kierunku studiów, a treścią złożonych   dokumentów,    powoduje    umieszczenie    kandydata    na    liście,    zgodnie z  rzeczywistą  liczbą  punktów  wynikającą  z  tych   dokumentów,  z   zastrzeżeniem,  że w przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc nie skutkuje to przyjęciem na studia.

 3. Dopuszcza się dwie następujące formy składania dokumentów:

  1. osobiście,

  2. przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

 4. W czynnościach związanych z procedurą rekrutacji na studia, kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności przekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 5. Pełnomocnik zobowiązany jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata (zgodnego z dokumentem wskazanym  w formularzu rejestracyjnym).

 6. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą lub kurierem.

 

§ 12

 1. Za przeprowadzenie rekrutacji Uniwersytet pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora, w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 2. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na każdy kierunek studiów odrębnie. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej na dany kierunek  studiów.  Brak  opłaty rekrutacyjnej  skutkuje  skreśleniem z listy kandydatów i  uniemożliwia   udział   w   dalszym   postępowaniu   rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty na indywidualne konto rekrutacyjne.

 3. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

  1. rezygnacji z kształcenia na danym kierunku studiów przez Uczelnię,

  2. wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie,

  3. dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.

  4. Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek kandydata. Zwrotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto, z którego wpłynęła opłata.

 

§ 13

 1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek pod warunkiem wpłacenia wielokrotności opłaty rekrutacyjnej i dokonanie rejestracji elektronicznej na wybrane kierunki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Kandydat, będący studentem Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.

 3. Kandydat może zostać przyjęty na I rok studiów tylko na jeden kierunek rozpoczynających się w danym  roku  akademickim  bez  względu na  poziom studiów (jednolite magisterskie,  I stopnia, II stopnia) i formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

 1. W przypadku kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków, złożenie dokumentów na jeden wybrany kierunek uniemożliwia równoczesne złożenie dokumentów na inny kierunek.

 2. Kandydaci na kierunki studiów: lekarski i lekarsko-dentystyczny prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej liczby punktów.

 

§ 14

 1. Kandydat, na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego może zrezygnować z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Kandydat składa podpisaną rezygnację osobiście lub przez pełnomocnika lub przesyła jej skan z adresu mailowego podanego podczas rejestracji elektronicznej.

 3. W przypadku rezygnacji ze studiów, wpis na listę studentów na dany kierunek studiów uznaje się za nieważny.

 4. W przypadku rezygnacji, odbiór świadectwa lub dyplomu  następuje w trybie określonym  we wniosku kandydata składającego rezygnację.

 

§ 15

 1. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest prowadzona rekrutacja,   oraz   których    wynik    egzaminu    maturalnego    z    danego    przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub w wyniku uwzględnienia odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

 2. Rekrutacja uzupełniająca w Uniwersytecie prowadzona jest jednocześnie z rekrutacją podstawową  i  polega na  złożeniu wniosku  przez  kandydata,  do   właściwej   WKR, wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj.: zmienione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 3. Kandydat, któremu decyzją OKE/KAE została zmieniona punktacja na korzystniejszą, ma prawo do zmiany pozycji na liście rankingowej. Zmiana zostanie uwzględniona przy ogłoszeniu kolejnej listy, o ile na danym kierunku studiów nie został wyczerpany limit miejsc.

 

§ 16

 1. Kandydaci niepełnosprawni podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie.

 2. Ze względu na specyfikę przeprowadzanego egzaminu na kierunek techniki dentystyczne (egzamin manualny), Uniwersytet nie przewiduje zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych.

 3. Na wniosek kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego, Uczelnia uwzględnia szczególne   potrzeby   osób   niepełnosprawnych,    w    miarę    możliwości   technicznych  i lokalowych. Wniosek kandydat składa na co najmniej 14 dni przed egzaminem.

 

§ 17

 1. Kandydaci   ubiegający   się   o    przyjęcie   na   studia   legitymujący   się   nową   maturą,  i zaświadczeniem OKE o wynikach egzaminu maturalnego oraz kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego, będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych  z  przedmiotów  objętych  postępowaniem rekrutacyjnym, przedstawionych w %.

