Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Politechnika Lubelska rekrutacja 2022/2022

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Lubelskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała Nr 17/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2022/2023

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478), zwanej dalej

,,Ustawą”, Senat u c h w a l a, co następuje:

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Uchwała określa warunki, tryb i termin rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na pierwszy rok studiów dla kierunków studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, wymienionych w poniższej tabeli, dla których określono planowaną liczbę miejsc.

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Studia

język wykładowy

polski

angielski

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

pierwszego

stopnia

drugiego

stopnia

pierwszego

stopnia

drugiego

stopnia

drugiego

stopnia

1.

architektura

60

60

-

-

-

2.

budownictwo

150

120

60

60

-

 

3.

edukacja techniczno-

informatyczna

 

60

 

60

 

30

 

30

 

-

4.

elektrotechnika

180

90

90

60

15

5.

finanse i

rachunkowość

30

-

-

-

-

6.

informatyka

240

105

90

90

60

7.

inżynieria

bezpieczeństwa

60

30*

30

30*

-

8.

inżynieria

biomedyczna

60

60

-

-

-

9.

inżynieria i

analiza danych

90

-

30

-

-

10.

inżynieria

logistyki

30

-

30

-

-

11.

inżynieria

materiałowa

-

30

-

-

-

12.

inżynieria

multimediów

90

-

-

-

-

 

13.

inżynieria odnawialnych

źródeł energii

 

90

 

-

 

-

 

-

 

-

14.

inżynieria

produkcji

-

60

-

-

-

15.

inżynieria

środowiska

120

120

-

30

-

 

16.

inżynierskie zastosowania

informatyki w elektrotechnice

 

90

 

-

 

-

 

-

 

-

 

17.

marketing

i komunikacja rynkowa

 

30

 

-

 

-

 

-

 

-

18.

matematyka

60

30

30

30

-

19.

mechanika

i budowa maszyn

120

90

90

60

-

20.

mechatronika

90

60

-

-

-

 

21.

robotyzacja

procesów wytwórczych

 

60

 

30

 

-

 

-

 

-

22.

transport

60

60

-

-

-

23.

zarządzanie

30

30

30

30

30

 

24.

zarządzanie i inżynieria

produkcji

 

90

 

-

 

-

 

-

 

-

* kierunek w organizacji

 

Dla każdego kierunku prowadzonego w języku polskim w formie stacjonarnej, dla którego określono planowaną liczbę miejsc, ustala się dla cudzoziemców dodatkowy limit w wysokości 15 miejsc oprócz kierunków finanse i rachunkowość, inżynieria logistyki, marketing i komunikacja rynkowa, zarządzanie, dla których ustala się limit 5 miejsc oraz kierunku informatyka (I stopnia) – 60 miejsc. Dla studiów niestacjonarnych na kierunkach inżynieria logistyki oraz zarządzanie ustala się dla cudzoziemców dodatkowy limit 5 miejsc.

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca dla osób, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji

 

sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.). Dla tych osób dodatkowy limit miejsc wynosi 1% liczb podanych w tabeli w pkt 1, jednak nie więcej niż 2 osoby na każdym kierunku.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy.

 2. Warunki i tryb rekrutacji na studia, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 3. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 4. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia będą uwzględniane skale ocen w zależności od posiadanego przez kandydata świadectwa dojrzałości.

 5. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na warunkach określonych w Uchwale mogą ubiegać się kandydaci – obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy spełniają warunek określony w art. 69 ust. 2 Ustawy i spełniają warunki określone niniejszą Uchwałą.

 6. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

 7. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na warunkach określonych w Uchwale, w zależności od kierunku studiów, mogą ubiegać się kandydaci – obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy spełniają warunek określony w art. 69 ust. 3 Ustawy i spełniają warunki określone niniejszą Uchwałą.

 8. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim określa Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały, a na studia prowadzone w języku obcym – Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

 9. Zasady przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej.

 10. Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego w stosunku do kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi w przypadku egzaminów wstępnych określa Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

 11. Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 12. Nadzór i koordynację procesu rekrutacji na Politechnice Lubelskiej sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powoływana przez rektora.

 13. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów.

 14. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan albo prodziekan lub inna osoba powołana przez dziekana.

 15. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznej rejestracji kandydatów, zwanego dalej „systemem ERK”;

  2. zapoznanie kandydatów z warunkami rekrutacji oraz zawiadamianie o miejscach i terminach wykonywania czynności rekrutacyjnych;

  3. przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego;

  4. przyjmowanie dokumentów;

  5. weryfikacja danych kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z danymi zamieszczonymi w systemie ERK;

  6. zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;

  7. sporządzanie protokołów;

  8. przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

  9. składanie sprawozdań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

  10. wydawanie, na prośbę kandydatów, zaświadczeń o uzyskanych wynikach w postępowaniu rekrutacyjnym;

  11. podejmowanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 16. Wydziałowe komisje rekrutacyjne rozpatrują wnioski o ponowne przeprowadzenie kwalifikacji kandydatów niezakwalifikowanych na studia, którzy w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia list zakwalifikowanych na studia złożą pisemny wniosek wraz z kompletem dokumentów wymienionych w Rozdziale IV Wymagane dokumenty. W przypadku weryfikacji danych na korzyść kandydata, wydziałowa komisja rekrutacyjna wpisuje go na listę zakwalifikowanych, a w przeciwnym przypadku wydaje decyzję o odmowie przyjęcia. Niezłożenie przez kandydata wniosku o ponowne przeprowadzenie kwalifikacji uznaje się za rezygnację kandydata z uczestniczenia w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i formę studiów.

