Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie 2022/2023

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

UCHWAŁA NR 28/46/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. ) oraz art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie). Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne odbywać się będzie wyłącznie w ramach limitu przyjęć.

 2. Rekrutacja na studia będzie odbywać się w dwóch trybach:

  1. tryb podstawowy – przeznaczony dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów.

  2. tryb ponownej rekrutacji – przeznaczony dla kandydatów, którzy przerwali studia w UMFC na określonym kierunku i ubiegają się o przyjęcie na studia w tej samej formie na tym samym kierunku i specjalności na rok wyższy niż pierwszy.

 

§ 2.

 1. W roku akademickim 2022/2023 rekrutacja na studia w UMFC w Warszawie odbywać się będzie na następujących kierunkach:

  1. kompozycja i teoria muzyki,

  2. dyrygentura,

  3. instrumentalistyka,

  4. jazz i muzyka estradowa,

  5. wokalistyka,

  6. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

  7. muzyka kościelna,

  8. taniec,

  9. reżyseria dźwięku.

 2. W roku akademickim 2022/2023 rekrutacja na studia w UMFC Filia w Białymstoku odbywać się będzie na następujących kierunkach:

 3. instrumentalistyka,

 4. wokalistyka,

 5. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

§3.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich), absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra.

 

§4.

Postępowanie rekrutacyjne – tryb podstawowy

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów.

 2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

 3. Wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejętności potwierdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji, z zastrzeżeniem ust 4.

 4. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Reżyseria Dźwięku wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejętności potwierdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią 85,3 % łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji, zaś wyniki z egzaminu maturalnego zdanego po 2005 roku lub egzaminu dojrzałości z przedmiotów matematyka lub fizyka lub informatyka stanowią 14,7 % łącznego wyniku możliwego do uzyskania w toku rekrutacji, przy czym

UMFC uwzględnia możliwość́ przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, których wynik

egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki lub informatyki został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. Na poszczególne kierunki i specjalności przyjmowani są kolejno kandydaci z najwyższą liczbą punktów, w ramach określonego limitu dla kierunków oraz specjalności, przy czym limity dla kierunków i specjalności prowadzonych w UMFC Filia w Białymstoku ustalane są odrębnie. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o ustaleniu limitu dla specjalności w ramach kierunku, na którą Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, przy czym wpis cudzoziemca na listę następuje na podstawie decyzji administracyjnej Rektora.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, zaś od decyzji Rektora w sprawie odmowy przyjęcia na studia cudzoziemca przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

§5.

Postępowanie rekrutacyjne – tryb ponownej rekrutacji

 1. Warunkiem przystąpienia do ponownej rekrutacji jest ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w UMFC na danym stopniu studiów na kierunku, na który kandydat chciałby ponownie aplikować, potwierdzone zaświadczeniem z uczelni oraz wykazem zrealizowanych przedmiotów (karta przebiegu studiów, wykaz ocen).

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez dziekanów.

 3. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

 4. Wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejętności potwierdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

 5. Na poszczególne kierunki i specjalności przyjmowani są kolejno kandydaci z najwyższą liczbą punktów, w ramach określonego limitu dla kierunków oraz specjalności, przy czym limity dla kierunków i specjalności prowadzonych w UMFC w Filii w Białymstoku ustalane są odrębnie. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o ustaleniu limitu dla specjalności w ramach danego kierunku, na którą Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację.

 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, przy czym wpis cudzoziemca na listę następuje na podstawie decyzji administracyjnej Rektora.

 7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, zaś od decyzji Rektora w sprawie odmowy przyjęcia na studia cudzoziemca przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§6.

Zgłoszenia kandydatów – rejestracja

 1. Kandydaci rejestrują się w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) w terminach,

o których mowa w §8 ust. 1 i w § 9 ust. 2.

 1. Wygenerowane z systemu IRK podania wraz z pozostałymi wymaganymi dokumenta-mi, o których mowa w §11, będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów, którzy w wyniku procesu rekrutacji znajdą się na liście osób zakwalifikowanych na studia, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. b poniżej.

 2. Kandydaci zobowiązani są złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 w następujących terminach:

  1. do dnia 6 lipca – kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia w trybie podstawowym z wyłączeniem kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku,

  2. do dnia 6 lipca – kandydaci zdający na studia pierwszego stopnia w trybie podstawowym na kierunku reżyseria dźwięku zobowiązani są dostarczyć świadectwo dojrzałości,

  3. do dnia 8 lipca – kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia w trybie podstawowym na kierunku reżyseria dźwięku zobowiązani są złożyć pozostałe dokumenty,

  4. do dnia 14 lipca – kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia w trybie podstawowym.

