Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała Nr AR001-3-VI/2022 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2023/2024

 

Działając na podstawie art. 70 ust. 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 ze zm.) oraz § 49 pkt 8 lit. h Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, uwzględniając § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów ( Dz. U. 2021 poz. 661) oraz wnioski rad wydziałów, uchwala się, co następuje.

 

§ 1.

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej „Akademią” lub „AWF Katowice”, przyjmuje kandydatów na studia w roku akademickim 2023/2024 w ramach określonej przez Senat liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na niżej wymienione kierunki studiów:

 

 1. aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, 3-letnie studia pierwszego stopnia;

 

 1. bezpieczeństwo wewnętrzne, 3-letnie studia pierwszego stopnia;

 

 1. fizjoterapia, 5-letnie jednolite studia magisterskie;

 

 1. fizjoterapia w języku angielskim, 5-letnie jednolite studia;

 

 1. menedżment sportu (pod warunkiem uzyskania zgody), 3-letnie studia pierwszego stopnia;

 

 1. odnowa biologiczna, 3-letnie studia pierwszego stopnia;

 

 1. personal training (po uzyskaniu zgody), 3-letnie studia pierwszego stopnia w języku angielskim;

 

 1. sport, 3-letnie studia pierwszego stopnia;

 

 1. sports management (pod warunkiem uzyskania zgody), 3-letnie studia pierwszego stopnia;

 

 1. trener osobisty z dietetyką sportową, 2-letnie studia drugiego stopnia;

 

 1. turystyka i rekreacja, 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia;

 

 1. wychowanie fizyczne, 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia;

 

 1. zarządzanie, 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia.

 

§ 2.

 

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia może prowadzić komisja rekrutacyjna.

 

 1. Kandydatów na studia obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).

 

 1. Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na studia jest:

 

 1. prawidłowo dokonana rejestracja – kandydat odpowiada za informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK;

 

 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na danym kierunku, orzeczony przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, wydanym stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia

 

 1. dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów

 

 1. słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019 poz. 1651) – dotyczy kierunków na których zidentyfikowano narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 

 1. wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. sprawie studiów (Dz. U. 2021 poz. 661).

 

 1. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określone są uchwałą Nr AR001-1-XI/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019-2023.

 

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, które są wprowadzane do systemu IRK:

 

 1. skan świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021 poz. 1915 ze zm.) lub świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty lub świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.; nie dotyczy to kandydatów na studia drugiego stopnia – absolwentów AWF Katowice, których kserokopie świadectw są dostępne w aktach osobowych w Akademii;

2)  kandydaci na studia drugiego stopnia – skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu; dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu zgodnie z art. 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; nie dotyczy to kandydatów – absolwentów AWF Katowice, których dyplomy są dostępne w aktach osobowych w Akademii;

 

 1. skan ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata (opis zdjęcia pkt 4), imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców - również nazwę państwa urodzenia i informację o posiadaniu Karty Polaka; ankieta stanowi podpisany przez kandydata wydruk z systemu IRK;

 

 

 1. kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, zgodnie z ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 poz. 661), które kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK po zakwalifikowaniu do przyjęcia;

 

 1. skan dowodu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji;

 

 1. skan zaświadczenia lekarskiego zawierający orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stosownie do przepisów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 - dotyczy kierunków na których zidentyfikowano narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 

 1. kandydaci, starający się o przyjęcie na studia po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się – skan zaświadczenia dotyczącego przeprowadzonej weryfikacji, zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Akademii;

 

 1. kandydaci posiadający wysokie kwalifikacje sportowe, o których mowa w § 5 ust. 4-5, kandydaci posiadający klasy sportowe, o których mowa w § 8 ust. 4-6 i w § 10 ust. 4-6 oraz kandydaci laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, skan stosownego zaświadczenia;

 

 1. kandydaci cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) - skan certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 2021 poz. 672);

 

 1. kandydaci   niepełnoletni   –   skan   zgody, opatrzonej podpisami notarialnie poświadczonymi rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na podjęcie studiów.

 

 1. Warunkiem zastosowania preferencji dla laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego lub dla kandydatów posiadających wysokie kwalifikacje sportowe lub klasy sportowe jest wprowadzenie skanów stosownych dokumentów (zaświadczeń), o których mowa w ust. 5 pkt 8, do systemu IRK w terminie umożliwiającym uwzględnienie posiadanych uprawnień przy tworzeniu listy rankingowej.

 

7.    Postępowanie  rekrutacyjne,  o  którym  mowa  w  §  4-11  ma  charakter  konkursowy i uwzględnia  sumę  punktów  uzyskanych  przez  kandydata.  Zakwalifikowane  do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych, plasujących się na granicy limitu przyjęć, stosuje się dodatkowe kryterium, polegające na przeliczeniu średniej punktów rankingowych, przyznanych za wszystkie przedmioty na świadectwie maturalnym, dojrzałości lub świadectwach równoważnych, stosując odpowiednio zasady, o których mowa w § 3.

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do wprowadzenia na swoje konto w systemie IRK skanów dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1-10. Niewprowadzenie skanów dokumentów w terminie do siedmiu dni od daty ogłoszenia listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia skutkować będzie utratą miejsca na liście rankingowej i przesunięciem się w rankingu w dół, a po wyczerpaniu miejsc limitowych – wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

9.    Odmowa  przyjęcia   na   studia  następuje  w  drodze   decyzji  administracyjnej,   którą w przypadku,    gdy   postępowanie   rekrutacyjne    jest prowadzone przez komisję rekrutacyjną, podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowe podawane są do wiadomości na stronie internetowej IRK.

 

11. Komisja dokonuje weryfikacji danych wprowadzonych przez kandydata, w szczególności wyników egzaminu maturalnego kandydatów nieobjętych Krajowym Rejestrem Matur (KReM) lub wyników egzaminu dojrzałości. Stwierdzenie wprowadzenia nieprawidłowych danych, mających istotny wpływ na przebieg postępowania rekrutacyjnego, skutkować będzie weryfikacją miejsca na liście rankingowej i podjęciem stosownej decyzji, w tym w uzasadnionych przypadkach decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

 1. Kandydat, który z braku miejsc nie został przyjęty na wybrany kierunek, może ubiegać się w oparciu o uzyskane wyniki i bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej, o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na inny kierunek studiów lub inną specjalność, o tych samych zasadach rekrutacji.

