Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Krakowie 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Muzyczna w Krakowie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Muzycznej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.
 
 
UCHWAŁA Nr 16/2022 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ im. Krzysztofa Pendereckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

 

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Uchwala się warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2023/2024, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
 1. Szczegóły techniczne przeprowadzenia egzaminów on-line zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni w zakładce Kandydaci.

 

§ 2

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 1. Uchwała wraz z załącznikami publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane/Uchwały Senatu/2022 oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce Kandydaci.

 

R e k t o r

prof. dr hab. Wojciech Widłak

 

Załącznik 1 do Uchwały Senatu Nr 16/2022

Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

 

Rozdział I

OGÓLNE WARUNKI I TERMIN REKRUTACJI

 

§1

 

 1. Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w ramach ustalonych limitów dokonuje przyjęć na I rok studiów I i II stopnia na kierunki prowadzone w uczelni.

 

 1. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest wynik egzaminu wstępnego. Dodatkowo wymagane jest przedstawienie świadectwa maturalnego, a w przypadku kandydata z zagranicy – świadectwa maturalnego lub dokumentu równorzędnego, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczonego co do zgodności przez ambasadę lub konsulat RP.

 

 1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są wyniki z egzaminu wstępnego, oraz przedstawienie dyplomu, lub dokumentu równorzędnego, ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich. W przypadku kandydata z zagranicy dyplom jest przedstawiany w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczony co do zgodności przez ambasadę lub konsulat RP.

 

 1. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydany za granicą przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy

 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem przedłożenia skanu oryginału i tłumaczenia przysięgłego na język polski ww. dokumentu przed egzaminami.

 

 1. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydany za granicą przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w ust.2, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach, zgodnie z właściwą umową międzynarodową określającą równoważność wykształcenia. Kandydat z kraju, który nie podpisał umowy międzynarodowej przedkłada skan dokumentu potwierdzający nostryfikację wraz z tłumaczeniem.

 

 1. Egzamin wstępny odbywa się w formie stacjonarnej. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, oraz dla niektórych kierunków/specjalności także w formie wideokonferencji on-line. O konieczności odbycia egzaminów wstępnych w formie zdalnej kandydaci zostaną powiadomieni w terminie pozwalającym na przygotowanie się do tej formy egzaminu.

 

 1. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem rektora na podany w systemie rekrutacyjnym numer konta Uczelni.

 

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi po zamknięciu elektronicznej rejestracji kandydatów, tj.

po dniu 16 czerwca 2023 r.

 

8.    Uczelnia korzysta z danych zawartych w Krajowym Rejestrze Egzaminów Maturalnych w celu odczytania wyników matury. Brak zgody na przetwarzanie danych podczas wypełniania deklaracji maturalnej w roku 2022 w szkole średniej, może skutkować brakiem możliwości umieszczenia kandydata na liście osób przyjętych na studia.

 

 1. Uczelnia, korzystając z systemu elektronicznego, przeprowadza rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia:

 

 1. elektroniczna rejestracja kandydatów rozpoczyna się 16 maja 2023 r. i kończy 13 czerwca 2023 r.

 

 1. link do systemu internetowej rejestracji kandydatów znajduje się na stronie internetowej Akademii.

 

 

 1. kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie;

 

 1. w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza formularz rekrutacyjny oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. wraz z formularzem rekrutacyjnym kandydat składa oświadczenia:
  1. potwierdzające prawdziwość danych zawartych w formularzu,

 

 1. o osobistym wykonaniu wymaganego programu prezentowanego w załączonym nagraniu (w przypadku formy zdalnej egzaminu), osobistym autorstwie prac kompozytorskich lub teoretyczno-muzycznych lub prezentacji, stanowiących podstawę przeprowadzenia egzaminu (w zależności od kierunku/specjalności studiów),

 

 1. o zgodzie na odbycie egzaminu w formie wideokonferencji, jeśli egzamin przewiduje taką formę egzaminu,

 

 1. rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz zatwierdzeniu, wygenerowaniu i wysłaniu formularza.

 

 1. do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych służy osobiste konto kandydata.