 17. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatom przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 18. Odwołania do rektora kandydaci składają za pośrednictwem wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

 19. Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadają za przygotowanie i właściwe zabezpieczenie dokumentów egzaminacyjnych.

 20. Obsługę administracyjną cudzoziemców będących kandydatami na studia prowadzone w Politechnice Lubelskiej w języku polskim prowadzi Biuro Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego, a w języku obcym – Biuro Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej.

 21. Zakres i przebieg postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów

  1. Postępowanie rekrutacyjne ma na celu sporządzenie listy rankingowej kandydatów na określony kierunek i formę studiów na podstawie:

   1. dla studiów pierwszego stopnia:

    • wyników ze świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu wymienionego w art. 69 ust. 2 Ustawy,

    • egzaminu wstępnego (jeśli dotyczy kandydata),

    • ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej;

   2. dla studiów drugiego stopnia:

   3. ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych,

   4. uzyskanej średniej ocen ze studiów,

   5. rozmowy kwalifikacyjnej,

lub na podstawie więcej niż jednej z wyżej wymienionych form jednocześnie.

 1. Kandydaci umieszczani są na liście rankingowej w kolejności uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych LPR (od najwyższej do najniższej), która określa kolejność przyjmowania na studia.

 2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne, uwzględniając planowane liczby miejsc, podejmują decyzje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia, sporządzają listy zakwalifikowanych do przyjęcia na określone kierunki, poziomy i formy studiów oraz mogą sporządzać listy rezerwowe. Komisje mogą ustalić minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych LPR uprawniającą do umieszczenia kandydata na liście zakwalifikowanych i rezerwowej.

 3. Przyjęcia na pierwszy rok studiów następują w kolejności uzyskanej przez kandydatów liczby punktów rekrutacyjnych LPR w ramach planowanych liczb miejsc, ustalonych dla danego kierunku i formy studiów.

 4. Umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

 5. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty, określone w załącznikach do Uchwały, lub ich treść, w formie, miejscu i terminie wskazanym przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 6. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy osób przyjętych i nieprzyjętych na pierwszy rok studiów.

 7. W przypadku, gdy liczba osób przyjętych jest niższa od planowanej liczby miejsc, wydziałowa komisja rekrutacyjna może zakwalifikować do przyjęcia osoby z list rezerwowych z zachowaniem kolejności wynikającej z list rankingowych. Osoby te są zobowiązane do dostarczenia wymaganych dokumentów (potwierdzenia rejestracji na studia) w formie, terminie i miejscu ustalonym przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Proces uzupełniania listy zakwalifikowanych o osoby z listy rezerwowej może być powtarzany aż do momentu zakwalifikowania ostatniej osoby z listy rezerwowej.

 8. Na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli liczba osób zakwalifikowanych jest niższa od planowanej liczby miejsc, a na liście rezerwowej jest niewystarczająca liczba kandydatów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru kandydatów. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych LPR będącą podstawą rejestracji elektronicznej w uzupełniającym naborze kandydatów.

 9. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowe komisje rekrutacyjne przedstawiają wyniki w formie uzgodnionej z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 10. Złożenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, ich odbiór oraz odbiór decyzji dotyczącej przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia, mogą być dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia. Wzór upoważnienia dla pełnomocnika określa rektor w drodze zarządzenia.

 11. Terminy rozpoczęcia i zakończenia pierwszej tury rekrutacji, rozumiane jako pierwszy i ostatni dzień na wysłanie przez kandydata na studia aplikacji w systemie ERK, obejmują:

  1. dla kandydatów obywateli polskich:

 12. na kierunkach rozpoczynających się od semestru zimowego okres od 16 maja 2022 r. do:

  • 26 czerwca 2022 r. na kierunku architektura,

  • 10 lipca 2022 r. na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych,

  • 17 lipca 2022 r. na studiach niestacjonarnych,

 13. na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się od semestru letniego okres od 5 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.;

  1. dla cudzoziemców – kandydatów na studia prowadzone w języku polskim:

 14. na kierunkach rozpoczynających się od semestru zimowego okres od 20 kwietnia 2022 r. do:

  • 26 czerwca 2022 r. na kierunku architektura,

  • 17 lipca 2022 r. na pozostałych kierunkach;

 15. na kierunkach rozpoczynających się od semestru letniego okres od 2 listopada 2022 r. do 11 grudnia 2022 r.

  1. dla cudzoziemców – kandydatów na studia prowadzone w języku obcym:

 16. na kierunkach rozpoczynających się od semestru zimowego od 7 lutego 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

 17. na kierunkach rozpoczynających się od semestru letniego od 14 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Przewodniczący wydziałowych komisji rekrutacyjnych właściwych dla danego kierunku studiów, działając w porozumieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podają do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych (w szczególności terminy: egzaminów, rozmowy kwalifikacyjnej, ogłoszenia wyników, złożenia kompletu dokumentów itp.).

 1. W przypadku, gdy liczba osób przyjętych na studia jest niższa od planowanej liczby miejsc, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, działając w porozumieniu z przewodniczącymi wydziałowych komisji rekrutacyjnych, może określić dodatkowe terminy rekrutacji (kolejne tury).

Rekrutacja dodatkowa może być prowadzona w terminach ustalonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w przedziałach czasowych:

 1. na kierunkach studiów stacjonarnych rozpoczynających się od semestru zimowego: od 11 lipca 2022 r. do 25 września 2022 r.; na kierunkach studiów niestacjonarnych od 17 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.;

 2. na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się od semestru letniego: od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

 3. Wydziałowe komisje rekrutacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla osób, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, będących podstawą postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów, został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy o systemie oświaty, na pisemny wniosek zainteresowanych osób złożony do dnia 24 września 2021 r. Dotyczy to osób zdających maturę w roku szkolnym 2021/2022.