 

 1. W przypadku złożenia przez kandydata pisemnej rezygnacji z podjęcia studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w formie skanów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1-10 i przed złożeniem ślubowania, wydawana jest decyzja o odmowie przyjęcia na studia z powodu złożenia rezygnacji.

 

 1. Od decyzji komisji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych niniejszą uchwałą. Decyzja rektora jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia decyzji.

 

 1. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dodatkowe limity przyjęć).

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

§ 3.

 

 1. Punkty rankingowe przyznawane są za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości lub egzaminów równoważnych, czyli wyniki na świadectwie dojrzałości lub równoważnym, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1.

 

 1. Przyznawane kandydatowi punkty rankingowe maturalne stanowią sumę punktów z trzech przedmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3, za które kandydat uzyskał najwyższą (maksymalną) liczbę punktów rankingowych. Przeliczeniu na punkty rankingowe, na zasadach określonych w ust. 4, podlegają:

 

 1. przedmioty zdawane w części pisemnej, w przypadku wyników polskiego egzaminu maturalnego, wyrażonych w skali procentowej;

 

 1. wszystkie zdawane przedmioty w przypadku wyników egzaminu dojrzałości lub innych egzaminów, równoważnych polskiemu egzaminowi maturalnemu lub egzaminowi dojrzałości; skale inne niż procentowa (skale ocen, skale porządkowe, skale literowe) przelicza się na skalę procentową (iloraz liczby 100/ liczbę punktów skali).

 

 1. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia w języku angielskim, przyznawane kandydatowi punkty rankingowe maturalne stanowią sumę punktów z języka angielskiego oraz z dwóch przedmiotów, za które kandydat uzyskał najwyższą (maksymalną) liczbę punktów rankingowych. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych prowadzonych w języku angielskim punkty rankingowe przyznaje się na zasadach określonych w ust. 2.

 

 1. Za przedmiot na poziomie podstawowym przyznaje się jeden punkt rankingowy za jeden punkt procentowy. Za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym, nieokreślonym lub za język obcy na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 1,5 punktu rankingowego za jeden punkt procentowy. Po przeliczeniu wybierane są trzy przedmioty, za które kandydat uzyskał najwięcej punktów, a przyznane za nie punkty są sumowane. Suma ta stanowi o miejscu kandydata w rankingu. Jeżeli ten sam przedmiot był zdawany przez kandydata zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przy przyznawaniu punktów traktowany jest jako dwa odrębne przedmioty.

 

§ 4.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, obejmuje:

 

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 

 1. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 3;

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności

 

z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

 

§ 5.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, obejmuje:

 

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 

 1. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 3;

 

 1. egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną na zasadach określonych w ust. 3-7.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3.

 

 1. Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód oraz z pływania. Szczegółowy zakres sprawdzianów określa ust. 6 – tor przeszkód oraz ust. 7 – pływanie. Ze sprawdzianu sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

 1. Kandydaci posiadający wysokie kwalifikacje sportowe, o których mowa w ust. 5 są zwolnieni z egzaminu sprawnościowego oraz otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów.

 

 1. Za wysokie kwalifikacje sportowe uznaje się minimum III klasę sportową lub udział w grach zespołowych na poziomie rozgrywek centralnych.

 

 1. Tor przeszkód. Próba sprawnościowa polega na pokonaniu dowolną techniką w jak

 

najkrótszym  czasie   toru   przeszkód,  składającego   się   z   następujących   elementów

 1. ćwiczeń:

 

 1. pokonanie dowolną techniką kompleksu trzech równolegle ustawionych skrzyń gimnastycznych (5 części – pełna wysokość), ustawionych w odległości 1,20 m od siebie, rozdzielonych ułożonymi materacami gimnastycznymi. Przeszkodę należy pokonać w taki sposób, aby całe ciało ćwiczącego znajdowało się ponad skrzynią, w jej rzucie pionowym;

 

 1. pokonanie dowolną techniką kompleksu pięciu równolegle ustawionych płotków lekkoatletycznych (wysokość płotka – 64 cm ) ustawionych w odległości 1 m od siebie. Przeszkodę należy pokonać w taki sposób, aby całe ciało ćwiczącego znajdowało się ponad płotkiem, w jego rzucie pionowym. W przypadku przewrócenia płotka ćwiczący kontynuuje tor przeszkód;

 

 1. łączone trzy przewroty (w przód, w tył, w przód), wykonywane na trzech materacach gimnastycznych;

 

 1. bieg po ławeczce gimnastycznej (dł. 4m, wys. 30cm). Jeżeli ćwiczący spadnie z ławeczki musi powtórzyć próbę (od początku ławki);

 

 1. przejście do leżenia tyłem na materacu ze stopami ustawionymi w kierunku kolejnego elementu toru (płotków lekkoatletycznych);

 

 1. pokonanie dowolną techniką kompleksu czterech płotków lekkoatletycznych, ustawionych równolegle naprzemiennie w następującej kolejności - płotek wysoki, płotek niski, płotek wysoki, płotek niski (płotek wysoki - 95 cm, płotek niski - 64 cm), ustawionych w odległości 1,5 m od siebie. Przeszkodę należy pokonać w taki sposób, aby całe ciało ćwiczącego znajdowało się odpowiednio pod płotkiem (płotek wysoki) i nad płotkiem (płotek niski), w jego rzucie pionowym. W przypadku przewrócenia płotka ćwiczący kontynuuje tor przeszkód;

 

 1. rzuty piłką  lekarską  3  kg  z  pozycji  stojącej  oburącz  zza  głowy na  minimalną odległość co najmniej 5 m. Ćwiczący ma do dyspozycji 6 piłek lekarskich i wykonuje rzuty aż do uzyskania 3 poprawnych rzutów, po których może kontynuować tor. W przypadku wykonania nieprawidłowych rzutów ćwiczący kontynuuje tor po 6 rzutach;

 

 1. bieg wahadłowy na dystansie 5 m. Ćwiczący pokonuje biegiem pięć wyznaczonych długości, przekraczając każdorazowo linię końcową przynajmniej jedną stopą.

 

Poszczególne   kompleksy   przeszkód   powinny   być   pokonane   w   sposób    zgodny z instrukcją.  Ominięcie  którejkolwiek  przeszkody  lub  niepokonanie  toru  w  ciągu 3 minut skutkuje niezaliczeniem testu sprawnościowego, a zarazem niezaliczeniem egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną.

 

 

Końcowa ocena pokonania toru jest wyrażona w punktach i wynika z czasu pokonania toru, zgodnie z poniższą tabelą.

