Zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Gdański rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Gdańskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów prowadzone przez Uniwersytet Gdański na rok akademicki 2023/2024

 

MIĘDZYDZIEDZINOWE INDYWIDUALNE STUDIA

HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości i rozmowa kwalifikacyjna 1,2,3,4,5)

 

przedmiot

 

mnożnik przedmiotu

 

język polski

 

0,4

 

język obcy nowożytny

 

0,3

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia,  fizyka, matematyka,

 

 

geografia,  historia,  historia  sztuki,  WOS,  język  łaciński  i  kultura

antyczna,  język

0,3

 

mniejszości etnicznych,  język regionalny, język  mniejszości narodowych, drugi język

 

 

 

obcy nowożytny, wiedza o tańcu, historia muzyki

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna (max 150)

 

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu przygotowanego przez kandydata na studia, zainteresowań kandydata oraz planowanej ścieżki studiów.

Forma projektu dowolna, np. esej, prezentacja, film, reportaż i inne. Tematyka projektu dowolna, ale powinien dotyczyć indywidualnych zainteresowań kandydata związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi.

 

Termin dostarczenia projektu – 8 lipca 2023 r.Uwaga:Niezłożenie projektu w wymaganym terminie skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Tytuł laureata olimpiady przedmiotowej – dodatkowo 50 pkt.

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII

 

 

BIOLOGIA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

Przedmiot

 

 

 

 

mnożnik przedmiotu

 

język obcy

 

 

 

 

 

0,2

 

 

biologia

 

 

 

 

 

0,5

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

 

 

 

0,3

 

1.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

2.

Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na

 

 

poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

4.

§ 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

 

 

maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową

 

 

maturą 2002 (ust. 6).

 

 

 

 

 

 

 

5.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

6.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy

 

 

wykonali projekt  z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

 

 

 

 

 

kryteria kwalifikacyjne

 

 

uwagi

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

Absolwenci  studiów  wyższych  z  kierunków

BIOLOGIA,

 

 

 

BIOLOGIA

MEDYCZNA,

BIOINFORMATYKA,

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

BIOTECHNOLOGIA,

 

OCHRONA

ZASOBÓW

 

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

PRZYRODNICZYCH,

GENETYKA

I

BIOLOGIA

 

 

 

EKSPERYMENTALNA,

OCEANOGRAFIA

(specjalność

 

 

 

Oceanografia

biologiczna),

 

OCHRONA   ŚRODOWISKA

 

 

 

przyjmowani są wyłącznie na podstawie podanych kryteriów

 

 

 

kwalifikacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

W  przypadku

kandydatów

 

z  innych

kierunków  decyzję

 

 

 

o dopuszczeniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

podejmuje  komisja  rekrutacyjna  na  podstawie  analizy

 

 

 

programu  ukończonych  studiów  i  osiągniętych  efektów

 

 

 

kształcenia.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

BIOLOGIA MEDYCZNA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,3

biologia

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

1.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

2.

Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na

 

poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

4.

§ 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

 

maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową

 

maturą 2002 (ust. 6).

 

5.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

6.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy

 

wykonali projekt  z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.

 

 


studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

Absolwenci  studiów  wyższych  z  kierunków  BIOLOGIA,

 

BIOLOGIA    MEDYCZNA,    GENETYKA    I    BIOLOGIA

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

EKSPERYMENTALNA,  BIOTECHNOLOGIA,  BIOCHEMIA,

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

MIKROBIOLOGIA przyjmowani są wyłącznie na podstawie

 

podanych kryteriów kwalifikacyjnych.

 

W  przypadku  kandydatów  z  innych  kierunków  decyzję

 

o dopuszczeniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego

 

podejmuje  komisja  rekrutacyjna  na  podstawie  analizy

 

programu  ukończonych  studiów  i  osiągniętych  efektów

 

kształcenia.

 

 

 

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

 

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,3

biologia

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.

 

OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

 

tudia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,2

biologia

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG i GUMed

 

 

BIOTECHNOLOGIA

 

tudia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język angielski

0,25

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,5

 

matematyka

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.
 2. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są finaliści i zwycięzcy Festiwalu Młodych Naukowców

 

E(x)plory (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych – 1 osoba lub 1 zespół (max. 3 osoby).

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 

 1. Rozmowa   kwalifikacyjna   w   języku   angielskim:   Na liście rankingowej postępowania konkursowego zostaną

aktualne zagadnienia biotechnologii – max 50 pkt.uwzględnieni  jedynie  kandydaci,  którzy  uzyskali  minimum

 

2.  Średnia ocen1)  z całego okresu studiów przemnożona

60 punktów.

 

przez 10 – max 50 pkt.

 

 

 1. Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

 

Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie biotechnologii, biologii, bioinformatyki, nauk medycznych, farmacji, analityki medycznej. W przypadku innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów.

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia przed rozmową kwalifikacyjną winni dostarczyć zaświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 4 do Uchwały Senatu. Nie dotyczy to absolwentów MWB UG i GUMed.

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

WYDZIAŁ CHEMII

BIZNES CHEMICZNY

 

studia prowadzone przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (7-semestralne, inżynierskie)

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

chemia

0,40

matematyka

0,20

język obcy

0,15

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,25

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu chemii, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia (3-semestralne)

kryteria kwalifikacyjne

 

uwagi

 

 

 

 

 

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

 

inżynierskich kierunku BIZNES CHEMICZNY oraz absolwenci

 

 

studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych,

 

 

 

 

1)Zasady  przeliczania  oceny  na  dyplomie  na  punkty

określa

na których program kształcenia jest zbliżony do programu

 

kształcenia na kierunku BIZNES CHEMICZNY.

