Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Zielonogórski rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Zielonogórskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA NR 555 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 69, 70 i 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§  1

 

1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki studiów w ramach limitów przyjęć oraz obowiązujących zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

2. Do postępowania rekrutacyjnego:

1) na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zostaje dopuszczona osoba, która posiada:

- świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

- świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

- świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

- świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty,

- świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

- świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

2) na studia drugiego stopnia zostaje dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 

3. Postępowanie rekrutacyjne:

1) na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przeprowadza się zgodnie z § 4 w oparciu o:

-  wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości,

- wyniki  egzaminu  maturalnego  lub  egzaminu  dojrzałości  i  egzaminu  lub  egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika lub egzaminu/egzaminów zawodowych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty,

- wynik lub wyniki egzaminu maturalnego podwyższone w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- wyniki egzaminu zagranicznego lub wyniki kształcenia potwierdzone odpowiednimi dokumentami, tj. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, świadectwem lub innym dokumentem lub dyplomem, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, świadectwem lub dyplomem uznanym w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznaniu wykształcenia,

- egzaminy wstępne w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przy czym egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym lub kwalifikacji objętej egzaminem zawodowym lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie; wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną mogą stanowić do 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji,

- egzaminy wstępne dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów lub w zakresie nieobjętym wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami kształcenia ujętymi na tym świadectwie, dyplomie lub dokumencie; wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną mogą stanowić do 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji,

 

2) na studia drugiego stopnia przeprowadza się zgodnie z § 5 w oparciu o:

-   wyniki na dyplomie ukończenia studiów,

-   egzaminy wstępne (m.in. rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian, przegląd prac własnych, portfolio).

 

§  2

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie ma prawo wskazać w jednym wniosku o przyjęciu na studia (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) - poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności - dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany (w ramach wolnych miejsc) i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji. Kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia ma studia i udziału w postepowaniu rekrutacyjnym na dodatkowym drugim kierunku wyłącznie gdy:

 

1) spełni wszystkie wymogi formalne określone w ust. 4;

2) nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek;

3) na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku).

 

2. Postanowienia ust. 1 dotyczą dodatkowego drugiego kierunku:

1) prowadzonego w ramach tego samego wydziału, z wykluczeniem Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji,

2) prowadzonego w ramach tego samego lub drugiego wydziału – dotyczy Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

3. Studiowanie na kilku kierunkach jest możliwe na zasadach określonych w regulaminie studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W wypadku przyjęcia na kilka kierunków, kandydat musi dokonać wyboru jednego z nich jako kierunku podstawowego.

4. Postępowanie kwalifikacyjne polega na zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożeniu elektronicznego wniosku o przyjęcie na studia (o wpis na listę studentów). W celu rejestracji internetowej, kandydat zakłada konto w systemie elektronicznej rejestracji na studia wyższe, zwane dalej profilem elektronicznym. Postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za wiążące po:

1) wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych w profilu elektronicznym kandydata;

2) wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, wyniku ukończenia studiów wyższych, wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - zgodnie z wymaganiami ustalonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia na danym kierunku/specjalności studiów;

3) uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej zgodnie z wybranym kierunkiem/specjalnością studiów.

5. Kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego i uważany będzie za rezygnującego z ubiegania się o przyjęcie na studia w przypadku:

1) dokonania nieprawidłowej/niepełnej rejestracji,

2) nieuiszczenia opłaty rekrutacyjnej zgodnie z wybranym kierunkiem/specjalnością studiów.

6. Kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ust. 4, zostaje zakwalifikowany do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia.

7. Szczegółowe unormowania dotyczące postępowania rekrutacyjnego, wykaz wymaganych dokumentów, terminy ich dostarczenia, limity przyjęć oraz szczegółowy kalendarz rekrutacji, zostaną określone zarządzeniem rektora i ogłoszone w terminie do 31 maja 2023 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowy kalendarz rekrutacji prowadzonej na semestr letni zostanie określony zarządzeniem rektora i ogłoszony w terminie do 30 listopada 2023 r.

