Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 5/445 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie:

 • art. 28 ust.1 pkt 10, art. 69, art.70, art. 79, art.323 ustawy z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1669),

 • załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818),

 • § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018r. poz. 1861),

 • wniosków z Wydziałów,

 • pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich z dnia 18 czerwca 2020 r.

Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy uchwala, co następuje:

 

I.KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

 1. W roku  akademickim  2021/2022  Uniwersytet  Technologiczno  -  Przyrodniczy  im.  Jana i Jędrzeja Śniadeckich prowadzi rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów:

a)studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • automatyka i elektronika

 • analityka chemiczna i spożywcza

 • architektura krajobrazu

 • architektura

 • architektura wnętrz

 • bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

 • biotechnologia

 • budownictwo

 • elektronika i telekomunikacja

 • elektrotechnika

 • energetyka

 • finanse i rachunkowość

 • geodezja i kartografia

 • informatyka stosowana

 • inspekcja weterynaryjna

 • inżynieria biomedyczna (studia wspólne)

 • inżynieria materiałowa

 • inżynieria odnawialnych źródeł energii

 • inżynieria środowiska

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • przetwórstwo tworzyw sztucznych (w języku polskim i w języku angielskim)

 • rolnictwo

 • technologia chemiczna

 • technologia żywności i żywienie człowieka

 • teleinformatyka

 • towaroznawstwo spożywcze

 • transport

 • wzornictwo

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 • zielarstwo i fitoterapia

 • zoofizjoterapia

 • zootechnika

 

b)studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • architektura

 • architektura wnętrz

 • biotechnologia (w języku polskim i w języku angielskim)

 • budownictwo

 • elektronika i telekomunikacja

 • elektrotechnika

 • finanse i rachunkowość

 • informatyka stosowana (w języku polskim i w języku angielskim)

 • inżynieria biomedyczna

 • inżynieria środowiska

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika (w języku polskim i w języku angielskim)

 • rolnictwo (w języku polskim i w języku angielskim)

 • technologia chemiczna

 • technologia żywności i żywienie człowieka

 • transport

 • wzornictwo

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 • zootechnika

c)studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • analityka chemiczna i spożywcza

 • budownictwo

 • elektronika i telekomunikacja

 • elektrotechnika

 • finanse i rachunkowość

 • informatyka stosowana

 • inżynieria środowiska

 • mechanika i budowa maszyn

 • rolnictwo

 • technologia chemiczna

 • teleinformatyka

 • transport

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 • zootechnika

d)studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 • budownictwo

 • elektronika i telekomunikacja

 • elektrotechnika

 • finanse i rachunkowość

 • informatyka stosowana (w języku polskim i w języku angielskim)

 • inżynieria środowiska

 • mechanika i budowa maszyn

 • rolnictwo

 • technologia chemiczna

 • transport

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 • zootechnika

 1. Poszerzenie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów jest możliwe przy zachowaniu zasad i trybu art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

II.ZASADY POSTĘPOWANIA KLASYFIKACYJNEGO

 

 1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

  1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na kierunki i formy studiów prowadzonych w UTP jest posiadanie dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

  2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w ramach limitów przyjęć wnioskowanych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat UTP w trybie odrębnej uchwały. Uruchomienie danego kierunku studiów uzależnione jest od liczby kandydatów.

  3. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2021-2022.

 1. Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów oraz finalistów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata 2021-2022.

 2. Przyjmowanie kandydatów na studia, których nie dotyczy pkt. 3 i 4 odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego na  kierunek studiów limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości.

 3. Sumę punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości oblicza się dodając wynik procentowy każdego z nich przy zastosowaniu różnych wag. Szczegółowe zasady klasyfikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawiono w rozdziale VIII.

 4. Na kierunkach architektura, architektura wnętrz, wzornictwo (studia pierwszego stopnia)   obowiązuje   egzamin   praktyczny,    którego    zasady   zostały   określone w rozdziale VIII. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminów praktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających zdalną weryfikację umiejętności oraz potwierdzenie tożsamości kandydata.

 5. W przypadku jednakowej sumy punktów obliczonej w ramach postępowania klasyfikacyjnego na dany kierunek studiów, o kolejności na liście rankingowej decyduje łączna suma punktów uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym.