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

W  przypadku  absolwentów  innych  kierunków,  decyzję

 

 

 

o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje

 

 

 

komisja  rekrutacyjna,  na  podstawie  analizy  programu

 

 

 

ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

 

 

 

Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIA

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

chemia

0,45

 

 

matematyka

0,20

 

 

język obcy

0,15

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,20

1.  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

5.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu chemii i biochemii.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

 

uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

licencjackich   lub   inżynierskich   kierunku   CHEMIA   oraz

 

absolwenci    studiów    licencjackich,inżynierskich    lub

 

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

magisterskich

kierunków  pokrewnych,

na

których

program

 

kształcenia  jest  zbliżony  do

programu

kształcenia  na

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

kierunku CHEMIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  przypadku

absolwentów

innych

kierunków,

decyzję

 

 

 

o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje

 

 

 

komisja  rekrutacyjna,  na  podstawie  analizy  programu

 

 

 

ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIA, specjalność DIGITAL CHEMISTRY*

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

 

 

uwagi

 

 

 

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

lub inżynierskich kierunku CHEMIA oraz absolwenci studiów licencjackich,

 

inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program

 

 

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty

kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku CHEMIA.

 

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do

 

określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

postępowania   rekrutacyjnego   podejmuje   komisja   rekrutacyjna,   na

 

 

podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

 

 

* Studia bezpłatne prowadzone w języku angielskim. Znajomość języka

 

 

 

 

 

 

 

angielskiego powinna być na poziomie minimum B2 (Europejski System

 

 

Opisu  Kształcenia  Językowego  -  Common  European  Framework  of

 

 

Reference   for   Languages   CEFR).   Rekrutacja   prowadzona   jest

 

 

bezpośrednio na specjalność Digital Chemistry.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

chemia

0,40

matematyka

0,20

język obcy

0,15

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,25

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

 

 

uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich

 

Konkurs ocen na dyplomie

max 100 pkt 1)

lub

inżynierskich  kierunku  OCHRONA  ŚRODOWISKA  oraz  absolwenci

 

studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych,

 

 

 

 

 

1)

Zasady  przeliczania  oceny  na  dyplomie  na

na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na

 

kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA.

 

 

 

 

 

punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

przypadku

absolwentów

innych

kierunków,

decyzję

 

 

 

 

o  dopuszczeniu  do  postępowania  rekrutacyjnego  podejmuje  komisja

 

 

 

 

rekrutacyjna,  na  podstawie  analizy  programu  ukończonych  studiów  i

 

 

 

 

osiągniętych efektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA

 

studia prowadzone przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 

 

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

 

konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

2.

Kryterium  dodatkowe  (w  przypadku,  kiedy  liczba  osób

Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 

na Wydziale Ekonomicznym UG.

 

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie  może

 

 

 

 

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

 

 

kierunku): średnia 2)

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

 

 

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

 

Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMIA

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

matematyka

0,3

 

 

język obcy

0,4

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną trzej laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności (realizowanej w sem. 4-6) następuje pod koniec 3. semestru studiów na podstawie preferencji studenta oraz listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

 

Uwagi

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

 

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

1)Zasady  przeliczania  oceny  na  dyplomie  na  punkty

określa

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

(realizowanej w sem. 2-4) następuje pod koniec 1. semestru

 

 

 

 

studiów.

 

 

 

 

EKONOMIA

specjalność Logistics and Mobility*

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

 

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

1)Zasady  przeliczania  oceny  na  dyplomie  na  punkty

określa

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

*  Studia   odpłatne   prowadzone   w   języku   angielskim.

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

EKONOMIA

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot 6)

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,4

matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka

0,3

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.
 2. Trzy z siedmiu przedmiotów do wyboru.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. W semestrach 4-6 realizowane są moduły specjalnościowe. Wybór pierwszego modułu specjalnościowego następuje pod koniec 3. semestru studiów na podstawie preferencji studenta oraz listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów. Wybór kolejnych modułów następuje co semestr.

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.   Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. W semestrach 2-4 realizowane są moduły specjalnościowe. Wybór pierwszego modułu    specjalnościowego     następuje     pod    koniec    1. semestru studiów. Wybór kolejnych modułów następuje co semestr.

 

Kandydaci,     którzy    zainteresowani     są    akredytowanym programem ACCA przed rozpoczęciem I semestru deklarują wdział w dodatkowym opcjonalnym module „Wprowadzenie do   finansów    ACCA”    (moduł    realizowany     podczas    1. semestru studiów).

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język obcy

0,4

 

 

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka,

0,3

 

 

 

informatyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną trzej laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności (realizowanej w sem. 4-6) następuje pod koniec 3. semestru studiów na podstawie preferencji studenta oraz listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

 

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności

 

(realizowanej w sem. 2-4) następuje pod koniec 1. semestru

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

studiów.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot 6)

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,4

matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka

0,3

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Trzy z siedmiu przedmiotów do wyboru.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. W semestrach 4-6 realizowane są moduły specjalnościowe. Wybór pierwszego modułu specjalnościowego następuje pod koniec 3. semestru studiów na podstawie preferencji studenta oraz listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów. Wybór kolejnych modułów następuje co semestr.

 

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. W semestrach 2-4

 

realizowane są moduły specjalnościowe. Wybór pierwszego

 

modułu   specjalnościowego   następuje   pod   koniec   1.

 

semestru studiów. Wybór kolejnych modułów następuje co

 

semestr.

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

specjalność International Business*

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,6

dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka

0,2

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

 

 • Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

 

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

1)Zasady  przeliczania  oceny  na  dyplomie  na  punkty

określa

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

*  Studia   odpłatne   prowadzone   w   języku   angielskim.

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA.

Health Care Technology

studia prowadzone przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

 

konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

2.

Kryterium  dodatkowe  (w  przypadku,  kiedy  liczba  osób

Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 

na Wydziale Ekonomicznym UG.

 

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie  może

 

 

 

 

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

 

 

kierunku): średnia 2)

Studia prowadzone są w języku polskim.

 

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

 

 

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

 

Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

AMERYKANISTYKA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,5

język polski

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia,

 

matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, drugi język obcy, język łaciński i kultura

0,2

antyczna

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1).