Punktacja za wyniki uzyskane podczas sprawdzianu z toru przeszkód

 

Czas pokonania toru (sekundy)

Punktacja

 

 

 

 

Kobiety

Mężczyźni

 

 

 

 

 

 

 

< 43,5

< 37

50

 

 

 

 

 

43,5 – 48,5

37-41

40

 

 

 

 

 

48,6 – 53,5

41,5 - 45

30

 

 

 

 

 

53,6 - 58

45,5 - 49

20

 

 

 

 

 

> 58

> 49

10

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pływanie. Sprawdzian z pływania obejmuje przepłynięcie 25 m wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym). Za sprawdzian umiejętności pływania przyznawane są punkty zgodnie z poniższą tabelą. Start wykonuje się z wody, bez skoku. Stanie na dnie, chwytanie się ściany lub lin pływalni podczas próby skutkuje niezaliczeniem sprawdzianu.

 

Punktacja za wyniki uzyskane podczas sprawdzianu z toru przeszkód

 

Czas pokonania dystansu (sekundy)

Punktacja

 

 

 

 

Kobiety

Mężczyźni

 

 

 

 

 

 

 

< 21,6

< 19,5

50

 

 

 

21,6 – 22,9

19,5 - 20,4

45

 

 

 

23,0 – 25,2

20,5 - 21,6

40

 

 

 

25,3 – 27,4

21,7 – 23

35

 

 

 

27,5 – 29,2

23,1 - 24,6

30

 

 

 

29,3 – 31,1

24,7 – 26

25

 

 

 

31,2 – 33,4

26,1 - 27,9

20

 

 

 

33,5 – 35,2

28 - 29,4

15

 

 

 

35,3 – 37,6

29,5 - 31,6

10

 

 

 

> 37,6

>31,6

5

 

 

 

 

§ 6.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia oraz na studia pierwszego stopnia kierunek odnowa biologiczna obejmuje:

 

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 

 1. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 3;

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na zasadach których mowa w ust. 1 pkt 2.

 

§ 7.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia w języku angielskim obejmuje:

 

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 

 1. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 3.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności

 

z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

 

§ 8.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek sport, obejmuje:

 

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 

 1. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 3, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji;

 

 1. egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną na zasadach określonych w ust. 3-10, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności z   pominięciem   postępowania   kwalifikacyjnego,     przeprowadzanego   na    zasadach, których mowa w ust. 1 pkt 2-3.

 

 1. Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną dla kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek sport obejmuje sprawdziany praktyczne z pływania,

 

 1. jednej zespołowej gry sportowej oraz do wyboru z gimnastyki lub lekkiej atletyki. Szczegółowy zakres sprawdzianów określony jest w ust. 7-10. Kandydat może uzyskać maksymalnie 450 punktów; uzyskanie zero punktów z dwóch lub trzech dyscyplin eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego i jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Kandydaci posiadający uprawnienia, o których mowa w ust. 4-6 mogą uzyskać punkty dodatkowe. Punktów za uprawnienia, o których mowa w ust. 4-6 nie sumuje się. Suma punktów za egzamin sprawnościowy i punktów dodatkowych, nie może być większa niż 450.

 

 1. Kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych w latach 2021-2023 z egzaminu sprawnościowego otrzymują maksymalną liczbę punktów (450). W przypadku kandydatów posiadających I klasę sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice, warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu podczas studiów Klubu Sportowego AZS AWF Katowice. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku).

 

 1. Kandydaci  posiadający  I  klasę  sportową  oraz  zawodnicy  w  grach  zespołowych uczestniczących w rozgrywkach centralnych (co najmniej II liga) otrzymują 100 punktów dodatkowych.

 

 1. Kandydaci posiadający II klasę sportową oraz zawodnicy w grach zespołowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymują 50 punktów dodatkowych.

 

 1. Gimnastyka. Ocenę zwinności i umiejętności gimnastycznych stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w trzech próbach sprawnościowych tj. układ ćwiczeń zwinnościowych + skok gimnastyczny + ćwiczenie siłowe na niskim drążku, pomnożonych przez 10:

 

 1. układ ćwiczeń zwinnościowych (kobiety i mężczyźni): z marszu lub rozbiegu przerzut bokiem w połączeniu z ćwierć obrotem – maksymalnie 4,5 punktu; przewrót w przód – maksymalnie 4,5 punktu; wyskok o prostym tułowiu w górę z półobrotem

 

– maksymalnie 1,5 punktu; przez siad o prostych nogach przewrót w tył skulony do postawy stojącej z ramionami w bok – maksymalnie 4,5 punktu. Wartość układu – maksymalnie 15 punktów; do najczęściej popełnianych błędów należą: duże załamanie tułowia w przerzucie bokiem, krótki naskok na ręce w przewrocie w przód, duże ugięcie kolan, brak pełnego zgrupowania (skulenia) w przewrotach, duża utrata równowagi, dodatkowe podparcie rękami, brak płynności i obszerności wykonania, brak symetryczności, przewroty przez bark;

 

 1. skok gimnastyczny – przez 5 części skrzyni wszerz: z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, skok kuczny z wyprostem tułowia i zamachem nóg w tył nad głowę, wartość skoku – maksymalnie 15 punktów; skok kuczny wykonany bez wyprostowanego tułowia i braku zamachu nogami w tył nad głowę, wartość skoku – maksymalnie 10,5 punktu; z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, wyskok kuczny na skrzynię, wyskok w górę o prostym tułowiu i zeskok w głąb, wartość skoku – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak pełnego wyprostu tułowia i nóg, krótki lot za przyrządem, niskie lądowanie, podparcie rękami, rozwarcie stóp lub kolan, duża utrata równowagi (2-3 kroki), kontakt stopami z przyrządem, odbicie z całych stóp i przy mocno ugiętych kolanach, wyraźna zmiana rytmu rozbiegu, zwalnianie;

 

 1. ćwiczenie siłowe – na dolnej żerdzi poręczy asymetrycznych (kobiety): z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, zamachem jednonóż lub odbiciem obunóż, wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 15 punktów; z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, odbiciem obunóż wyskok przodem do podporu, (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprostowanie tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: wykorzystanie bocznej podpory poręczy, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk;

 

 1. ćwiczenie siłowe – na niskim drążku (mężczyźni): z postawy zwieszonej przodem na niskim drążku, siłą wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 15 punktów; z postawy zwieszonej przodem, odbiciem obunóż wyskok przodem do podporu, (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak siłowego wykonania, bez zwisu, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk.