 4. Wymagane dokumenty

 5. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty, określone w załącznikach do Uchwały, lub ich treść, w formie, miejscu i terminie wskazanym przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć.

 6. Dokumenty wymagane od obywateli polskich obejmują:

  1. wygenerowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;

  2. kopię świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu wymienionego w art. 69 ust. 2 Ustawy (dotyczy jedynie kandydatów na studia pierwszego stopnia) – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;

  3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy jedynie kandydatów na studia drugiego stopnia) – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni – oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku, indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);

  4. oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub finalisty konkursów międzynarodowych, które potwierdzają uprawnienia kandydata do przyjęcia na pierwszy rok studiów z pominięciem warunków postępowania kwalifikacyjnego (jeśli dotyczy kandydata);

  5. jedną, aktualną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

  6. zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów jako warunek niezbędny do przyjęcia; kierunki studiów, na których wymagane będzie przedstawienie takiego zaświadczenia określi rektor w drodze zarządzenia;

  7. w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;

  8. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

  9. dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (jeśli dotyczy kandydata).

 7. Wymagane od cudzoziemców dokumenty określone są w Załącznikach nr 4 i 5 niniejszej Uchwały.

 8. Kandydat legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB lub europejskiej EB uzyskanym w 2022 r. jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów do dnia 23 września 2022 r.

 9. Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym za granicą uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, może być zobligowany przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej do dostarczenia dodatkowych dokumentów pozwalających na uznanie i przeliczenie jego wyników.

 10. Niepełnoletni kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć zgodę opiekunów prawnych sprawujących władzę rodzicielską na:

 11. dokonanie rejestracji na studia,

 12. złożenie dokumentów na studia w Politechnice Lubelskiej,

 13. odbiór decyzji dotyczącej wyniku postępowania kwalifikacyjnego,

 14. przeniesienie dokumentów na inny kierunek,

 15. odbiór dokumentów.

Pełnoletność kandydata ocenia się według prawa kraju, którego obywatelem jest kandydat na studia i według stanu na dzień złożenia wniosku o przyjęcie na studia.

 

 1. Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia

 

 1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, zwaną opłatą rekrutacyjną, w wysokości określonej zarządzeniem rektora, nie wyższej niż opłata maksymalna określona rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 2. Opłatę rekrutacyjną kandydat – obywatel polski wnosi na indywidualne konto wygenerowane podczas procesu elektronicznej rejestracji na studia (ERK), w terminie umożliwiającym uznanie na rachunku Uczelni, najpóźniej w dwa dni po zakończeniu elektronicznej rejestracji na studia. Zasady wnoszenia opłat przez kandydatów – cudzoziemców określone zostały w Załącznikach nr 4 i 5 Uchwały.

 3. Wniesienie opłaty jest traktowane jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni będą jedynie kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynęła na konto bankowe Politechniki Lubelskiej w wyznaczonym terminie.

 4. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek i formę studiów, na który dokonał rejestracji w systemie ERK.

 5. Opłata rekrutacyjna może zostać zwrócona kandydatowi jedynie w przypadku:

  1. braku możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego (dotyczy kandydatów zdających maturę w 2022 r.) lub nieukończenia studiów I stopnia przed zakończeniem rejestracji na studia (dotyczy kandydatów kończących studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022);

  2. unieważnienia rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty;

  3. nieuruchomienia kierunku studiów.

Zwrotu opłaty dokonuje się na pisemny wniosek kandydata złożony w terminie 14 dni od dnia zakończenia rejestracji na studia, na rachunek przez niego wskazany. W przypadku niezdania egzaminu maturalnego należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt.

 1. Postanowienia końcowe

  1. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

  2. Niniejsza Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez jej ogłoszenie na stronie internetowej www.pollub.pl.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej

w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2022/2023

 

 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzi się Elektroniczną Rejestrację Kandydatów na studia, zwaną dalej „systemem ERK”, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Rejestracja kandydatów prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.kandydat.pollub.pl.

 2. Systemem ERK zarządza Centrum Informatyczne PL we współpracy z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Lubelskiej.

 3. W ramach systemu ERK kandydat na studia zobowiązany jest:

  1. zapoznać się z regulaminem postępowania rekrutacyjnego i go zaakceptować;

  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

  3. założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie ERK;

  4. dokonać wyboru wydziału, kierunku, poziomu i formy studiów;

  5. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych;

  6. wprowadzić, zgodnie z określonymi zasadami, dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

  7. dokonać opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany podczas procesu ERK.

 4. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów. Wybór każdego dodatkowego kierunku lub formy studiów związany jest z wygenerowaniem dla kandydata innego numeru rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

 5. Kandydaci rejestrują się na poszczególne kierunki studiów poprzez stronę systemu ERK z komputera podłączonego do Internetu. System umożliwia wygenerowanie: ankiety osobowej, druku przelewu opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia oraz skierowania na badania lekarskie.

 6. Kandydatom, którzy nie mają dostępu do Internetu, wydziałowe komisje rekrutacyjne umożliwią w ustalonych terminach i miejscach dokonanie rejestracji na przygotowanych stanowiskach komputerowych.

 7. Kandydaci, którzy zdają egzamin lub egzaminy wstępne na Uczelni, zobowiązani są sprawdzić termin i miejsce egzaminu. Informacje te znajdować się będą w systemie ERK, dodatkowo na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej właściwego wydziału.

