Kryteria rekrutacji 2022/2023

Artykuł archiwalny

Politechnika Morska w Szczecinie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Morskiej w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

PISMO OKÓLNE Nr 18/2021 Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 20.05.2021 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały nr 22/2021 Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 19.05.2021 r.

 

§ 1.

Przekazuje się społeczności akademickiej uchwałę nr 22/2021 Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 19.05.2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia, która stanowi załącznik do niniejszego pisma okólnego.

 

REKTOR

 

w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia

 

Senat Politechniki Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 19.05.2021 r. na podstawie art. 28 ust.1 pkt.10 oraz art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r. poz. 478, z późn.zm.) uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposób jej przeprowadzenia, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim

2022/2023 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposób jej przeprowadzenia

 

 1. Zasady ogólne

  1. Niniejszym określa się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia na kierunki oraz sposób jej przeprowadzenia:

 

Wydział Nawigacyjny st. stacjonarne I stopnia kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim); kierunek żegluga śródlądowa;

kierunek geodezja i kartografia; kierunek oceanotechnika;

 

Wydział Nawigacyjny st. stacjonarne II stopnia kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim); kierunek geoinformatyka;

kierunek oceanotechnika;

 

Wydział Nawigacyjny st. niestacjonarne I stopnia

kierunek nawigacja;

kierunek geodezja i kartografia;

 

Wydział Nawigacyjny st. niestacjonarne II stopnia kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim); kierunek geoinformatyka;

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji st. stacjonarne I stopnia

kierunek informatyka; kierunek teleinformatyka;

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji st. niestacjonarne I stopnia

kierunek informatyka

 

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki st. stacjonarne I stopnia

kierunek mechatronika;

 

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki st. niestacjonarne I stopnia

kierunek mechatronika;

 

Wydział Mechaniczny st. stacjonarne I stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim); kierunek inżynieria eksploatacji;

kierunek inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe;

 

Wydział Mechaniczny st. stacjonarne II stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim);

Wydział Mechaniczny st. niestacjonarne I stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn;

 

Wydział Mechaniczny st. niestacjonarne II stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim);

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. stacjonarne I stopnia

kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

kierunek transport; kierunek logistyka; kierunek zarządzanie;

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. stacjonarne II stopnia

kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

kierunek transport (również studia w języku angielskim);

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. niestacjonarne I stopnia

kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

kierunek transport; kierunek logistyka; kierunek zarządzanie;

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. niestacjonarne II stopnia

kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

kierunek transport;

 

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Specjalności na poszczególnych kierunkach studiów zostaną podane w Informatorze dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023.

 2. Rekrutację na studia przeprowadza powołana przez Rektora Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) i Rekrutacyjny Zespół Wsparcia (RZW), które przyjmują na studia w

drodze wpisu na listę studentów. Cudzoziemców na studia przyjmuje Rektor w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami skład komisji rekrutacyjnej może być rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie.

 1. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje.

 

 1. Warunki formalne

  1. Na studia I stopnia w Politechnice Morskiej w Szczecinie może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości1 oraz spełnia warunki rekrutacji.

  2. Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub Rekrutacyjnego Zespołu Wsparcia, a w przypadku cudzoziemców do osób upoważnionych przez Rektora w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej:

   • podanie o przyjęcie na studia lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny ze strony internetowej Uczelni z zakładki - REKRUTACJA;

1 O przyjęcie na studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości

w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r., przy czym świadectwa wydane za granicą muszą zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny zawierający zdjęcie kandydata ze strony internetowej Uczelni z zakładki – REKRUTACJA;

 • poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości1;

 • dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz fotografie cyfrowe (jako załącznik podczas

rejestracji ze strony internetowej Uczelni z zakładki - REKRUTACJA) 2;

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 • morskie świadectwo zdrowia zgodne z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006 na kierunki nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (patrz pkt 3.11.2) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na ww. kierunkach (patrz pkt 3.11.2);

oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA.

 1. Na studia II stopnia w Politechnice Morskiej w Szczecinie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz spełnia warunki rekrutacji.

 2. Kandydaci na studia II stopnia składają w wyznaczonym terminie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub Rekrutacyjnego Zespołu Wsparcia, a w przypadku cudzoziemców do osób upoważnionych przez Rektora w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej:

  • podanie o przyjęcie na studia lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny ze strony internetowej Uczelni z zakładki - REKRUTACJA;

  • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny ze strony internetowej Uczelni z zakładki – REKRUTACJA;

  • poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany3. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany celem poświadczenia przez uczelnię kopii za zgodność z oryginałem).