 

 1. uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat informuje sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zaistniałym problemie.

 

 1. Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, instrumentalistyka, jazz i muzyka improwizowana, wokalistyka, rozpoczyna się 17 czerwca 2023 r. i kończy 31 października 2023 r.

 

 1. Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów i podane do wiadomości na stronie internetowej Akademii, w zakładce – Kandydaci.

 

§ 2

 

1.     Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w §1 oraz:

 

 1. w ogłoszonym przez uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,

 

 1. w ogłoszonych przez uczelnię terminach przedstawią wymagane dokumenty, o których mowa w § 10.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na pokrewnym kierunku, mogą zostać przyjęci na studia po sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności programowej studiów na obu kierunkach w stopniu umożliwiającym realizację studiów II stopnia i pozytywnie zdanym egzaminie.

 

 1. Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na poziomie odpowiadającym ukończeniu takiej szkoły.

 

4.    Studenci Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ubiegający się o podjęcie studiów w ramach kolejnego kierunku – zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy obowiązujące kandydatów na I rok studiów danego kierunku.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.
 2. Kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorzy, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej.

 

Kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym forma ta nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu

 

wyrównanie szans. Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny, z Przewodniczącym właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku, w drodze szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, dostarczonych przez kandydata na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

 

Rozdział II

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 3

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego określonego w Zasadach oceniania kandydatów przez Komisje

Egzaminacyjne.

2.    Kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki/specjalności według kolejności miejsc.

O kolejności decyduje liczba uzyskanych punktów.

 1. Oceny poszczególnych egzaminów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.
 2. Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

 

5.    W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów, o kolejności przyjęć decyduje:

 

 1. w postępowaniu na studia I stopnia – uzyskany procentowy wynik na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom podstawowy) a w przypadku wyniku tożsamego – uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy),

 

 1. w postępowaniu na studia II studia – uzyskana średnia ocen na studiach I stopnia,

 

 1. w każdym z tych przypadków brana pod uwagę jest liczba punktów w odniesieniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. W wyniku rekrutacji kandydat może zostać przyjęty tylko na jedną specjalność na danym kierunku i stopniu studiów.

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek potwierdzenia wpisu na I rok studiów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Brak potwierdzenia wpisu o którym mowa w §10 pkt 7 oznacza rezygnację ze studiów.

 

 1. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek/specjalność, a nie zostały przyjęte z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc

 

 1. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydaci mają prawo złożyć odwołanie do rektora.
 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem WKR, która wydała decyzję.

 

 1. WKR zobowiązane są niezwłocznie po otrzymaniu odwołania przekazać je wraz z aktami sprawy do sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. UKR po sporządzeniu projektu decyzji, przekazuje dokumenty rektorowi.

 

 1. Rektor rozpatruje odwołania kandydatów w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji WKR.
 2. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

§ 4

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (zwane dalej WKR)

 

powołane przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR), w uzgodnieniu z właściwym dziekanem.

 1. Przewodniczącym WKR może być dziekan lub wyznaczona przez dziekana osoba.
 2. W skład WKR wchodzą: przewodniczący, sekretarz, oraz 1-3 członków.

4. PrzewodniczącyWKR   powołuje

komisje   egzaminacyjne   i   ich   przewodniczących

do przeprowadzania  poszczególnych

egzaminów.  Komisje  egzaminacyjne  mogą  pracować

w zespołach egzaminacyjnych.

 

 

 1. Dla poszczególnych specjalności przewodniczący WKR może powołać sekretarzy komisji egzaminacyjnych. Sekretarz WKR nadzoruje i koordynuje ich pracę.
 2. Komisja lub zespół muszą liczyć co najmniej trzy osoby.
 3. Do zadań WKR należy w szczególności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń w systemie rejestracji elektronicznej oraz ich weryfikacja,

 

 

 1. przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia i kontrola ich kompletności,

 

 1. kontrolowanie zgodności danych wprowadzonych przez kandydatów podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,

 

 1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, na inny kierunek niż ukończony na studiach I stopnia lub studiach magisterskich – sprawdzenie zgodności programowej, o której mowa w § 2 ust. 2,