 8. System ERK umożliwia kandydatowi sprawdzenie jego statusu na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta co najmniej raz dziennie. Poprzez system ERK kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji oraz wzywany do uzupełnienia braków formalnych.

 9. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonywania zmian spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do właściwej komisji rekrutacyjnej.

 10. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dokonania rejestracji na studia, czyli dostarczenia wymaganych dokumentów lub ich treści. Informacje o formie, miejscu i terminie przeprowadzenia rejestracji zamieszczane są na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych wydziałów i w systemie ERK. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć.

 11. Status kandydata może ulegać zmianie do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

 12. Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za doręczone drugiego dnia od dnia zamieszczenia.

 13. Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie rejestracji w systemie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych i plików, a w szczególności za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej oraz ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, niezgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem zmiany decyzji odnośnie danego kandydata.

 14. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas rejestracji w systemie ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w systemie ERK autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

 15. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami, o których mowa w ust. 8 i ust. 12.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 17/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2022/2023

 

 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023 przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych LPR.

 2. Wartości progowe liczby punktów rekrutacyjnych LPR dla poszczególnych kierunków studiów zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w uzgodnieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 3. Zakres postępowania rekrutacyjnego obejmuje jeden z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie (wos) oraz język polski i język obcy nowożytny. Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.

 

Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023

 


 

 

 

Kierunki Studiów

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych

w postępowaniu rekrutacyjnym

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych

z poszczególnych

przedmiotów

 

 • architektura

matematyka, fizyka (M)

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 • budownictwo

matematyka, fizyka (M)

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 • elektrotechnika

 • informatyka

matematyka, fizyka,

informatyka (M)

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

 

 

 

Kierunki Studiów

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych

w postępowaniu rekrutacyjnym

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych

z poszczególnych

przedmiotów

 • inżynieria multimediów

 • inżynierskie zastosowania informatyki w

elektrotechnice

 

 

język polski (Jp)

 

 

0,1

 • inżynieria odnawialnych źródeł energii

 • inżynieria środowiska

matematyka, fizyka, chemia, informatyka,

biologia, geografia (M)

 

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 • inżynieria biomedyczna

matematyka, fizyka,

chemia, informatyka, biologia (M)

 

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 • finanse i rachunkowość

 • inżynieria logistyki

 • marketing

i komunikacja rynkowa

 • zarządzanie

matematyka, geografia,

informatyka, wos (M)

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 • edukacja techniczno- informatyczna

matematyka, fizyka, chemia, informatyka,

geografia, wos (M)

 

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 • matematyka

 • inżynieria i analiza danych

matematyka, fizyka,

chemia, informatyka, geografia (M)

 

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

matematyka, fizyka, chemia, informatyka,

biologia, geografia (M)

 

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

język polski (Jp)

0,1

 

 

 

Kierunki Studiów

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych

w postępowaniu rekrutacyjnym

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych

z poszczególnych

przedmiotów

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • robotyzacja procesów wytwórczych

 • transport

 • zarządzanie

i inżynieria produkcji

matematyka, fizyka,

chemia, informatyka, (M)

1,0

język obcy nowożytny (Jo)

0,3

 

 

język polski (Jp)

 

0,1

 

 1. Kandydatom, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006) oraz na egzaminie dojrzałości „stara matura” w części pisemnej nie zdawali przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów (oznaczonych w tabeli symbolem M), przy obliczaniu LPR zamiast wyniku z danego przedmiotu oznaczonego symbolem M uwzględnia się punkty z przeliczenia oceny końcowej z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej. W przypadku istnienia na tym świadectwie kilku ocen z matematyki, uwzględnia się średnią liczbę punktów z przeliczenia tych ocen (zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku).

 2. Na kierunek architektura obowiązuje egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydata.

 3. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia jest liczba punktów rekrutacyjnych LPR, której wartość określają wybrane wyniki:

  1. części pisemnej egzaminu maturalnego „nowa matura” lub części pisemnej egzaminu dojrzałości „stara matura” lub wyniki egzaminu matury międzynarodowej;

  2. wyniki egzaminu wstępnego (jeśli dotyczy);

  3. oceny z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej (jeśli dotyczy).

 4. Kandydaci ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2022 kwalifikowani będą na studia wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.

 5. Kandydatom legitymującym się świadectwem maturalnym (lub równoważnym) uzyskanym za granicą w postępowaniu rekrutacyjnym na

studia przy obliczaniu liczby punktów rekrutacyjnych LPR zamiast języka polskiego uwzględnia się język nauczania kandydata.

 1. Dla kandydatów na studia zdających „nową maturę” w latach 2008-2022 z przedmiotu zdawanego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym (R), a w przypadku języka obcego także dwujęzycznym, przyjmuje się następujący sposób ustalania wyniku z tego przedmiotu na poziomie podstawowym (P):

1) P=R, dla R < 30%;

2) P= 6R 100 , dla R z przedziału od 30% do 100%.

7

 1. W przypadku kandydatów na studia – maturzystów z lat 2010-2022, powyższy sposób ustalania wyniku z poziomu podstawowego występuje tylko wtedy, jeżeli przedmiot z grupy przedmiotów dodatkowych zdawany był na poziomie rozszerzonym (a w przypadku języka obcego także dwujęzycznym) i nie był zdawany jako przedmiot obowiązkowy. Jeżeli przedmiot z grupy przedmiotów dodatkowych zdawany był również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas otrzymane liczby punktów z obu poziomów sumuje się (przy czym P – to liczba punktów otrzymanych z poziomu podstawowego, R – to liczba punktów otrzymanych z poziomu rozszerzonego – a w przypadku języka obcego także dwujęzycznego).