8. Uczelnia nie zwraca wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w tym za postępowanie kwalifikacyjne), z tym wyjątkiem, że opłata może zostać zwrócona:

1) gdy studia na danym kierunku nie będą uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów,

2) gdy kandydat nie wziął udziału w rekrutacji z powodu wniesienia opłaty po terminach wskazanych w kalendarzu rekrutacji na studia.

9. Kandydat na studia ma prawo zrezygnować z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na każdym jego etapie. Rezygnację kandydat zaznacza na swoim profilu w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i dostarcza listownie.

10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora. Czynności związane z rekrutacją na poszczególne kierunki studiów na wydziałach podejmowane są przez podkomisje ds. rekrutacji. Przewodniczący podkomisji ds. rekrutacji są zastępcami przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

11. Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych, w tym rozmów kwalifikacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych z zakresu znajomości języka polskiego lub języka angielskiego albo dokonania przeglądu prac rektor powołuje komisje egzaminacyjne. W egzaminie wstępnym: pisemnym, ustnym, praktycznym, przeglądzie prac lub rozmowie kwalifikacyjnej, rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu znajomości języka polskiego lub języka angielskiego musi uczestniczyć przynajmniej dwóch egzaminatorów.

12. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne, w ten sposób, że:

1) protokoły zbiorcze (sporządzane dla każdego kierunku, formy studiów i kształcenia) podpisuje przewodniczący i członkowie podkomisji ds. rekrutacji, biorący udział w czynnościach postępowania rekrutacyjnego, protokoły te zawierają:

-  alfabetyczny wykaz kandydatów wraz z liczbą punktów,

-  wykaz kandydatów według rankingu punktów wraz z liczbą punktów;

2) protokoły indywidualne - podpisuje przewodniczący i członkowie podkomisji ds. rekrutacji biorący udział w czynnościach postępowania rekrutacyjnego, protokoły te zawierają liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat i minimalną liczbę punktów, z jaką przyjmowani byli kandydaci na dany kierunek studiów, zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc;

 

3)  wszystkie ewentualne skreślenia i zmiany dokonuje się w protokole uzupełniającym (aneksie), podpisanym przez przewodniczącego i członków podkomisji ds. rekrutacji, biorących udział w czynnościach postępowania rekrutacyjnego.

 

13. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów i podaje do wiadomości publicznej na stronie internetowej z wynikami rekrutacji:

1) listy rankingowe osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji dla kierunku,

2) listy rezerwowe – obejmujące osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia, które spełniły wszystkie wymogi rekrutacyjne, ale znalazły się poza limitem liczby przyjęć na dany kierunek studiów – według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji dla kierunku.

 

14. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne i zamieszczone na stronie internetowej uczelni z wynikami rekrutacji, wyniki te są dostępne dla wszystkich osób biorących udział w rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

15. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, o wpisie na listę studentów kandydat zostaje poinformowany elektronicznie na swoim profilu elektronicznym. W przypadku cudzoziemca przyjęcie na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej rektora. Od decyzji tej przysługuje kandydatowi prawo zwrócenia się do rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy bądź prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

16. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej lub inną upoważnioną osobę. Od decyzji tej przysługuje kandydatowi prawo odwołania do rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.

17. Jeżeli na kierunku prowadzi się specjalności i rekrutacja jest przeprowadzana na kierunek, a nie od razu na specjalności w ramach kierunku, student wybiera specjalność w terminie ustalonym przez dziekana. O przyjęciu na specjalność decyduje dziekan wydziału, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.

18. Studia mogą nie zostać uruchomione na kierunkach/specjalnościach, na które zostanie przyjętych mniej niż:

1) 25 osób w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,

2) 15 osób - w przypadku studiów drugiego stopnia.

W przypadku gdy ustalony limit przyjęć na studia wyższe jest mniejszy niż 25 osób na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz mniejszy niż 15 osób na studiach drugiego stopnia, wówczas studia mogą nie zostać uruchomione na kierunkach/specjalnościach, na których zgłosi się mniej osób niż wskazuje ustalony limit przyjęć.