  • poświadczoną przez uczelnię kopię suplementu,

  • dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz fotografie cyfrowe (jako

załącznik podczas rejestracji ze strony internetowej Uczelni z zakładki – REKRUTACJA) 2,

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 • Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia prowadzone w Politechnice Morskiej

w Szczecinie, jeżeli spełniają kryteria rekrutacyjne Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz

wymagania obowiązujących w trakcie rekrutacji polskich aktów prawnych w tym zakresie.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim lub angielskim, jeśli spełniają jeden z warunków wyszczególnionych w wykazie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego lub angielskiego zatwierdzonym przez Rektora i zamieszczonym na stronie internetowej www.admission.am.szczecin.pl oraz dostępnym w Dziale

ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 1. Cudzoziemiec zobowiązany jest dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości1 zalegalizowanego lub opatrzonego apostille celem poświadczenia przez uczelnię kopii za zgodność z oryginałem, wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienie do kontynuowania kształcenia

na studiach pierwszego stopnia w kraju, w którym świadectwo zostało wydane (zaświadczenie takie wydaje szkoła, która wydała świadectwo lub władze oświatowe kraju, w którym świadectwo zostało wydane), chyba że takie uprawnienie wynika z umów międzynarodowych lub z mocy prawa.

 

2 Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.

3 O przyjęcie na studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r

 1. Cudzoziemcy zobowiązani są do posiadania polisy ubezpieczenia zdrowotnego

umożliwiającego pokrycie kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dany rok akademicki lub też do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po przyjeździe do Polski i comiesięcznego opłacania składek przez cały okres pobytu w Polsce.

 1. Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski (w przypadku aplikowania na kierunki prowadzone odpowiednio w języku polskim lub angielskim), przy czym tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany, tłumacza przysięgłego kraju UE/EFTA/OECD lub przedstawicielstwo dyplomatyczne

na terytorium RP, kraju w którym świadectwo zostało wydane.

 1. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się wykonanie tłumaczeń przez tłumaczy

przysięgłych innych niż wymienionych w pkt. 2.8, z zastrzeżeniem, iż kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia wymaganego tłumaczenia zgodnego z pkt. 2.8 w ustalonym przez

Uczelnię terminie wskazanym w informacji o wpisie na listę studentów lub w decyzji administracyjnej Rektora.

 1. W przypadku aplikowania na kierunki prowadzone w języku angielskim kandydaci mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne w całości w wersji elektronicznej, z zastrzeżeniem konieczności okazania oryginałów niezwłocznie po przyjeździe do Polski nie później niż do 4 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, pod rygorem uchylenia decyzji administracyjnej Rektora o przyjęciu, bądź wykreślenia z wpisu na listę studentów.

 2. W przypadku długotrwałych procedur weryfikacyjnych dopuszcza się wydanie decyzji

warunkowej o przyjęciu na studia lub informacji o wpisie warunkowym na listę studentów.

 1. Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w pkt. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9 z zastrzeżeniem, że kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia wymaganych oryginałów oraz w przypadku poświadczania przez Uczelnię kopii do

przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie wskazanym

w informacji o wpisie na listę studentów lub w decyzji Rektora.

 1. Ewentualne zmiany w wykazie dokumentów wymaganych od kandydata oraz sposobie ich

składania zostaną uregulowane odrębnym Zarządzeniem/Komunikatem Rektora.

 1. Informacje o terminach składania dokumentów dla poszczególnych form i kierunków studiów zostaną podane:

  • w Informatorze dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

2022/2023,

 • na tablicach ogłoszeń Uczelni lub za pośrednictwem monitorów ze zdalnym dostępem,

 • na stronie internetowej Uczelni www.am.szczecin.pl w zakładce – REKRUTACJA,

 • dla cudzoziemców: na stronie www.admission.am.szczecin.pl oraz w Dziale ds.

Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 1. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce

– REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuję w drodze decyzji administracyjnej.

Cudzoziemcy przyjmowani są na studia decyzją administracyjną Rektora Politechniki Morskiej

w Szczecinie i uzyskują informacje na temat przyjęcia w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 1. Studia I stopnia – kryteria rekrutacyjne

  1. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

  2. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, wg liczby uzyskanych przez kandydata punktów.

   1. Dla kierunków prowadzonych w Politechnice Morskiej w Szczecinie z wyłączeniem kierunku zarządzanie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie

z następującym wzorem:

 

P  2 pm  0,5  p jp  0,5  p jo  3rch  3rf  3rg  3ri  3rm

 

gdzie:

pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego

i języka obcego.

 

rch, rf, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu

maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki i matematyki.