 1. Kandydaci ze starą maturą, maturą IB lub maturą EB będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych z przedmiotów objętych  postępowaniem  rekrutacyjnym,  które zostaną przeliczone według zasad określonych w Załączniku Nr 1.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, prowadzone w języku polskim, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne (inne niż dyplom IB oraz dyplom EB) wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, będą kwalifikowani    na    postawie    przeliczonych    na     punkty    kwalifikacyjne    wyników  z   egzaminu   maturalnego    z    przedmiotów   objętych    postepowaniem   rekrutacyjnym  w zależności od kierunku studiów według zasad określonych w Załączniku Nr 1.

 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, prowadzone w języku polskim, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane w państwach innych niż państwa członkowskie: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników egzaminu wstępnego  przeprowadzanego przez Uczelnię, z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym w zależności od kierunku studiów.

 4. Kandydaci, posiadający świadectwo maturalne wydane za granicą, niebędący obywatelami polskimi,   ubiegający   się   o   przyjęcie   na    studia   prowadzone   w    języku   polskim, z zastrzeżeniem ust 6 i 7 zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez:

  1. Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2) lub

  2. wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (minimum poziom B2).

 5. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do cudzoziemców posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co  najmniej na  poziomie biegłości językowej C1.

 6. Kandydaci, którzy złożą egzamin, o którym mowa w ust. 4, na co najmniej 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji są zwolnieni z obowiązku poświadczenia znajomości języka polskiego.

 

§ 18

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, prowadzone w języku polskim, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne (inne niż dyplom IB oraz dyplom EB), wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, zobowiązani są  w terminie rejestracji na studia dostarczyć do Biura Rekrutacji:

  1. uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą skalą ocen,

  2. tłumaczenie świadectwa na język polski zgodnie z § 8 ust 6.

 2. Wyniki matury zagranicznej zostaną   przeliczone   na   punkty   wg   zasad   określonych w Załączniku nr 1.

 3. W przypadku wystąpienia na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów wyższych oceny obejmującej więcej niż jeden przedmiot - moduł przedmiotów - punkty zostaną przyznane dla każdego przedmiotu w wartości przypisanej do modułu.

 1. W przypadku, gdy w Załączniku nr 1 nie uwzględniono kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, wyniki z zagranicznego świadectwa, zostaną przeliczone zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w danym kraju. Kandydat zobowiązany  jest dostarczyć skalę ocen, z kraju, w którym uzyskał świadectwo.

 2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 we wskazanym terminie, kandydat zostanie skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

 3. Kandydaci, którzy w roku 2021 przystąpią do matury międzynarodowej (IB)  lub europejskiej (EB), a w terminie składania dokumentów nie będą posiadali stosownego dyplomu, zobowiązani są  do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o  pozytywnym  wyniku   egzaminu  oraz   oświadczenia,  że   przyjmują   do   wiadomości, iż w przypadku nieprzedstawienia uczelni oryginału dyplomu do dnia 30 sierpnia  2021  roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 4. UM w Lublinie będzie uznawał zaświadczenia o wynikach z egzaminów wstępnych przeprowadzanych od roku 2007 przez inne medyczne uczelnie o ile zostały  przeprowadzone na arkuszach przygotowanych przez CKE oraz ocenione  według standardów oceniania arkuszy egzaminów maturalnych.

 

§ 19

Zasady przyjmowania na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego  stopnia,  laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych określa odrębna Uchwała.

 

§ 20

 1. Podstawą przyjęcia na studia jest liczba punktów/średnia ocen z całego toku studiów uzyskanych przez kandydata.

 2. Na poszczególnych etapach postępowania, zostanie utworzona lista osób: wstępnie zakwalifikowanych, przyjętych oraz lista rezerwowa.

 3. Podstawą utworzenia list, o których mowa w ust. 2, będzie:

  1. dla jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia - łączna liczba punktów uzyskanych z przedmiotów rekrutacyjnych oraz egzaminów dodatkowych,

  2. dla studiów II stopnia - średnia ocen z całego toku studiów.

 4. Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów/średnią ocen z całego toku studiów, mieszczącą się w ramach  przyznanych limitów.