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

Punktacja – max 100 pkt.

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

CULTURAL COMMUNICATION*

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język angielski

0,5

 

 

 

 

język ojczysty kandydata (jeżeli językiem ojczystym jest język angielski, to wówczas inny

0,3

 

język obcy)

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia,

 

 

matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język obcy z wyjątkiem języka angielskiego

0,2

 

i języka wybranego powyżej, język łaciński i kultura antyczna

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

 

 • Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

Uwagi

 

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa §

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

 

11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu

*  Studia   odpłatne   prowadzone   w   języku   angielskim.

 

 

 

 

 

 

Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6,7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,5

 

 

język obcy

0,2

 

 

jeden  przedmiot  do  wyboru  spośród:  język  kaszubski6),  historia,  historia  sztuki,  WOS,

 

 

 

filozofia, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy, język

0,3

 

 

łaciński i kultura antyczna

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.
 2. Znajomość języka kaszubskiego nie jest wymagana.
 1. Za egzamin dojrzałości z języka kaszubskiego przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt.
 2. Laureaci Dyktanda Kaszubskiego otrzymują dodatkowo 10 pkt.nik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

specjalność nauczycielska i translatoryczna

 

Kryteria kwalifikacyjne 6,7)

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,5

język polski

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia,

 

matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, drugi język obcy, język łaciński i kultura

0,2

antyczna

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

 1. Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia angielska. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność (nauczycielską lub translatoryczną) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na wybraną specjalność. Limit miejsc dzielony jest równo pomiędzy obydwie specjalności. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia angielska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby, które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca).

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,5

język polski

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia,

 

matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, drugi język obcy, język łaciński i kultura

0,2

antyczna

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność:

nauczycielska, translatoryczna, przetwarzanie języka naturalnego

 

(specjalność PJN prowadzona jest przez Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1/C2).

Rekrutacja   przeprowadzana   jest   na   kierunek   filologia

 

Punktacja – max 100 pkt.

angielska.  Kandydat  wskazuje  preferowaną  specjalność

 

(nauczycielską,  translatoryczną  lub  przetwarzanie  języka

 

 

 

 

naturalnego) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek.

 

 

Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem

 

 

kandydata  na  wybraną  specjalność.  Limit  miejsc  dzielony

 

 

jest równo pomiędzy trzy specjalności. Ostateczny przydział

 

 

odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek

 

 

filologia angielska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę

 

 

punktów  mają  pierwszeństwo  w  wyborze  specjalności,  a

 

 

osoby,  które  uzyskały  niższą  liczbę  punktów  zostaną

 

 

przydzielone  do  specjalności,  na  której  zostały  wolne

 

 

miejsca).

 

 

O   przyjęcie   na   specjalność   translatoryczną   oraz

 

 

specjalność  przetwarzanie  języka  naturalnego  mogą

 

 

ubiegać  się  absolwenci  wszystkich  kierunków  studiów

 

 

wyższych.

 

 

O  przyjęcie  na  specjalność  nauczycielską  mogą  się

 

 

ubiegać  absolwenci  studiów  wyższych  kierunku filologia

 

 

angielska.

 

 

W  ramach  specjalności  nauczycielskiej  kandydaci  mogą

 

 

wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą.

 

 

 

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów

 

 

wyższych kierunku filologia angielska.

 

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1/C2).

W  ramach  specjalności  nauczycielskiej  kandydaci  mogą

 

Punktacja – max 100 pkt.

wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą.

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na specjalność. Kandydat

 

 

 

 

wskazuje  preferowaną  specjalizację  w  systemie  IRK  na

 

 

etapie zapisu na kierunek. Ostateczny przydział odbywa się

 

 

wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia

 

 

angielska – specjalność nauczycielska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język niemiecki

0,4

 

 

 

język polski

0,3

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, historia sztuki, WOS, informatyka,

 

 

 

 

matematyka, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język

0,3

 

 

 

rosyjski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznych, język regionalny,

 

 

 

 

 

 

 

język mniejszości narodowych

 

 

 

1.  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

5.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów

 

 

 

 

wyższych w zakresie filologii germańskiej,

 

kryteria kwalifikacyjne

 

 

niemcoznawstwa i lingwistyki stosowanej lub innej

 

dla absolwentów innych kierunków

 

 

filologii z wykładowym językiem niemieckim

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

1.

Egzamin ustny z języka niemieckiego – max 50 pkt.

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

 

 

Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B2

 

2.

Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

 

z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może

2.

Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

 

 

spowodować  przekroczenie  limitu  przyjęć  ustalonego

 

 

 

 

 

 

dla kierunku): średnia2)

3.

Kryterium  dodatkowe  (w  przypadku,  kiedy  liczba  osób

 

* Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom

 

z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie

 

B2   zgodnie   z   Europejskim   Systemem   Opisu   Kształcenia

 

limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

Językowego.

 

 

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

 

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

Uchwały Senatu.

 

 

Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język niemiecki

0,4

 

język polski

0,3

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, historia sztuki, WOS, informatyka,

 

 

matematyka, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język

0,3

 

rosyjski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznych, język regionalny,

 

 

 

język mniejszości narodowych

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

5.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

6.  Za język romański (włoski, francuski, hiszpański) przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt.

 

7.  Za egzamin dojrzałości z języka łacińskiego i kultury antycznej kandydat otrzymuje dodatkowo 20 pkt.

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów

 

wyższych w zakresie filologii klasycznej

 

wyższych innego kierunku

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1. Rozmowa kwalifikacyjna – max. 50 pkt

 

 

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

Rozmowa

kwalifikacyjna  ma

potwierdzić

u

kandydata

 

znajomość

języka  greckiego  i

łacińskiego

oraz

wiedzę  z

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

zakresu historii, kultury i literatury antycznej.