 2. W przypadku kandydatów z „nową maturą” z 2002 r. przedmioty, które na egzaminie maturalnym można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

 3. Oceny wyrażone słownie na świadectwie dojrzałości „stara matura” oraz na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej, przelicza się na punkty następująco:

  • celująca

  150

  • bardzo dobra

  120

  • dobra

  90

  • dostateczna

  60

  • dopuszczająca

  30.

 4. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w punktach procentowych przyjmuje się jako punkty. Jeden punkt procentowy wyniku odpowiada jednemu punktowi.

 5. Liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu jest sumą punktów uzyskanych z poziomu podstawowego i rozszerzonego (a w przypadku języka obcego także dwujęzycznego) albo liczbą punktów z poziomu podstawowego – w przypadku braku oceny z poziomu rozszerzonego (a w przypadku języka obcego także dwujęzycznego).

 6. Oceny wyrażone w punktach na dyplomie matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB przelicza się na punkty „nowej matury” następująco:

  1. przedmioty zdawane na poziomie podstawowym

 

Liczba punktów matury międzynarodowej IB (poziom SL – Subsidiary

Level)

 

Liczba punktów

Liczba punktów matury europejskiej EB

 

Liczba punktów

7

100

9,51-10,00

100

6

90

9,01-9,50

90

5

75

8,51-9,00

75

4

60

7,01-8,50

60

3

45

6,51-7,00

45

2

30

6,00-6,50

30

 1. przedmioty zdawane na poziomie wyższym oraz z języka obcego nowożytnego

 

Liczba punktów matury międzynarodowej IB (poziom HL –

Higher Level)

 

Liczba punktów

 

Liczba punktów matury europejskiej EB

 

Liczba punktów

7

200

9,51-10,00

200

6

170

9,01-9,50

170

5

140

8,51-9,00

140

4

110

7,01-8,50

110

3

80

6,51-7,00

80

2

50

6,00-6,50

50

 • W przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem ukończenia szkoły lub świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uznanym za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, sposób przeliczania na punkty wyników wyrażonych na świadectwie ustalany będzie poprzez:

  1. przeliczenie wyników wyrażonych na świadectwie/dyplomie ukończenia szkoły za granicą na wyniki polskiej matury:

   1. ze świadectwa wydane przez szkoły na Ukrainie

 

Ocena na

Ukrainie

Liczba punktów

polskiej matury

12

150

11

135

10

120

9

105

8

90

7

75

6

60

5

45

4

30

 

 1. świadectwa wydane przez szkoły na Białorusi, w Kazachstanie oraz Federacji Rosyjskiej

 

Ocena na Białorusi

i w Rosji

Liczba punktów polskiej matury

Skala 1-5

Skala 2-10

5

10

150

 

9

135

4

8

120

 

7

105

3

6

90

 

5

75

2

4

60

 

3

45

 

2

30

 

 1. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem/dyplomem innym niż wymienione, przeliczenie wyników na liczbę punktów polskiej matury zostanie dokonane przez wydziałową komisję rekrutacyjną, po zapoznaniu się z obowiązującą skalą ocen. Zastosowana będzie przy tym zasada proporcjonalnego przeliczenia wyników na liczbę punktów polskiej matury (z zaokrągleniem do liczb całkowitych), przy czym:

  1. gdy zaliczenie/zdanie przedmiotu możliwe jest tylko na jednym poziomie trudności - maksymalny wynik odpowiada 150 pkt. polskiej matury, a minimalny wynik oznaczający zaliczenie danego przedmiotu odpowiada 30 pkt. polskiej matury;

  2. gdy zaliczenie/zdanie przedmiotu możliwe jest na dwóch poziomach trudności (podstawowym/niższym/standardowym/ itp. oraz wyższym/rozszerzonym/zaawansowanym/itp.) – oceny na świadectwie/dyplomie za dany przedmiot przelicza się osobno dla każdego z poziomów w sposób proporcjonalny z tym, że maksymalny wynik na danym poziomie odpowiada 100 pkt. polskiej matury, a minimalny wynik oznaczający zaliczenie danego

przedmiotu odpowiada 30 pkt. polskiej matury. Przy ustalaniu wskaźnika rekrutacyjnego W stosuje się w tym przypadku zasady jak dla ,,nowej matury” określone w Załączniku nr 2 do Uchwały – pkt 9 i 10.

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia punktów zgodnie z ww. zasadami i ręcznie koryguje liczbę punktów w systemie ERK. W celu przeliczenia punktów proponuje się skorzystanie ze wzoru:

 

 

 

gdzie:

LPPM = a  x + b

 

LPPM – liczba punktów polskiej matury,

x – wynik na świadectwie/dyplomie ukończenia szkoły za granicą,

a:

 • ? = ??? ,

  (?−?)

  ? = ?? ,

  (?−?)

  gdy matura jest na jednym poziomie,

  gdy matura jest na dwóch poziomach,

 

gdzie:

G – maksymalna liczba punktów/ocena, jaką można uzyskać z danego przedmiotu,

g – minimalna liczba punktów, jaka oznacza zaliczenie/zdanie danego przedmiotu,

 

b = 30 – a  g.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest zobligowany do wprowadzenia do systemu ERK wyników niezbędnych do wyznaczenia liczby punktów rekrutacyjnych LPR.