 

 1. Pływanie. Ocena sprawdzianu z pływania wynika z czasu przepłynięcia 50 m wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym). Końcowa ocena egzaminu z pływania wyrażona jest w punktach, według poniższej tabeli pomnożonych przez 10:

 

Punktacja za wyniki uzyskane podczas sprawdzianu – ocena końcowa

 

Przeliczony czas (czas rzeczywisty   wskaźnik)

 

Wynik egzaminu (punkty)

 

 

 

 

Kobiety

Mężczyźni

 

 

 

 

 

 

< 36,1

< 32,6

 

15

 

 

 

 

36,1 – 38,2

32,6 – 34,0

 

13,5

 

 

 

 

38,3 - 42,0

34,1 – 36,0

 

12

 

 

 

 

42,1 - 45,6

36,1 - 38,3

 

10,5

 

 

 

 

45,7 - 48,6

38,4 - 41,0

 

9

 

 

 

 

48,7 - 51,8

41,1 - 43,3

 

7,5

 

 

 

 

51,9 - 55,6

43,4 - 46,5

 

6

 

 

 

 

55,7 - 58,6

46,6 – 48,9

 

4,5

 

 

 

 

58,7 - 62,6

49,0 - 52,6

 

3

 

 

 

 

62,7 - 66,0

52,7 – 56,0

 

1,5

 

 

 

 

66,0 <

56,0 <

 

0

 

 

 

 

Przykład:  mężczyzna,  który  przepłynął  dystans

50  m  w  czasie  41,4  s  uzyskuje

7,5 punktów.

 

 

 

 

 

 1. Lekkoatletyka. Ocena końcowa egzaminu z lekkiej atletyki stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w trzech konkurencjach, zgodnie z poniższą tabelą pomnożonych przez 10. Kobiety: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 3 kg w tył przez głowę, bieg na 800 m. Mężczyźni: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 4 kg w tył przez głowę, bieg na 1000 m.

 

 

KOBIETY

 

Pkt

 

MĘŻCZYŹNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 m

Rzut piłką

800 m

100 m

Rzut piłką

1000 m

 

 

 

[sek]

lekarską 3 kg

[min]

 

[sek]

lekarską 4 kg

[min]

 

Powyżej 16,5

Poniżej 4,5

Powyżej 3,30

0

Powyżej 14,2

Poniżej 9,00

Powyżej 3,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,5 – 16,3

4,50

– 4,99

3,30 – 3,25

1

14,1 – 14,0

9,00

– 9,49

3,29 – 3,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,2 – 16,0

5,00

– 5,49

3,24 – 3,19

2

13,9 – 13,8

9,50

– 9,99

3,23 – 3,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,9 – 15,8

5,50

– 5,99

3,18 – 3,14

3

13,7 – 13,6

10,00

– 10,49

3,18 – 3,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,7 – 15,6

6,00

– 6,49

3,13 – 3,09

4

13,5 – 13,4

10,50

– 10,99

3,13 – 3,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,5 – 15,4

6,50

– 6,99

3,08 – 3,05

5

13,3 – 13,2

11,00

– 11,49

3,09 – 3,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,3 – 15,2

7,00

– 7,49

3,04 – 3,01

6

13,1 – 13,0

11,50

– 11,99

3,06 – 3,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,1 – 15,0

7,50

– 7,99

3,00 – 2,57

7

12,9 – 12,8

12,00

– 12,49

3,03 – 3,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,9 – 14,8

8,00

– 8,49

2,56 – 2,53

8

12,7 – 12,6

12,50

– 12,99

3,00 – 2,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,7 – 14,6

8,50

– 8,99

2,52 – 2,48

9

12,5 – 12,4

13,00

– 13,49

2,57 – 2,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,5 – 14,4

9,00

– 9,49

2,47 – 2,43

10

12,3 – 12,2

13,50

– 13,99

2,54 – 2,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,3 – 14,2

9,50

– 9,99

2,42 – 2,38

11

12,1 – 12,0

14,00

– 14,49

2,51 – 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,1 – 14,0

10,00

– 10,49

2,37 – 2,34

12

11,9 – 11,8

14,50

– 14,99

2,49 – 2,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,9 – 13,8

10,50

– 10,99

2,33 – 2,29

13

11,7 – 11,6

15,00

– 15,49

2,46 – 2,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,7 – 13,6

11,00

– 11,49

2,28 – 2,25

14

11,5 – 11,4

15,50

– 15,99

2,44 – 2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej 13,6

Powyżej 11,49

Poniżej 2,25

15

Poniżej 11,4

Powyżej 15,99

Poniżej 2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gry sportowe.  Kandydat  wybiera  jedną grę sportową,  za którą może uzyskać do

 

15 punktów pomnożonych przez 10:

 

 1. piłka ręczna ocenie podlega technika i dynamika wykonania podstawowych elementów gry, takich jak podanie i chwyt piłki, kozłowanie po prostej i ze zmianą kierunku biegu, rzut do bramki w wyskoku w przód. Kandydat rozpoczyna próbę kozłując piłkę po prostej na odcinku 15 m, następnie wykonuje kozłowanie ze zmianą kierunku, dalej podaje piłkę do partnera, po podaniu zmienia kierunek biegu, w biegu chwyta piłkę i wykonuje rzut w wyskoku do bramki; do najczęściej popełnianych błędów należą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową, „noszenie” piłki w czasie kozłowania, brak koordynacji przy rzucie w wyskoku;

 

 

Popełnione błędy

Punkty karne

 

odejmowane od 15

 

 

 

 

 

 

Brak koordynacji przy zwodzie

-1,5

 

 

 

 

Kozłowanie między tyczkami niewłaściwą ręką

-1,5

 

 

 

 

Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania

-1,5

 

 

 

 

Lądowanie na nogę zamachową

-1,5

 

 

 

 

Popełnienie błędu kroków

-1,5

 

 

 

 

Przekroczenie linii pola bramkowego

-1,5

 

 

 

 

Brak tempa i właściwego rytmu podczas wykonywaniu

-1,5

 

sprawdzianu

 

 

 

Brak koordynacji przy rzucie w wyskoku

-1,5

 

 

 

 

Brak precyzji i siły rzutu

-1,5

 

 

 

 

 

 

 1. siatkówka – ocenie podlegają technika odbić piłki, umiejętność poruszania się, postawa siatkarska oraz koordynacja ramion i nóg. Podczas sprawdzianu kandydat wykonuje wielokrotne (naprzemienne) odbicia piłki sposobem górnym i dolnym oburącz w pole o szerokości 180 cm i wysokości 105 cm oznaczone na ścianie. Odbicia należy wykonać z odległości minimum 250 cm. Dolna krawędź prostokątnego pola znajduje się na wysokości 290 cm od podłoża. Najczęściej popełniane błędy: odbicie poza powierzchnię wykreślonego prostokąta, nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana), ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym, wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym, brak obniżonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym i górnym, brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej);