 

 

 

Oczekiwany  poziom znajomości  języka  włoskiego to poziom B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

 

 

 

 

 

 

2. Konkurs ocen na dyplomiemax 50 pkt 1)

 

 

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

 

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

Kandydat musi wykazać się znajomością języka greckiego i

 

 

łacińskiego   pozwalającą   na   samodzielne,   z   użyciem

 

 

słownika,  tłumaczenie  oryginalnych  tekstów  greckich  i

 

 

łacińskich oraz znajomością języka włoskiego na poziomie

 

 

B2  zgodnie  z  Europejskim  Systemem  Opisu  Kształcenia

 

 

Językowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

FILOLOGIA POLSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedmiot

 

 

 

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

język obcy

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, geografia,

 

 

 

 

 

 

fizyka/fizyka  i  astronomia,  biologia,  drugi  język  obcy,  język

łaciński  i  kultura

antyczna,

 

 

0,3

 

 

 

filozofia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 

2.  Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na

 

 

 

poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

3.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

4.

§ 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

 

 

maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową

 

 

maturą 2002 (ust. 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

 

 

 

 

kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

 

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

 

2.

Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

O  przyjęcie  na

specjalność  edukacja

polonistyczna

z

 

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie  może

 

 

 

 

nauczaniem języka polskiego jako obcego mogą się ubiegać

 

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

 

 

 

absolwenci studiów wyższych kierunku filologia polska.

 

 

 

kierunku): średnia2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

Rekrutacja

przeprowadzana  jest  na

kierunek.

Kandydat

 

wskazuje

preferowaną  specjalność

w

systemie

IRK

na

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

etapie zapisu na kierunek.

 

 

 

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA (z drugim językiem romańskim)

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język francuski

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, geografia, drugi język obcy

0,3

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.
 2. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana.

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA I IBERYSTYKA

 

tudia stacjonarne drugiego stopnia (francuski / hiszpański)

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów

 

 

kryteria kwalifikacyjne

 

studiów wyższych z wykładowym językiem francuskim

 

 

 

dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku

 

 

lub hiszpańskim

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

 

1.

Rozmowa  kwalifikacyjna  potwierdzająca  znajomość

 

 

 

języka francuskiego lub hiszpańskiego – max 50 pkt.

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

 

 

 

 

 

 

Oczekiwany  poziom  znajomości  języka  francuskiego  lub

 

2.

Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

 

 

hiszpańskiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem

 

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie  może

 

Opisu Kształcenia Językowego

 

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

 

 

 

kierunku): średnia2)

 

2.

Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

 

 

Oczekiwany  poziom  znajomości  języka  francuskiego

lub

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

 

hiszpańskiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem

 

 

 

z taka samą punktacją może spowodować przekroczenie

 

 

Opisu Kształcenia Językowego.

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

 

limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne,6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

przedmiot

 

 

 

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

 

 

 

0,2

 

 

język obcy nowożytny

 

 

 

0,6

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny,

 

 

 

 

język  mniejszości  narodowych,  język  mniejszości  etnicznych,

język  regionalny,  WOS,

 

0,2

 

 

geografia, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2.

Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na

 

 

 

poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

3.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4.

§ 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

 

 

 

maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową

 

 

 

maturą 2002 (ust. 6).

 

 

 

 

 

5.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

6.

Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.

 

 

 

 

 

7.

Laureaci Dyktanda Języka Rosyjskiego organizowanego przez Uniwersytet Gdański i Bałtycki Uniwersytet Federalny im.

 

 

 

I. Kanta w Kaliningradzie otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

 

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów

 

 

 

studiów wyższych z wykładowym językiem rosyjskim

 

studiów wyższych innego kierunku

 

 

 

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

1.

Egzamin ustny z języka rosyjskiego – max 50 pkt.

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

 

2.

Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie  może

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

 

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

 

 

 

z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie

 

 

 

kierunku): średnia2)

 

 

 

 

 

limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2).

 

 

 

 

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

 

Uchwały Senatu.

 

Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

IBERYSTYKA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,4

 

 

 

język hiszpański

0,4

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia,

0,2

 

 

 

drugi język obcy

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana.

 

 

KULTUROZNAWSTWO

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

 

 

mnożnik przedmiotu

 

język polski

 

 

 

 

 

0,4

 

 

język obcy nowożytny

 

 

 

 

0,4

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język regionalny, język mniejszości narodowej, język

 

 

 

mniejszości etnicznej, historia, historia sztuki, WOS, filozofia, historia muzyki, język łaciński

0,2

 

 

i kultura antyczna, matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia,

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

 

1.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

2.

Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na

 

 

poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

4.

§ 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

 

 

maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową

 

 

maturą 2002 (ust. 6).

 

 

 

 

 

 

5.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

 

 

 

kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

 

 

 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt.1)

 

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

2.

Rozmowa

kwalifikacyjna

(kultura

z

perspektywy

 

 

 

 

 

indywidualnych  zainteresowań  kandydata  z  uwzględnieniem

 

 

 

 

 

terminologii kulturoznawczej) – 60 pkt.

 

 

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

 

 

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

LINGWISTYKA STOSOWANA

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język niemiecki

0,5

 

 

język angielski

0,5

 

1.  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

5.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

6. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego i niemieckiego to poziom przynajmniej B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów pozostałych

 

 

 

wyższych lingwistyki stosowanej

 

 

 

 

 

kierunków

 

 

 

(język angielski i język niemiecki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

1.   Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

 

 

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

2.  Egzamin ustny z języka angielskiego – max 25 pkt.

 

poziom przynajmniej C1

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

Egzamin ustny z języka niemieckiego – max 25 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poziom przynajmniej B2

 

 

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

 

 

 

 

 

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedmiot

 

 

mnożnik przedmiotu

 

 

język niemiecki

 

 

0,5

 

 

język angielski

 

 

0,5

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego i niemieckiego to poziom przynajmniej B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

LOGOPEDIA (międzyuczelniany kierunek UG i GUMed)

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5) oraz sprawdzian przydatności do zawodu logopedy 6)

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka lub biologia

0,5

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, chemia

0,3

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Sprawdzian przydatności do zawodu logopedy – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena ze sprawdzianu z wymowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

1.