 5. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób przyjętych, kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zgodnie z  kolejnością umieszczenia  na liście rezerwowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 6. Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej Uniwersytetu, aż do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 7. W przypadku kandydatów ubiegających się o  przyjęcie  na  jednolite  studia  magisterskie lub studia pierwszego stopnia w razie uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego limitu miejsc na  dany  kierunek  studiów, podstawą przyjęcia będzie wyższa punktacja uzyskana:

  1. z preferowanego przedmiotu:

 

 1. biologia na kierunek: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne,

 2. chemia na kierunek farmacja,

 3. matematyka na kierunek elektroradiologia,

 4. z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne.

 1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż limit miejsc, na kierunek studiów lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja i analityka medyczna z uwzględnieniem ust. 7, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym  będzie liczba punktów uzyskanych z przedmiotu matematyka.

 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów z uwzględnieniem ust. 8, Uniwersytet zastrzega sobie prawo żądania deklaracji podjęcia studiów. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym przez odpowiednią WKR jest traktowane, jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia. Kandydat zostaje wówczas skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

 3. Uniwersytet może skierować żądanie złożenia deklaracji podjęcia studiów do grup kandydatów legitymujących się różną punktacją kolejno obniżając punktację.

 

§ 21

Osoby, które zostały wpisane na listę studentów na I rok studiów na kierunki: lekarski lub lekarsko-dentystyczny, prowadzone w języku polskim, mogą podjąć studia w języku angielskim, na podstawie złożonego wniosku do Dziekana właściwego Wydziału oraz po wniesieniu opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

§ 22

Jednolite studia magisterskie prowadzone są na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny.

 

§ 23

 1. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, na niżej wymienione kierunki studiów, jest spełnienie warunków rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmujących wyniki uzyskane z następujących przedmiotów:

  1. lekarski i lekarsko-dentystyczny - z trzech przedmiotów:

   1. obowiązkowo: z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. obowiązkowo: z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

   3. do wyboru spośród chemii lub fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym,

  2. analityka medyczna – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru spośród chemii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  3. farmacja – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z chemii na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru spośród biologii na poziomie rozszerzonym lub matematyki  na  poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  4. fizjoterapia – z dwóch przedmiotów:

 1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

 2. do wyboru na poziomie podstawowym  lub  rozszerzonym  spośród:  matematyki  lub języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna).

 1. Podstawą  kwalifikacji  na  kierunek  fizjoterapia   kandydatów   z   maturą   zagraniczną, o których mowa w § 17 ust. 4, jest wynik uzyskany na egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym.

 

§ 24

 1. Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający nową maturę oraz  starą maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego wg następujących zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie  przeliczony  według  zasady:  1%   z   poziomu  rozszerzonego   =   2   punkty, z wyłączeniem kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

  4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki  farmację, fizjoterapię i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 2. Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający dyplom matury europejskiej (EB) lub matury międzynarodowej (IB) lub uzyskali maturę w krajach, o  których mowa § 17 ust. 3, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu   maturalnego   zostanie   przeliczony   według   zasad   określonych   w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację, fizjoterapię i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 3. Kandydaci, którzy  uzyskali  maturę   zagraniczną   w   krajach,   o   których   mowa   w § 17 ust. 4, będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie  przeliczony  według  zasady:  1%   z   poziomu  rozszerzonego   =   2   punkty, z wyłączeniem kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego,

  3. maksymalna    liczba    punktów    możliwa    do    uzyskania    na    kierunki     lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

  4. maksymalna   liczba    punktów    możliwa    do    uzyskania    na    kierunki    farmację i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek fizjoterapia, wynosi 400 (wynik egzaminu wstępnego zostanie pomnożony przez 4).

 4. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura i  nie  posiadają zaświadczenia OKE, a ubiegają się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia są kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku Nr 1.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

§ 25

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne.

 

§ 26

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek biomedycyna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z trzech przedmiotów:

  1. nowa matura,  matura  EB,   matura   IB   oraz   matura   zagraniczna   uzyskana w krajach o których mowa w § 17 ust. 3:

   1. obowiązkowo: biologia i język angielski na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru jeden przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: chemii lub matematyki,

2)stara matura:

 1. obowiązkowo: biologia i język angielski,

 2. do wyboru jeden przedmiot, chemii, lub matematyki.