 6. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") wydany przez  Biuro  IB  w  Genewie  przyjmowani  są  na  wszystkie  kierunki  stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na podstawie liczby punktów z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym, przeliczonych ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom SL 2-7, poziom HL 0-7) na skalę ocen nowej matury (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) wg poniższej tabeli:

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

 

Poziom SL lub HL

Poziom podstawowy dla poziomu SL

Poziom rozszerzony dla poziomu HL

 

7

100%

100%

 

6

90%

90%

 

5

75%

75%

 

4

60%

60%

 

3

45%

45%

Granica

2

30%

30%

zdawalności

1

-

15%

 

0

-

0%

 

Jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie HL – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 2,5 a następnie przez mnożnik przedmiotu, natomiast jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie SL – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5, a następnie przez mnożnik przedmiotu.

 1. Dla kandydatów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w klasyfikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

 2. Dla kandydatów z maturą uzyskaną za granicą w skali 1-6 oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe, zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

 

Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju

 

Liczba punktów (%)

E – Mediocre (2 – dopuszczający/mierny)

20

D – Satisfactory (3 – dostateczny)

40

C – Good (4 – dobry)

60

B – Very good (5 – bardzo dobry)

80

A – Excellent (6 – celujący)

100

 

Przy innej skali ocen z matury uzyskanej za granicą, wyniki będą przeliczane indywidualnie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przy zastosowaniu postanowień zawartych w Uchwale Senatu.

W  celu  przeliczenia  ocen  ze  świadectwa  zagranicznego  należy  skontaktować  się  z Działem Kształcenia i Spraw Studenckich UTP. W przypadku niezdawania egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego za język równoważny uznaje się język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin. W każdym przypadku pod  uwagę bierze się wyniki otrzymane z  egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości: z części pisemnej za poziom podstawowy albo ustnej za poziom rozszerzony tj. jak w zasadach dla starej matury.

 1. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury podstawą umieszczenia na liście rankingowej jest suma punktów uzyskana z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i przedmiotu do wyboru. Pod uwagę bierze się wyniki otrzymane:

  • z ocen z części pisemnej (poziom podstawowy) albo ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości,

lub

 • z oceny z części pisemnej (poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu ustnego,

lub

 • z oceny z części ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu pisemnego,

lub

 • z oceny końcowej (poziom podstawowy) ze świadectwa dojrzałości lub  świadectwa  ukończenia  szkoły  średniej  w  przypadku  niezdawania  pisemnego    i ustnego egzaminu dojrzałości; gdy na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej będą występowały oceny końcowe z dwóch lub więcej przedmiotów z grupy przedmiotów do wyboru należy uwzględnić przedmiot  dający najwyższą liczbę punktów procentowych.

Nie uwzględnia się ocen z fakultetów z języka obcego i przedmiotu do wyboru. Oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe, zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

 

Ocena

Liczba punktów (%)

celujący

5,50

100

bardzo dobry

5,00-5,49

90

dobry plus

4,50-4,99

80

dobry

4,00-4,49

70

dostateczny plus

3,50-3,99

60

dostateczny

3,00-3,49

50

mierny plus

2,50-2,99

40

mierny

2,00

30

 

 1. Przy klasyfikacji osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej  matury  uwzględnia  się  dwie  skale  ocen  tzw.   "starą"  i   "dotychczasową"   w zależności od roku ukończenia przez daną osobę szkoły średniej. Przy obliczaniu średniej ocen obowiązuje zasada, że w przypadku "dotychczasowej" skali ocen 1-6 w obliczeniach uwzględnia się bezpośrednio uzyskane oceny, natomiast w przypadku "starej" skali ocen 2-5, należy, przed przystąpieniem do obliczenia sumy punktów, przyjmować wskaźniki równoważące uzyskane oceny w stosunku do skali 1-6 wg poniższej tabeli:

 

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Ocena

Wskaźnik

Ocena

Wskaźnik

6

6

-

-

5

5

5

6

4

4

4

4,5

3

3

3

3

2

2

-

-

 

 1. Przyjęte w pkt. 13 wskaźniki równoważące w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe przy klasyfikacji na wszystkie kierunki i formy studiów objęte rekrutacją w UTP.

 2. Osobom posiadającym świadectwo dojrzałości i aneks (nowa matura) uznawane są punkty procentowe z obu dokumentów.

 3. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się. Ranking sporządza się na podstawie protokołów komisji weryfikujących. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat UTP odrębną uchwałą. Wykaz kierunków objętych procedurą efektów uczenia się ogłasza Rektor.

 4. Przyjęcie na studia może nastąpić także przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Zasady i warunki przeniesienia określa regulamin studiów UTP.