  5. do dnia 9 września – kandydaci zdający na studia w trybie ponownej rekrutacji.

 3. Niedostarczenie podania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 we wskazanych w ust. 3 terminach, stanowi podstawę odmowy przyjęcia na studia.

 4. W związku z art. 70 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku kandydatów, którzy zwrócili się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w trybie art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, termin,

o którym mowa w ust. 3 pkt a, b i c zostaje przedłużony do dnia 25 września 2021 r.

 

 

§7.

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, oddzielnej dla każdego kierunku i specjalności, na który zdaje.

 2. Kandydaci rekrutujący się na studia drugiego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku wnoszą jedną opłatę, zobowiązani są natomiast podać preferowaną przez siebie kolejność specjalności, a dodatkowo informację, czy zamierzają realizować studia z poszerzeniem multimedialnym. Mają też

prawo zrezygnować ze wskazania określonej specjalności, wówczas nie będą kwalifikowani na daną specjalność. O przyjęciu kandydata na określoną specjalność decyduje liczba punktów uzyskanych z poszczególnych sprawdzianów i limit miejsc przewidziany dla danej specjalności.

 1. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku:

  1. wycofania przez kandydata zapisu na studia w systemie IRK przed terminem zakończenia rejestracji lub

  2. nieuruchomienia przez UMFC studiów w danej formie na danej specjalności lub

  3. wniesienia opłaty po terminie lub niezasadnie (np. w przypadku zarejestrowania się przez kandydata na mniej kierunków/specjalności niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UMFC).

 

§8.

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja 2022 roku do 31 maja 2022 roku dla trybu podstawowego oraz od 1 sierpnia 2022 do 31 sierpnia 2022 roku dla trybu ponownej rekrutacji.

 2. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 będzie przeprowadzona – w zależności od kierunku i specjalności – w oparciu o przesłane nagrania audio-video lub sprawdziany umiejętności przeprowadzane w siedzibie UMFC w Warszawie/Białymstoku, lub sprawdziany umiejętności przeprowadzane online. Ze względu na zmieniającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19 Rektor UMFC może zdecydować o zmianie trybu przeprowadzenia sprawdzianów umiejętności zaplanowanych w siedzibie UMFC w Warszawie lub Białymstoku na tryb online. Kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, których dotyczyć będzie ta zmiana, zostaną o niej powiadomieni na wskazane przy rejestracji adresy email.

 3. Do dnia 8 czerwca 2022 roku kandydaci na studia w trybie rekrutacji podstawowej, na kierunkach i w specjalnościach, gdzie jest to wymagane, zobowiązani są dostarczyć nagrane wykonania utworów w formie plików audio-wideo w sposób wskazany w Informatorze, umieścić pliki z nutami (jeżeli będą deklarować chęć zdawania egzaminów z pianistami UMFC), przesłać deklarowany program na egzaminy wstępne.

 4. Niedostarczenie nagrań, nut, programu, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie lub we wskazany sposób, stanowi podstawę odmowy dopuszczenia kandydata do dalszej części rekrutacji oraz podstawę odmowy przyjęcia na studia.

 5. Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na podstawie przesłanych nagrań audio-video, jeżeli są one wymagane, do kolejnych etapów rekrutacji w postaci sprawdzianów umiejętności nastąpi nie później niż dnia 12 czerwca 2022 roku.

 6. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie podstawowym:

  1. w UMFC w Warszawie 13-21 czerwca 2022 roku,

  2. w UMFC Filia w Białymstoku 20-26 czerwca 2022 roku.

 7. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie ponownej rekrutacji:

 8. W UMFC w Warszawie 12-18 września 2022,

 9. W UMFC Filia w Białymstoku 12-18 września 2022.

 10. Materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów wstępnych będzie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w Informatorze

 11. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

 12. Postępowanie rekrutacyjne dla poszczególnych kierunków i specjalności na studia pierwszego stopnia obejmuje sprawdziany wiedzy i umiejętności potwierdzające uzdolnienia artystyczne, o

których mowa w Załączniku nr 1 dla rekrutacji w trybie podstawowym oraz w Załączniku nr 2 dla trybu ponownej rekrutacji.

 

 

§9.

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy licencjata, przy czym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia muszą dostarczyć do dnia 14 lipca 2022 r. zgodnie z § 6 ust. 3 lit. d.