 

 1. ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,

 

 1. przekazanie kandydatom informacji o szczegółach technicznych przeprowadzania egzaminów i ich terminach,

 

 1. organizacja oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników (etapowych i ostatecznych),

 

 1. ustalanie w uzgodnieniu z dziekanem wydziału puli miejsc na poszczególnych specjalnościach studiów w ramach limitu miejsc dla danego kierunku studiów,

 

 1. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc,

 

10) przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów, nieprzyjętych z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego,

 

 1. zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego w formie wiadomości  elektronicznej (uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skuteczne doręczenie), z zastrzeżeniem, iż decyzje administracyjne (wydawane tylko w przypadku nieprzyjęcia na studia) będą doręczone pocztą,

 

 1. wydawanie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (na prośbę kandydata) zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego,
 2. sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego,
 1. przesyłanie odwołań od decyzji odmownych wraz z aktami sprawy do UKR.

 

 1. Za prawidłowe wykonanie zadań określonych w ust. 7, z wyłączeniem punktu 8 odpowiadają sekretarze WKR.
 2. Po zakończeniu egzaminów wstępnych WKR sporządza i ogłasza listę kandydatów, którzy:
  1. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
  2. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).

 

 1. Po otrzymaniu danych o wyniku egzaminów maturalnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne i ogłaszają:
  1. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów (alfabetyczną),

 

 1. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a z powodu niewystarczającej liczby punktów nie zostali przyjęci na I rok studiów w ramach posiadanych limitów miejsc (w kolejności uzyskanych punktów).

 

§ 5

 

Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych uprawnieni są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni.

 

§ 6

 

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

 

 1. W protokole indywidualnym wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zespołu egzaminacyjnego i sekretarz komisji egzaminacyjnej. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.

 

 1. Na podstawie indywidualnych protokołów, sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty). Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz WKR.

 

 

§ 7

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, z zagwarantowaniem ochrony danych osobowych wymaganej przepisami.

 

§ 8

 

 1. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.
 2. W skład UKR wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.
 3. Przewodniczącym UKR jest wyznaczony przez rektora prorektor.
 4. Do zadań UKR należy w szczególności:

 

 1. powoływanie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w uzgodnieniu z dziekanami, podejmowanie ustaleń dotyczących prac WKR,
 2. kontrola przestrzegania przez WKR warunków i trybu rekrutacji,
 3. kontrola poprawności przeprowadzania egzaminów na studia I i II stopnia,

 

 1. sporządzenie projektu decyzji administracyjnej w przypadku odwołania kandydata od decyzji WKR o nieprzyjęciu na studia.

 

§ 9

 

 1. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na określone kierunki/specjalności studiów, na wniosek właściwego dziekana – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia:
 2. Terminy egzaminów w ramach dodatkowej rekrutacji ogłasza właściwa WKR na stronie internetowej uczelni.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie decyzje podejmują właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 

Rozdział III

WYMAGANE DOKUMENTY

 

§ 10

 

 1. Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć w formie elektronicznej:
  1. kolorowe zdjęcie, jak do dowodu osobistego1,
 1. skan karty przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający przebieg tych studiów – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, zdających na inny, niż ukończony kierunek, z wyłączeniem absolwentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 1. skan dokumentów wymienionych w § 1, ust. 4 i 5
 1. certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego jako wykładowego na poziomie min. B1 w przypadku kandydatów aplikujących na studia z przedmiotami prowadzonymi w języku angielskim.

 

 1. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego, kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:
  1. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,

 

 1. zaimportowane do systemu rekrutacyjnego zdjęcie zostanie użyte w legitymacji studenckiej. Załączony plik musi spełniać następujące wymagania: wymiary 35x45 mm, 300 dpi, zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

 

 1. na specjalność kompozycja oraz aranżacja i kompozycja jazzowa:
  • na studia I stopnia: co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane,

 

 • na studia II stopnia: wybór partytur, nagrań kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne, elektroakustyczne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia w specjalności kompozycja.