 

 1. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

  1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł: magistra inżyniera, magistra lub równorzędny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczegółowych zasadach podanych w rozdziale VIII oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku, zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale VIII.

  2. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli dyplom ten został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych. Do zagranicznego dyplomu kandydat załącza kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

  3. Rozmowę kwalifikacyjną/procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów-absolwentów kierunków  studiów   I  stopnia  innych   niż   kierunek  obieralny  i/lub  wymieniony   w szczegółowych zasadach rekrutacji  (rozdział  VIII)  przeprowadza  komisja  złożona z nie mniej niż 3 członków rady programowej danego kierunku studiów powołana przez  dziekana.  Dopuszcza  się   możliwość   przeprowadzenia  rozmowy/procedury  z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających zdalną weryfikację umiejętności oraz potwierdzenie tożsamości kandydata.

  4. Komisja, o której mowa w pkt. 3 wskazuje przedmioty z zakresu studiów I stopnia do uzupełnienia efektów uczenia  się,  zgodnie  ze  szczegółowymi  zasadami  podanymi w rozdziale VIII.

  5. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów lub ocena z rozmowy/procedury w ramach określonego limitu.

  6. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy/procedury kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

 

 1. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy/procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy/procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

 2. Szczegółowe zasady postępowania klasyfikacyjnego przedstawiono w rozdziale VIII.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE/KOŃCOWE

  1. Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak wszyscy inni kandydaci.

Kandydatom niepełnosprawnym zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W przypadku egzaminu praktycznego, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu, należy zgłosić pisemnie do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich/Punktu Rekrutacyjnego swoje potrzeby i ubiegać się o inną organizację procesu rekrutacyjnego.

 1. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość opłat określa rektor w terminie późniejszym, odrębnym zarządzeniem.

 2. Uruchomienie danego kierunku studiów, niezależnie od formy i poziomu kształcenia, uzależnione jest od liczby kandydatów.

 

III.WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY ICH SKŁADANIA,  OGŁASZANIE WYNIKÓW 

WYKAZ DOKUMENTÓW

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów. Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości celem potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych do Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Komplet dokumentów powinien zawierać:

a)na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • ankietę osobową (w IRK pod nazwą: podanie o przyjęcie na studia) zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców - również nazwę państwa urodzenia  i informacje o posiadaniu Karty Polaka – wydrukowaną z IRK i podpisaną.

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów (dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art.69 ust.2 ustawy)

 • 1 aktualną fotografię papierową zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • fotografię w formie elektronicznej; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami; zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,

 • dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady stopnia centralnego w oryginale – dotyczy laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,

 • dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,

 • dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego – dla kierunków prowadzonych w języku angielskim,

 • pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią,

b)na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

 • ankietę osobową (w IRK pod nazwą: podanie o przyjęcie na studia) zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer pesel, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia     i informacje o posiadaniu Karty Polaka - wydrukowaną z IRK i podpisaną.

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku braku dyplomu,

 • 1 aktualną fotografię papierową zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • fotografię w formie elektronicznej; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem papierowym dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami; zdjęcie należy samodzielnie umieścić w IRK,

 • dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,

 • dokument potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego – dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

 • kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

 • obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:

  • dokument potwierdzający, że świadectwo upoważnia do podjęcia studiów wyższych na terenie kraju, w którym świadectwo zostało wydane i poza jego granicami,

 

 • apostille – potwierdzenie legalności,

 • tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 • wszyscy kandydaci/absolwenci podejmujący studia w języku angielskim są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0;

 • kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kandydat, który w roku  2021 zdaje/zdawał  maturę  międzynarodową   i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej. Kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie, nie później niż do 1 października 2021 r.;

 • kandydaci wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia, odrębnie za każdy kierunek studiów. Wysokość tej opłaty jest określona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów i wynosi:

85 zł, a w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych  opłata wynosi 150 zł. Zasady zwrotu opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia ustala rektor w odrębnym zarządzeniu.

 

 1. TERMINY REJESTRACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja odbywać się będzie w następujących terminach:

 1. od 14 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. – na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia – rozpoczynające się od semestru zimowego;

 2. od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r. – na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia – rozpoczynające się od semestru letniego.

 3. Szczegółowe  terminy  rejestracji  i  składania  dokumentów  na  poszczególne  formy  i kierunki studiów przedstawione zostaną w terminie późniejszym. Rektor może przedłużyć termin rejestracji/składania dokumentów na poszczególne kierunki studiów, jednak nie dłużej niż do dnia poprzedzającego terminy klasyfikacji.