 

 1. Dla kierunku zarządzanie prowadzonego w Politechnice Morskiej w Szczecinie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

 

P=2pm + 0,5∙pjp+0,5∙pjo + 3rwos + 3rg + 3ri+ 3rm

gdzie:

pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego

i języka obcego.

 

rwos, rg, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej

egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: wiedzy

o społeczeństwie, geografii, informatyki i matematyki.

 

 1. Jeżeli kandydat jest uczniem szkoły objętej patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie na podstawie podpisanej umowy patronackiej, liczba punktów obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

PSP = P . 1,5

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 3.2.1

i pkt.3.2.2

 

 1. Jeżeli kandydat posiada dyplom International Baccalaureate, European Baccalaureate, lub Advanced Placement liczba punktów obliczana jest zgodnie z następującym wzorem.

PIB = P . 1,5

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 3.2.1 i pkt. 3.2.2

 

3.4a. Jeżeli kandydat posiada świadectwo lub inny dokument poświadczający ukończenie szkoły średniej za granicą, to sposób przeliczania ocen z tych świadectw lub innych dokumentów określa załącznik do niniejszych „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia.”,

 

 1. Jeżeli kandydat jest jednocześnie uczniem szkoły objętej patronatem Politechniki Morskiej

w Szczecinie na podstawie podpisanej umowy patronackiej i posiadaczem dyplomu, o którym mowa w pkt. 3.4, liczba punktów uzyskanych przez kandydata przeliczana jest na podstawie punktu 3.3 lub 3.4.

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze

należy wstawić zero.

 1. Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane

na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie

z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę uzyskaną z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno

w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

 

Ocena

Liczba punktów

Dopuszczający

30

Dostateczny

73

Dobry

115

Bardzo dobry

158

Celujący

200

 

 1. Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Politechniki Morskiej

w Szczecinie na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły

wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od

uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 16 osób.

 1. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w drodze wpisu na listę studentów, w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany kierunek studiów mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować w ramach kierunków realizowanych na danym Wydziale. W przypadku odmowy przyjęcia na studia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc lub niespełnienia wymagań formalnych, zdrowotnych i wymagań wynikających

z dodatkowych form rekrutacji lub nieuruchomienia kierunku, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

 

 1. Dodatkowe warunki rekrutacji.

  1. Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich).

  2. Dodatkowe warunki rekrutacji to:

   • posiadanie morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC

2006;

 • dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów uczelni na wskazany kierunek, z koniecznością uzupełnienia badań, w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia w określonym terminie;

 • kandydat może w trakcie rekrutacji wnioskować o skierowanie na odpłatne badania lekarskie w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia;

 • kandydaci na kierunki: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych będą skierowani w trakcie studiów na badania;

 • praktyka przygotowawcza, odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Politechniki Morskiej w Szczecinie odbędzie się po zakończeniu rekrutacji oraz zniesieniu ograniczeń dotyczących szkoleń morskich w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zaplanowane szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod, technik i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia praktyki przygotowawczej przed rozpoczęciem roku

akademickiego Rektor lub osoba upoważniona przez Rektora wyznaczy inny możliwy termin do zrealizowania tej praktyki. Wszyscy kandydaci przyjęci na studia zostaną powiadomieni o terminie rozpoczęcia praktyki z odpowiednim wyprzedzeniem.

Cudzoziemcy, praktykę tę odbędą w terminie wskazanym przez Rektora lub przez osobę upoważnioną przez Rektora po rozpoczęciu roku akademickiego.

 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce przygotowawczej powoduje skreślenie z listy studentów.

 2. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia zgodnie

z Uchwałą Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie, dotyczącą zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, po spełnieniu warunków formalnych

(pkt. 2.) i dodatkowych form rekrutacji (pkt. 3.9). Z uprawnień, o których mowa powyżej, niezależnie

od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub

w roku następnym.

 1. Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowań na praktyki, terminów realizacji praktyk, dodatkowych ogłoszeń itd. zostaną podane na tablicach ogłoszeń Uczelni lub komisji rekrutacyjnych oraz na stronach internetowych Uczelni w zakładce –

REKRUTACJA, przy czym cudzoziemcy uzyskują ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajowców

i Wymiany Międzynarodowej.

 1. W przypadku studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

  • dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,

  • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,

  • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

  • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,

  • którzy posiadają ocenę co najmniej dobrą, uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Studia II stopnia – kryteria rekrutacyjne

 3. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

 4. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów.

 5. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny na dyplomie ukończenia studiów i spełniły warunki formalne. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 16 osób.

 6. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa komisja rekrutacyjna.

 7. W przypadku studiów II stopnia, prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

  • dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,

  • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,

  • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

  • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,

  • którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuję w drodze decyzji administracyjnej.