 

Popełnione błędy

Punkty karne

   

odejmowane od 15

   

 

 

 

 

   

Odbicie poza wyznaczonym na ścianie prostokątem

-3

   

 

 

   

Nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana)

-3

   

 

 

   

Ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym

-3

   

 

 

   

Wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym

- 2

   

 

 

   

Brak obniżonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym

-1,5

   

 

 

   

Brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej)

-1,5

   

 

 

   

Przejście linii 250 cm

-1

   

 

 

   

 

 


 

 

 1. koszykówka - ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: zatrzymanie z jednoczesnym chwytem piłki, obrót, kozłowanie slalomem między tyczkami, rzut po kozłowaniu (dwutakt) oraz rzut z linii rzutów wolnych

 

(z miejsca, z wyskoku po naskoku na jedno tempo lub z wyskoku po naskoku na dwa tempa – jeden z trzech do wyboru). O uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonania próby. Do najczęściej popełnianych błędów należą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową, odwrotna praca nóg podczas rzutu po kozłowaniu, niewłaściwa praca rąk podczas rzutów, zła koordynacja ruchów w wykonywanych elementach.

 

Popełnione błędy

Punkty karne

 

odejmowane od 15

 

 

 

 

 

 

Popełnienie błędu kroków

-3

 

 

 

 

Zła koordynacja ruchu

-1,5

 

 

 

 

Niewłaściwe zatrzymanie się

-1,5

 

 

 

 

Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania

-1,5

 

 

 

 

Kozłowanie piłki między tyczkami niewłaściwą ręką

-1,5

 

 

 

 

Brak tempa i właściwego rytmu w wykonaniu sprawdzianu

-1,5

 

 

 

 

Wykonanie rzutu oburącz

-3

 

 

 

 

 

 

 1. piłka nożna – ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: wrzut piłki z linii bocznej, przyjęcie piłki, prowadzenie piłki slalomem,

 

uderzenie piłki o ławeczkę, strzał do bramki nogą, strzał do bramki głową; o uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonywania próby; do najczęściej popełnianych błędów należy zaliczyć: wrzut piłki z linii bocznej – przekroczenie linii, oderwanie nóg od podłoża, wrzut sprzed głowy, wrzut jednorącz, przyjęcie piłki

 

– brak ruchu amortyzującego piłkę, nieopanowanie piłki, prowadzenie piłki slalomem - uderzanie zamiast przetaczania piłki, wzrok skierowany na piłkę, prowadzenie tylko jedną nogą, prowadzenie nogą bliższą od tyczki, uderzenie piłki o ławeczkę - niewłaściwe ustawienie stóp, brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie powyżej lub poniżej środka ciężkości piłki, strzał do bramki prostym podbiciem - brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie złą powierzchnią stopy, odchylenie tułowia w momencie strzału, strzał do bramki głową - uderzenie złą powierzchnią głowy, niewykorzystanie fazy zamachu, brak usztywnienia mięśni karku, zamykanie oczu w momencie uderzenia, złe obliczenie toru lotu piłki (wyżej oceniane jest uderzenie w wyskoku).

Popełnione błędy

Punkty karne

 

odejmowane od 15

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowo wykonany wyrzut z autu

-1,5

 

 

 

 

Błąd w przyjęciu piłki

-1

 

 

 

 

Brak płynnego połączenia przyjęcia piłki z prowadzeniem

-1

 

 

 

 

Prowadzenie piłki tylko jedną nogą

-1

 

 

 

 

Brak kontroli nad piłką podczas jej prowadzenia

-1

 

 

 

 

Prowadzenie piłki nogą bliższą od stojaka

-1

 

 

 

 

Nie trafienie piłką w ławeczkę gimnastyczną

-1

 

 

 

 

Brak usztywnienia stawu skokowego nogi uderzającej na bramkę

-1

 

 

 

 

Złe ustawienie nogi postawnej przy strzale na bramkę

-1

 

 

 

 

Brak precyzji i siły strzału na bramkę

-1

 

 

 

 

Brak odchylenia tułowia i usztywnienia mięśni karku przy uderzeniu

-1

 

głową

 

 

 

Błędna ocena lotu piłki przed uderzeniem głową

-1

 

 

 

 

Uderzenie nieprawidłową częścią głowy

-1

 

 

 

 

 

§ 9.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek turystyka i rekreacja, obejmuje:

 

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 

 1. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 3;

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności

 

z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

 

§ 10.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, obejmuje:

 

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 

 1. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 3, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji;

 

 1. egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną na zasadach określonych w ust. 3-10, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3.

 

 1. Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną dla kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne obejmuje sprawdziany praktyczne z pływania, z jednej zespołowej gry sportowej oraz do wyboru z gimnastyki lub lekkiej atletyki. Szczegółowy zakres sprawdzianów określony jest w ust. 7-10. Kandydat może uzyskać maksymalnie 450 punktów; uzyskanie zero punktów z dwóch lub trzech dyscyplin eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego i jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Kandydaci posiadający uprawnienia, o których mowa w ust. 4-6 mogą uzyskać punkty dodatkowe. Punktów za uprawnienia, o których mowa w ust. 4-6 nie sumuje się. Suma punktów za egzamin sprawnościowy i punktów dodatkowych, nie może być większa niż 450.

 

 1. Kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych w latach 2021-2023 z egzaminu sprawnościowego otrzymują maksymalną liczbę punktów (450). W przypadku kandydatów posiadających I klasę sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice, warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu podczas studiów Klubu Sportowego AZS AWF Katowice. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku).

 

 1. Kandydaci  posiadający  I  klasę  sportową  oraz  zawodnicy  w  grach  zespołowych

 

uczestniczących w rozgrywkach centralnych (co najmniej II liga) otrzymują 100 punktów dodatkowych.

 

 1. Kandydaci posiadający II klasę sportową oraz zawodnicy w grach zespołowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymują 50 punktów dodatkowych.