 3. matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4:

  1. obowiązkowo: biologia i język angielski na poziomie rozszerzonym,

  2. do wyboru jeden przedmiot spośród: chemii, na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek biomedycyna mogą być  kwalifikowani, na podstawie ocen   z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku Nr 1,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci  posiadający  maturę  EB,  maturę  IB  lub  maturę  zagraniczną  uzyskaną  w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu  maturalnego zostanie   przeliczony  według   zasad   określonych w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek  biomedycyna  wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 1. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust.4 będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według  zasad:

 2. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 3. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 27

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek elektroradiologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach, o  których  mowa  w  §  17  ust.  3,  do  wyboru   dwa   różne   przedmioty  wybrane przez kandydata, zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki lub matematyki,

  2. stara matura: do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii, fizyki lub matematyki,

  3. matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4, do wyboru  dwa różne przedmioty spośród: biologii, fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek elektroradiologia mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych Załączniku Nr 1,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 3. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę  IB  lub  maturę  zagraniczną  uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 4. Kandydaci,   którzy   uzyskali   maturę   zagraniczną   w   krajach,   o    których   mowa  w § 17 ust. 4, będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 1. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 28

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek higiena stomatologiczna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach o których mowa w § 17 ust. 3:

   1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony,

   2. do wyboru: język obcy  nowożytny  (część  ustna  lub  pisemna)  lub  matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

2)stara matura:

 1. obowiązkowo biologia,

 2. do wyboru: język obcy nowożytny lub matematyka,

 3.   matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4, obowiązkowo biologia na poziomie rozszerzonym i matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3.    maksymalna    liczba    punktów    możliwa    do    uzyskania    na    kierunek   higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek higiena stomatologiczna, mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku Nr 1,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę  IB  lub  maturę  zagraniczną  uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 będą kwalifikowani według zasad:

  1.   wynik  egzaminu  maturalnego   zostanie   przeliczony  według   zasad   określonych w Załączniku Nr 1,

  2.    maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 3. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust.   4, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3.   maksymalna     liczba    punktów    możliwa    do    uzyskania    na    kierunku  higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 29

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek kosmetologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 i ust. 4:

   1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony,

   2. do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

2)stara matura:

 1. obowiązkowo biologia,

 2. do wyboru: chemia lub matematyka.

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek kosmetologia, mogą być kwalifikowani,  na  podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych Załączniku Nr 1,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci posiadający maturę EB lub  maturę IB  lub  maturę zagraniczną uzyskaną  w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3, będą kwalifikowani według zasad:

  1.   wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie   przeliczony   według   zasad   określonych w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 3. Kandydaci,   którzy   uzyskali   maturę   zagraniczną   w   krajach,   o    których   mowa  w § 17 ust.4, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 30

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek techniki dentystyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki egzaminu manualnego i wyniki uzyskane z jednego przedmiotu:

 1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 i ust. 4 :

  • do wyboru: biologia, chemia lub fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym,

2)stara matura:

 • do wyboru: biologia, chemia lub fizyka.

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o  przyjęcie  na   kierunek   techniki   dentystyczne   mogą   być   kwalifikowani,  na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku Nr 1.

 2. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę  IB  lub  maturę  zagraniczną  uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie   przeliczony   według   zasad   określonych  w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 3. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa  w  §  17 ust.4, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 4. Egzamin manualny jest obowiązkowy.

 5. Egzamin manualny obejmuje rysunek siekacza górnego przyśrodkowego oraz modelowanie z plasteliny lub wycięcie z kostki mydła sześcianu o zadanych wymiarach.

 6. Za egzamin manualny kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

 7. Nieprzystąpienie do egzaminu manualnego skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

 

§ 31

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa  matura,  matura  EB,  matura   IB   oraz   matura   zagraniczna   uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3:

- do wyboru: biologia, język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

2)stara matura:

- do wyboru: biologia, język obcy nowożytny lub matematyka.

 

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów z maturą zagraniczną uzyskaną w krajach, o  których mowa w  §  17  ust. 4, jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik  uzyskany   z przedmiotu biologia - poziom rozszerzony.

3.Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według zasad:

 1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 3. maksymalna liczba punktów możliwa  do  uzyskania  wynosi  400  (po  200  punktów z każdego przedmiotu),

 4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie mogą być  kwalifikowani, na podstawie ocen z  egzaminu dojrzałości     z przedmiotów objętych  postępowaniem  rekrutacyjnym  według  zasad  określonych w Załączniku Nr 1,

 5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 1. Kandydaci posiadający maturę EB lub  maturę IB  lub maturę zagraniczną uzyskaną    w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 będą kwalifikowani według zasad:

  1.   wynik  egzaminu  maturalnego   zostanie   przeliczony  według   zasad   określonych w Załączniku Nr 1,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa  do  uzyskania  wynosi  400  (po  200  punktów z każdego przedmiotu).

