Ogólne zasady rekrutacji na rok 2022/23

Politechnika Śląska rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Śląskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.) Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

§ 1

1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada:

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 5. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 6. świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej właściwego kuratora oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.),
 7. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 8. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
 9. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 roku,

oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 5.

2. Na studia drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 1. w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

oraz spełnia kryteria przyjęć określone w tabeli 2.

3. Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonanym na koszt kandydata.

4. Kandydaci cudzoziemcy są obowiązani do posiadania dodatkowo:

 1. dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro,
 2. certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w tym języku obcym,

 

3) certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim.

5. W przypadku braku certyfikatu, o którym mowa w ust. 4, umiejętności językowe może potwierdzić koordynator
ds. rekrutacji cudzoziemców lub komisja na podstawie dodatkowych dokumentów, rozmowy lub egzaminu.

§ 2

 1. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym jest przeprowadzana w terminie od 25 maja do 15 października 2022 roku (rekrutacja letnia), a na studia rozpoczynające się w semestrze letnim w terminie od 11 stycznia do 15 marca 2023 roku (rekrutacja zimowa).
 2. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem ustalonym przez rektora.
 3. Rektor, w drodze zarządzenia, ustala sposób przeprowadzenia (procedurę) rekrutacji na studia.
 4. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu oraz w danej formie jest zakwalifikowanie się wystarczającej liczby kandydatów, tworzących co najmniej grupę studencką określoną odrębnymi przepisami.
 5. Student Politechniki Śląskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może zostać przyjęty na studia na tym samym kierunku, poziomie i profilu.

§ 3

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia odbywa się w drodze konkursu.
 2. Wynik postępowania w sprawie przyjęcia na studia jest wyrażany w punktach.
 3. O przyjęciu kandydata na studia decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.
 4. Kandydaci na pierwszy rok studiów są przyjmowani w ramach liczby miejsc na tych studiach.
 5. Kandydatów na studia na kierunku architektura oraz na kierunku architektura wnętrz obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych. Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zawiera tabela 3.
 6. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kandydatowi uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do danego kierunku studiów na pisemny wniosek złożony do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej przed terminem zakończenia rekrutacji. Wnioski złożone po zakończeniu rekrutacji zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

§ 4

 1. Laureaci I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” są przyjmowani na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w tabeli 1, z wyjątkiem kierunku architektura. Laureaci drugiego stopnia otrzymują dodatkowo 40, a laureaci trzeciego stopnia 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na te kierunki. Z uprawnienia laureaci mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech kolejnych lat.
 2. Laureaci ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez fundację „Zwolnieni z Teorii”, posiadający Certyfikat TAS (Teamwork Achievement Score Certificate), otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów zgodnie ze wzorem:

Pd = 0,2 × TAS,

gdzie:

Pp – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

TAS – liczba punktów uzyskanych przy zespołowej realizacji projektu społecznego (Teamwork Achievement Score).

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania z tytułu posiadania Certyfikatu TAS punktów wynosi 20. Z uprawnienia laureaci mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech kolejnych lat.

 1. Laureatom i finalistom konkursów, o których mowa w § 5 oraz w tabeli 1, przyznaje się dodatkowe punkty jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech kolejnych lat.

 

4. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy.

§ 5

1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są wyniki:

 1. z części pisemnych egzaminu dojrzałości,
 2. z części pisemnych egzaminu maturalnego,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku kwalifikacji na studia pierwszego stopnia na kierunki:

 1. architektura oraz architektura wnętrz – bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
 2. lingwistyka stosowana – w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę), bierze się pod uwagę ocenę z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego albo, w razie jej braku, z części ustnej tego egzaminu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 6–9.

4. Stosuje się następujące przeliczenie wyników egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) na punkty: Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: matematyka* oraz zarządzanie projektami:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela 1.

* Finaliści „Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów.

Dla kierunków: analityka biznesowa, geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, geoinformatyka i geologia środowiska, inżynieria bezpieczeństwa oraz rekultywacja izagospodarowanie terenów poprzemysłowych:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom

rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka), k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,4 × Wmp + 0,6 × Wmr,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych, Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy), Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom rozszerzony).

Dla kierunku architektura wnętrz:

P = Pspr + 0,1 × Wmp,

gdzie:

Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych, Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy). Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wjop

albo

P = 1 × Wjor,

albo

P = 4 3

⁄ × Wjod,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych z języka obcego na poziomie podstawowym, Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych z języka obcego na poziomie rozszerzonym, Wjod – liczba punktów (%) uzyskanych z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik z poziomu podstawowego, rozszerzonego albo dwujęzycznego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski albo niemiecki na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego,

k = 4 3

⁄ dla poziomu dwujęzycznego.

5. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów przystąpili do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym, otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie ze wzorem:

Pd = 0,2 × k × Wcz,

gdzie:

Pd – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

Wcz – liczba punktów (%) uzyskanych na egzaminie maturalnym z części w języku obcym, k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach: 2002, 2007, 2008 lub 2009, mogących zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie oraz kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny przez ponowne przystąpienie do tego egzaminu w kolejnych sesjach tylko na poziomie rozszerzonym, stosuje się następujące przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym na wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym:

Wmp

6 ×  + 100

 

,

7

 

gdzie:

Wmp – zaokrąglona w górę do pełnych jednostek liczba punktów (%) z przedmiotu na poziomie podstawowym,

Wmr – liczba punktów (%) z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 1. Stosuje się następujące przeliczenie ocen z egzaminu IB (International Baccalaureate) na punkty, z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów określonych w ust. 4:

 

Poziom SL – poziom podstawowy,
Poziom HL – poziom rozszerzony.

 1. Oceny z egzaminu EB (European Baccalaureate) przelicza się na punkty w sposób wskazany w ust. 7, z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów określonych w ust. 4 oraz przy zachowaniu zasady proporcjonalności stosowanej skali ocen – przy czym przedmiot realizowany w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo jest traktowany jako zdawany na poziomie podstawowym, a przedmiot realizowany w wymiarze 4-5 godzin tygodniowo jako zdawany na poziomie rozszerzonym.
 2. Stosuje się następujące przeliczenie ocen z egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury) na punkty, z uwzględnieniem wag i przedmiotów określonych w ust. 4:

 

 1. W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, wydane za granicą, inne niż wskazane w ust. 7 i 8, oceny z tego świadectwa lub jego odpowiednika zamienia się na punkty w sposób wskazany w ust. 9, z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów określonych w ust. 4 oraz przy zachowaniu zasady proporcjonalności stosowanej skali ocen.
 2. Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku.

 

§ 6

Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.

§ 7

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Centralna Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.

2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący Komisji.

3. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie:

 1. umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Śląską – na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra,
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do ich stypendystów,
 5. decyzji administracyjnej rektora.

5. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje rektor.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)