Ogólne zasady rekrutacji 2022/2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała nr 114/2020/2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, późn. zm.) oraz § 24 pkt

12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.

 2. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według zasad określonych przez Senat odrębną uchwałą.

 

§ 2

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia wypełnia elektroniczny formularz podania o przyjęcie na studia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia może kandydować jednocześnie na trzy kierunki studiów, określone w § 3. Kierunki należy wskazać w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków jest uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcie na jeden z wybranych kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 3. Kierunek studiów wybrany przez kandydata, nie może by

 4. kierunkiem, na którym kandydat aktualnie studiuje w Uniwersytecie, w ramach tego samego stopnia i formy studiów.

 

§ 3

Podstawa kwalifikacji kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia:

 

 

Kierunek studiów

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów z nową i starą maturą

Pierwszy przedmiot1*

Drugi przedmiot2**

Analityka Gospodarcza

 

 

Bezpieczeństwo w biznesie (kierunek praktyczny)

 

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

 

(kierunek praktyczny)

 

 

Ekonomia

 

 

Finance and Accounting for Business (kierunek

 

 

prowadzony w języku angielskim)

 

 

Finanse Menedżerskie

 

 

Finanse i Rachunkowość

 

 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

matematyka lub geografia lub historia

 

Gospodarka Miejska i Nieruchomości (kierunek praktyczny)

Gospodarka Przestrzenna

lub informatyka

 

Gospodarka Turystyczna

lub fizyka3***

język obcy

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

lub wiedza 

 

Informatyka (kierunek praktyczny)

o

 

Informatyka i Ekonometria

społeczeństwie

 

International Business (kierunek prowadzony w

lub język

 

języku angielskim)

polski4****

 

Logistyka

Logistyka w biznesie

 

 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

 

Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek

 

 

praktyczny)

 

 

Rachunkowość i podatki (kierunek praktyczny)

 

 

Zarządzanie

 

 

Filia w Rybniku:

 

 

Finanse i Rachunkowość (kierunek praktyczny)

 

 

§ 4

Wyniki egzaminu maturalnego określone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z postanowieniami § 5–8.

 

 

1* przedmiot wskazany przez kandydata

2** język obcy wskazany przez kandydata

3*** fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym (egzaminie dojrzałości) przed 2015 rokiem

4**** dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

§ 5

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdanych na poziomie podstawowym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) – z wynikiem minimum 30% lub na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) – z wynikiem minimum 30%.

 2. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym jest przeliczany na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: uzyskana liczba punktów procentowych jest mnożona przez współczynnik 0,7.

 3. Liczba punktów procentowych uzyskana z egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym odpowiada liczbie punktów rekrutacyjnych.

 4. Kandydat może uzyska

 5. w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie 140, 170 lub 200 punktów rekrutacyjnych (w zależności od poziomu, na którym zdawał przedmioty wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym).

 

§ 6

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali język obcy na poziomie dla szkół dwujęzycznych, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z pierwszego przedmiotu oraz z języka obcego na poziomie dla szkół dwujęzycznych.

 2. Wynik egzaminu maturalnego z pierwszego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym jest przeliczany zgodnie z § 5 ust. 2-3.

 3. Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego na poziomie dla szkół dwujęzycznych jest przeliczany na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: uzyskana liczba punktów procentowych mnożona jest przez współczynnik 0,5 i powiększana o 50 punktów.

 

§ 7

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym (po roku 2004 w liceach ogólnokształcących lub po roku 2005 w technikach tzw. nowa matura) nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, może uczestniczyć w procesie kwalifikacyjnym, otrzymując z brakującego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych. W takim przypadku podstawą kwalifikacji będzie tylko jeden przedmiot, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 70 (poziom podstawowy) lub 100 (poziom rozszerzony) punktów rekrutacyjnych.

 

§ 8

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości do roku 2004 w liceach ogólnokształcących lub do roku 2005 w technikach (tzw. stara matura), uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości

- z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (pod uwagę będzie brana ocena wyższa) lub na świadectwie ukończenia szkoły (wyłącznie w przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości):

 

ocena

liczba punktów

Celujący (6)

100

Bardzo dobry (5)

85

Dobry (4)

70

Dostateczny (3)

50

Dopuszczający (2)

30

 

§ 9

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokument ten powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille.