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

2.

Rozmowa  kwalifikacyjna  obejmująca   sprawdzenie

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

przydatności do zawodu logopedy oraz wiadomości z

 

 

zakresu logopedii na poziomie studiów pierwszego

 

 

stopnia – max 50 pkt.

 

 

Negatywna   ocena   stanu   wymowy   kandydata   lub

 

 

uzyskanie przez niego mniej niż 20 pkt z wiadomości

 

 

z zakresu logopedii wyklucza z dalszego postępowania

 

 

kwalifikacyjnego.

 

 

 1. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 1. Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

 

PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH

 

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,4

 

 

 

 

język obcy

0,2

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka, filozofia,

0,4

 

informatyka

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

ROSJOZNAWSTWO

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6,7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

jeden  przedmiot  do  wyboru  spośród:  język  angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,

0,25

 

 

 

rosyjski, włoski

 

 

 

 

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny,

 

 

 

 

język  mniejszości  narodowych,  język  mniejszości  etnicznych,  język  regionalny,  WOS,

0,5

 

 

 

geografia, matematyka

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.
 2. Laureaci Dyktanda Języka Rosyjskiego organizowanego przez Uniwersytet Gdański i Bałtycki Uniwersytet Federalny im.

I. Kanta w Kaliningradzie otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 

SINOLOGIA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język angielski

0,5

 

język polski lub drugi język obcy

0,2

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, trzeci język

0,3

 

obcy, matematyka

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Znajomość języka chińskiego nie jest wymagana.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

SKANDYNAWISTYKA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język angielski

0,6

 

 

 

język polski

0,2

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka,

0,2

 

 

 

fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.
 2. Znajomość języka szwedzkiego/norweskiego/duńskiego/fińskiego nie jest wymagana.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Kandydat określa swój ranking preferowanych specjalności (spośród następujących dostępnych opcji: skandynawistyka – linia norweska, linia szwedzka, linia duńska, linia fińska) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na wybraną specjalność. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek skandynawistyka.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 30 pkt.1)

wszystkich kierunków studiów wyższych.

2.

Egzamin ustny w języku szwedzkim lub  duńskim  lub

 

 

norweskim   lub   fińskim   na   temat   projektu   pracy

 

 

magisterskiej – max 70 pkt.

 

3.

Kryterium  dodatkowe  (w  przypadku,  kiedy  liczba  osób

 

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie  może

 

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

 

kierunku): średnia2)

 

Oczekiwany poziom znajomości jednego z wymienionych języków

 

skandynawskich to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem

 

Opisu Kształcenia Językowego.

 

 

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 1. Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

SLAWISTYKA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,6

 

 

 

język obcy

0,2

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia,

0,2

 

 

 

matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

1.  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

3.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

5.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

6.  Znajomość języka serbskiego/chorwackiego nie jest wymagana.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów

 

wyższych w zakresie slawistyki i studiów bałkańskich

 

 

 

studiów wyższych innych kierunków

 

 

(z językiem kierunkowym chorwackim lub serbskim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

1.

Konkurs ocen na dyplomie – max 30 pkt.1)

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.

Rozmowa  kwalifikacyjna  w   języku   serbskim   lub

 

2.

Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

 

chorwackim 70 pkt.

 

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie  może

3.

Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

 

 

z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie

 

 

kierunku): średnia2)

 

 

 

 

limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

 

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

Uchwały Senatu

 

Uchwały Senatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

STUDIA BAŁKAŃSKIE

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,5

 

 

 

język angielski

0,3

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia,

0,2

 

 

 

matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Znajomość języka serbskiego/chorwackiego nie jest wymagana.

 

STUDIA WSCHODNIE

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,25

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,

0,5

 

rosyjski, włoski

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny,

 

 

język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, geografia,

0,25

 

matematyka, WOS

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Znajomość języka rosyjskiego i drugiego języka obcego (wschodniego) nie jest wymagana.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,4

 

 

język obcy

0,2

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka

0,4

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka

0,4

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

 

Uwagi

 

 

 

1.

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

2.

Rozmowa  kwalifikacyjna

obejmująca

sprawdzenie

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

podstawowej    wiedzy    z

zakresu

filmoznawstwa

 

 

i medioznawstwa – max 50 pkt.

 

 

 

 1. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 1. Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

WIEDZA O TEATRZE

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

 

 

przedmiot

 

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

 

0,5

 

 

 

język obcy

 

0,2

 

 

 

jeden  przedmiot  do  wyboru  spośród:  historia,  historia  sztuki,  historia  muzyki,

WOS,

0,3

 

 

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI

specjalność menedżerska

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,3

 

język angielski

0,5

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza

0,2

 

o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI

specjalność sceniczno-menedżerska

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) oraz sprawdzian przydatności do zawodu aktora 5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,3

 

język angielski

0,5

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza

0,2

 

o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Sprawdzian przydatności do zawodu (sprawdzian ruchowo-taneczny, badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych, sprawdzian praktyczny ze śpiewu oraz dykcji, sprawdzian aktorski) – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

 

ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W SZTUKACH SCENICZNYCH

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów kierunków:

 

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów

 

Wiedza o teatrze, Zarządzanie instytucjami

 

 

 

 

 

studiów wyższych innych kierunków

 

artystycznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

 

 

 

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

 

2.

Rozmowa  kwalifikacyjna

obejmująca

sprawdzenie

 

 

 

 

podstawowych wiadomości z zakresu wiedzy o teatrze -

2.

Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

max 50 pkt

 

 

 

 

 

 

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie

może

3.

Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie  może

 

kierunku): średnia2)

 

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

Wymagany poziom języka angielskiego B2 lub powyżej.