 4. Proces rekrutacyjny powinien trwać nie dłużej niż do 30 września 2021 r. (nabór na semestr zimowy) i do 25 lutego 2022 r. (nabór na semestr letni).

 1. PRZEBIEG PROCESU REKRUTACYJNEGO

 1. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - REKRUTACJA PODSTAWOWA

  1. Kandydat na studia rejestruje się internetowo zakładając konto w IRK. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym publikowanie wyników/ miejsca na liście rankingowej.

   1. w formularzu rejestracyjnym wymagane jest wprowadzenie:

    • danych osobowych,

    • wyników egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (punkty/ oceny),

    • kierunku studiów,

 

 • wgranie zdjęcia w formie elektronicznej,

 • poprawną rejestrację internetową kończy możliwość wydruku podania o przyjęcie na studia kandydata oraz pobranie indywidualnego numeru konta bankowego do realizacji wpłaty opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,

 • pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych, fałszywych a także wynikające z tego skutki przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,

 • rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych oraz po wpłynięciu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż  wynika   to   z   wniesionej   opłaty,   kandydat   powinien   wyrejestrować   się  z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

 • Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym i uzyskał status zakwalifikowany na I rok studiów jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów, w podanym terminie (decyduje data wpływu do UTP ).

 • Miejsca limitowe na danym kierunku studiów będą wypełnione osobami, które przystąpiły do postępowania klasyfikacyjnego, zostały zakwalifikowane do przyjęcia i złożyły wymagany komplet dokumentów. O kolejności przyjęć decyduje liczba zdobytych punktów w czasie postępowania rekrutacyjnego.

 • Niedostarczenie w terminie  kompletu dokumentów  oznacza  rezygnację  ze  studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów. Rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków, a tym samym zarówno rejestracja jak i podanie o przyjęcie na studia zostaną pozostawione bez rozpatrzenia- bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 • Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym, spełnił wymagania postępowania klasyfikacyjnego oraz złożył komplet wymaganych dokumentów zostaje wpisany na listę studentów (przyjęty na studia).

 • W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na studia (np. z powodu niezdania egzaminu praktycznego, nieuruchomienia kształcenia na danym kierunku studiów, braku miejsc limitowych) kandydat otrzymuje decyzję administracyjną, podpisaną przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR).

 

 1. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA, STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

  1. Kandydat na studia rejestruje się internetowo zakładając konto w IRK. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w tym publikowanie wyników/ miejsca na liście rankingowej.

   1. w formularzu rejestracyjnym wymagane jest wprowadzenie:

    • danych osobowych,

    • wyników egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (punkty/oceny),

    • kierunku studiów,

    • wgranie zdjęcia w formie elektronicznej,

 

 1. poprawną rejestrację internetową kończy możliwość wydruku podania o przyjęcie na studia kandydata oraz pobranie indywidualnego numeru konta bankowego do realizacji wpłaty opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,

 2. pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych, fałszywych a także wynikające z tego skutki przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,

 3. rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych oraz po wpłynięciu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż  wynika   to   z   wniesionej   opłaty,   kandydat   powinien   wyrejestrować   się  z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

 4. Wszystkich kandydatów obok rejestracji internetowej obowiązuje złożenie kompletu dokumentów przed klasyfikacją, w podanym terminie (decyduje data wpływu do UTP). Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów, kandydat nie otrzymuje żadnej decyzji administracyjnej.

 5. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym, spełnił wymagania postępowania klasyfikacyjnego oraz złożył komplet wymaganych dokumentów zostaje wpisany na listę studentów (przyjęty na studia).

 6. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na studia (np. z powodu niezdania egzaminu praktycznego, niezdania rozmowy kwalifikacyjnej, nieuruchomienia kształcenia na danym kierunku studiów, braku miejsc limitowych) kandydat otrzymuje decyzję administracyjną, podpisaną przez przewodniczącego WKR.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Wyniki postępowania klasyfikacyjnego dotyczące danego kandydata są ogłaszane na indywidualnym koncie kandydata w IRK.

 2. Uniwersytet nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  niezapoznania  się  kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym oraz za jego błędnie wprowadzone dane do systemu rekrutacyjnego, a także za udostępnianie osobom trzecim hasła dostępu, w szczególności za zmianę danych. Kandydat jest zobowiązany do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem konta  w  IRK  oraz  ponosi  odpowiedzialność  za  skutki  wynikające  z niedopełnienia tego obowiązku. Wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

IV.KOMISJE REKRUTACYJNE

 

 1. Rekrutację na studia przeprowadzają WKR, powoływane przez Dziekana Wydziału,  we współpracy z Działem Informatyki. Nauczyciele akademiccy zaangażowani w kursy przygotowawcze lub korepetycje dla kandydatów nie mogą uczestniczyć w pracach komisji rekrutacyjnej. Nadzór nad przebiegiem postępowania klasyfikacyjnego sprawuje rektor.