19. Kandydat legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów, może ubiegać się na podstawie złożonego w trakcie rejestracji internetowej wniosku do komisji rekrutacyjnej, o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminów (o ile są przewidziane w rekrutacji) do rodzaju lub stopnia niepełnosprawności.

 

§  3

 

1. Rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku, a nieprzekraczalnym terminem jej zakończenia będzie 30 września 2023 roku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 6 oraz z zastrzeżeniem uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 3 i postępowania rekrutacyjnego w II naborze, o którym mowa w ust. 5.

2. Postępowanie rekrutacyjne - I nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, postępowanie rekrutacyjne na podstawie list rezerwowych, prowadzone będzie zgodnie z terminem określonym w szczegółowym kalendarzu rekrutacji na studia, o którym mowa w § 2 ust. 7. Jeśli po zakończeniu I naboru liczba przyjętych na studia będzie nadal mniejsza od liczby limitu przyjęć, postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone w kolejnym – II naborze, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek lekarski prowadzone będzie wyłącznie w I naborze, odrębnie na studia stacjonarne i niestacjonarne. Postępowanie rekrutacyjne – na kierunek lekarski stacjonarne oraz niestacjonarne studia jednolite studia magisterskie, prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć ustalonych przez właściwego ministra, postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone do dnia 30 września 2023 roku na podstawie list rezerwowych. Jeżeli po upływie ww. terminu liczba kandydatów przyjętych na studia będzie mniejsza od liczby ustalonej przez właściwego ministra, może być prowadzone uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Decyzję o przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego podejmuje rektor, określając odrębnym zarządzeniem szczegółowy termin jego przeprowadzenia. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie wyłącznie dla osób znajdujących się na liście rezerwowej - na podstawie wyników uzyskanych przez te osoby w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Postępowanie rekrutacyjne – I nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Jeśli po zakończeniu I naboru liczba przyjętych na studia będzie nadal mniejsza od liczby limitu przyjęć, postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone w kolejnym – II naborze, z zastrzeżeniem ust. 3.

5. Postępowanie rekrutacyjne w II naborze prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Decyzję o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w II naborze podejmuje rektor, określając odrębnym zarządzeniem szczegółowy kalendarz rekrutacji.

6. Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się 15 stycznia 2024 roku, a nieprzekraczalnym terminem jej zakończenia będzie 30 marca 2024 roku. Rekrutacja ta prowadzona będzie wyłącznie na studia w ramach limitów przyjęć na semestr letni, o których mowa w § 2 ust. 7, i prowadzona będzie wyłącznie w I naborze na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

7. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się w Uniwersytecie Zielonogórskim o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116). W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej, o której mowa powyżej, kandydat składa wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj. poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego. Wnioski te rozpatrywane są na bieżąco i uaktualniane na listach rankingowych przy kolejnych kwalifikacjach na studia. Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż 31 października 2023 roku.

 

§  4

 

1. Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zostaną przyjęci w ramach limitu przyjęć kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne, zgodnie z listą rankingową, o której mowa w § 2 ust.13 pkt 1).

2. Lista rankingowa i lista rezerwowa, o których mowa w § 2 ust.13, są tworzone wspólnie dla wszystkich kandydatów, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących oznaczeń przedmiotów, z zastrzeżeniem ust. 4:

1)       dla przedmiotu „x1”, liczone są punkty z:

-       „stara matura” - z części ustnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu x1 przeliczane zgodnie z ust 4,

-       „nowa matura” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z przedmiotu x1 przeliczane zgodnie z ust 3, z zastrzeżeniem ust. 8,

-       „zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z przedmiotu x1 przeliczane zgodnie z ust 5,

-       „matura IB” oraz „matura EB” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z przedmiotu x1 przeliczane zgodnie z ust 6,

-       „matura zagraniczna” – z części ustnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu x1 bądź części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z przedmiotu x1 bądź w razie braku egzaminu dojrzałości w systemie szkolnictwa danego państwa, w którym świadectwo zostało wydane – ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotu x1 przeliczane zgodnie z ust. 9;

-  „dyplom zawodowy” – wynik końcowy egzaminu zawodowego przeliczony zgodnie z ust. 10,

-  „dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe” – z części teoretycznej z jednego egzaminu zawodowego przeliczonego zgodnie z ust. 11;