 

 1. Gimnastyka. Ocenę zwinności i umiejętności gimnastycznych stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w trzech próbach sprawnościowych tj. układ ćwiczeń zwinnościowych + skok gimnastyczny + ćwiczenie siłowe na niskim drążku, pomnożonych przez 10:

 

 1. układ ćwiczeń zwinnościowych (kobiety i mężczyźni): z marszu lub rozbiegu przerzut bokiem w połączeniu z ćwierć obrotem – maksymalnie 4,5 punktu; przewrót w przód – maksymalnie 4,5 punktu; wyskok o prostym tułowiu w górę z półobrotem

 

– maksymalnie 1,5 punktu; przez siad o prostych nogach przewrót w tył skulony do postawy stojącej z ramionami w bok – maksymalnie 4,5 punktu. Wartość układu – maksymalnie 15 punktów; do najczęściej popełnianych błędów należą: duże załamanie tułowia w przerzucie bokiem, krótki naskok na ręce w przewrocie w przód, duże ugięcie kolan, brak pełnego zgrupowania (skulenia) w przewrotach, duża utrata równowagi, dodatkowe podparcie rękami, brak płynności i obszerności wykonania, brak symetryczności, przewroty przez bark;

 

 1. skok gimnastyczny – przez 5 części skrzyni wszerz: z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, skok kuczny z wyprostem tułowia i zamachem nóg w tył nad głowę, wartość skoku – maksymalnie 15 punktów; skok kuczny wykonany bez wyprostowanego tułowia i braku zamachu nogami w tył nad głowę, wartość skoku – maksymalnie 10,5 punktu; z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, wyskok kuczny na skrzynię, wyskok w górę o prostym tułowiu i zeskok w głąb, wartość skoku – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak pełnego wyprostu tułowia i nóg, krótki lot za przyrządem, niskie lądowanie, podparcie rękami, rozwarcie stóp lub kolan, duża utrata równowagi (2-3 kroki), kontakt stopami z przyrządem, odbicie z całych stóp i przy mocno ugiętych kolanach, wyraźna zmiana rytmu rozbiegu, zwalnianie;

 

 1. ćwiczenie siłowe – na dolnej żerdzi poręczy asymetrycznych (kobiety): z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, zamachem jednonóż lub odbiciem obunóż, wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 15 punktów; z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, odbiciem obunóż wyskok przodem do podporu, (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprostowanie tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: wykorzystanie bocznej podpory poręczy, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk;

 

 1. ćwiczenie siłowe – na niskim drążku (mężczyźni): z postawy zwieszonej przodem na niskim drążku, siłą wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 15 punktów; z postawy zwieszonej przodem, odbiciem obunóż wyskok przodem do podporu, (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak siłowego wykonania, bez zwisu, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk.

 

 1. Pływanie. Ocena sprawdzianu z pływania wynika z czasu przepłynięcia 50 m wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym). Końcowa ocena egzaminu z pływania wyrażona jest w punktach, według poniższej tabeli pomnożonych przez 10:

 

 

Punktacja za wyniki uzyskane podczas sprawdzianu – ocena końcowa

Przeliczony czas (czas rzeczywisty   wskaźnik)

 

Wynik egzaminu (punkty)

 

 

 

 

Kobiety

Mężczyźni

 

 

 

 

 

 

< 36,1

< 32,6

 

15

 

 

 

 

36,1 – 38,2

32,6 – 34,0

 

13,5

 

 

 

 

38,3 - 42,0

34,1 – 36,0

 

12

 

 

 

 

42,1 - 45,6

36,1 - 38,3

 

10,5

 

 

 

 

45,7 - 48,6

38,4 - 41,0

 

9

 

 

 

 

48,7 - 51,8

41,1 - 43,3

 

7,5

 

 

 

 

51,9 - 55,6

43,4 - 46,5

 

6

 

 

 

 

55,7 - 58,6

46,6 – 48,9

 

4,5

 

 

 

 

58,7 - 62,6

49,0 - 52,6

 

3

 

 

 

 

62,7 - 66,0

52,7 – 56,0

 

1,5

 

 

 

 

66,0 <

56,0 <

 

0

 

 

 

 

Przykład:  mężczyzna,  który  przepłynął  dystans

50  m  w  czasie  41,4  s  uzyskuje

7,5 punktów.

 

 

 


 

 

 1. Lekka atletyka. Ocena końcowa egzaminu z lekkiej atletyki stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w trzech konkurencjach, zgodnie z poniższą tabelą, pomnożonych przez 10. Kobiety: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 3 kg w tył przez głowę, bieg na 800 m. Mężczyźni: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 4 kg w tył przez głowę, bieg na 1000 m.

 

 

KOBIETY

 

Pkt

 

MĘŻCZYŹNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 m

Rzut piłką

800 m

100 m

Rzut piłką

1000 m

 

 

 

[sek]

lekarską 3 kg

[min]

 

[sek]

lekarską 4 kg

[min]

 

Powyżej 16,5

Poniżej 4,5

Powyżej 3,30

0

Powyżej 14,2

Poniżej 9,00

Powyżej 3,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,5 – 16,3

4,50

– 4,99

3,30 – 3,25

1

14,1 – 14,0

9,00

– 9,49

3,29 – 3,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,2 – 16,0

5,00

– 5,49

3,24 – 3,19

2

13,9 – 13,8

9,50

– 9,99

3,23 – 3,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,9 – 15,8

5,50

– 5,99

3,18 – 3,14

3

13,7 – 13,6

10,00

– 10,49

3,18 – 3,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,7 – 15,6

6,00

– 6,49

3,13 – 3,09

4

13,5 – 13,4

10,50

– 10,99

3,13 – 3,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,5 – 15,4

6,50

– 6,99

3,08 – 3,05

5

13,3 – 13,2

11,00

– 11,49

3,09 – 3,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,3 – 15,2

7,00

– 7,49

3,04 – 3,01

6

13,1 – 13,0

11,50

– 11,99

3,06 – 3,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,1 – 15,0

7,50

– 7,99

3,00 – 2,57

7

12,9 – 12,8

12,00

– 12,49

3,03 – 3,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,9 – 14,8

8,00

– 8,49

2,56 – 2,53

8

12,7 – 12,6

12,50

– 12,99

3,00 – 2,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,7 – 14,6

8,50

– 8,99

2,52 – 2,48

9

12,5 – 12,4

13,00

– 13,49

2,57 – 2,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,5 – 14,4

9,00

– 9,49

2,47 – 2,43

10

12,3 – 12,2

13,50

– 13,99

2,54 – 2,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,3 – 14,2

9,50

– 9,99

2,42 – 2,38

11

12,1 – 12,0

14,00

– 14,49

2,51 – 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,1 – 14,0

10,00

– 10,49

2,37 – 2,34

12

11,9 – 11,8

14,50

– 14,99

2,49 – 2,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,9 – 13,8

10,50

– 10,99

2,33 – 2,29

13

11,7 – 11,6

15,00

– 15,49

2,46 – 2,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,7 – 13,6

11,00

– 11,49

2,28 – 2,25

14

11,5 – 11,4

15,50

– 15,99

2,44 – 2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej 13,6

Powyżej 11,49

Poniżej 2,25

15

Poniżej 11,4

Powyżej 15,99

Poniżej 2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gry sportowe.  Kandydat  wybiera  jedną grę sportową,  za którą może uzyskać do