 2. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

 

 • organizacja i zabezpieczenie właściwego przebiegu klasyfikacji na Wydziale, zarówno pod względem merytorycznym jak i porządkowym,

 • sprawdzenie dokumentów kandydatów, ich kompletowanie i przygotowanie danych do sporządzenia list osób objętych postępowaniem klasyfikacyjnym,

 • dopuszczenie lub niedopuszczenie kandydatów do postępowania klasyfikacyjnego,

 • ustalanie listy osób przyjętych bez postępowania klasyfikacyjnego,

 • przeprowadzenie   postępowania   klasyfikacyjnego   na   wszystkich                                kierunkach studiów,

 • przeprowadzanie egzaminu praktycznego (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo – studia pierwszego stopnia),

 • ogłaszanie wyników postępowania klasyfikacyjnego na koncie indywidualnym kandydata w IRK,

 • sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego dla danego kierunku studiów,

 • sporządzanie zestawienia rankingowego na podstawie uzyskanej sumy punktów,

 • sporządzanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,

 • sporządzenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów,

 • dokonywanie wpisów na listę studentów, w ramach ustalonego limitu miejsc na dany kierunek studiów - dla kandydatów przyjętych na studia,

 • przygotowanie   decyzji   administracyjnych   o   nieprzyjęciu   na   studia                            –            dla kandydatów nieprzyjętych na studia,

 • kadrowanie, akceptowanie zdjęć elektronicznych w systemie IRK do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

 • złożenie do rektora sprawozdania z przebiegu postępowania klasyfikacyjnego,

 • przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb uczelni.

 

V.TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 

 1. Od decyzji  WKR  kandydatom,  którzy  przystąpili  do  postępowania  rekrutacyjnego i nie zostali przyjęci na studia w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w uchwale Senatu UTP.

 2. Rektor  po   zasięgnięciu   opinii   WKR   rozpatruje   jedynie   odwołania   wynikające z nieprawidłowego przebiegu postępowania klasyfikacyjnego  i  podejmuje  decyzje w trybie odwoławczym.

 

VI.REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 1. Na kierunkach, na których limit miejsc nie został wypełniony może być przeprowadzona  rekrutacja  uzupełniająca,  którą  ogłasza  rektor  w  porozumieniu   z WKR.

 2. Terminy rejestracji internetowej, przyjmowania dokumentów oraz terminy postępowania klasyfikacyjnego określa rektor w uzgodnieniu z WKR.

 1. Rekrutacja uzupełniająca jest jednoetapowa i przebiega tak, jak dla studiów niestacjonarnych i drugiego stopnia.

 2. Skład komisji rekrutacyjnej oraz zasady klasyfikacji kandydatów są analogiczne jak dla rekrutacji podstawowej.

 

VII.WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW OKREŚLONE ZOSTAŁY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Kierunki studiów:

a)studia stacjonarne

 • budownictwo (studia pierwszego stopnia)

 • budownictwo (studia drugiego stopnia)

 • inżynieria środowiska (studia pierwszego stopnia)

 • inżynieria środowiska (studia drugiego stopnia)

 • architektura (studia pierwszego stopnia)

 • architektura (studia drugiego stopnia)

 • architektura wnętrz (studia pierwszego stopnia)

 • architektura wnętrz (studia drugiego stopnia)

- geodezja i kartografia (studia pierwszego stopnia)

b)studia niestacjonarne

 • budownictwo (studia pierwszego stopnia)

 • budownictwo (studia drugiego stopnia)

 • inżynieria środowiska (studia pierwszego stopnia)

 • inżynieria środowiska (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

 1. Postępowanie   klasyfikacyjne   na   kierunki   budownictwo,   inżynieria    środowiska w formie  stacjonarnej  i  niestacjonarnej  oraz  na  kierunek  geodezja  i   kartografia  w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2Ch(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

 

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetapI + EPetapII) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [1,5 M(2pr) albo F(pp albo 2pr) albo H(pp albo 2pr) albo HS(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:

 

Etap I – Rysunek odręczny - rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji.

