Zarządzanie w służbach społecznych

Zarządzanie w służbach społecznych

Zarządzanie w służbach społecznych

26.01.2022

Zarządzanie w służbach społecznych – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Służby społeczne to instytucje, organizacje lub zorganizowane grupy ludzi, które realizują pracę socjalną. Ich działania mogą dotyczyć między innymi edukacji, ochrony zdrowia, pomocy rodzinie, czy poradnictwa zawodowego. Służby społeczne mogą mieć formę zinstytucjonalizowaną, czyli w postaci ośrodków pomocy społecznej, czy też różnego rodzaju stowarzyszeń prowadzących działalność charytatywną, jak również formę niezinstytucjonalizowaną, na przykład w postaci pomocy sąsiedzkiej, czy grup samopomocowych. Funkcjonowanie służb społecznych oraz zagadnienia dotyczące zarządzania nimi przybliża poświęcony temu kierunek studiów, a jest nim Zarządzanie w służbach społecznych, który odnaleźć można w katalogu edukacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień z zakresu między innymi nauk o polityce i administracji, pedagogiki, nauk prawnych oraz psychologii. Studenci zaznajamiają się ze specyfiką różnych środowisk społecznych, poznają procesy, które w nich zachodzą, a także problemy i dylematy współczesnej cywilizacji, na czele z marginalizacją społeczną i wykluczeniem. Oprócz tego, poznają rolę i cele państwa oraz samorządu w zakresie polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej, poznają formy aktywizacji społecznej i zawodowej, a także sposoby wzmacniania zasobów i potencjału osoby, rodziny, grupy i społeczności.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • psychologia społeczna,
 • etyka w służbach publicznych,
 • polityka społeczna,
 • organizacja i zarządzanie społecznością lokalną,
 • metodologia badań społecznych,
 • poradnictwo w służbach społecznych,
 • finansowanie w służbach społecznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania w służbach społecznych nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania bieżących procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych, rozpoznawania potrzeb społecznych jednostek i grup, dokonywania prawidłowej oceny ryzyka i zachowań społecznych dla jednostek i grup, dopasowując do nich właściwe rozwiązania prawne i instytucjonalne.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w organizacjach administracji rządowej i samorządowej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, jednostkach ochrony zdrowia.

 

Opinie

Zarządzanie w służbach społecznych to kierunek ważny, potrzebny, a przy tym ciekawy i rozwijający różne umiejętności. Czy często występuje w katalogach edukacyjnych? Jedno jest pewne, odnaleźć go można w omawianej przez nas uczelni. Czy warto w niej studiować? Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Aneta, studentka Zarządzania w służbach społecznych mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny to uczelnia idealna dla każdego humanisty. To uczelnia idealna dla każdego, kto chce nauczyć się czegoś o drugim człowieku, a przede wszystkim nauczyć się profesjonalnie pomagać, wspierać, działać dla jego dobra. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w służbach społecznych na UP:

Absolwent kierunku Zarządzanie w służbach społecznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii społecznej,
 • organizacji i zarządzania społecznością lokalną,
 • polityki i ekonomii społecznej,
 • negocjacji i mediacji,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • finansowania w służbach społecznych,
 • systemów wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie w służbach społecznych:

Absolwent kierunku Zarządzanie w służbach społecznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • organizacjach administracji rządowej i samorządowej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • jednostkach ochrony zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów: przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (licencjackich).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)