 2. Liczba punktów rekrutacyjnych LPR jest sumą:

LPR = 1,0M+ 0,1Jp + 0,3Jo + ER

 

gdzie:

M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia na punkty według wyżej wymienionych zasad wyniku za ten z przedmiotów oznaczonych symbolem M, który daje najkorzystniejszy dla kandydata wynik;

Jp – liczba punktów z przeliczenia na punkty według wyżej wymienionych zasad wyniku z języka polskiego (języka nauczania kandydata – w przypadku określonym w ust. 8);

Jo – liczba punktów z przeliczenia na punkty według wyżej wymienionych zasad wyniku z języka obcego nowożytnego;

ER – liczba punktów z obowiązkowego egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata na kierunek studiów architektura, ocenianego w skali od 0 do 500 punktów.

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata na kierunek studiów architektura do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest zdanie przez niego egzaminu sprawdzające uzdolnienia artystyczne kandydata, co wymaga uzyskania co najmniej 150 punktów.

 2. Egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydata przeprowadzany jest anonimowo. Anonimowość polega na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny.

 3. Prace egzaminacyjne mogą być udostępniane kandydatom do wglądu na ich pisemny wniosek.

 4. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia w przypadku wyboru przedmiotów, które mogą stanowić podstawę przyjęcia na studia, przyjmuje się sytuację bardziej korzystną dla kandydata.

 5. Kandydaci na studia będący osobami z niepełnosprawnością podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej co pozostali kandydaci, z zastrzeżeniem zapisów określonych w Załączniku nr 7 do niniejszej Uchwały, określającym warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia.

 6. Kierunek studiów pierwszego stopnia może być uruchomiony z liczbą co najmniej 30 przyjętych osób, o ile rektor nie postanowi inaczej.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 17/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2022/2023

 

Ustala się warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2022/2023:

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych.

 2. Kwalifikacja na studia drugiego stopnia na poszczególne kierunki studiów odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o kryteria wymienione w poniższej tabeli. Używane w tabeli oraz w ust. 4 niniejszego załącznika, sformułowanie „efekty kształcenia” należy rozumieć również jako „efekty uczenia się”.

 

 

Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia

 

Kierunek

Podstawowe kryterium kwalifikacyjne

 

Kryterium dodatkowe

 • architektura

o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy architekta albo posiadają kompetencje inżynierskie odpowiadające kompetencjom określonym w Krajowych Ramach Kwalifikacji lub Polskiej Ramie Kwalifikacji

i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. architektura lub

architektura i urbanistyka

 • konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych

i uzyskanej średniej ocen ze studiów lub

 • rozmowa kwalifikacyjna lub

 • egzamin wstępny

oraz sprawdzenie składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów pod względem formalnym

 • budownictwo

o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera albo posiadają kompetencje inżynierskie odpowiadające kompetencjom określonym w Krajowych Ramach Kwalifikacji lub Polskiej Ramie Kwalifikacji i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj.

budownictwo

 • konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych

i uzyskanej średniej ocen ze studiów lub

 • rozmowa kwalifikacyjna lub

 • egzamin wstępny

oraz sprawdzenie składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów pod względem formalnym

 • edukacja techniczno- informatyczna

 • matematyka

 • inżynieria bezpieczeństwa*

o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach studiów zgodnych lub pokrewnych. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się

z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia określonych dla danego kierunku na

studiach I stopnia

 • konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych

i uzyskanej średniej ocen ze studiów lub

 • rozmowa kwalifikacyjna

oraz sprawdzenie składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów pod względem formalnym

 • elektrotechnika

 • informatyka

 • mechatronika

 • inżynieria biomedyczna

o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach studiów zgodnych lub pokrewnych, posiadający kompetencje inżynierskie odpowiadające kompetencjom określonym w Krajowych Ramach Kwalifikacji lub Polskiej Ramie Kwalifikacji.

Za kierunek pokrewny

uznaje się kierunek, którego

podstawę kwalifikacji stanowi:

 • wartość wskaźnika rekrutacyjnego

(W) określonego wzorem:

W = (5 x K + 2 x P + R)+ Rk, gdzie: K, P, R – oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów (K – na tym samym kierunku studiów,

P – na innym kierunku studiów (pokrewnym) z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych,

R – na pozostałych kierunkach),

Rk – oznacza wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniony w zakresie

 

ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez

absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia określonych dla danego kierunku na studiach I stopnia

0-20, którego miernikiem jest kwestionariusz oceny dorobku studiów w zakresie wybranych – kierunkowych przedmiotów.

W przypadku nieprzystąpienia

do rozmowy kwalifikacyjnej wynik Rk jest równy 0;

oraz sprawdzenie składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów pod względem

formalnym

 • inżynieria środowiska

o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera oraz ukończyli studia na kierunkach studiów zgodnych lub pokrewnych. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się

z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia określonych dla danego kierunku na

studiach I stopnia

 • konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych

i uzyskanej średniej ocen ze studiów lub

 • rozmowa kwalifikacyjna

oraz sprawdzenie składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów pod względem formalnym

 • zarządzanie

o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach studiów zgodnych lub pokrewnych. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek studiów, dla którego efekty kształcenia uwzględniają zagadnienia

z zakresu prawa, podstaw zarządzania, podstaw marketingu, mikroekonomii

oraz finansów

podstawę kwalifikacji stanowi:

 • wartość wskaźnika rekrutacyjnego

(W) określonego wzorem:

W = (5xK + 2xP + R) + Rk, gdzie: K - oznacza ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów zgodnych,

P- oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów pokrewnych,

R - oznacza ocenę końcową

na dyplomie ukończenia studiów innych,

Rk – oznacza wynik rozmowy

kwalifikacyjnej oceniony w zakresie

 

 

0-5. W przypadku nieprzystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej wynik Rk jest równy 0;

oraz sprawdzenie składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów pod względem

formalnym

 • mechanika i budowa maszyn

 • transport

 • inżynieria produkcji

 • inżynieria materiałowa

 • robotyzacja procesów wytwórczych

o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach studiów zgodnych lub pokrewnych, posiadający kompetencje inżynierskie odpowiadające kompetencjom określonym w Krajowych Ramach Kwalifikacji lub Polskiej Ramie Kwalifikacji.

Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia określonych dla danego kierunku na

studiach I stopnia

 • konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych

i uzyskanej średniej ocen ze studiów lub

 • rozmowa kwalifikacyjna

oraz sprawdzenie składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów pod względem formalnym

* - kierunek w organizacji

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o uznaniu ukończonego kierunku studiów za kierunek zgodny lub pokrewny.

 2. Absolwenci kierunków pokrewnych są zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych wynikających z porównania programów kształcenia, rozumianych również jako programy studiów lub wykazu efektów uczenia się, w zakresie i terminie określonym przez dziekana. Kandydaci, którzy w wyniku studiów pierwszego stopnia nie uzyskali wymaganych efektów kierunkowych, a którzy zostali przyjęci na studia drugiego stopnia, są zobowiązani do uzupełnienia brakujących efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez zaliczenie wskazanych zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 3. Zakres i formę rozmowy kwalifikacyjnej określa właściwa rada wydziału.

 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest zobligowany do wprowadzenia do systemu ERK oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych lub uzyskanej średniej ocen ze studiów – w zależności od wymagań na danym kierunku studiów.

 5. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów uzyskanym za granicą, sposób przeliczania wyników wyrażonych na dyplomie ustalany będzie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 6. Kierunek studiów drugiego stopnia może zostać uruchomiony z liczbą co najmniej 30 przyjętych osób, o ile rektor nie postanowi inaczej.

 7. Kandydaci na studia będący osobami z niepełnosprawnością podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej co wszystkie inne osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Zasady i tryb postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia zostały określone w Załączniku nr 7 do niniejszej Uchwały.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 17/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

Zasady podejmowania przez cudzoziemców studiów prowadzonych w języku polskim

w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2022/2023

 

 1. Na studia pierwszego stopnia według zasad określonych niniejszą Uchwałą mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają jeden z dokumentów wskazanych w art. 69 ust. 2 Ustawy oraz wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów– dotyczy tylko kandydatów na kierunku architektura (egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydata).

 2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 69 ust. 3 oraz w art. 323 Ustawy.

 3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego lub drugiego stopnia, jeżeli wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:

  1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim

lub

 1. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

lub

 1. uzyskają potwierdzenie Politechniki Lubelskiej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim

lub

 1. uzyskają zaświadczenie ukończenia z wynikiem pozytywnym rocznego kursu języka polskiego, wydane przez Studium Języków Obcych PL.

 2. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej prowadzone w języku polskim wnoszą opłaty zgodnie z odpowiednim zarządzeniem rektora.

 4. Cudzoziemiec po zakwalifikowaniu na studia przekazuje w miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną następujące dokumenty lub ich treść:

 5. wygenerowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;

 6. kopię ważnej Karty Polaka, jeżeli kandydat posiada taki dokument – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;

 7. kopię strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;

 8. na studia pierwszego stopnia – kopię dokumentu (oryginał do wglądu na żądanie Uczelni), o którym mowa w ust. 1, przy czym dokument wydany poza granicami Polski musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język polski;

 9. na studia drugiego stopnia – kopię dokumentu (oryginał do wglądu na żądanie Uczelni), o którym mowa w ust. 2, przy czym dokument wydany poza granicami Polski musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język polski;

 10. kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski: wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;

 11. kopię dowodu ubezpieczenia: polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

 12. jeden z dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub w ust. 4, potwierdzający znajomość języka polskiego;

 13. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów zgodnie z wymaganiami rekrutacji na ten kierunek;

 14. jedną, aktualną fotografię w formie elektronicznej, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 15. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ustalonej przez rektora za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

 16. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

 17. dokumenty uprawniające do ubiegania się o zwolnienie z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

 18. Dokumenty będące podstawą do przyjęcia na studia, sporządzone w języku innym niż język polski, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. W uzasadnionych przypadkach kandydat może być

zobligowany do złożenia tłumaczenia dokumentów sporządzonego lub poświadczonego przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim UE, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 17/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

Zasady podejmowania przez cudzoziemców studiów prowadzonych

w języku obcym w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2022/2023

 

 

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 69 ust. 3 oraz w art. 323 Ustawy.

 2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone studia.

 3. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Politechnice Lubelskiej, może być albo jeden z certyfikatów wymienionych w Załączniku nr 6, albo świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

 4. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w Politechnice Lubelskiej w językach obcych wnoszą opłaty zgodnie z odpowiednim zarządzeniem rektora.