 • Ocena od 0 do 150 punktów

Etap II – Test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym.

 • Ocena od 0 do 150 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura wnętrz w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych:  języka  polskiego  (JP),  języka  obcego  (JO)  i  matematyki  (M)  oraz  z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [1,5 M(2pr) albo F(pp albo 2pr) albo H(pp albo 2pr) albo HS(pp albo 2pr)] + [EP]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z przeglądu teczek. Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane  prace  w  postaci  dokumentu  PDF.  Dokument  zawierać  winien:  15  prac    w dowolnej technice o tematyce wskazującej na zainteresowanie plastyczne oraz kierunkiem architektura wnętrz.

Ocena od 0 do 300 punktów.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego przyjmuje się minimum 155 punktów.

 

 1. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

 1. O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, studia stacjonarne i niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego kierunku, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 2. O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunek architektura, studia stacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia  z  tytułem   inżyniera   architekta w zakresie kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek architektura wnętrz, studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci:

  1. kierunku   obieralnego,   po   kierunkach:   wzornictwo,   architektura,   architektura  i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

  2. kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do procedury  kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Obejmuje ona: przegląd teczek  (kandydaci  drogą  mailową   wysyłają   własnoręcznie   wykonane   prace   w postaci dokumentu PDF; dokument winien zawierać 10 prac wykonanych dowolną techniką wskazujących na zainteresowania kandydata architekturą wnętrz) oraz esej (kandydaci drogą mailową wysyłają esej uzasadniający wybór kierunku studiów (minimum 2500 znaków łącznie ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi – jedna strona A4).

Za pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej przyjmuje się minimum 51%. Wynik procedury przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik procedury w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia  efektów  uczenia  się  z  2  przedmiotów  z  zakresu  studiów  I  stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

 

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)     lub  oceny  uzyskanej  z procedury kwalifikacyjnej ( ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Kierunki studiów:

 1. studia stacjonarne

 • inżynieria biomedyczna (studia pierwszego stopnia wspólne)

 • inżynieria biomedyczna (studia drugiego stopnia)

 • inżynieria odnawialnych źródeł energii (studia pierwszego stopnia)

 • mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego stopnia)

 • mechanika i budowa maszyn (studia drugiego stopnia)

 • mechatronika (studia pierwszego stopnia)

 • mechatronika (studia drugiego stopnia - w języku polskim i w języku angielskim)

 • przetwórstwo tworzyw sztucznych (studia pierwszego stopnia- w języku polskim i w języku angielskim)

 • transport (studia pierwszego stopnia)

 • transport (studia drugiego stopnia)

 • wzornictwo (studia pierwszego stopnia)

 • wzornictwo (studia drugiego stopnia)

b)studia niestacjonarne

 • mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego stopnia)

 • mechanika i budowa maszyn (studia drugiego stopnia)

 • transport (studia pierwszego stopnia)

 • transport (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na kierunki:  mechanika  i  budowa  maszyn,  transport  w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na kierunki: inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechatronika, przetwórstwo tworzyw sztucznych w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2Ch(pp albo

2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek inżynieria biomedyczna w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie

 

maturalnym/egzaminie dojrzałości z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2Ch(pp albo

2pr) albo 2B(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek wzornictwo w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetapI + EPetapII) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [ JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) albo HS(pp albo 2pr) albo H(pp albo 2pr) albo WOS(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr) albo B(pp albo 2pr) albo F(pp albo

2pr) albo Ch(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I – Rysunek (studium, szkice) – martwa natura, postać, inna kompozycja. Format: max 70 x 50, technika do wyboru: ołówek, węgiel, tusz.

 • Ocena od 0 do 400 punktów

Etap II – Sprawdzian z wyobraźni przestrzennej – sprawdzenie kreatywności i zdolności manualnych.

 • Ocena: od 0 do 600 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.

 1. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw,  mechatronika, przetwórstwo  tworzyw sztucznych, transport, zarządzanie  i inżynieria produkcji, inżynieria zarządzania, zarzadzanie jakością i produkcją, zarządzanie inżynierskie, zarządzanie techniką, automatyka i robotyka, inżynieria materiałów kompozytowych, materiały współczesnych technologii,

 