 2. Kandydaci,   którzy   uzyskali   maturę   zagraniczną   w   krajach,   o    których   mowa  w § 17 ust. 4, będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 4 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 punktów.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 

§ 32

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne.

 

§ 33

 1. Na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: biomedycyna, biologia medyczna lub studiów drugiego stopnia na kierunku: biotechnologia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski.

 2. Na studia drugiego stopnia na kierunki: elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku.

 1. Na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na  kierunku dietetyka  lub technologia żywności i żywienie człowieka lub żywienie człowieka.

 2. Na studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów bez względu na kierunek i poziom studiów.

 

§ 34

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna jest:

  1. konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich z zastrzeżeniem ust.2,

  2. wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów odpowiednio: z pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.

 3. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez większą liczbę kandydatów, niż liczba pozostałych miejsc na kierunku biomedycyna drugiego stopnia, zostanie zastosowane kryterium, którym jest wyższa punktacja uzyskana na świadectwie dojrzałości z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.

 

§ 35

 1. Podstawą przyjęcia na  studia  II  stopnia na  kierunek  kosmetologia,  będzie  średnia  ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na kierunku  kosmetologia I stopnia.  Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na kierunek kosmetologia, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik z egzaminu dyplomowego.

 3. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik z egzaminu dyplomowego.

 

§ 36

 1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunki: dietetyka, elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo lub zdrowie publiczne będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik ukończenia studiów.

 3. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik ukończenia studiów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 2. Wyniki prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są jawne.

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne publikują informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, w tym wyniki poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego            poprzez  umieszczenie  na stronie internetowej: www.wynikirekrutacji.umlub.pl.

 2. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 3. Dopuszcza się możliwość wysyłania przez WKR dodatkowych powiadomień kandydatów wiadomością sms  na  numer   telefonu   komórkowego   zarejestrowany  przez   operatora na terytorium RP, podany w formularzu rejestracyjnym, na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego, w przypadkach wymagających  od  kandydatów niezwłocznego podjęcia stosownych czynności.

 4. Forma korespondencji, o której mowa w ust. 5 nie zwalnia kandydatów ze sprawdzania komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu.

 5. Informacje uzyskane w  toku  procesu  rekrutacji  od  kandydata,  mogą  być  przetwarzane  w celach statystycznych w formie zanonimizowanej, na co kandydat wyraża zgodę poprzez przystąpienie do rekrutacji.

 

Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych

 

Tabela 1

Egzamin dojrzałości- „stara matura”

Oceny

na św. dojrzał.

Liczba punktów za oceny na świadectwie

wg skali ocen 2-5

Liczba punktów za oceny na świadectwie

wg skali ocen 1-6

Celujący

-

200

Bardzo dobry

200

170

Dobry

130

130

Dostateczny

60

90

Mierny/dopuszczający

-

60

 

Tabela 2

Matura międzynarodowa- „matura IB” (International Baccalaureate)

 

Ocena z matury IB

Punkty na poziomie

Podstawowym (Standard Level SL)

Rozszerzonym (High Level HL)

7 (excellent)

100

100

6 (very good)

80

85

5 (good)

70

75

4 (satisfactory)

50

60

3 (medicore)

40

50

Wyniki egzaminów zdawanych na poziomie „Mathematics Standard Level” oraz „Mathematical Studies Standard Level” traktowane są na równi i przeliczane wg skali Standard Level SL.

 

 

Tabela 3

Matura europejska- „matura EB” (European Baccalaureate)

Ocena z egzaminu pisemnego z matury EB

Punkty na poziomie

Podstawowym (liczba godzin od 2-3)

Rozszerzonym (liczba godzin od 4-5)

9,51 – 10,00

100

100

9,01 – 9,50

80

85

8,51 – 9,00

70

75

8,01 – 8,50

60

65

7,51 – 8,00

50

55

7,01 – 7,50

40

45

6,51 – 7,00

35

40

6,00 – 6,50

30

35

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)