Cudzoziemcy przyjmowani są na studia decyzją administracyjną Rektora Politechniki Morskiej

w Szczecinie i uzyskują informacje na temat przyjęcia w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

  1. Niniejszym określa się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla pierwszego naboru na

kierunki:

 

 

 

Kierunek

Termin

rozpoczęcia

rekrutacji

Termin zakończenia rekrutacji

Studia stacjonarne – I stopnia

nawigacja

 

09.05.2022

 

12.07.2022

nawigacja w języku angielskim

 

09.05.2022

 

12.07.2022

żegluga śródlądowa

09.05.2022

12.07.2022

geodezja i kartografia

09.05.2022

12.07.2022

oceanotechnika

09.05.2022

12.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

nawigacja

09.05.2022

12.07.2022

nawigacja w języku angielskim

09.05.2022

12.07.2022

geoinformatyka

09.05.2022

12.07.2022

oceanotechnika

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

nawigacja

09.05.2022

16.12.2022

geodezja i kartografia

09.05.2022

23.09.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

nawigacja

09.05.2022

24.02.2023

nawigacja w języku angielskim

09.05.2022

24.02.2023

geoinformatyka

09.05.2022

23.09.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

informatyka

09.05.2022

12.07.2022

teleinformatyka

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

informatyka

09.05.2022

23.09.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

mechatronika

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechatronika

09.05.2022

16.12.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

12.07.2022

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

12.07.2022

inżynieria eksploatacji

09.05.2022

12.07.2022

inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

09.05.2022

12.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

12.07.2022

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

16.12.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

24.02.2023

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

24.02.2023

Studia stacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

12.07.2022

logistyka

09.05.2022

12.07.2022

transport

09.05.2022

12.07.2022

zarządzanie

09.05.2022

12.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

30.01.2023

17.03.2023

transport w języku angielskim

09.05.2022

17.03.2023

transport

30.01.2023

17.03.2023

Studia niestacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

23.09.2022

transport

09.05.2022

23.09.2022

logistyka

09.05.2022

23.09.2022

zarządzanie

09.05.2022

23.09.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

23.09.2022

transport

09.05.2022

23.09.2022

 

 1. W przypadku ogłoszenia kolejnych naborów termin zakończenia rekrutacji ostatniego naboru przypada na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2022/2023.

 

 1. Postanowienia końcowe

  1. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

  2. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia uwzględnia możliwość przeprowadzania

rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego

stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki,

na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa

w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie rankingu punktów.

 1. Decyzje w sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszymi warunkami, podejmują komisje

rekrutacyjne lub Rektor.

 1. Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnych.

 2. Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji.

 3. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w terminach rekrutacji bądź w sposobie jej przeprowadzania niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, zmiany te zostaną ogłoszone odrębnym Zarządzeniem Rektora.

Załącznik do

„Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim

2022/2023 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia.”,

Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie

z dnia 19.05.2021 r.

 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą,

uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

AUSTRIA

Przedmioty szkolne (Zeugnis)

(skala 1-5)

 

Punkty PM

Egzaminy maturalne

(Reifeprüfungszeugnis)

(skala 1-5)

 

Punkty PM

1

50

1

100

2

40

2

80

3

30

3

60

4

15

4

30

5

0

5

0

 


 

AZERBEJDŻAN

Przedmioty szkolne

(skala od 1 do 5 słowna)

Punkty PM

5 - Ə'la

50

4 - Yaxsi

37

3 - Kafi

25

2 - Meqbul

15

1 - Qeyri-meqbul

0

 


 

BIAŁORUŚ

Przedmioty szkolne (Atestat)

(skala 1-10)

Punkty PM

10

50

9

45

8

40

7

35

6

30

5

25

4

20

3

15

1-2

0

 

CZECHY

Przedmioty szkolne (skala 1-5)

 

Punkty PM

Egzaminy maturalne

(Vysvedceni o maturitni zkousce)

(skala 1-5)

 

Punkty PM

1 (vyborny)

50

1 (vyborny)

100

2 (chvalitebny)

40

2 (chvalitebny)

80

3 (dobry)

30

3 (dobry)

60

4 (dostatecny)

15

4 (dostatecny)

30

5 (nedostatecny)

0

5 (nedostatecny)

0

FRANCJA

 

Egzaminy maturalne

(Baccaulaureat)

(skala 1-20)

 

Punkty PM

W = wynik z przedmiotu x 54

 


 

HOLANDIA

Egzaminy VWO-Diploma

(skala 1-10)

Punkty PM

5

80

4

68

3

32

2

0

 


 