15 punktów pomnożonych przez 10:

 

 1. piłka ręczna ocenie podlega technika i dynamika wykonania podstawowych elementów gry, takich jak podanie i chwyt piłki, kozłowanie po prostej i ze zmianą kierunku biegu, rzut do bramki w wyskoku w przód. Kandydat rozpoczyna próbę kozłując piłkę po prostej na odcinku 15 m, następnie wykonuje kozłowanie ze zmianą kierunku, dalej podaje piłkę do partnera, po podaniu zmienia kierunek biegu, w biegu chwyta piłkę i wykonuje rzut w wyskoku do bramki; do najczęściej popełnianych błędów należą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową, „noszenie” piłki w czasie kozłowania, brak koordynacji przy rzucie w wyskoku;

 

Popełnione błędy

Punkty karne

 

odejmowane od 15

 

 

 

 

 

 

Brak koordynacji przy zwodzie

-1,5

 

 

 

 

Kozłowanie między tyczkami niewłaściwą ręką

-1,5

 

 

 

 

Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania

-1,5

 

 

 

 

Lądowanie na nogę zamachową

-1,5

 

 

 

 

Popełnienie błędu kroków

-1,5

 

 

 

 

Przekroczenie linii pola bramkowego

-1,5

 

 

 

 

Brak tempa i właściwego rytmu podczas wykonywaniu

-1,5

 

sprawdzianu

 

 

 

Brak koordynacji przy rzucie w wyskoku

-1,5

 

 

 

 

Brak precyzji i siły rzutu

-1,5

 

 

 

 

 

 

 1. siatkówka – ocenie podlegają technika odbić piłki, umiejętność poruszania się, postawa siatkarska oraz koordynacja ramion i nóg. Podczas sprawdzianu kandydat wykonuje wielokrotne (naprzemienne) odbicia piłki sposobem górnym i dolnym oburącz w pole o szerokości 180 cm i wysokości 105 cm oznaczone na ścianie. Odbicia należy wykonać z odległości minimum 250 cm. Dolna krawędź prostokątnego pola znajduje się na wysokości 290 cm od podłoża. Najczęściej popełniane błędy: odbicie poza powierzchnię wykreślonego prostokąta, nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana), ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym, wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym, brak obniżonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym i górnym, brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej);

 

 

Popełnione błędy

Punkty karne

 

odejmowane od 15

 

 

 

 

 

 

Odbicie poza wyznaczonym na ścianie prostokątem

-3

 

 

 

 

Nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana)

-3

 

 

 

 

Ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym

-3

 

 

 

 

Wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym

- 2

 

 

 

 

Brak obniżonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym

-1,5

 

 

 

 

Brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej)

-1,5

 

 

 

 

Przejście linii 250 cm

-1

 

 

 

 

 


 

 

 1. koszykówka - ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: zatrzymanie z jednoczesnym chwytem piłki, obrót, kozłowanie slalomem między tyczkami, rzut po kozłowaniu (dwutakt) oraz rzut z linii rzutów wolnych (z miejsca, z wyskoku po naskoku na jedno tempo lub z wyskoku po naskoku na dwa tempa – jeden z trzech do wyboru). O uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonania próby. Do najczęściej popełnianych błędów należą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową, odwrotna praca nóg podczas rzutu po kozłowaniu, niewłaściwa praca rąk podczas rzutów, zła koordynacja ruchów w wykonywanych elementach.

 

 

Popełnione błędy

Punkty karne

 

odejmowane od 15

 

 

 

 

 

 

Popełnienie błędu kroków

-3

 

 

 

 

Zła koordynacja ruchu

-1,5

 

 

 

 

Niewłaściwe zatrzymanie się

-1,5

 

 

 

 

Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania

-1,5

 

 

 

 

Kozłowanie piłki między tyczkami niewłaściwą ręką

-1,5

 

 

 

 

Brak tempa i właściwego rytmu w wykonaniu sprawdzianu

-1,5

 

 

 

 

Wykonanie rzutu oburącz

-3

 

 

 

 

 

 

 1. piłka nożna – ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich

 

jak: wrzut piłki z linii bocznej, przyjęcie piłki, prowadzenie piłki slalomem, uderzenie piłki o ławeczkę, strzał do bramki nogą, strzał do bramki głową; o uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonywania próby; do najczęściej popełnianych błędów należy zaliczyć: wrzut piłki z linii bocznej – przekroczenie linii, oderwanie nóg od podłoża, wrzut sprzed głowy, wrzut jednorącz, przyjęcie piłki

 

– brak ruchu amortyzującego piłkę, nieopanowanie piłki, prowadzenie piłki slalomem - uderzanie zamiast przetaczania piłki, wzrok skierowany na piłkę, prowadzenie tylko jedną nogą, prowadzenie nogą bliższą od tyczki, uderzenie piłki o ławeczkę - niewłaściwe ustawienie stóp, brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie powyżej lub poniżej środka ciężkości piłki, strzał do bramki prostym podbiciem - brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie złą powierzchnią stopy, odchylenie tułowia w momencie strzału, strzał do bramki głową - uderzenie złą powierzchnią głowy, niewykorzystanie fazy zamachu, brak usztywnienia mięśni karku, zamykanie oczu w momencie uderzenia, złe obliczenie toru lotu piłki (wyżej oceniane jest uderzenie w wyskoku).