 

kierunku): średnia2)

 

 

 

 

 

 

 

1)

Zasady  przeliczania  oceny  na  dyplomie  na  punkty

określa

 

Wymagany poziom języka angielskiego B2 lub powyżej.

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

1)

Zasady  przeliczania  oceny  na

dyplomie  na

punkty  określa

 

 

Uchwały Senatu.

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

 

 

Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

 

ARCHEOLOGIA

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,2

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,

0,2

 

włoski, rosyjski

 

 

 

historia6)

0,6

 

historia sztuki6)

0,4

 

geografia6)

0,4

 

język łaciński i kultura antyczna6)

0,4

 

1.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2.

Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na

 

 

poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

3.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4.

§ 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

 

 

maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową

 

 

maturą 2002 (ust. 6).

 

 

5.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

6.

Jeden z czterech przedmiotów do wyboru.

 

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

 

 

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

wszystkich kierunków studiów wyższych.

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

ETNOLOGIA

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,2

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,

0,2

 

rosyjski, włoski

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, geografia, WOS, matematyka

0,5

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

 

 

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

wszystkich kierunków studiów wyższych.

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

HISTORIA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,25

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,

0,25

 

 

 

rosyjski, włoski

 

 

 

 

 

 

 

Historia6)

0,50

 

 

 

historia sztuki6)

0,40

 

 

 

WOS6)

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

geografia6)

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

filozofia6)

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka 6)

0,40

 

 

 

język kaszubski6)

0,40

 

 

 

język łaciński i kultura antyczna6)

0,40

 

 

 

1.  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

3.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

5.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

6.  Jeden z ośmiu przedmiotów do wyboru.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

HISTORIA

 

 

 

 

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

 

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

 

0,25

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,

 

0,25

 

 

 

rosyjski, włoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia6)

 

0,50

 

 

 

historia sztuki6)

 

0,40

 

 

 

WOS6)

 

0,40

 

 

 

geografia6))

 

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filozofia6)

 

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka6)

 

0,40

 

 

 

język kaszubski6)

 

0,40

 

 

 

język łaciński i kultura antyczna6)

 

0,40

 

 

 

1.  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

5.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

6.  Jeden z ośmiu przedmiotów do wyboru.

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

HISTORIA SZTUKI

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

 

przedmiot

 

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

 

0,2

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański,

niemiecki,

0,2

 

 

 

rosyjski, włoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia sztuki6)

 

0,6

 

 

 

historia6)

 

0,4

 

 

 

język łaciński i kultura antyczna6)

 

0,4

 

 

 

 

1.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2.

Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na

 

 

 

poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

3.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4.

§ 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

 

 

 

maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową

 

 

 

maturą 2002 (ust. 6).

 

 

 

 

 

5.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

 

6.

Jeden z trzech przedmiotów do wyboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

 

 

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

wszystkich kierunków studiów wyższych. Punkty z oceny na

 

 

dyplomie absolwentów studiów licencjackich z historii sztuki

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

– mnoży się przez współczynnik 1,2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

przedmiot

 

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

 

 

0,2

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański,  niemiecki,

 

0,2

 

 

 

rosyjski, włoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia sztuki6)

 

 

0,6

 

 

 

historia6)

 

 

0,4

 

 

 

język łaciński i kultura antyczna6)

 

 

0,4

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.
 2. Jeden z trzech przedmiotów do wyboru.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,25

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,

0,25

 

 

 

rosyjski, włoski

 

 

 

 

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia,

 

 

 

 

biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, język kaszubski, język łaciński i kultura

0,50

 

 

 

antyczna

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,25

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,

0,25

 

rosyjski, włoski

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia,

 

 

biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język kaszubski, język łaciński i

0,50

 

kultura antyczna

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

NIEMCOZNAWSTWO

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski lub język niemiecki

0,4

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka,

0,5

 

 

 

filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, inny język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

HISTORICAL MARITIME AND COASTAL TOURISM*

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

*Studia bezpłatne prowadzone w języku angielskim.

 

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

 

 

 

 

 

Rekrutacjazostanie

uruchomionapodwarunkiem

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

zatwierdzenia kierunku przez Senat UG do dnia 28 lutego

 

 

 

 

2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

OCHRONA DÓBR KULTURY I MUZEALNICTWO*

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

 

mnożnik przedmiotu

język polski

 

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański,

niemiecki,

0,2

rosyjski, włoski

 

 

 

historia sztuki6)

 

0,6

historia6)

 

0,4

język łaciński i kultura antyczna6)

 

0,4

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.
 2. Jeden z trzech przedmiotów do wyboru.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG do dnia 28 lutego 2023 r.

 

RELIGIOZNAWSTWO

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,25

 

język obcy

0,25

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, matematyka, filozofia, język

0,25

 

kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI

 

 

BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA

 

studia prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,8

 

informatyka, matematyka

 

 

 

język angielski

0,2

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych.

 

BIOINFORMATYKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

FIZYKA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia,

0,8

 

 

 

informatyka, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

język angielski

0,2

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

 

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

Rekrutacja  odbywa  się  na  semestr  zimowy  oraz  semestr

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

letni.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

FIZYKA MEDYCZNA

 

studia prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

przedmiot

 

 

mnożnik przedmiotu

 

język angielski

 

 

0,2

 

biologia

 

 

0,5

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, matematyka

 

0,3

1.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

2.

Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na

 

 

poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

4.

§ 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

 

 

maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową

 

 

maturą 2002 (ust. 6).

 

 

 

5.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

6.

Z  pominięciem  postępowania  kwalifikacyjnego  przyjmowani  są  laureaci  Festiwalu  Młodych  Naukowców  E(x)plory,

 

 

którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

1.

Konkurs ocen na dyplomiemax 40 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  ubiegać  się  mogą  absolwenci

2.

Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

studiów wyższych z obszaru nauk ścisłych, technicznych,

przyrodniczych lub medycznych.

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki oraz fizyki medycznej

 

 

 

Rekrutacja odbywa się na semestr zimowy oraz semestr

 

 

z   zakresu   programu   studiów   pierwszego   stopnia.