 1. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka,       elektronika       i       elektrotechnika;       informatyka       techniczna   i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie  na  studia  drugiego  stopnia  na  kierunek  transport  studia  stacjonarne  i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika,     zarządzanie     i     inżynieria     produkcji,      logistyka,      logistyka w przedsiębiorstwie,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka,       elektronika       i       elektrotechnika;       informatyka       techniczna  i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria biomedyczna studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka,       elektronika       i       elektrotechnika;       informatyka       techniczna  i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek mechatronika studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku  obieralnego  oraz  po  kierunkach:  automatyka  i  robotyka,  elektronika    i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw, mechanika i  budowa  maszyn,  przetwórstwo  tworzyw  sztucznych,  transport,     zarządzanie    i inżynieria produkcji,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka,       elektronika       i       elektrotechnika;       informatyka       techniczna  i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa;    inżynieria     mechaniczna;     inżynieria     środowiska,     górnictwo    i energetyka; inżynieria chemiczna.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek wzornictwo, studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci:

 

 1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz,

 2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b.) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z portfolio celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć”.

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Kierunki studiów:

 1. studia stacjonarne

  • technologia chemiczna (studia pierwszego stopnia)

  • technologia chemiczna (studia drugiego stopnia)

  • technologia żywności i żywienie człowieka (studia pierwszego stopnia)

  • analityka chemiczna i spożywcza (studia pierwszego stopnia)

  • inżynieria materiałowa (studia pierwszego stopnia)

b)studia niestacjonarne

 • analityka chemiczna i spożywcza (studia pierwszego stopnia)

 • technologia chemiczna (studia pierwszego stopnia )

 • technologia chemiczna (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

 

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego  lub  dodatkowego  do  wyboru  spośród:  matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

 1. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata, magistra lub równoważnym:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: analityka chemiczna i spożywcza, analityka chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, nanotechnologie i technologie procesów materiałowych, technologia i inżynieria chemiczna, technologie ochrony środowiska, chemia kosmetyczna, materiały współczesnych technologii, inżynieria środowiska,

  2. pozostałych  kierunków  studiów  realizowanych  w  obszarze  nauk  technicznych,  w obszarze nauk ścisłych, w obszarze nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki leśne; rolnictwo o ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; informatyka; matematyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki fizyczne; nauki o Ziemi i środowisku; inżynieria lądowa i transport; inżynieria biomedyczna; zootechnika i rybactwo; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; nauki o zarządzaniu  i jakości; informatyka techniczna    i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

Kierunki studiów:

 1. studia stacjonarne

  • automatyka i elektronika (studia pierwszego stopnia)

  • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)

  • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)

  • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)

  • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)

  • energetyka (studia pierwszego stopnia)

  • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)

  • informatyka stosowana (studia drugiego stopnia) (w języku polskim i w języku angielskim)

  • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)

b)studia niestacjonarne

 • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)

 • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)

 • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)

 • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)

 • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)

 • informatyka stosowana (studia drugiego stopnia) (w języku polskim i w języku angielskim)

 • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru: Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO (pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) albo

F(3pp albo 6pr) albo I(3pp albo 6pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiot.

 1. Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki, informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera w zakresie:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: teleinformatyka, informatyka stosowana oraz po kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b)przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

 

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek elektrotechnika studia stacjonarne  i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz kierunków przyporządkowanych do dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa;    inżynieria     mechaniczna;     inżynieria     środowiska,     górnictwo    i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka stosowana studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem:

  1. inżyniera kierunku  obieralnego  oraz  kierunków:  teleinformatyka oraz elektronika  i telekomunikacja oraz kierunków przyporządkowanych do dyscypliny naukowej : informatyka techniczna i telekomunikacja,

  2. inżyniera/licencjata pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk: technicznych, nauk ścisłych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin   artystycznych:    architektura   i   urbanistyka;    automatyka,   elektronika i elektrotechnika; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa    i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo   i   energetyka;    informatyka;    matematyka;    nauki    fizyczne;    nauki o zarządzaniu  i  jakości  (kierunek:  zarządzanie  i  inżynieria  produkcji  ukończony  w UTP).

Kandydaci kierunków studiów (ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż  4,0  zobowiązuje  kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) ramach ustalonego limitu przyjęć.