 2. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 będzie przeprowadzona – w zależności od kierunku i specjalności – w oparciu o przesłane nagrania audio-video lub sprawdziany umiejętności przeprowadzane w siedzibie UMFC w Warszawie / Białymstoku, lub sprawdziany umiejętności przeprowadzane online. Ze względu na zmieniającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19 Rektor UMFC może zdecydować o zmianie trybu przeprowadzenia sprawdzianów umiejętności zaplanowanych w siedzibie UMFC w Warszawie lub Białymstoku na tryb online. Kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, których dotyczyć będzie ta zmiana, zostaną o niej powiadomieni na wskazane przy rejestracji adresy email.

 3. Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku dla trybu podstawowego oraz od 1 sierpnia 2022 do 31 sierpnia 2022 roku dla trybu ponownej rekrutacji.

 4. Do dnia 24 czerwca 2022 roku kandydaci na studia w trybie rekrutacji podstawowej, na kierunkach i w specjalnościach, gdzie jest to wymagane, zobowiązani są dostarczyć nagrane wykonania utworów w formie plików audio-wideo, w sposób wskazany w informatorze, umieścić pliki z nutami (jeżeli będą deklarować chęć zdawania egzaminów z pianistami UMFC), przesłać deklarowany program na egzaminy wstępne.

 5. Niedostarczenie nagrań, nut, programu, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, lub we wskazany sposób, stanowi podstawę odmowy dopuszczenia kandydata do dalszej części rekrutacji oraz podstawę odmowy przyjęcia na studia.

 6. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie podstawowym:

  1. w UMFC w Warszawie 4-10 lipca 2022 roku,

  2. w UMFC Filia w Białymstoku 4-10 lipca 2022 roku.

 7. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie ponownej rekrutacji:

 8. w UMFC w Warszawie 12-18 września 2022,

 9. w UMFC Filia w Białymstoku 12-18 września 2022.

 10. Materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów wstępnych będzie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w Informatorze. (Materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów wstępnych będzie można składać w sposób określony w informatorze).

 11. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia obejmuje sprawdziany wiedzy i umiejętności potwierdzające uzdolnienia artystyczne, o których mowa w Załączniku nr 1 w dla rekrutacji w trybie podstawowym oraz w Załączniku nr 2 dla trybu ponownej rekrutacji.

 

§10.

 1. Podczas egzaminów wstępnych uwzględniane są szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 2. Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia będący osobami niepełnosprawnymi przystępują do egzaminów wstępnych w terminach i na zasadach jak wszyscy kandydaci oraz

według obowiązujących wymagań na danym kierunku studiów oraz na danej formie studiów i poziomie kształcenia.

 1. Szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych uwzględniane są w miarę możliwości sprzętowych (w tym komputerowych i posiadanego specjalistycznego oprogramowania) i uwarunkowań architektonicznych Uniwersytetu, w tym zakresie i w formie dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 2. Warunkiem ubiegania się o uwzględnienie szczególnych warunków dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnoprawności jest złożenie w sekretariacie Prorektora ds. studenckich i dydaktyki wniosku zawierającego wykaz szczególnych potrzeb osoby niepełnosprawnej w następujących terminach: do dnia 31 maja 2022 roku kandydaci na studia pierwszego stopnia, do dnia 20 czerwca 2022 roku kandydaci na studia drugiego stopnia, do dnia 31 sierpnia 2022 roku kandydaci w trybie ponownej rekrutacji na oba stopnie studiów.

 

§11.

 1. Szczegółowe warunki obowiązujące kandydatów na studia, określone przez rady wydziałów oraz zakres merytoryczny materiału z poszczególnych sprawdzianów, a także wykaz niezbędnych dokumentów, jakie kandydat ubiegający się o przyjęcie winien dostarczyć, zostanie opublikowany w Informatorze rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023.

 2. Informator będzie dostępny na stronie internetowej UMFC www.chopin.edu.pl, nie później niż do dnia 31 marca 2022 roku.

 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność poszczególnych sprawdzianów, ustala punktację oraz ma prawo podzielić rekrutację na etapy uzależniając udział kandydatów w kolejnych sprawdzianach od wyników osiągniętych przez nich w poprzednich sprawdzianach.

 

§12.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji, w terminach określonych niniejszą uchwałą, pozostaną wolne miejsca na studia, Rektor może zarządzić przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w terminach późniejszych niż wykazane w niniejszej uchwale.

 2. Informacja o dodatkowej rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej UMFC.

 

§13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

(-)

prof. dr hab. Klaudiusz Baran1

Rektor

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komentarze (0)