 

 

Absolwenci  kierunku  Fizyka   Medyczna  pierwszego

letni.

 

 

 

stopnia   są   zwolnieni   z   rozmowy   kwalifikacyjnej

 

 

 

 

 

i uzyskują maksymalną punktację – 60 pkt.

 

 

 

 

 

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana

 

 

 

 

 

za   ocenę   na   dyplomie   i   ocenę   z   rozmowy

 

 

 

 

 

kwalifikacyjnej.

 

 

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

 

 

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

INFORMATYKA (profil ogólnoakademicki)

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

przedmiot

 

mnożnik przedmiotu

 

 

matematyka

 

0,8

 

 

język obcy lub informatyka

 

0,2

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe w kategorii matematyka, informatyka lub bioinformatyka.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

1.  Konkurs ocen na dyplomiemax 40 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

2.  Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Rozmowa   kwalifikacyjna   potwierdza   kompetencje

 

kierunku Informatyka w zakresie efektów uczenia się

 

dla studiów pierwszego stopnia.

 

Absolwenci  kierunków  z  dyscyplin  informatyka  oraz

 

informatyka techniczna i telekomunikacyjna są zwolnieni

 

z  rozmowy  kwalifikacyjnej  i  otrzymują  maksymalną

 

punktacje – 60 pkt.

 

 

Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 70 punktów.

 

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe w kategorii matematyka, informatyka lub bioinformatyka.

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

1.  Konkurs ocen na dyplomiemax 40 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

2.  Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Rozmowa   kwalifikacyjna   potwierdza   kompetencje

 

kierunku Informatyka w zakresie efektów uczenia się

 

dla studiów pierwszego stopnia.

 

Absolwenci  kierunków  z  dyscyplin  informatyka  oraz

 

informatyka techniczna i telekomunikacyjna są zwolnieni

 

z  rozmowy  kwalifikacyjnej  i  otrzymują  maksymalną

 

punktację – 60 pkt.

 

 

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za    ocenę    na    dyplomie    i    ocenę    z     rozmowy

kwalifikacyjnej. Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 70 punktów.

 

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

INFORMATYKA (profil praktyczny)

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

matematyka

0,8

 

 

język obcy

0,2

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe w kategorii matematyka, informatyka lub bioinformatyka.ego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu matematyki.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

1.  Konkurs ocen na dyplomiemax 40 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

2.  Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Rozmowakwalifikacyjnapotwierdza

kompetencje

z  matematyki  z  zakresu  programu  studiów  pierwszego

stopnia.

 

Absolwenci    kierunków    z    dyscypliny    Matematyka

pierwszego stopnia są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej

i otrzymują maksymalną punktację - 60 pkt.

 

 

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 55 punktów.

 

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

MODELOWANIE MATEMATYCZNE I ANALIZA DANYCH

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język obcy

0,2

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu matematyki.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

1.  Konkurs ocen na dyplomiemax 40 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

2.  Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Rozmowa kwalifikacyjna potwierdza

kompetencje

z  matematyki  z  zakresu  programu  studiów  pierwszego

stopnia.

 

Absolwenci    kierunków    z    dyscypliny    Matematyka

pierwszego stopnia są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej

i otrzymują maksymalną punktację - 60 pkt.

 

 

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 55 punktów.

 

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

QUANTUM INFORMATION TECHNOLOGY*

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

1.

Konkurs ocen na dyplomiemax 40 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  ubiegać  się  mogą  absolwenci

 

2.

Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

studiów wyższych z obszaru nauk ścisłych, technicznych,

 

przyrodniczych lub medycznych.

 

 

 

 

 

Rozmowa w języku angielskim na temat zainteresowań,

 

 

 

 

 

podstaw fizyki, w szczególności podstaw mechaniki

* Studia bezpłatne prowadzone w języku angielskim.

 

 

kwantowej.

 

1)

 

 

 

 

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

 

 

 

 

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,5

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka

0,5

 

i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, jednak warunkiem utworzenia grupy realizującej daną specjalność jest liczebność grup zgodna z Zarządzeniem Rektora UG dotyczącym liczebności grup.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

O  przyjęcie

na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

 

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

Rekrutacja

przeprowadzana   jest   na   kierunek.   Wybór

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

specjalności następuje na pierwszym roku studiów, jednak

 

 

 

 

 

 

warunkiem  utworzenia  grupy  realizującej  daną  specjalność

 

 

 

jest  liczebność  grup  zgodna  z  Zarządzeniem  Rektora  UG

 

 

 

dotyczącym liczebności grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

 

 

mnożnik przedmiotu

 

język polski

 

 

 

0,5

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka

 

0,5

 

 

 

i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, jednak warunkiem utworzenia grupy realizującej daną specjalność jest liczebność grup zgodna z Zarządzeniem Rektora UG dotyczącym liczebności grup.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

DYPLOMACJA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,5

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka

0,5

 

 

 

i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,5

 

 

język obcy

0,2

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

 

 

 

geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, matematyka, WOS, język

0,3

 

 

obcy (inny niż pierwszego wyboru/ w rubryce drugiej)

 

 

1.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2.

Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na

 

 

 

poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

3.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4.

§ 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),

 

 

 

maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową

 

 

 

maturą 2002 (ust. 6).

 

 

5.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

1.

Kryterium podstawowe:

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

wszystkich kierunków studiów wyższych.

2.

Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób

 

 

z  taką  samą  punktacją  za  ocenę  na  dyplomie  może

 

 

spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla

 

 

kierunku): średnia2)

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

 

 

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

2)

Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

 

 

Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

FILOZOFIA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,3

 

 

 

język obcy

0,2

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,5

 

 

 

geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

1.  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

5.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa

Punkty   z   oceny   na   dyplomie   absolwentów   studiów

§ 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

licencjackich z filozofii mnoży się przez współczynnik 1,2.