GRUZJA

Przedmioty szkolne (skala 4-10)

Punkty PM

10

50

9

45

8

40

7

35

6

30

5

25

4

0

 

 

4 Jeśli np. wynik wynosi 15, to mnożymy go raz 5, czyli punkty PM w takim przypadku wynoszą 75

 

IRLANDIA

Ordinary level od 2017 r. (skala literowa)

 

Punkty PM

Higher level od 2017 r. (skala literowa)

 

Punkty PM

O1

60

H1

100

O2

54

H2

89

O3

48

H3

79

O4

42

H4

69

O5

36

H5

59

O6

30

H6

49

O7

24

H7

39

O8

0

H8

0

 

 

KAZACHSTAN

Przedmioty szkolne (Atestat)

(skala 2-5)

 

Punkty PM

5

80

4

68

3

32

2

0

 

 

LITWA

Przedmioty szkolne (skala 1-10)

 

Punkty PM

Egzaminy państwowe

(Brandos Atestatas)

(skala 1-100)

 

Punkty PM

10

50

 

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

zgodnie z wynikiem kandydata

9

45

8

37

7

30

6

27

5

15

1-4

0

 

MOŁDAWIA

Przedmioty szkolne (skala 1-10)

Punkty PM

10.00

50

9.00-9.99

45

8.00-8.99

37

7.00-7.99

30

6.00-6.99

27

5.00-5.99

15

1.00-4.99

0

 

 

NIEMCY

Przedmioty szkolne (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife) (skala 1-6)

 

Punkty PM

1

50

2

45

3

37

4

25

5

15

6

0

 

 

ROSJA

Przedmioty szkolne (Atestat)

(skala 2-5)

Punkty PM

Egzaminy EGE

(skala 1-100)

Punkty PM

5

50

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

zgodnie z wynikiem kandydata

4

42

3

20

2

0

 

 

SŁOWACJA

Przedmioty szkolne (skala 1-5)

 

Punkty PM

Egzaminy maturalne

(Vysvedčenie o maturitnej skúške)

(skala 1-100)

 

Punkty PM

1

50

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

zgodnie z wynikiem kandydata

2

40

3

30

4

15

5

0

 

SZWECJA

Do 2013 r. (skala literowa)

Punkty PM

Po 2013 r. (skala literowa)

Punkty PM

MVG

100

A

100

VG

85

B

90

G

40

C

75

IG

0

D

50

 

 

E

30

 

 

F

0

 

 

TURCJA

Przedmioty szkolne (skala procentowa)

Punkty PM

30% – 100%

Przypisujemy kolejne wartości zgodnie z wynikiem

kandydata i wymnażamy x 0,8

0% - 29,99%

0

 

 

UKRAINA

Przedmioty szkolne (Atestat)

(skala 1-12)

Punkty PM

12

50

11

45

10

40

9

35

8

30

7

25

6

20

4-5

15

1-3

0

 

USA

Przedmioty szkolne

(High School Diploma)

(skala literowa)

 

Punkty PM

A, A+

50

A-

47

B+

43

B

40

B-

37

C+

33

C

30

C-

27

D+

23

D

20

D-

15

 

 

WIELKA BRYTANIA

General Certificate of Secondary Education (GCSE) (skala literowa)

 

Punkty PM

Egzaminy GCE A-Levels5

(skala literowa)

 

Punkty PM

A*

60

A*

100

A

54

A

90

B

45

B

75

C

36

C

60

D

27

D

45

E

18

E

30

 

 

WAEC / WASSCE / NECO – Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone

Przedmioty szkolne

(skala literowo, liczbowa)

Punkty PM

A1

50

B2

40

B3

35

C4

30

C5

25

C6

20

D7, E8, F9

0

 

 

 

 

 

 

5 *Wymagane są co najmniej trzy egzaminy GCE A‐Levels.

 

INNY KRAJ (skala procentowa)

Ocena na świadectwie

dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju

 

Punkty PM

90% - 100%

50

80% - 89,99%

45

60% - 79,99%

40

40% - 55,99%

28

20% - 39,99%

20

0 - 19,99%

0

 

 

INNY KRAJ (skala literowa i/lub opisowa)

Ocena na świadectwie

dojrzałości lub maturalnym

uzyskanym w innym kraju

 

Punkty PM

A – Excellent

50

B – Very good

45

C – Good

40

D – Satisfactory or Credit

28

E – Mediocre or Pass

20

F – Fail

0

 

 

W przypadku kandydatów z krajów, w których funkcjonują inne, nieprzystające systemy ocen,

komisja rekrutacyjna stosuje najbardziej zbliżony z podanych wyżej systemów ocen.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)