Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UTP 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2016/2017 

Na podstawie:

 • art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 2012.572. j. t. ze zmianami),
 • § 34 ust. 2 pkt. 3) oraz  § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,
 • pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich z dnia 18 maja 2015 r.

Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego uchwala: 

Zasady przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

I. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

  1. W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich prowadzi rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów:  

  a) studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 •  analityka chemiczna i spożywcza
 •  architektura krajobrazu
 •  architektura i urbanistyka (w języku polskim i w języku angielskim)
 •  architektura wnętrz
 •  biotechnologia
 •  budownictwo
 •  elektronika i telekomunikacja (w języku polskim i w języku angielskim)
 •  elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria gazu łupkowego
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
 • mechaniczna inżynieria tworzyw
 • mechanika i budowa maszyn
 • nanobioinżynieria
 • ochrona środowiska
 • ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

  b) studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • architektura i urbanistyka (w języku polskim i w języku angielskim)
 • architektura wnętrz
 • biotechnologia (w języku polskim i w języku angielskim)
 • budownictwo
 • Computer Aided Engineering (w języku angielskim)
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo (w języku polskim i w języku angielskim)
 • technologia chemiczna (w języku polskim i w języku angielskim)
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika  (w języku polskim i w języku angielskim)

  c)  studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka stosowana
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia *
 • zootechnika

  d)  studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

  2. Poszerzenie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów jest możliwe przy zachowaniu zasad i trybu art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  3. Oferta kierunków studiów wymieniona w pkt. 1 może ulec zmianie zgodnie z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK).

II. ZASADY postępowania klasyfikacyjnego

  1. studia pierwszego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

   1) Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na kierunki i formy studiów prowadzonych w UTP jest posiadanie świadectwa dojrzałości i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

   2) Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w ramach limitów przyjęć wnioskowanych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat UTP w trybie odrębnej uchwały.

   3) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2015-2017.

   4) Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie ze szczegółowymi zasadami uchwalonymi przez Senatu UTP.

   5) Przyjmowanie kandydatów na studia, których nie dotyczy pkt. 3 i 4 odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego na kierunek studiów limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym.

   6) Sumę punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym oblicza się dodając wynik procentowy każdego z nich przy zastosowaniu różnych wag. Szczegółowe zasady klasyfikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawiono w rozdziale VIII.

   7) Na kierunkach architektura i urbanistyka; architektura wnętrz; wzornictwo obowiązuje egzamin praktyczny, którego zasady zostały określone w rozdziale VIII.

   8) W przypadku kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności istnieje możliwość dostosowania egzaminu do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W tym celu, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu praktycznego, należy zgłosić pisemnie do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich/Punktu Rekrutacyjnego swoje potrzeby i ubiegać się o inną organizację procesu rekrutacyjnego.

   9) W przypadku jednakowej sumy punktów obliczonej w ramach postępowania klasyfikacyjnego na dany kierunek studiów, o kolejności na liście rankingowej decyduje łączna suma punktów uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym.

   10) Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na podstawie liczby punktów z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym, przeliczonych ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom SL 2-7, poziom HL 0-7) na skalę ocen nowej matury (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) wg poniższej tabeli:

MATURA IB

NOWA MATURA

 

Poziom SL lub HL

Poziom podstawowy

dla poziomu SL

Poziom rozszerzony

dla poziomu HL

 

7

100%

100%

 

6

90%

90%

 

5

75%

75%

 

4

60%

60%

 

3

45%

45%

Granica

2

30%

30%

zdawalności

1

-

15%

 

0

-

0%

 

Jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie HL – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 2,5 a następnie przez mnożnik przedmiotu, natomiast jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie SL – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5, a następnie przez mnożnik przedmiotu.

   11) Dla kandydatów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w klasyfikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII z wyłączeniem kierunku filologia.

   12) Dla kandydatów z maturą uzyskaną za granicą w skali 1-6 oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju

Liczba punktów (%)

E – Mediocre (2 – dopuszczający/mierny)

20

D – Satisfactory (3 – dostateczny)

40

C – Good (4 – dobry)

60

B – Very good (5 – bardzo dobry)

80

A – Excellent (6 – celujący)

100

 

Przy innej skali ocen z matury uzyskanej za granicą, wyniki będą przeliczane indywidualnie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną przy zastosowaniu postanowień zawartych w Uchwale Senatu.

W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego należy skontaktować się z Działem Dydaktyki i Spraw Studenckich UTP. W przypadku niezdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego za język równoważny uznaje się język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin. W każdym przypadku pod uwagę bierze się wyniki otrzymane z egzaminu maturalnego: z części pisemnej za poziom podstawowy albo ustnej za poziom rozszerzony tj. jak w zasadach dla starej matury.

    13) Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury podstawą umieszczenia na liście rankingowej jest suma punktów uzyskana z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i przedmiotu do wyboru. Pod uwagę bierze się wyniki otrzymane:

·   z ocen z części pisemnej (poziom podstawowy) albo ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości,

lub

·   z oceny z części pisemnej (poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu ustnego,

lub

·  z oceny z części ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu pisemnego,

lub

·  z oceny końcowej (poziom podstawowy) ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku niezdawania pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości; gdy na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej będą występowały oceny końcowe z dwóch lub więcej przedmiotów z grupy przedmiotów do wyboru należy uwzględnić przedmiot dający najwyższą liczbę punktów procentowych.

Nie uwzględnia się ocen z fakultetów z języka obcego i przedmiotu do wyboru. Oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

Ocena

Liczba punktów (%)

celujący

³ 5,50

100

bardzo dobry

5,00-5,49

90

dobry plus

4,50-4,99

80

dobry

4,00-4,49

70

dostateczny plus

3,50-3,99

60

dostateczny

3,00-3,49

50

mierny plus

2,50-2,99

40

mierny

³ 2,00

30

 

    14) Przy klasyfikacji osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury uwzględnia się dwie skale ocen tzw. "starą" i "dotychczasową" w zależności od roku ukończenia przez daną osobę szkoły średniej. Przy obliczaniu średniej ocen obowiązuje zasada, że w przypadku "dotychczasowej" skali ocen 1-6 w obliczeniach uwzględnia się bezpośrednio uzyskane oceny, natomiast w przypadku "starej" skali ocen 2-5, należy, przed przystąpieniem do obliczenia sumy punktów, przyjmować wskaźniki równoważące uzyskane oceny w stosunku do skali 1-6 wg poniższej tabeli:

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Ocena

Wskaźnik

Ocena

Wskaźnik

6

6

-

-

5

5

5

6

4

4

4

4,5

3

3

3

3

2

2

-

-

   15) Przyjęte w pkt. 13 wskaźniki równoważące w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe przy klasyfikacji na wszystkie kierunki i formy studiów objęte rekrutacją w UTP.