 

 

 

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Z ELEMENTAMI GIS

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język obcy nowożytny

0,2

 

 

 

geografia

0,5

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia,

0,3

 

 

 

matematyka, WOS, informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z  pominięciem  postępowania  kwalifikacyjnego  przyjmowani  są  laureaci  Festiwalu  Młodych  Naukowców  E(x)plory,

 

którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk społecznych, geologii, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (7-semestralne, inżynierskie)

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język obcy nowożytny

0,2

 

geografia

0,5

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,3

 

matematyka, informatyka

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z  pominięciem  postępowania  kwalifikacyjnego  przyjmowani  są  laureaci  Festiwalu  Młodych  Naukowców  E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk społecznych, geologii, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

PEDAGOGIKA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

 

 

 

 

 

język polski

0,6

 

 

 

język obcy

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,1

 

 

 

geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

 

Uwagi

 

 

 

 

Średnia 1)

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich

 

kierunków studiów wyższych.

 

 

 

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

Nabór przeprowadzany jest na kierunek.

 

Uchwały Senatu.

 

Wybór  specjalności  następuje  na  pierwszym  roku  studiów,

 

 

 

 

zgodnie z obowiązującymi na wydziale wymogami programu

 

 

kształcenia  oraz  na  podstawie  listy  rankingowej  średniej

 

 

wszystkich  ocen  z  I  semestru  studiów.   W  przypadku

 

 

specjalności pedagogika  szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

 

 

dodatkowym   warunkiem   wyboru   jest   posiadanie   przez

 

 

kandydata przygotowania pedagogicznego.

 

 

Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność,

 

 

jest

jej   liczebność,   odpowiadająca   wielkości   wskazanej

 

 

w Zarządzeniu Rektora UG.

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

PEDAGOGIKA

studia niestacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

Średnia 1)

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich

 

kierunków studiów wyższych.

 

 

 

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2

Nabór przeprowadzany jest na kierunek.

 

Uchwały Senatu.

Wybór  specjalności  następuje  na  pierwszym  roku  studiów,

 

 

zgodnie z obowiązującymi na wydziale wymogami programu

 

 

kształcenia  oraz  na  podstawie  listy  rankingowej  średniej

 

 

wszystkich  ocen  z  I  semestru  studiów.   W  przypadku

 

 

specjalności pedagogika  szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

 

 

dodatkowym   warunkiem   wyboru   jest   posiadanie   przez

 

 

kandydata przygotowania pedagogicznego.

 

 

Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność,

 

 

jest   jej   liczebność,   odpowiadająca   wielkości   wskazanej

 

 

w Zarządzeniu Rektora UG.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

 

 

 

 

stacjonarne jednolite studia magisterskie

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,4

 

 

 

język obcy

0,2

 

 

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,2

 

 

 

geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na drugim roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I i II semestru studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

 

 

 

 

niestacjonarne

jednolite studia magisterskie

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

 

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

 

 

0,4

 

 

 

język obcy

 

 

0,2

 

 

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

 

0,2

 

 

 

geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na drugim roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I i II semestru studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

stacjonarne jednolite studia magisterskie

 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

 

 

język polski

0,4

 

język angielski

0,4

 

 

 

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,1

 

geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

niestacjonarne jednolite studia magisterskie

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

 

 

język polski

0,4

 

język angielski

0,4

 

 

 

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,1

 

geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

POLITOLOGIA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,5

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka

0,5

 

 

 

i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną trzej laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, jednak warunkiem utworzenia grupy realizującej daną specjalność jest liczebność grup zgodna z Zarządzeniem Rektora UG dotyczącym liczebności grup.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

Rekrutacja   przeprowadzana   jest   na   kierunek.   Wybór

 

specjalności  następuje na  pierwszym roku studiów, jednak

 

warunkiem  utworzenia  grupy  realizującej  daną  specjalność

 

jest  liczebność  grup  zgodna  z  Zarządzeniem  Rektora  UG

 

dotyczącym liczebności grup.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

PRACA SOCJALNA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,6

 

 

 

język obcy

0,2

 

 

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,1

 

 

 

geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

Średnia 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

 

 

 1. Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

PSYCHOLOGIA

 

 

 

 

 

stacjonarne jednolite studia magisterskie

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

0,3

 

 

 

język obcy

0,3

 

 

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,2

 

 

 

geografia, historia, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności (spośród następujących dostępnych opcji: Psychologia, Neurobiopsychologia, Psychoseksuologia, Psychologia pracy i biznesu) następuje po przyjęciu na studia (deklaracja wyboru specjalności w systemie IRK) wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek Psychologia.

 

niestacjonarne jednolite studia magisterskie

 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

przedmiot

mnożnik przedmiotu

 

język polski

0,3

 

język obcy

0,3

 

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

0,2

 

geografia, historia, matematyka

 

 

 

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

 1. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

 1. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

 1. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 2. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

 

Kandydaci posiadający dyplom magistra innego kierunku mają możliwość, po pierwszym roku studiów, ubiegać się o indywidualny tok studiów, pozwalający skrócić czas realizacji studiów poniżej 10 semestrów.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 30/22

 

 

 

SOCJOLOGIA

 

 

 

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

mnożnik przedmiotu

 

 

język polski

 

0,4

 

 

 

język obcy

 

0,3

 

 

 

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,

 

0,3

 

 

 

geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.

 

4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).

 

5.  Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 10 Uchwały Senatu.

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

kryteria kwalifikacyjne

Uwagi

 

 

 

 

 

1.

Konkurs ocen na dyplomiemax 60 pkt 1)

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci

 

2.  Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie

wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

 

 

rekomendowanych lektur – max 40 pkt

Lista lektur będzie dostępna na stronie internetowej Instytutu

 

 

 

Socjologii od 30 maja roku, w którym odbywa się rekrutacja.

 

1)

Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11,

Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała formę dialogu na temat

 

zainteresowań osoby kandydującej oraz opinii i przemyśleń