2) dla przedmiotu „x2”, liczone są punkty z:

- „stara matura” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu x2 przeliczane zgodnie z ust 4,

-  „nowa matura” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z przedmiotu x2 przeliczane zgodnie z ust 3, z zastrzeżeniem ust. 8,

- „zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z przedmiotu x2 przeliczane zgodnie z ust 5,

- „matura IB” oraz „matura EB” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z przedmiotu x2 przeliczane zgodnie z ust 6,

- „matura zagraniczna” – z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu x2 bądź części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z przedmiotu x2 przeliczane zgodnie z ust. 9,

- „dyplom zawodowy” – wynik końcowy egzaminu zawodowego przeliczony zgodnie z ust.10,

-  „dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe” – z części praktycznej z jednego egzaminu zawodowego przeliczonego zgodnie z ust.11.

 

3. Wyniki z egzaminu maturalnego („nowa matura”) uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach, przelicza się według zasady 1 procent = 1 punkt.

4. Oceny z egzaminu dojrzałości („stara matura”) uzyskane na świadectwie dojrzałości przelicza się na punkty według zasady:

- w skali 6-stopniowej: ocena celująca -100 punktów, ocena bardzo dobra - 85 punktów, ocena dobra - 65 punktów, ocena dostateczna - 45 punktów, ocena mierna i dopuszczająca - 30 punktów,

- w skali 4-stopniowej: ocena bardzo dobra - 100 punktów, ocena dobra - 65 punktów, ocena dostateczna - 30 punktów.

 

5. Wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, podane w procentach przelicza się według zasady 1 procent = 1 punkt.

6. Wyniki uzyskane na egzaminie matury międzynarodowej (IB), lub matury europejskiej (EB) podane w punktach przelicza się według zasady:

- dla „matur IB”: 1 punkt – 10 punktów, 2 punkty – 30 punktów, 3 punkty – 44 punktów, 4 punkty – 58 punktów, 5 punktów – 72 punktów, 6 punktów – 86 punktów, 7 punktów – 100 punktów, przy czym poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy, a poziom HL jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są wyniki z przedmiotu tylko dla poziomu HL, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy,

 

- dla „matury EB”: 1 - 1,95 punktów – 5 punktów, 2 - 2,95 punktów – 10 punktów, 3 - 3,95 punktów – 15 punktów, 4 - 4,95 punktów – 20 punktów, 5 - 5,95 punktów – 25 punktów, 6 - 6,95 punktów – 30 punktów, 7 - 7,95 punktów – 47,5 punktów, 8 - 8,95 punktów – 65 punktów, 9 - 9,95 punktów – 82,5 punktów, 10 punktów – 100 punktów, przy czym poziom podstawowy EB traktowany będzie jak poziom podstawowy, a poziom rozszerzony EB jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu rozszerzonego EB, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy.

 

7. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany.

8. W przypadku kandydatów na studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii lista rankingowa, o której mowa w § 2 ust. 13 pkt 1) jest tworzona wspólnie dla wszystkich kandydatów, przy czym jeśli na świadectwie dojrzałości wyniki egzaminu maturalnego podane są „w procentach” oraz „w centylach”, przyjmuje się wynik dający największą liczbę punktów w rekrutacji, wówczas wyniki przelicza się według zasady: 1 centyl = 1 punkt, 1 procent = 1 punkt.

9. W przypadku, gdy, kandydat ukończył szkołę średnią za granicą i posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź „maturę zagraniczną”, uzyskane wyniki bądź oceny przeliczane na punkty (P) wyliczone według wzoru: P = 98 (S - m) / (M - m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (dopuszczającą - kwalifikującą) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

10. Wynik z egzaminu zawodowego uzyskany na dyplomie zawodowym podany w procentach, przelicza się według zasady 1 procent = 0,5 punktu.

11. Wyniki z egzaminu zawodowego uzyskane na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe podane w procentach, przelicza się według zasady 1 procent = 1 punkt.

12. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu, przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym że:

1) w przypadku gdy na egzaminie maturalnym podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,

2) w przypadku gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny – zasada ta dotyczy również zagranicznych świadectw dojrzałości,

3) w przypadku gdy na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,

4) na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie uzyskanym za granicą za równoważny przedmiotowi:

-  informatyka, uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna;

-  fizyka, uważane są przedmioty o nazwach: fizyka i astronomia, fizyka z astronomią;

-  biologia, uważane są przedmioty o zawierające w swojej nazwie słowo „biologia”.

13. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.

14. Gdy na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie uzyskanym za granicą są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. Przez „przedmiot wybrany” rozumie się w całej uchwale ten sam przedmiot x, określony w ust. 2, zdawany jako obowiązkowy lub/i jako dodatkowy, nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

15. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne na dany kierunek studiów przewiduje egzaminy wstępne, każdy kandydat musi do nich przystąpić bez względu na uzyskany tytuł laureata albo finalisty.

16. Obywatel polski i cudzoziemiec, który ukończył szkołę za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane i świadectwo to zostało uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie umowy międzynarodowej albo zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

 

§  5

 

1. Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów oraz spełniają warunki rekrutacji.

17. Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, o której mowa w § 2 ust.13 pkt 1) sporządzonej na podstawie punktacji za elementy postępowania rekrutacyjnego określone w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku. Elementami postępowania rekrutacyjnego mogą być:

1)  przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,

2)  zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia,

3) rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian, przegląd prac własnych, portfolio, pisemne odpowiedzi na pytania kwalifikacyjne, publikacje.

 

2. Kierunek ukończonych studiów jest:

1) zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),

2) pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

 

3. W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

1) jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,

2) jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,

3) nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

4.  W szczegółowych zasadach rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na wydziałach, zamiast punktacji za zgodność albo pokrewieństwo kierunków, może być określona punktacja za zgodność albo pokrewieństwo specjalności, którą przelicza się zgodnie z ust. 

5. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego oraz inne dodatkowe elementy określone w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku.

6. Wynik (W) uzyskany na dyplomie ukończenia studiów przelicza się na punkty według zasady: wynik bardzo dobry, celujący – 5 punktów, wynik dobry plus, ponad dobry – 4,5 punktu, wynik dobry – 4 punkty, wynik dostateczny plus, dość dobry – 3,5 punktu, dostateczny, zadowalający – 3 punkty. W skali ocen innej niż stosowana na Uniwersytecie Zielonogórskim wynik (W) uzyskany na dyplomie, przelicza się na punkty (P) wyliczone według wzoru P = 3 ( S – m ) / ( M – m ) + 2, gdzie S – to wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie, M – to maksymalna oceną w skali stosowanej na innej uczelni, m – to minimalna (niedostateczna) oceną w skali stosowanej na innej uczelni.

8. Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

9. Warunkiem kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej jest przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu zrealizowane na studiach pierwszego stopnia na kierunku o tej specjalności.

10. Obywatel polski i cudzoziemiec, który ukończył szkołę wyższą za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez niego dyplom daje prawo do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplom ten został uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów na podstawie umowy międzynarodowej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami o nostryfikacji dyplomów.

 

§  6

 

1. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca znajomość języka polskiego kandydata na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

2. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca znajomość języka angielskiego kandydata na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

 

§  7

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów wstępnych w ramach postępowania kwalifikacyjnego oraz rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na poszczególnych wydziałach określają załączniki do niniejszej uchwały:

1)  Załącznik nr 1 – Wydział Artystyczny;

2)  Załącznik nr 2 – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

3)  Załącznik nr 3 – Wydział Ekonomii i Zarządzania;

4)  Załącznik nr 4 – Wydział Fizyki i Astronomii;

5)  Załącznik nr 5 – Wydział Humanistyczny;

6)  Załącznik nr 6 – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki;

7)  Załącznik nr 7 – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu;

8)  Załącznik nr 8 – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii;

9)  Załącznik nr 9 – Wydział Mechaniczny;

10) Załącznik nr 10 – Wydział Nauk Biologicznych;

11) Załącznik nr 11 – Wydział Nauk Społecznych;

12) Załącznik nr 12 – Wydział Prawa i Administracji.

 

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)