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII

Kierunki studiów:

 1. studia stacjonarne

  • rolnictwo (studia pierwszego stopnia)

  • rolnictwo (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • biotechnologia (studia pierwszego stopnia)

 • biotechnologia (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • technologia żywności i żywienie człowieka (studia drugiego stopnia)

 • architektura krajobrazu (studia pierwszego stopnia)

 • zielarstwo i fitoterapia (studia pierwszego stopnia)

 • towaroznawstwo spożywcze (studia pierwszego stopnia)

b)studia niestacjonarne

 

 • rolnictwo (studia pierwszego stopnia)

 • rolnictwo (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek rolnictwo realizowany w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na kierunki: architektura krajobrazu, towaroznawstwo   spożywcze,   zielarstwo    i   fitoterapia   realizowane   wyłącznie w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

 

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [ M(2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 1,5Ch(pp albo 2pr) albo F(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

 

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek biotechnologia realizowany w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

 

 1. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 

Studia drugiego stopnia

 1. O  przyjęcie  na  studia  drugiego  stopnia  na  kierunek   rolnictwo  studia   stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych  i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych oraz przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b.) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego  stopnia  (ppkt.  a))  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b)) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek biotechnologia studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, zielarstwo i fitoterapia,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,  nauk ścisłych,  nauk przyrodniczych,  nauk medycznych  i nauk o zdrowiu,  nauk  o  kulturze  fizycznej   lub  przyporządkowanych   do  dyscyplin   w dziedzinie nauk rolniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu; lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo     i energetyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b.) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik  rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, towaroznawstwo, chemia i technologia żywności, zielarstwo i fitoterapia.

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,  nauk ścisłych,  nauk przyrodniczych,  nauk medycznych  i nauk o zdrowiu;  nauk  o  kulturze  fizycznej   lub  przyporządkowanych   do  dyscyplin   w dziedzinie nauk rolniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo     i energetyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b.) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku   i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia  (  ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej   z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

Kierunki studiów

 1. studia stacjonarne

  • inspekcja weterynaryjna (studia pierwszego stopnia)

  • zootechnika (studia pierwszego stopnia)

  • zootechnika(studia drugiego stopnia)

 

 • zoofizjoterapia (studia pierwszego stopnia)

 • bezpieczeństwo produktów zwierzęcych (studia pierwszego stopnia)

b)studia niestacjonarne

 • zootechnika (studia pierwszego stopnia)

 • zootechnika (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

 1. Postępowanie   klasyfikacyjne   na   kierunek    zootechnika   w   formie   stacjonarnej    i niestacjonarnej oraz na kierunki: bezpieczeństwo produktów zwierzęcych, inspekcja weterynaryjna, zoofizjoterapia w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki

(M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) albo 2B(pp albo 1,5pr) albo 1,5Ch(pp albo 1,5pr) albo F(pp albo 1,5pr) albo G(pp albo 1,5pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

 1. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zootechnika studia stacjonarne        i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, zoofizjoterapia, biotechnologia, inspekcja weterynaryjna,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych  i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Kierunki studiów:

 1. studia stacjonarne

  • finanse i rachunkowość (studia pierwszego stopnia)

  • finanse i rachunkowość (studia drugiego stopnia)

  • zarządzanie (studia pierwszego stopnia)

  • zarządzanie (studia drugiego stopnia)

  • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia)

  • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia)

b)studia niestacjonarne

 • finanse i rachunkowość (studia pierwszego stopnia)

 • finanse i rachunkowość (studia drugiego stopnia)

 • zarządzanie (studia pierwszego stopnia)

 • zarządzanie (studia drugiego stopnia)

 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia)

 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek finanse i rachunkowość w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) albo H(pp albo 2pr) albo WOS(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr) albo B(pp albo 2pr) albo Ch(pp albo 2pr) albo I(pp albo 2pr)]

 

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

 1. Postępowanie   klasyfikacyjne    na   kierunek   zarządzanie   w   formie    stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [ M(pr) albo H(pr) albo WOS(pr) albo G(pr) albo

B(pr) albo Ch(pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

 1. Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) albo F(pr) albo Ch(pr) albo B(pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

 1. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie studia stacjonarne      i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem licencjata lub inżyniera:

  1. kierunku  obieralnego   oraz   kierunków:   zarządzanie   i   marketing,   zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość, ekonomia,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych we wszystkich obszarach nauk lub przyporządkowanych do wszystkich dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego   z dnia 20 września 2018 r.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata:

  1. kierunku obieralnego,

  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; automatyka,      elektronika      i      elektrotechnika;      informatyka      techniczna   i telekomunikacja;  inżynieria  biomedyczna;  inżynieria  chemiczna;  architektura  i urbanistyka; sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b.) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,   o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów  pierwszego  stopnia  (ppkt.  a)  lub  oceny  uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek finanse i rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci absolwenci z tytułem licencjata lub inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk społecznych wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk społecznych,

  2. pozostałych kierunków nie należących do lit. a.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

 

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć”.

 

IX. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)