 

 1. W przypadku przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, w terminie wskazanym przez WKR, kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej w wersji elektronicznej2:

 

 1. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,

 

 1. pracę artystyczną lub teoretyczno-muzyczną lub inną prezentację wymaganą w formie elektronicznej,

 

 1. Pliki i dokumenty, o których mowa w ust. 3 należy przesyłać według wytycznych podanych na stronie internetowej AMKP.

 

 1. WKR zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości kandydata przed egzaminem.
 2. Po pozytywnie zdanym egzaminie, w porozumieniu z WKR i wyznaczonym Komisję terminie, kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, który z przyczyn technicznych lub losowych nie mógł dołączyć do formularza rekrutacyjnego skanów dokumentów wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 5 przesyła je drogą elektroniczną poprzez MERK. Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje decyzją WKR o nieprzyjęciu kandydata na studia z powodu nieprzedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów, dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub dokumentu równorzędnego.

 

Z obowiązku tego zwolnieni są absolwenci Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

 

 1. Aby dokonać potwierdzenia wpisu na studia należy złożyć w wyznaczonym terminie, na podany adres mailowy właściwego dziekanatu wymaganą deklarację oraz doręczyć następujące dokumenty w formie skanów:

 

 1. skan oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości lub kopię uwierzytelnioną notarialnie – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia,

 

 1. skan oryginału dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich lub kopię uwierzytelnioną notarialnie, lub zaświadczenie o ukończeniu studiów – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia,

 

 1. Osoba wpisana na studia, pod rygorem skreślenia z listy studentów, najpóźniej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku akademickiego przedkłada we właściwym dziekanacie :

 

 1. oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 i 2 celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przesłanych skanów,
 1. dowód tożsamości – do wglądu.
 1. Kandydaci – obcokrajowcy składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.

 

Rozdział IV

ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

§ 11

 

 1. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.

 

 1. Komisje egzaminacyjne mają prawo skrócenia utworów, wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 

3.    Szczegółowe wymagania programowe na poszczególne kierunki i specjalności zawarte są w Informatorze dla kandydatów na rok akademicki 2023/24 dostępnym na stronie internetowej AMKP a przebieg i zakres egzaminów opisany jest w załączniku nr 3 do Uchwały.

 

 

 1. warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest dostarczenie wszystkich elementów, o których mowa w § 10, ust.1 i 3.

 

4.    Do egzaminu przystępuje się z własnymi materiałami nutowymi. Kandydat może wystąpić z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej.

 

 1. Egzaminy z gry na instrumencie i egzaminy wokalne są otwarte. Ze względu na warunki lokalowe oraz celem zapewnienia komfortu dla zdającego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych może ograniczyć liczbę publiczności.

 

 1. Egzaminy wstępne, zależnie od kierunku/specjalności lub stopnia są jedno – dwu- lub trzyetapowe.

 

 1. Kandydaci, którzy w pierwszym etapie nie uzyskają wymaganej liczby punktów, nie są dopuszczani do dalszego etapu egzaminu wstępnego. Egzamin uważa się za niezdany.

 

 1. W sytuacji, w której kandydaci uzyskali taką samą liczbą punktów weryfikacja odbywa się na zasadach określonych w §3 ust. 5 pkt 1-3 .
 2. Do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy;
 3. Do trzeciego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap drugi.

 

 1. Listę kandydatów (w kolejności alfabetycznej) dopuszczonych do II lub III etapu, podpisaną przez przewodniczącego i sekretarza WKR ogłasza sekretarz.

 

 1. W przypadku przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, komisja egzaminacyjna ocenia przesłany wcześniej przez kandydata materiał mający formę elektronicznego pliku z zapisem danych (nagranie, partytura, praca pisemna, prezentacja w standardowym formacie), a w przypadku niektórych kierunków/specjalności odbywa również rozmowę kwalifikacyjną on-line (wideokonferencja).