 2. Świadectwo uzyskane za granicą należy przedstawić w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski przygotowanym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, które wydało dokument, lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument, lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, przeliczonych odpowiednio na punkty rekrutacyjne zgodnie z zarządzeniem w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 

§ 10

Kandydaci legitymujący się dyplomem „Matury międzynarodowej” (IB - International Baccalaureate - Tabela 1.) lub dyplomem „Matury Europejskiej” (EB - European Baccalaureate – Tabela 2.) uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikającą z następującego przeliczenia ocen na dyplomie:

Tabela 1. Matura międzynarodowa IB – International Baccalaureate

Wynik na dyplomie IB

Punkty UE Katowice (SL standard level)

Punkty UE Katowice (HL – higher level)

7

100

100

6

85

95

5

70

80

4

60

70

3

45

55

2

30

40

1

0

0

Tabela 2. Matura międzynarodowa EB - European Baccalaureate

 

Wynik na dyplomie EB (poziom podstawowy i rozszerzony)

Punkty UE Katowice

9,51 – 10,00

100

9,01 – 9,50

92

8,51 – 9,00

85

8,01 – 8,50

78

7,51 – 8,00

71

7,01 – 7,50

64

6,51 – 7,00

57

6,00 – 6,50

50

0,00 – 5,99

0

 

§ 11

 1. Kandydaci, o których mowa w § 10, nieposiadający w dniu złożenia dokumentów oryginału dyplomu mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przedłożą zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości wraz z otrzymanymi na egzaminie dojrzałości ocenami z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów.

 2. Kandydat może podją

 3. studia pod warunkiem, że uzupełni dokumenty, o których mowa w ust. 1, w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2022 roku.

 

§ 12

O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się można ubiegać się na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

 

§ 13

Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 14

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Rektora w drodze zarządzenia. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest członek komisji wyznaczony przez Rektora.

 2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. ustalenie i zatwierdzenie harmonogramu rekrutacji na studia;

  2. przyjmowanie i weryfikacja dokumentów kandydatów;

  3. określenie minimalnej liczby punktów rekrutacyjnych wymaganych do podjęcia studiów na danym kierunku;

  4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia zgodnie z limitem ustalonym przez Senat;

  5. zawiadamianie kandydatów o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia oraz o decyzji Rektora w przypadku postępowania odwoławczego.

 

STUDIA STACJONARNE

 

§ 15

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia składa dokumenty po zakwalifikowaniu go przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na I rok studiów.

 

§ 16

 1. Kandydat na kierunki prowadzone w języku angielskim: International Business oraz Finance and Accounting for Business dokumentuje znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (zgodnie z postanowieniami ust.2).

 2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się spełnienie jednego z poniższych warunków:

  1. zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%);

  2. zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;

  3. przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;

  4. ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;

  5. przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

 

§ 17

W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru na studia.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

§ 18

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia składa dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, po wypełnieniu elektronicznego formularza podania o przyjęcie na wybrany kierunek studiów.

 

§ 19

W uzasadnionych przypadkach Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5– 13, z zastrzeżeniem, że kandydat musi spełniać warunki określone w § 5 ust. 1.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 20

Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 21

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania

o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia po upływie terminu zakończenia rekrutacji, wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 23 ust. 2.

 

§ 22

Uniwersytet zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku studiów lub specjalności, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż wynika to z liczebności grup, określonej w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie liczebności grup dydaktycznych.

 

§ 23

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia trwa:

  1. na studia stacjonarne od 3 czerwca do 31 października 2022 roku;

  2. na studia niestacjonarne od 3 czerwca do 31 października 2022 roku.

 2. Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji zatwierdzony przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów, zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Kandydaci.

 3. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), mogą zwrócić się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o ponowne przeliczenie punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Do kandydatów tych nie stosuje się terminów zakończenia rekrutacji określonych w ust. 1.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24

Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 25

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

 

§ 26

Szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 27

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Senatu Rektor

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)