Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

13.06.2022

Pedagogika resocjalizacyjna – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Pedagogika resocjalizacyjna jest działem pedagogiki specjalnej, który obejmuje zagadnienia wychowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych niedostosowanych społecznie. Jej istotą jest opracowywanie różnego rodzaju działań, dzięki którym możliwe jest przywracanie zaburzonej równowagi pomiędzy dążeniem osoby resocjalizowanej do zachowania własnej autonomii i dążeniem społeczeństwa do podporządkowania jej wzorom zachowania, powszechnie uznawanym za akceptowane.

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w APS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie umożliwia pozyskanie wieloaspektowej i wieloprofilowej wiedzy dotyczącej problematyki nieprzystosowania społecznego. Studenci poznają filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka oraz koncepcje jego prawidłowego i zaburzonego rozwoju, koncepcje profilaktyki społecznej i resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie, metody projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej i resocjalizacyjnej, a także podstawy funkcjonowania systemu oświaty i systemu oddziaływań resocjalizacyjnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prowadzone są w oparciu o bogaty program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • patologie społeczne,
 • profilaktyka społeczna,
 • edukacja włączająca,
 • współczesne kierunki w edukacji,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej,
 • metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki resocjalizacyjnej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie obserwacji zachowań społecznych i ich uwarunkowań, analizowania i interpretowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, analizowania przyczyn oraz indywidualnych i społecznych skutków patologii społecznych, obserwowania procesów rozwojowych, projektowania i realizowania oddziaływań wychowawczych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach psychologii nieprzystosowania społecznego, diagnozy systemu rodzinnego, edukacji włączającej, socjoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą, prawa oświatowego, czy edukacji na rzecz różnorodności kulturowej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, kuratorskich zespołach służby sądowej, placówkach penitencjarnych, ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach pieczy zastępczej.

 

Opinie

Studia pedagogiczne w Warszawie to różnorodny obszar kierunków, w którym nie mogło zabraknąć Pedagogiki resocjalizacyjnej. Uczelni oferujących kształcenie w jej zakresie jest co najmniej kilka, stąd niektórzy kandydaci mogą mieć problem z dokonaniem wyboru. Czy warto postawić na omawianą przez nas uczelnię? Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opinie? Dagmara, studentka Pedagogiki resocjalizacyjnej mówi:

„Akademia Pedagogiki Specjalnej oferuje mnóstwo ciekawych kierunków. Oferta edukacyjna jest bardzo bogata i każdy, kogo interesuje praca z drugim człowiekiem odnajdzie coś interesującego.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Pedagogika resocjalizacyjna w APS:

Absolwent kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • filozoficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka,
 • metod projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych,
 • alternatywnych form edukacji,
 • prawa rodzinnego i prawa oświatowego,
 • zasad i norm etycznych obowiązujących w ramach oddziaływań socjoterapeutycznych,
 • założeń pracy socjalnej i polityki społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika resocjalizacyjna:

Absolwent kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • kuratorskich zespołach służby sądowej,
 • placówkach penitencjarnych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • świetlicach środowiskowych,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • instytucjach pieczy zastępczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)