R e k t o r

prof. dr hab. Wojciech Widłak

 

 

Załącznik 2 do Uchwały Senatu Nr 16/2022

Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

 

z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

Zasady oceniania kandydatów przez Komisje Egzaminacyjne

 

 

Tabela punktacji:

 

 

 

punkty

 

ocena

25

 

bardzo dobrze ++

24

 

bardzo dobrze +

23

 

bardzo dobrze

22

 

bardzo dobrze -

21

 

bardzo dobrze - -

20

 

dobrze ++

19

 

dobrze +

18

 

dobrze

17

 

dobrze -

16

 

dobrze - -

15

 

dostatecznie ++

14

 

dostatecznie +

13

 

dostatecznie

12

 

dostatecznie -

11

 

dostatecznie - -

0-10

 

niedostatecznie

 

Zasady obliczania wyniku egzaminu wstępnego

 

 1. W rekrutacji na studia I stopnia (oraz I i II st. na kierunku Muzyka kościelna, Wokalistyka, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka improwizowana) z wyniku egzaminu kierunkowego bądź grupy egzaminów kierunkowych oraz z wyniku egzaminu uzupełniającego lub grupy egzaminów

uzupełniających   wyciąga     się     średnią     liczbę     punktów.    Następnie    średnie    sumuje    się

z założeniem, że:

•      do  liczby  punktów  uzyskanych  z  egzaminu  kierunkowego  lub  średniej  liczby  punktów

z egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x3”,

 • w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów nie stosuje się mnożnika.
 1. W rekrutacji na studia II stopnia dla kandydatów, których obowiązuje wyłącznie egzamin kierunkowy /egzaminy kierunkowe, wynik egzaminu stanowi liczba punktów z egzaminu kierunkowego lub średnia liczby punktów z egzaminów kierunkowych.

W przypadku pozostałych kandydatów wynik stanowi również liczba punktów z egzaminu kierunkowego lub średnia liczby punktów z egzaminów kierunkowych. Pozytywny wynik egzaminów uzupełniających decyduje o zdaniu egzaminu wstępnego, ale nie jest wliczany do ostatecznej liczby punktów, przez co nie wpływa na liczbę punktów ostatecznego wyniku rekrutacji.

 

 

 

Minimalne wymagania punktowe

 

dyrygentura

 

studia I stopnia

 

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu

 

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt

w tym z egzaminu z kształcenia słuchu min. 18 pkt, z pozostałych egzaminów min. 14 pkt

 

studia II stopnia

 

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu

 

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt

w tym z egzaminu z kształcenia słuchu min. 18 pkt, z pozostałych egzaminów min. 14 pkt

 

kompozycja i teoria muzyki

 

studia I stopnia

 

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt

 

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt

w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

studia II stopnia

 

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt

 

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt

w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

studia I stopnia

 

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt

 

egzaminy uzupełniające - min. średnia 16 pkt,

w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

studia II stopnia

 

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt

 

egzaminy uzupełniające - min. średnia 16 pkt,

 

w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

 

muzyka kościelna

 

studia I stopnia

 

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt

 

 

egzaminy uzupełniające - min. średnia 16 pkt,

 

 

w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

studia II stopnia

 

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt

egzamin uzupełniający - min. 16 pkt

 

 

instrumentalistyka

 

studia I i II stopnia

 

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt.

egzamin uzupełniający – min. 14 pkt z każdego egzaminu

 

 

jazz i muzyka improwizowana

 

studia I i II stopnia

 

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt.

 

egzamin uzupełniający – min. 14 pkt z każdego egzaminu

 

wokalistyka

 

studia I stopnia

 

Każdy etap oraz komponent jest punktowany osobno

 

Śpiew solowy- minimum 18 punktów

Aktorstwo-minimum 16 punktów

Klauzura-minimum 14 punktów.

 

Brak uzyskania minimum punktów z egzaminu / któregoś z komponentów powoduje niezdanie całości egzaminu

 

studia II stopnia

 

Każdy komponent jest punktowany osobno

 

Śpiew solowy- minimum 18 punktów

Aktorstwo- minimum 16 punktów

 

Brak uzyskania minimum punktów z egzaminu / któregoś z komponentów powoduje niezdanie całości egzaminu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Komentarze (0)