   16) Osobom posiadającym świadectwo dojrzałości i aneks (nowa matura) uznawane są punkty procentowe z obu dokumentów.

   17) Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się. Ranking sporządza się na podstawie protokołów komisji weryfikujących.

   18) Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat UTP odrębną uchwałą.

 2. studia drugiego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

   1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł: magistra inżyniera, magistra lub równorzędny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczegółowych zasadach podanych w rozdziale VIII oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale VIII.

   2) Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli dyplom ten został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego system szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może być uznany na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Do zagranicznego dyplomu kandydat załącza kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

   3) Rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów-absolwentów kierunków studiów I stopnia innych niż kierunek obieralny i/lub wymieniony w szczegółowych zasadach rekrutacji (rozdział VIII) przeprowadza komisja złożona z nie mniej niż 3 członków rady programowej danego kierunku studiów powołana przez dziekana.

   4) Komisja, o której mowa w pkt. 3 wskazuje przedmioty z zakresu I stopnia do uzupełnienia efektów kształcenia zgodnie ze szczegółowymi  zasadami podanymi w rozdziale VIII.

   5) Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów lub ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach określonego limitu.

   6) W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

   7) Szczegółowe zasady postępowania klasyfikacyjnego przedstawiono w rozdziale VIII.

III.  Wymagane dokumenty, terminy ich składania, OGŁASZANIE WYNIKÓW

   1. Wykaz dokumentów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

   a) na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

· podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) – rejestracja internetowa,

· świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii – kserokopię wykonuje pracownik uczelni),

· kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

· 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

· zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300 x 375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 1 MB; zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,

· oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

·  dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

·  dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale – dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,

·  dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,

·  dokument  potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego – dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

  b) na studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

·  podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) - rejestracja internetowa,

·  świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii – kserokopię wykonuje pracownik uczelni),

·  kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

·  2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

·  zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 1 MB; zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,

·  dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

·  dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale – dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,

  c) na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

·   podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) – rejestracja internetowa,

·  świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię wykonuje pracownik uczelni),

·  dyplom ukończenia studiów w oryginale – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię wykonuje pracownik uczelni), zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku braku dyplomu,

·  kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

·  2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

· zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 1 MB; zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,

·  dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

·   dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz oceny z toku studiów,

·   dokument  potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego – dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

·  oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (dot. studiów stacjonarnych),

  d) kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

  e) kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

  f) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

  g) obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:

 • zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty stwierdzające, że świadectwo dojrzałości jest równorzędne ze świadectwem uzyskanym w polskiej szkole średniej,
 • tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  h) wszyscy kandydaci/absolwenci podejmujący studia w języku angielskim są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia (także ze Studium Języków Obcych UTP) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0.

  i) kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kandydat, który w roku 2016 zdaje/zdawał maturę  międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej. Kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie, nie później niż 1 października 2016 r.  

 2. Terminy rejestracji i składania dokumentów

Rekrutacja odbywać się będzie w następujących terminach:

  1) od 1 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r. – na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia – rozpoczynające się od semestru zimowego;

  2) od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. – na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia – rozpoczynające się od semestru letniego.

  3) Szczegółowe terminy rejestracji i składania dokumentów na poszczególne formy i kierunki studiów przedstawione zostaną w terminie późniejszym. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może przedłużyć termin rejestracji/składania dokumentów na poszczególne kierunki studiów, jednak nie dłużej niż do dnia poprzedzającego terminy klasyfikacji.

  4) Proces rekrutacyjny powinien trwać nie dłużej niż do 30 września 2016 r. (nabór na semestr zimowy) i do 31 marca 2017 r. (nabór na semestr letni).  

 3. Przebieg procesu rekrutacyjnego

A) studia stacjonarne pierwszego stopnia - rekrutacja podstawowa

1) Kandydat na studia rejestruje się internetowo – IRK

a) formularz rejestracyjny (ankieta osobowa) wymaga utworzenia konta kandydata i wprowadzenia:

 • danych osobowych,
 • wyników matury (punkty/ oceny),
 • kierunku studiów,

b) rejestrację internetową kończy możliwość wydruku ankiety osobowej kandydata oraz polecenia przelewu opłaty wymaganej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

c) pełną odpowiedzialność za dane przekazane przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,

d) rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

2) Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym i uzyskał status zakwalifikowany do przyjęcia na I rok studiów jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów w podanym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do UTP).

3) Miejsca limitowe na danym kierunku studiów będą wypełnione osobami, które przystąpiły do postępowania klasyfikacyjnego, zostały zakwalifikowane do przyjęcia i złożyły wymagany komplet dokumentów. O kolejności przyjęć decyduje liczba zdobytych punktów w czasie postępowania rekrutacyjnego.

4) Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów. Rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

5) Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

B) studia stacjonarne pierwszego stopnia – rekrutacja uzupełniająca, studia stacjonarne drugiego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

1) Kandydat na studia rejestruje się internetowo – IRK

a) formularz rejestracyjny (ankieta osobowa) wymaga utworzenia konta kandydata i wprowadzenia:

 • danych osobowych,
 • wyników matury (punkty/oceny),
 • kierunku studiów,

b) rejestrację internetową kończy możliwość wydruku ankiety osobowej kandydata oraz polecenia przelewu opłaty wymaganej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

c) pełną odpowiedzialność za dane przekazane przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,

d) rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

2) Wszystkich kandydatów obok rejestracji internetowej obowiązuje złożenie kompletu dokumentów przed klasyfikacją, w podanym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do UTP). Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.

3) Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

4. Ogłoszenie wyników

1) Wyniki postępowania klasyfikacyjnego dotyczące danego kandydata są ogłaszane przez wywieszenie imiennych list na tablicy ogłoszeń właściwego Wydziału i na indywidualnym koncie kandydata w IRK oraz kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

2) Uniwersytet nie wysyła kandydatom zawiadomień o zakwalifikowaniu do przyjęcia, a jedynie ogłasza przez wywieszenie imiennych list na tablicy ogłoszeń właściwego Wydziału i na indywidualnym koncie kandydata w IRK. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym oraz za jego błędnie wprowadzone dane do systemu rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

IV.  Komisje rekrutacyjne

1) Rekrutację na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powoływane przez Dziekana Wydziału. Nadzór nad przebiegiem postępowania klasyfikacyjnego sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.

2) Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

·  organizacja i zabezpieczenie właściwego przebiegu klasyfikacji na Wydziale, zarówno pod względem merytorycznym jak i porządkowym,

· sprawdzenie dokumentów kandydatów, ich kompletowanie i przygotowanie danych do sporządzenia list osób objętych postępowaniem klasyfikacyjnym,

·  dopuszczenie lub niedopuszczenie kandydatów do postępowania klasyfikacyjnego,

·  ustalanie listy osób przyjętych bez postępowania klasyfikacyjnego,

·  przeprowadzenie postępowania klasyfikacyjnego na wszystkich kierunkach studiów,

· przeprowadzanie egzaminu praktycznego (architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo),

·  ogłaszanie wyników postępowania klasyfikacyjnego na tablicy ogłoszeń i na koncie indywidualnym kandydata w IRK,

· sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego dla danego kierunku studiów,

·  sporządzanie zestawienia rankingowego na podstawie uzyskanej sumy punktów,

·  sporządzanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,

·  dokonywanie przyjęć w ramach ustalonego limitu miejsc na dany kierunek oraz sporządzenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów,

·   przygotowanie decyzji kandydatom o uzyskanych wynikach postępowania klasyfikacyjnego,

·   złożenie do UKR sprawozdania z przebiegu postępowania klasyfikacyjnego,

·    przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb UKR.

3) Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • koordynowanie i nadzór nad pracą WKR,
 • nadzór nad przebiegiem egzaminu praktycznego (architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo,
 • rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych i odwołań od decyzji WKR oraz skarg dotyczących pracy tych Komisji,
 • przygotowanie informacji i sprawozdań dla potrzeb rektora i MNiSW,
 • koordynowanie i nadzór internetowej rejestracji kandydatów na studia oraz całego procesu rekrutacyjnego.

V. Tryb postępowania odwoławczego

1) Od decyzji WKR kandydatom, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego i nie zostali przyjęci na studia w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo złożenia odwołania do UKR. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w uchwale Senatu UTP.

2) UKR po zasięgnięciu opinii WKR rozpatruje jedynie odwołania wynikające z nieprawidłowego przebiegu postępowania klasyfikacyjnego i podejmuje decyzje w trybie odwoławczym.

VI.  Rekrutacja Uzupełniająca

1) Na kierunkach, na których limit miejsc nie został wypełniony może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, którą ogłasza UKR w porozumieniu z WKR.

2) Terminy rejestracji internetowej, przyjmowania dokumentów oraz terminy postępowania klasyfikacyjnego określa UKR w uzgodnieniu z WKR.

3) Rekrutacja uzupełniająca jest jednoetapowa i przebiega tak, jak dla studiów niestacjonarnych i drugiego stopnia.

4) Skład komisji rekrutacyjnej oraz zasady klasyfikacji kandydatów są analogiczne jak dla rekrutacji podstawowej.

VII.  Przepisy końcowe

1) Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się w UTP o przyjęcie na I rok studiów wyższych pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości jest równoważne ze świadectwem polskiej szkoły średniej. Zaświadczenie o równoważności świadectwa wydaje, właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata, Kuratorium Oświaty zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z dnia 13.04.2006 r., nr 63, poz. 443).

Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku studiów,
 • kserokopia paszportu,
 • ważna wiza/karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce,
 • polisa ubezpieczeniowa lub potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej,
 • potwierdzenie znajomości języka polskiego.

2) Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się ,,starą maturą”.

3) Przyjęcie na studia cudzoziemców niewymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym regulują odrębne przepisy.

4) Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak wszyscy inni kandydaci.

Kandydatom niepełnosprawnym zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, po wcześniejszym zgłoszeniu się w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich/ Punkcie Rekrutacyjnym.

5) Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość opłat określa rektor w terminie późniejszym, odrębnym zarządzeniem.

6) Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów w UTP określa rektor na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

7) Uruchomienie danego kierunku studiów, niezależnie od formy i poziomu kształcenia, uzależnione jest od liczby kandydatów.

8) Nauczyciele akademiccy zaangażowani w kursy przygotowawcze lub korepetycje dla kandydatów nie mogą uczestniczyć w pracach komisji rekrutacyjnej.9) Uchwała niniejsza nie dotyczy rekrutacji na studia doktoranckie.

9) Uchwała niniejsza nie dotyczy rekrutacji na studia doktoranckie

VIII.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii środowiska

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • budownictwo (studia pierwszego stopnia)
 • budownictwo (studia drugiego stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia pierwszego stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia drugiego stopnia)
 • architektura i urbanistyka (studia pierwszego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • architektura i urbanistyka (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • architektura wnętrz (studia pierwszego stopnia)
 • architektura wnętrz (studia drugiego stopnia)
 • inżynieria gazu łupkowego (studia pierwszego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • budownictwo (studia pierwszego stopnia)
 • budownictwo (studia drugiego stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia pierwszego stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunki budownictwo, inżynieria środowiska w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz kierunek inżynieria gazu łupkowego w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr)

lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura i urbanistyka w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetapI + EPetapII) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [1,5 M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)[EPetap I + EPetap II)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I – Rysunek odręczny z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji.

-  Ocena od 0 do 150 punktów

Etap II – Test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym.

-  Ocena od 0 do 150 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

3) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura wnętrz w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według następującego wzoru:

 = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [1,5 M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I – Rysunek z natury – model, martwa natura.

-   Ocena od 0 do 300 punktów

Etap II – Sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia  

-   Ocena od 0 do 300 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.

4) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z przedmiotu do wyboru.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunki budownictwo i inżynieria środowiska, studia stacjonarne i niestacjonarne oraz kierunek architektura i urbanistyka studia stacjonarne, decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera; (inżyniera architekta) w zakresie obieranego kierunku, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek architektura wnętrz studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci: a) kierunku obieralnego i po kierunkach: wzornictwo, architektura i urbanistyka,  architektura krajobrazu, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z portfolio celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • inżynieria biomedyczna (studia pierwszego stopnia)
 • inżynieria biomedyczna (studia drugiego stopnia)
 • inżynieria materiałowa (studia pierwszego stopnia*)
 • inżynieria materiałowa (studia drugiego stopnia *)
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii (studia pierwszego stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia drugiego stopnia)
 • mechaniczna inżynieria tworzyw (studia pierwszego stopnia)
 • transport (studia pierwszego stopnia)
 • transport (studia drugiego stopnia)
 • wzornictwo (studia pierwszego stopnia)
 • Computer Aided Engineering (studia drugiego stopnia)

 b)  studia niestacjonarne

 • inżynieria materiałowa (studia pierwszego stopnia *)
 • inżynieria materiałowa (studia drugiego stopnia *)
 • mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia drugiego stopnia)
 • transport (studia pierwszego stopnia)
 • transport (studia drugiego stopnia) 

(w języku angielskim)

Studia I stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunki: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn itransport w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na kierunki mechaniczna inżynieria tworzyw iinżynieria odnawialnych źródeł energii w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

2) Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek inżynieria biomedyczna w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M)  oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)[2M(2pr) lub 2F(pp albo  2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

3) Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek wzornictwo w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetapI + EPetapII) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [ JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub HS(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II]

4) Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I – Rysunek (studium, szkice) – martwa natura, postać, inna kompozycja.

Format: max 70 x 50, technika do wyboru: ołówek, węgiel, tusz.

-   Ocena od 0 do 400 punktów

Etap II – Sprawdzian z wyobraźni przestrzennej – sprawdzenie kreatywności i    zdolności manualnych.

- Ocena: od 0 do 600 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z przedmiotów do wyboru.  

Studia II stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria materiałowa studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera: kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

3) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek transport studia stacjonarne i   niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

kierunku obieralnego oraz po kierunkach: mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

4) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria biomedyczna studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

kierunku obieralnego, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

5) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek computer aided engineering studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

kierunku obieralnego oraz po kierunkach: budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, teleinformatyka, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Wszyscy kandydaci-absolwenci są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia (także ze Studium Języków Obcych UTP) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • technologia chemiczna (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia drugiego stopnia)
 • technologia żywności i żywienie człowieka (studia pierwszego stopnia)
 • analityka chemiczna i spożywcza (studia pierwszego stopnia)
 • analityka chemiczna i spożywcza (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

b)  studia niestacjonarne

 • analityka chemiczna i spożywcza (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział w formie stacjonarnej i  niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo2pr)   lub  2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach inżynieria materiałowa i inżynieria chemiczna,

b) po kierunkach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka,  chemia oraz ochrona środowiska są zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów efektów kształcenia z 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia kierunku technologia chemiczna,

c) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) i b) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. c) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Instytut Matematyki i Fizyki w ramach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kierunek studiów

a)  studia stacjonarne

 •  fizyka techniczna (studia pierwszego stopnia)

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek fizyka techniczna w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 3F(pp albo 2pr)

lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Kierunki studiów:

a)  studia stacjonarne

 • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)
 • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)
 • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)
 • energetyka (studia pierwszego stopnia)
 • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)
 • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)
 • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)
 • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)
 • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)
 • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)
 • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)
 • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)
 • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)
 • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO (pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub

3F(pp albo 2pr)  lub 3I(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiot.

2) Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki ani informatyki, jako przedmiotu do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera w zakresie: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach teleinformatyka, informatyka stosowana, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej   celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek elektrotechnika studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • rolnictwo (studia pierwszego stopnia)
 • rolnictwo (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • biotechnologia (studia pierwszego stopnia)
 • biotechnologia (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • technologia żywności i żywienie człowieka (studia pierwszego stopnia)
 • architektura krajobrazu (studia pierwszego stopnia)
 • nanobioinżynieria (studia pierwszego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • rolnictwo (studia pierwszego stopnia)
 •  rolnictwo (studia drugiego stopnia)
 • biotechnologia (studia pierwszego stopnia)

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek rolnictwo realizowany w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka realizowany wyłącznie w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [ M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr)

lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura krajobrazu realizowany w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [ M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr)

lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

3) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek biotechnologia realizowany w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym    egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

4) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek nanobioinżynieria w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez   kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych:  języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród:  matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F) obliczonej według wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 3B(pp albo 2pr)      lub 2Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

5) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek rolnictwo studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunku zootechnika,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek biotechnologia studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata:

a) kierunku obieralnego oraz z tytułem inżyniera po kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Kierunki studiów

a)  studia stacjonarne

 • zootechnika (studia pierwszego stopnia)
 • zootechnika(studia drugiego stopnia)

( w języku polskim i w języku angielskim)

 • ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia)
 • ochrona środowiska (studia drugiego stopnia)
 • ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie (studia pierwszego stopnia)
 • zoofizjoterapia (studia pierwszego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • zootechnika (studia pierwszego stopnia)
 • zootechnika (studia drugiego stopnia)
 • ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia)
 • ochrona środowiska (studia drugiego stopnia)
 • zoofizjoterapia (studia pierwszego stopnia *)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunkiochrona środowiska, zootechnika oraz zoofizjoterapia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na kierunek ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia  

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zootechnika studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek ochrona środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata

a) kierunku obieralnego (st. inżynierskie),

b) po kierunkach: ochrona środowiska (st. licencjackie), inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska z obszaru nauk technicznych; kandydaci po tych kierunkach zobowiązani są do uzupełnienia w trakcie studiów efektów kształcenia z 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia kierunku ochrony środowiska,

c) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub nauk przyrodniczych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) i b) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. c) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

3) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zootechnika studia stacjonarne i mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Wydział Zarządzania

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • zarządzanie (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie (studia drugiego stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • zarządzanie (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie (studia drugiego stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek zarządzanie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [ M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr)      lub B(pr) lub Ch(pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) lub F(pr) lub Ch(pr) lub B(pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem licencjata lub inżyniera:a) kierunku obieralnego oraz kierunku zarządzanie i marketing, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

a) kierunku obieralnego, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunekzarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata:

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

IX. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

*/ wymagana uchwała Senatu UTP

Przewodniczący Senatu

 

Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2016/2017 

Na podstawie:

 • art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. Nr 2012.572. j. t. ze zmianami),

 • § 34 ust. 2 pkt. 3) oraz  § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,
 • pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich z dnia 18 maja 2015 r.

Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego uchwala: 

Zasady przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

I. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

1. W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich prowadzi rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów:  

  a) studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • architektura krajobrazu
 • architektura i urbanistyka (w języku polskim i w języku angielskim)
 • architektura wnętrz
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja (w języku polskim i w języku angielskim)
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria gazu łupkowego
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
 • mechaniczna inżynieria tworzyw
 • mechanika i budowa maszyn
 • nanobioinżynieria
 • ochrona środowiska
 • ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

  b) studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • architektura i urbanistyka (w języku polskim i w języku angielskim)
 • architektura wnętrz
 • biotechnologia (w języku polskim i w języku angielskim)
 • budownictwo
 • Computer Aided Engineering (w języku angielskim)
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo (w języku polskim i w języku angielskim)
 • technologia chemiczna (w języku polskim i w języku angielskim)
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika  (w języku polskim i w języku angielskim)

  c)  studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka stosowana
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia *
 • zootechnika

  d)  studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

  2. Poszerzenie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów jest możliwe przy zachowaniu zasad i trybu art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  3. Oferta kierunków studiów wymieniona w pkt. 1 może ulec zmianie zgodnie z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK).

II. ZASADY postępowania klasyfikacyjnego

  1. studia pierwszego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

   1) Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na kierunki i formy studiów prowadzonych w UTP jest posiadanie świadectwa dojrzałości i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

   2) Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w ramach limitów przyjęć wnioskowanych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat UTP w trybie odrębnej uchwały.

   3) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2015-2017.

   4) Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie ze szczegółowymi zasadami uchwalonymi przez Senatu UTP.

   5) Przyjmowanie kandydatów na studia, których nie dotyczy pkt. 3 i 4 odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego na kierunek studiów limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym.

   6) Sumę punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym oblicza się dodając wynik procentowy każdego z nich przy zastosowaniu różnych wag. Szczegółowe zasady klasyfikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawiono w rozdziale VIII.

   7) Na kierunkach architektura i urbanistyka; architektura wnętrz; wzornictwo obowiązuje egzamin praktyczny, którego zasady zostały określone w rozdziale VIII.

   8) W przypadku kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności istnieje możliwość dostosowania egzaminu do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W tym celu, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu praktycznego, należy zgłosić pisemnie do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich/Punktu Rekrutacyjnego swoje potrzeby i ubiegać się o inną organizację procesu rekrutacyjnego.

   9) W przypadku jednakowej sumy punktów obliczonej w ramach postępowania klasyfikacyjnego na dany kierunek studiów, o kolejności na liście rankingowej decyduje łączna suma punktów uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym.

   10) Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na podstawie liczby punktów z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym, przeliczonych ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom SL 2-7, poziom HL 0-7) na skalę ocen nowej matury (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) wg poniższej tabeli:

MATURA IB

NOWA MATURA

 

Poziom SL lub HL

Poziom podstawowy

dla poziomu SL

Poziom rozszerzony

dla poziomu HL

 

7

100%

100%

 

6

90%

90%

 

5

75%

75%

 

4

60%

60%

 

3

45%

45%

Granica

2

30%

30%

zdawalności

1

-

15%

 

0

-

0%

 

Jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie HL – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 2,5 a następnie przez mnożnik przedmiotu, natomiast jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie SL – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5, a następnie przez mnożnik przedmiotu.

   11) Dla kandydatów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w klasyfikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII z wyłączeniem kierunku filologia.

   12) Dla kandydatów z maturą uzyskaną za granicą w skali 1-6 oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju

Liczba punktów (%)

E – Mediocre (2 – dopuszczający/mierny)

20

D – Satisfactory (3 – dostateczny)

40

C – Good (4 – dobry)

60

B – Very good (5 – bardzo dobry)

80

A – Excellent (6 – celujący)

100

 

Przy innej skali ocen z matury uzyskanej za granicą, wyniki będą przeliczane indywidualnie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną przy zastosowaniu postanowień zawartych w Uchwale Senatu.

W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego należy skontaktować się z Działem Dydaktyki i Spraw Studenckich UTP. W przypadku niezdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego za język równoważny uznaje się język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin. W każdym przypadku pod uwagę bierze się wyniki otrzymane z egzaminu maturalnego: z części pisemnej za poziom podstawowy albo ustnej za poziom rozszerzony tj. jak w zasadach dla starej matury.

    13) Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury podstawą umieszczenia na liście rankingowej jest suma punktów uzyskana z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i przedmiotu do wyboru. Pod uwagę bierze się wyniki otrzymane:

·   z ocen z części pisemnej (poziom podstawowy) albo ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości,

lub

·  z oceny z części pisemnej (poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu ustnego,

lub

·   z oceny z części ustnej (poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości w przypadku niezdawania egzaminu pisemnego,

lub

·  z oceny końcowej (poziom podstawowy) ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku niezdawania pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości; gdy na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej będą występowały oceny końcowe z dwóch lub więcej przedmiotów z grupy przedmiotów do wyboru należy uwzględnić przedmiot dający najwyższą liczbę punktów procentowych.

Nie uwzględnia się ocen z fakultetów z języka obcego i przedmiotu do wyboru. Oceny z przedmiotów objętych postępowaniem klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w tabeli poniżej i oblicza ich sumę według szczegółowych zasad podanych w rozdziale VIII.

Ocena

Liczba punktów (%)

celujący

³ 5,50

100

bardzo dobry

5,00-5,49

90

dobry plus

4,50-4,99

80

dobry

4,00-4,49

70

dostateczny plus

3,50-3,99

60

dostateczny

3,00-3,49

50

mierny plus

2,50-2,99

40

mierny

³ 2,00

30

 

    14) Przy klasyfikacji osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury uwzględnia się dwie skale ocen tzw. "starą" i "dotychczasową" w zależności od roku ukończenia przez daną osobę szkoły średniej. Przy obliczaniu średniej ocen obowiązuje zasada, że w przypadku "dotychczasowej" skali ocen 1-6 w obliczeniach uwzględnia się bezpośrednio uzyskane oceny, natomiast w przypadku "starej" skali ocen 2-5, należy, przed przystąpieniem do obliczenia sumy punktów, przyjmować wskaźniki równoważące uzyskane oceny w stosunku do skali 1-6 wg poniższej tabeli:

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Ocena

Wskaźnik

Ocena

Wskaźnik

6

6

-

-

5

5

5

6

4

4

4

4,5

3

3

3

3

2

2

-

-

   15) Przyjęte w pkt. 13 wskaźniki równoważące w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym przelicza się na punkty procentowe przy klasyfikacji na wszystkie kierunki i formy studiów objęte rekrutacją w UTP.