 5. W ramach rejestracji elektronicznej na studia w języku obcym kandydat zobowiązany jest:

  1. założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie ERK;

  2. dokonać wyboru wydziału, kierunku i poziomu studiów;

  3. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych (ankietę osobową);

  4. wprowadzić, zgodnie z określonymi zasadami, dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz załączyć kopie wymaganych dokumentów, do których należą:

   1. dokumenty dotyczące posiadanego wykształcenia, o których mowa w ust. 1;

   2. suplement do dyplomu, a w przypadku jego braku, inny oficjalny dokument obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami, jeżeli nie są wskazane w dokumencie o wykształceniu, o którym mowa w ust. 1. Dokument powinien obejmować przedmioty zaliczone przez kandydata w ramach odbytych dotychczas studiów wyższych. W szczególnych przypadkach (studenci, którzy nie

ukończyli kierunków zgodnych lub pokrewnych) wymagane są także treści kształcenia;

 1. zaświadczenie przedstawiające obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest wskazana w dokumencie o wykształceniu, o którym mowa w ust. 1. Dokument powinien być wydany przez uczelnię, którą ukończył kandydat;

 2. dokument poświadczający znajomość języka, w którym będą prowadzone studia, o którym mowa w ust. 3;

 3. kserokopia strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi;

 4. aktualna fotografia w wersji elektronicznej;

 5. dokumenty uprawniające do ubiegania się o zwolnienie z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 Ustawy.

 6. Cudzoziemiec po zakwalifikowaniu na studia przekazuje w formie, miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną następujące dokumenty lub ich treści:

 7. wygenerowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;

 8. kopię ważnej Karty Polaka, jeżeli kandydat posiada taki dokument – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;

 9. kopię strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;

 10. kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 1 – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;

 11. kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski: wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;

 12. kopię dowodu ubezpieczenia: polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

 13. jeden z dokumentów, o których mowa w ust. 3, potwierdzający znajomość języka, w jakim prowadzone będą studia;

 14. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów zgodnie z wymaganiami rekrutacji na ten kierunek;

 15. jedną, aktualną fotografię w formie elektronicznej, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 16. dowód wniesienia opłat ustalonych przez rektora;

 17. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

 18. dokumenty uprawniające do ubiegania się o zwolnienie z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 Ustawy.

 19. Dokumenty będące podstawą do przyjęcia na studia, sporządzone w języku innym niż język polski, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub osoba zarejestrowana jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim UE, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczeji Rozwoju (OECD) lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 17/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

 

 

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Politechnice Lubelskiej:

 

 1. Dyplomy ukończenia:

  1. studiów na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana;

  2. nauczycielskiego kolegium języków obcych;

  3. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP).

 2. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego — uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie.

 3. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej — uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był język obcy.

 4. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości — uznaje się język wykładowy.

 5. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).

 6. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

 7. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:

 8. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

 9. w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;

 10. w Ministerstwie Obrony Narodowej — poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.

 11. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.

 12. Wydane przez KSAP świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.

 13. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

 14. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common

European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) — Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”, m.in.:

 1. certyfikaty następujących instytucji:

  1. Educational Testing Service (ETS) — w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English for International Communication (TOEIC) — co najmniej 785 pkt,

  2. University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia — w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS —co najmniej 6 pkt,

  3. PeopleCert – certyfikat LanguageCert;

  4. MONDIALE – certyfikat Mondiale Technical English.

 2. certyfikat wydany przez instytucję wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych lub inną instytucję edukacyjną, potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2.

 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie mobilności edukacyjnej w PL lub potwierdzenie zrealizowania planu studiów w ramach programu mobilności edukacyjnej w PL prowadzonego w języku obcym.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 17/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego w stosunku do kandydatów na studia będących osobami z niepełnosprawnością

w przypadku egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2022/2023

 

 1. Działając zgodnie z zasadą wyrównywania szans, Politechnika Lubelska zwiększa dostępność do studiów wyższych osobom z niepełnosprawnością poprzez eliminowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

 2. Kandydaci z niepełnosprawnością podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej co wszystkie inne osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Politechnice Lubelskiej. Wyrównanie szans polega na udostępnianiu osobom z niepełnosprawnością odpowiednich narzędzi, które pozwalają im wziąć udział w egzaminie wstępnym lub rozmowie kwalifikacyjnej.

 3. W przypadku niepełnosprawności uniemożliwiającej kandydatowi udział w egzaminie wstępnym lub rozmowie kwalifikacyjnej w formie przewidzianej zasadami rekrutacji określonymi w niniejszej Uchwale, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną oraz z pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych, na wniosek kandydata, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, w szczególności polegającej na:

  1. przedłużeniu czasu trwania egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu lub rozmowie kwalifikacyjnej dla innych kandydatów;

  2. zmianie formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, np. z egzaminu pisemnego na ustny lub odwrotnie;

  3. zastosowaniu alternatywnej formy zapisu w trakcie egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, np. użycie komputera do pisania;

  4. udziału w egzaminie lub rozmowie kwalifikacyjnej osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy.

 4. W celu zgłoszenia potrzeby zmiany formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat na studia będący osobą z niepełnosprawnością zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

 5. zarejestrowania się poprzez system elektronicznej rejestracji kandydata (ERK) celem dopełnienia wymagań rekrutacyjnych;

 6. zgłoszenia co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej do wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz za jej pośrednictwem do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych potrzeby zmiany formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej;

 7. dostarczenia do wydziałowej komisji rekrutacyjnej bądź pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność kandydata, w szczególności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 8. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z wydziałową komisją rekrutacyjną oraz pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych podejmuje decyzję dotyczącą trybu egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia.

 9. W przypadku kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z wydziałową komisją rekrutacyjną oraz pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych zleca organizację transportu na terenie kampusu Politechniki Lubelskiej oraz zapewnia warunki lokalowe i osobowe umożliwiające przeprowadzenie egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w zmienionej formie.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)