 

Popełnione błędy

Punkty karne

 

odejmowane od 15

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowo wykonany wyrzut z autu

-1,5

 

 

 

 

Błąd w przyjęciu piłki

-1

 

 

 

 

Brak płynnego połączenia przyjęcia piłki z prowadzeniem

-1

 

 

 

 

Prowadzenie piłki tylko jedną nogą

-1

 

 

 

 

Brak kontroli nad piłką podczas jej prowadzenia

-1

 

 

 

 

Prowadzenie piłki nogą bliższą od stojaka

-1

 

 

 

 

Nietrafienie piłką w ławeczkę gimnastyczną

-1

 

 

 

 

Brak usztywnienia stawu skokowego nogi uderzającej na bramkę

-1

 

 

 

 

Złe ustawienie nogi postawnej przy strzale na bramkę

-1

 

 

 

 

Brak precyzji i siły strzału na bramkę

-1

 

 

 

 

Brak odchylenia tułowia i usztywnienia mięśni karku przy uderzeniu

-1

 

głową

 

 

 

Błędna ocena lotu piłki przed uderzeniem głową

-1

 

 

 

 

Uderzenie nieprawidłową częścią głowy

-1

 

 

 

 

 

§ 11.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek zarządzanie oraz pod warunkiem uzyskania zgody na kierunek menedżment sportu i prowadzone w języku angielskim kierunki personal training oraz sports management , obejmuje:

 

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 

 1. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 3.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

 

 

§ 12.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek trener osobisty z dietetyką sportową ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata w teście kompetencji. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej

 

z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji na zasadach określonych w ust. 2 – kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

 

 1. Test kompetencji dla kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek trener osobisty z dietetyką sportową to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu wiedzy objętej efektami uczenia się. Kandydat:

 

 1. posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, rozumie istotę procesów fizjologicznych zachodzących w ludzkim organizmie pod wpływem ukierunkowanej aktywności fizycznej;

2)   rozumie   istotę  pojęcia  zdrowie  publiczne    i  ma   podstawową  wiedzę  o  celach i funkcjach edukacji zdrowotnej oraz o zasadach promocji zdrowia i prozdrowotnego stylu życia;

 

 1. zna istotę i strukturę ludzkiej motoryczności, jej uwarunkowania i metody skutecznego kształtowania zdolności motorycznych w celu doskonalenia zdrowia;

 

 1. posiada podstawową wiedzę o zasadach programowania oraz metod i środków realizacji treningu zdrowotnego;

 

 1. zna zalecane parametry aktywności fizycznej i metody jej oceny u osób w różnym wieku;

 

 1. zna współczesne koncepcje rozumienia zdrowia, jego uwarunkowania oraz pozytywne i negatywne mierniki;

 

 1. posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji.

 

 1. Test kompetencji może zostać przeprowadzony zdalnie, przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych.

 

§ 13.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek turystyka i rekreacja, ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata w teście kompetencji. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji z zakresu turystyki i rekreacji na zasadach określonych w ust. 2 – kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

 

 1. Test kompetencji w zakresie turystyki i rekreacji dla kandydatów na studia drugiego stopnia to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu treści objętych efektami uczenia się dla studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja (link do efektów uczenia się https://wf.awf.katowice.pl/sprawy-studenckie/plany-studiow-i-efekty-ksztalcenia). Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

 1. Test kompetencji może zostać przeprowadzony zdalnie, przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych.

 

§ 14.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata w teście kompetencji. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji z zakresu wychowania fizycznego na zasadach określonych w ust. 2 – kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

 

 1. Test kompetencji w zakresie wychowania fizycznego dla kandydatów na studia drugiego stopnia to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu treści objętych efektami uczenia się dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne (link do efektów uczenia się https://wf.awf.katowice.pl/sprawy-studenckie/plany-studiow-i-efekty-ksztalcenia). Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

 1. Test kompetencji może zostać przeprowadzony zdalnie, przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych.

 

§ 15.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie ma charakter konkursowy i obejmuje:

 

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;

 

 1. ranking wyników ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (dodatkowo ranking średnich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w przypadku takich samych wyników ukończenia studiów).

 

§ 16.

 

Kandydaci na studia po przeprowadzonej w AWF Katowice procedurze potwierdzania efektów uczenia się, przyjmowani są na podstawie potwierdzonej sumy punktów ECTS. W przypadku liczby kandydatów większej niż limit miejsc o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, opartej o liczbę potwierdzonych punktów ECTS.

 

§ 17.

 

 1. Rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024 dla kandydatów na wszystkie kierunków studiów rozpocznie się 10 maja 2023 r. od godz. 1200 uruchomieniem systemu

 

Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

 

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunki aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, sport, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne będzie aktywna do piątego dnia od ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2023 r. od godz. 1200 do 10 września 2023 r. do godz. 2400.

 

 1. Egzaminy wstępne sprawdzające sprawność fizyczną na studia pierwszego stopnia na kierunki sport oraz wychowanie fizyczne odbywać się będą przez 5 dni roboczych zaczynając od drugiego dnia od zakończenia rejestracji internetowej kandydatów, a w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć 13-15 września 2023 r. Kandydat przystępuje do wszystkich wybranych sprawdzianów w ciągu jednego dnia.

 

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia oraz na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia w języku angielskim będzie aktywna do piątego dnia od ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2023 r. od godz. 1200 do 10 września 2023 r. do godz. 2400.

 

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne będzie aktywna do piątego dnia po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2023 r. od godz. 1200 do trzeciego dnia po ogłoszeniu wyników poprawkowego egzaminu maturalnego do godz. 2400. Egzaminy wstępne sprawdzające sprawność fizyczną odbywać się będą do 14 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego, a w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć do 6 dni po ogłoszeniu wyników poprawkowego egzaminu maturalnego. Kandydat zdaje cały egzamin (dwa sprawdziany) tego samego dnia.

 

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie oraz pod warunkiem uzyskania zgody na kierunki menedżment sportu oraz sports management będzie aktywna do piątego dnia po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego do godz. 2400 . W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2023 r. od godz. 1200 do trzeciego dnia po ogłoszeniu wyników poprawkowego egzaminu maturalnego do godz. 2400.

 

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunki trener osobisty z dietetyką sportową, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne będzie aktywna do 14 lipca 2023 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2023 r. od godz. 1200 do 10 września 2023 r. do godz. 2400. Testy kompetencji odbędą się 19 lipca 2023 r., a w przypadku niewypełnienia limitów –14 września 2023 r.

 

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie będzie aktywna do 19 lipca 2023 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 14 sierpnia 2023 r. od godz. 1200 do 12 września 2023 r. do godz. 2400.

 

 1. Ostateczne zakończenie rekrutacji nastąpi z chwilą wydania ostatniej decyzji w trybie odwoławczym.

 

§ 18.

 

Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz uchwałą Nr AR001-4-III/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego z dn. 31 marca 2020 roku w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców.

 

§ 19.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uprawnionych do głosowania – 32 osoby. Obecnych 18 osób. Głosowało 18 osób. Głosowanie – 18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2023/2024.

 

Rektor

prof. dr hab. Grzegorz Juras

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Komentarze (0)