   16) Osobom posiadającym świadectwo dojrzałości i aneks (nowa matura) uznawane są punkty procentowe z obu dokumentów.

   17) Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się. Ranking sporządza się na podstawie protokołów komisji weryfikujących.

   18) Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat UTP odrębną uchwałą.

 2. studia drugiego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

   1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł: magistra inżyniera, magistra lub równorzędny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczegółowych zasadach podanych w rozdziale VIII oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale VIII.

   2) Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli dyplom ten został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego system szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może być uznany na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Do zagranicznego dyplomu kandydat załącza kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

   3) Rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów-absolwentów kierunków studiów I stopnia innych niż kierunek obieralny i/lub wymieniony w szczegółowych zasadach rekrutacji (rozdział VIII) przeprowadza komisja złożona z nie mniej niż 3 członków rady programowej danego kierunku studiów powołana przez dziekana.

   4) Komisja, o której mowa w pkt. 3 wskazuje przedmioty z zakresu I stopnia do uzupełnienia efektów kształcenia zgodnie ze szczegółowymi  zasadami podanymi w rozdziale VIII.

   5) Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów lub ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach określonego limitu.

   6) W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

   7) Szczegółowe zasady postępowania klasyfikacyjnego przedstawiono w rozdziale VIII.

III.  Wymagane dokumenty, terminy ich składania, OGŁASZANIE WYNIKÓW

   1. Wykaz dokumentów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

   a) na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) – rejestracja internetowa,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii – kserokopię wykonuje pracownik uczelni),
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 •  zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300 x 375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 1 MB; zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 • dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
 • dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale – dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,
 • dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu w oryginale,
 • dokument  potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego – dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.

  b) na studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) - rejestracja internetowa,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii – kserokopię wykonuje pracownik uczelni),
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 1 MB; zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
 • dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
 • dyplom/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty uznanej olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego w oryginale – dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,

  c) na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

 • podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) – rejestracja internetowa,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię wykonuje pracownik uczelni),
 • dyplom ukończenia studiów w oryginale – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię wykonuje pracownik uczelni), zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku braku dyplomu,
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 1 MB; zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
 • dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
 • dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz oceny z toku studiów,
 • dokument  potwierdzający umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego – dla kierunków prowadzonych w języku angielskim.
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (dot. studiów stacjonarnych),

  d) kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

  e) kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

  f) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

  g) obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:

 • zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty stwierdzające, że świadectwo dojrzałości jest równorzędne ze świadectwem uzyskanym w polskiej szkole średniej,
 • tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  h) wszyscy kandydaci/absolwenci podejmujący studia w języku angielskim są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia (także ze Studium Języków Obcych UTP) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0.

  i) kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kandydat, który w roku 2016 zdaje/zdawał maturę  międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej. Kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie, nie później niż 1 października 2016 r.  

 2. Terminy rejestracji i składania dokumentów

Rekrutacja odbywać się będzie w następujących terminach:

  1) od 1 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r. – na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia – rozpoczynające się od semestru zimowego;

  2) od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. – na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia – rozpoczynające się od semestru letniego.

  3) Szczegółowe terminy rejestracji i składania dokumentów na poszczególne formy i kierunki studiów przedstawione zostaną w terminie późniejszym. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może przedłużyć termin rejestracji/składania dokumentów na poszczególne kierunki studiów, jednak nie dłużej niż do dnia poprzedzającego terminy klasyfikacji.

  4) Proces rekrutacyjny powinien trwać nie dłużej niż do 30 września 2016 r. (nabór na semestr zimowy) i do 31 marca 2017 r. (nabór na semestr letni).  

 3. Przebieg procesu rekrutacyjnego

A) studia stacjonarne pierwszego stopnia - rekrutacja podstawowa

1) Kandydat na studia rejestruje się internetowo – IRK

a) formularz rejestracyjny (ankieta osobowa) wymaga utworzenia konta kandydata i wprowadzenia:

 • danych osobowych,
 • wyników matury (punkty/ oceny),
 • kierunku studiów,

b) rejestrację internetową kończy możliwość wydruku ankiety osobowej kandydata oraz polecenia przelewu opłaty wymaganej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

c) pełną odpowiedzialność za dane przekazane przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,

d) rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

2) Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym i uzyskał status zakwalifikowany do przyjęcia na I rok studiów jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów w podanym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do UTP).

3) Miejsca limitowe na danym kierunku studiów będą wypełnione osobami, które przystąpiły do postępowania klasyfikacyjnego, zostały zakwalifikowane do przyjęcia i złożyły wymagany komplet dokumentów. O kolejności przyjęć decyduje liczba zdobytych punktów w czasie postępowania rekrutacyjnego.

4) Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów. Rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

5) Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

B) studia stacjonarne pierwszego stopnia – rekrutacja uzupełniająca, studia stacjonarne drugiego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

1) Kandydat na studia rejestruje się internetowo – IRK

a) formularz rejestracyjny (ankieta osobowa) wymaga utworzenia konta kandydata i wprowadzenia:

 • danych osobowych,
 • wyników matury (punkty/oceny),
 • kierunku studiów,

b) rejestrację internetową kończy możliwość wydruku ankiety osobowej kandydata oraz polecenia przelewu opłaty wymaganej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

c) pełną odpowiedzialność za dane przekazane przy rejestracji internetowej ponosi kandydat,

d) rejestracja internetowa jest uznana za ważną po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP; w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

2) Wszystkich kandydatów obok rejestracji internetowej obowiązuje złożenie kompletu dokumentów przed klasyfikacją, w podanym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do UTP). Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.

3) Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

4. Ogłoszenie wyników

1) Wyniki postępowania klasyfikacyjnego dotyczące danego kandydata są ogłaszane przez wywieszenie imiennych list na tablicy ogłoszeń właściwego Wydziału i na indywidualnym koncie kandydata w IRK oraz kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

2) Uniwersytet nie wysyła kandydatom zawiadomień o zakwalifikowaniu do przyjęcia, a jedynie ogłasza przez wywieszenie imiennych list na tablicy ogłoszeń właściwego Wydziału i na indywidualnym koncie kandydata w IRK. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym oraz za jego błędnie wprowadzone dane do systemu rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

IV.  Komisje rekrutacyjne

1) Rekrutację na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powoływane przez Dziekana Wydziału. Nadzór nad przebiegiem postępowania klasyfikacyjnego sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.

2) Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

 • organizacja i zabezpieczenie właściwego przebiegu klasyfikacji na Wydziale, zarówno pod względem merytorycznym jak i porządkowym,
 • sprawdzenie dokumentów kandydatów, ich kompletowanie i przygotowanie danych do sporządzenia list osób objętych postępowaniem klasyfikacyjnym,
 • dopuszczenie lub niedopuszczenie kandydatów do postępowania klasyfikacyjnego,
 • ustalanie listy osób przyjętych bez postępowania klasyfikacyjnego,
 • przeprowadzenie postępowania klasyfikacyjnego na wszystkich kierunkach studiów,
 • przeprowadzanie egzaminu praktycznego (architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo),
 • ogłaszanie wyników postępowania klasyfikacyjnego na tablicy ogłoszeń i na koncie indywidualnym kandydata w IRK,
 • sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego dla danego kierunku studiów,
 • sporządzanie zestawienia rankingowego na podstawie uzyskanej sumy punktów,
 • sporządzanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,
 • dokonywanie przyjęć w ramach ustalonego limitu miejsc na dany kierunek oraz sporządzenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów,
 • przygotowanie decyzji kandydatom o uzyskanych wynikach postępowania klasyfikacyjnego,
 •  złożenie do UKR sprawozdania z przebiegu postępowania klasyfikacyjnego,
 • przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb UKR.

3) Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • koordynowanie i nadzór nad pracą WKR,
 • nadzór nad przebiegiem egzaminu praktycznego (architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo,
 • rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych i odwołań od decyzji WKR oraz skarg dotyczących pracy tych Komisji,
 • przygotowanie informacji i sprawozdań dla potrzeb rektora i MNiSW,
 • koordynowanie i nadzór internetowej rejestracji kandydatów na studia oraz całego procesu rekrutacyjnego.

V. Tryb postępowania odwoławczego

1) Od decyzji WKR kandydatom, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego i nie zostali przyjęci na studia w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo złożenia odwołania do UKR. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w uchwale Senatu UTP.

2) UKR po zasięgnięciu opinii WKR rozpatruje jedynie odwołania wynikające z nieprawidłowego przebiegu postępowania klasyfikacyjnego i podejmuje decyzje w trybie odwoławczym.

VI.  Rekrutacja Uzupełniająca

1) Na kierunkach, na których limit miejsc nie został wypełniony może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, którą ogłasza UKR w porozumieniu z WKR.

2) Terminy rejestracji internetowej, przyjmowania dokumentów oraz terminy postępowania klasyfikacyjnego określa UKR w uzgodnieniu z WKR.

3) Rekrutacja uzupełniająca jest jednoetapowa i przebiega tak, jak dla studiów niestacjonarnych i drugiego stopnia.

4) Skład komisji rekrutacyjnej oraz zasady klasyfikacji kandydatów są analogiczne jak dla rekrutacji podstawowej.

VII.  Przepisy końcowe

1) Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się w UTP o przyjęcie na I rok studiów wyższych pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości jest równoważne ze świadectwem polskiej szkoły średniej. Zaświadczenie o równoważności świadectwa wydaje, właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata, Kuratorium Oświaty zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z dnia 13.04.2006 r., nr 63, poz. 443).

Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku studiów,
 • kserokopia paszportu,
 • ważna wiza/karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce,
 • polisa ubezpieczeniowa lub potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej,
 • potwierdzenie znajomości języka polskiego.

2) Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się ,,starą maturą”.

3) Przyjęcie na studia cudzoziemców niewymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym regulują odrębne przepisy.

4) Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak wszyscy inni kandydaci.

Kandydatom niepełnosprawnym zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, po wcześniejszym zgłoszeniu się w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich/ Punkcie Rekrutacyjnym.

5) Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość opłat określa rektor w terminie późniejszym, odrębnym zarządzeniem.

6) Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów w UTP określa rektor na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

7) Uruchomienie danego kierunku studiów, niezależnie od formy i poziomu kształcenia, uzależnione jest od liczby kandydatów.

8) Nauczyciele akademiccy zaangażowani w kursy przygotowawcze lub korepetycje dla kandydatów nie mogą uczestniczyć w pracach komisji rekrutacyjnej.9) Uchwała niniejsza nie dotyczy rekrutacji na studia doktoranckie.

9) Uchwała niniejsza nie dotyczy rekrutacji na studia doktoranckie

VIII.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii środowiska

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • budownictwo (studia pierwszego stopnia)
 • budownictwo (studia drugiego stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia pierwszego stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia drugiego stopnia)
 • architektura i urbanistyka (studia pierwszego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • architektura i urbanistyka (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • architektura wnętrz (studia pierwszego stopnia)
 • architektura wnętrz (studia drugiego stopnia)
 • inżynieria gazu łupkowego (studia pierwszego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • budownictwo (studia pierwszego stopnia)
 • budownictwo (studia drugiego stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia pierwszego stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunki budownictwo, inżynieria środowiska w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz kierunek inżynieria gazu łupkowego w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr)

lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura i urbanistyka w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetapI + EPetapII) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [1,5 M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)[EPetap I + EPetap II)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I – Rysunek odręczny z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji.

-  Ocena od 0 do 150 punktów

Etap II – Test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym.

-  Ocena od 0 do 150 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

3) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura wnętrz w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według następującego wzoru:

 = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [1,5 M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I – Rysunek z natury – model, martwa natura.

-  Ocena od 0 do 300 punktów

Etap II – Sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia  

-  Ocena od 0 do 300 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.

4) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z przedmiotu do wyboru.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunki budownictwo i inżynieria środowiska, studia stacjonarne i niestacjonarne oraz kierunek architektura i urbanistyka studia stacjonarne, decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera; (inżyniera architekta) w zakresie obieranego kierunku, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek architektura wnętrz studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci: a) kierunku obieralnego i po kierunkach: wzornictwo, architektura i urbanistyka,  architektura krajobrazu, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z portfolio celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • inżynieria biomedyczna (studia pierwszego stopnia)
 • inżynieria biomedyczna (studia drugiego stopnia)
 • inżynieria materiałowa (studia pierwszego stopnia*)
 • inżynieria materiałowa (studia drugiego stopnia *)
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii (studia pierwszego stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia drugiego stopnia)
 • mechaniczna inżynieria tworzyw (studia pierwszego stopnia)
 • transport (studia pierwszego stopnia)
 • transport (studia drugiego stopnia)
 • wzornictwo (studia pierwszego stopnia)
 • Computer Aided Engineering (studia drugiego stopnia)

 b)  studia niestacjonarne

 • inżynieria materiałowa (studia pierwszego stopnia *)
 • inżynieria materiałowa (studia drugiego stopnia *)
 • mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia drugiego stopnia)
 • transport (studia pierwszego stopnia)
 • transport (studia drugiego stopnia)

(w języku angielskim)

Studia I stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunki: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn itransport w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na kierunki mechaniczna inżynieria tworzyw iinżynieria odnawialnych źródeł energii w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

2) Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek inżynieria biomedyczna w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M)  oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)[2M(2pr) lub 2F(pp albo  2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

3) Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek wzornictwo w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetapI + EPetapII) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [ JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub HS(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II]

4) Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I – Rysunek (studium, szkice) – martwa natura, postać, inna kompozycja.

Format: max 70 x 50, technika do wyboru: ołówek, węgiel, tusz.

-  Ocena od 0 do 400 punktów

Etap II – Sprawdzian z wyobraźni przestrzennej – sprawdzenie kreatywności i    zdolności manualnych.

-  Ocena: od 0 do 600 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z przedmiotów do wyboru.  

Studia II stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria materiałowa studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera: kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

3) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek transport studia stacjonarne i   niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

kierunku obieralnego oraz po kierunkach: mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

4) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria biomedyczna studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

kierunku obieralnego, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

5) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek computer aided engineering studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

kierunku obieralnego oraz po kierunkach: budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, teleinformatyka, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Wszyscy kandydaci-absolwenci są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia (także ze Studium Języków Obcych UTP) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • technologia chemiczna (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia drugiego stopnia)
 • technologia żywności i żywienie człowieka (studia pierwszego stopnia)
 • analityka chemiczna i spożywcza (studia pierwszego stopnia)
 • analityka chemiczna i spożywcza (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

b)  studia niestacjonarne

 • analityka chemiczna i spożywcza (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia pierwszego stopnia)
 • technologia chemiczna (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział w formie stacjonarnej i  niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo2pr)   lub  2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach inżynieria materiałowa i inżynieria chemiczna,

b) po kierunkach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka,  chemia oraz ochrona środowiska są zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów efektów kształcenia z 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia kierunku technologia chemiczna,

c) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) i b) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. c) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Instytut Matematyki i Fizyki w ramach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kierunek studiów

a)  studia stacjonarne

 • fizyka techniczna (studia pierwszego stopnia)

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek fizyka techniczna w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 3F(pp albo 2pr)

lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Kierunki studiów:

a)  studia stacjonarne

 • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)
 • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)
 • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)
 • energetyka (studia pierwszego stopnia)
 • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)
 • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)
 • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)
 • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)
 • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)
 • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)
 • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)
 • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)
 • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)
 • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO (pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub

3F(pp albo 2pr)  lub 3I(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiot.

2) Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki ani informatyki, jako przedmiotu do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera w zakresie: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach teleinformatyka, informatyka stosowana, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej   celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek elektrotechnika studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • rolnictwo (studia pierwszego stopnia)
 • rolnictwo (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • biotechnologia (studia pierwszego stopnia)
 • biotechnologia (studia drugiego stopnia)

(w języku polskim i w języku angielskim)

 • technologia żywności i żywienie człowieka (studia pierwszego stopnia)
 • architektura krajobrazu (studia pierwszego stopnia)
 • nanobioinżynieria (studia pierwszego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • rolnictwo (studia pierwszego stopnia)
 • rolnictwo (studia drugiego stopnia)
 • biotechnologia (studia pierwszego stopnia)

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek rolnictwo realizowany w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka realizowany wyłącznie w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [ M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr)

lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura krajobrazu realizowany w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [ M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr)

lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

3) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek biotechnologia realizowany w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym    egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

4) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek nanobioinżynieria w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez   kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych:  języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród:  matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F) obliczonej według wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 3B(pp albo 2pr)      lub 2Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

5) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek rolnictwo studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunku zootechnika,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek biotechnologia studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata:

a) kierunku obieralnego oraz z tytułem inżyniera po kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Kierunki studiów

a)  studia stacjonarne

 • zootechnika (studia pierwszego stopnia)
 • zootechnika(studia drugiego stopnia)

( w języku polskim i w języku angielskim)

 • ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia)
 • ochrona środowiska (studia drugiego stopnia)
 • ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie (studia pierwszego stopnia)
 • zoofizjoterapia (studia pierwszego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • zootechnika (studia pierwszego stopnia)
 • zootechnika (studia drugiego stopnia)
 • ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia)
 • ochrona środowiska (studia drugiego stopnia)
 • zoofizjoterapia (studia pierwszego stopnia *)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunkiochrona środowiska, zootechnika oraz zoofizjoterapia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na kierunek ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia  

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zootechnika studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek ochrona środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata

a) kierunku obieralnego (st. inżynierskie),

b) po kierunkach: ochrona środowiska (st. licencjackie), inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska z obszaru nauk technicznych; kandydaci po tych kierunkach zobowiązani są do uzupełnienia w trakcie studiów efektów kształcenia z 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia kierunku ochrony środowiska,

c) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub nauk przyrodniczych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) i b) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. c) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

3) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zootechnika studia stacjonarne i mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Wydział Zarządzania

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

 • zarządzanie (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie (studia drugiego stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • zarządzanie (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie (studia drugiego stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia)

Studia pierwszego stopnia

1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek zarządzanie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [ M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr)      lub B(pr) lub Ch(pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) lub F(pr) lub Ch(pr) lub B(pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia drugiego stopnia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem licencjata lub inżyniera:a) kierunku obieralnego oraz kierunku zarządzanie i marketing, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

a) kierunku obieralnego, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunekzarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata:

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

IX. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

*/ wymagana uchwała Senatu UTP

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)