Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

19.05.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Akademia Ignatianum w Krakowie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek wyjątkowy, zasługujący na szczególną uwagę, bowiem przygotowuje do podejmowania działań dydaktyczno- wychowawczych na rzecz dobra każdego dziecka. To kierunek złożony z licznych elementów, wśród których wyróżnić można: psychologię, podstawy edukacji, wspieranie rozwoju dziecka, kulturę języka, czy specjalne potrzeby edukacyjne. To kierunek, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Ignatianum w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i aksjologicznej o procesach rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Studenci poznają klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych, strukturę i funkcje systemu edukacji, zasady edukacji włączającej, jak również alternatywne formy edukacji. Ponadto, zaznajamiają się z prawami dziecka i sposobami ich egzekwowania, edukacją międzykulturową oraz zróżnicowanymi możliwościami uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikającymi z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Ignatianum w Krakowie realizowane są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • pojęcia i systemy pedagogiczne,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • psychologia rozwojowa,
 • psychologia kliniczna dziecka,
 • podstawy edukacji zintegrowanej,
 • alternatywne i wspomagające formy komunikacji,
 • podstawy terapii pedagogicznej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień uczniów, wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, identyfikowania i rozbudzania zainteresowań uczniów.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Ignatianum w Krakowie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach kształtowania samodzielności dziecka, psychologii wychowawczej, wspierania rozwoju mowy, pracy z dzieckiem zdolnym, prawa oświatowego, czy zarządzania placówką oświatową. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, klasach I- III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych.

 

Opinie

Niejeden kandydat zadaje sobie pytanie w jaki sposób poprowadzić swoje kształcenie? Edukacyjna mapa kraju jest duża i różnorodna, stąd wybór odpowiedniej uczelni wcale nie musi być łatwy. Planując studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warto skierować uwagę na Kraków, bo tam kształcenie w tym zakresie prowadzi omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie? Martyna, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Akademia Ignatianum to uczelnia wyjątkowa, która przekazuje wiedzę i umiejętności, ale również wartości, które wydają się szczególnie ważne w dzisiejszym świecie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Akademii Ignatianum:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Ignatianum w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia,
 • współczesnych badań nad dzieciństwem,
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych,
 • struktury i funkcji systemu edukacji,
 • funkcjonowania instytucji opiekuńczych i wychowawczych,
 • praw dziecka i sposobów ich egzekwowania,
 • organizacji i zarządzania placówką oświatową.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Ignatianum w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • oddziałach przedszkolnych
 • klasach I-III szkół podstawowych,
 • świetlicach szkolnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)