Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA NR 10/000/2022 SENATU AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 69-70 w związku z art. 72 ustawy z dnia 22 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574), art. 45 i 93 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 770) oraz § 33 ust. 2 pkt 13 Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 25/000/2019 Senatu AJP z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża, zmienionego Uchwałą Nr 64/000/2019 Senatu AJP z dnia 24 września 2019 r., uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§  1.

1. W roku akademickim 2022/2023, Akademia im. Jakuba z Paradyża, zwana dalej AJP, przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne (dzienne) w ramach liczby miejsc ustalonych przez Rektora dla poszczególnych kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz na studia niestacjonarne (zaoczne).

2. Przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się określa Uchwała Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się i przyjęcia na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się.

 

§  2.

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia dokonują elektronicznej rejestracji, wnoszą opłatę rekrutacyjną i składają dokumenty określone w § 8.

    2. Sposób dokonania elektronicznej rejestracji, wysokość opłaty rekrutacyjnej, miejsce i termin składania dokumentów na studia rozpoczynające się od semestru zimowego i od semestru letniego określa Rektor w formie zarządzenia.

   3. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji w terminie:

1) od czerwca 2023 r. końca września 2023 r. na studia rozpoczynające się od semestru zimowego;

2) od grudnia 2023 r. do końca lutego 2024 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

   4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala Rektor.

   5. Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia.

 

Rozdział II.

Postępowanie rekrutacyjne

§  3.

  1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia dopuszcza się osobę, która:

1) posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, ze zm.);

2) posiada świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2-3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

3) posiada świadectwo i inny dokument lub dyplom wskazane w ustawie Prawo oświatowe, o której mowa w pkt 2;

4) posiada świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umowa bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

5) posiada świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

6) posiada świadectwo oraz dyplom ukończenia, w przypadku pielęgniarek, pięcioletniego liceum medycznego, zgodnie z § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 770);

7) nie posiada dokumentów, o których mowa w pkt 1-5, jeżeli przybyła do Polski z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

 

2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia dopuszcza się osobę, która:

1) posiada dokument potwierdzający tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, w tym osobę posiadającą dyplom uzyskany za granicą, o ile spełnia on kryteria określone w § 6;

2) nie posiada dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli przybyła do Polski z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

 

3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, na poszczególne kierunki studiów następuje na podstawie szczegółowych

Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, obowiązujących absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”) oraz maturę międzynarodową, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały oraz Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”), stanowiących załącznik nr 2 do uchwały.

 

4. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie Szczegółowych warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały.

5. Pod pojęciem kandydata z „nową maturą” rozumie się absolwenta szkoły ponadpodstawowej, który zdał egzamin maturalny (wyniki podane w procentach).

6. Pod pojęciem kandydata ze „starą maturą” rozumie się absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin dojrzałości (wyniki podane w skali 1-6 lub 2-5).

7. Sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowej matury” i matury międzynarodowej na punkty określony jest w załączniku nr 1 do uchwały.

8. Sposób przeliczania ocen egzaminu dojrzałości „starej matury” i ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej na punkty określony jest w załączniku nr 2 do uchwały.

9.  AJP może przeprowadzić egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w przypadkach, o którym mowa w art. 70 ust. 4-4a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szczegółowy tryb, zasady i zakres egzaminu wstępnego ustala rektor.

 

§  4.

 

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

 

3) decyzji ministra;

 

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

 

6) decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 

 

2. Opłat za kształcenie cudzoziemców, na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

2) cudzoziemca  posiadającego  zezwolenie  na  pobyt  stały  lub  rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 

3) cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35, ze zm.);

 

4) cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystającego z ochrony czasowej albo ochrony uzupełaniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§  5.

 

1. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (dyplomem wydawanym przez International Baccalaureate w Genewie) ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się „nową maturą”.

 

2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, dostarcza oryginał dyplomu matury międzynarodowej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

§  6.

 

1. Zagraniczne świadectwo może być uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy – w trybie nostryfikacji.

2. Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim lub kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację.

 

3. W wyniku nostryfikacji za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości uznaje się świadectwo ukończenia szkoły lub świadectw do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.

 

4. Wyniki zagranicznego egzaminu maturalnego przeliczane są proporcjonalnie na wyniki „starej matury” lub „nowej matury” zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku studiów, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania świadectwa.

 

5. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą kandydatom na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

6. Zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą może być uznany za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy – w trybie nostryfikacji.

 

7. Nostryfikacji dyplomów dokonuje się zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881).

 

8. Kandydat, dostarcza oryginał świadectwa lub dyplomu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula RP urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji został wydany dokument.

 

Rozdział III.

 

Tryb rekrutacji

 

§  7.

 

1. Postępowanie rekrutacyjne na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Rektora.

 

2. Pracą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kieruje jej przewodniczący zgodnie z regulaminem Komisji.

 

3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na kierunki studiów prowadzone na Wydziale i wykonuje zadania określone w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

 

4. Na podstawie liczby punktów za oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych uzyskanych w wyniku „starej matury” i punktów procentowych z przedmiotów kwalifikacyjnych zdawanych na „nowej maturze” Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjnego i listy przyjętych odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów drugiego stopnia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjnego i listy przyjętych odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów.

 

6. Decyzje w sprawie przyjęcia cudzoziemca na studia podejmuje Rektor.

 

7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Informację o wyniku kwalifikacji na studia kandydat otrzymuje za pośrednictwem systemu rejestracji elektronicznej oraz pisemnie.

 

8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

9. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

10. Studentowi, który nie został przyjęty na wybrany kierunek studiów z powodu ich nieuruchomienia, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zaproponować, w ramach wolnych miejsc, studia na innym kierunku prowadzonym na tym samym Wydziale, uwzględniając obowiązujące warunki rekrutacji.

 

Rozdział IV.

 

Wymagane dokumenty

 

§  8.

 

1. Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

 

1) podanie-ankieta na obowiązującym w AJP formularzu wydrukowanym z systemu elektronicznego,

 

2) świadectwo dojrzałości, o którym mowa w § 3 ust. 1, w oryginale lub w odpisie lub kopia poświadczona notarialnie; kandydaci ze „starą maturą” świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego – kserokopia dokumentu wraz z oryginałem do wglądu;

3) kolorowa fotografia w wersji elektronicznej, w formacie JPG, JPEG, PNG o wymiarach 236 x 295 pixeli (+/-px), w rozdzielczości co najmniej 300 dpi lub jedna fotografia w wersji papierowej w formacie jak do dowodu osobistego;

 

4) dowód opłaty rekrutacyjnej;

 

5) kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach określonych w § 4 ust. 1 (oryginał do wglądu);

 

               6) oświadczenie  o  uzyskanym  świadectwie  maturalnym  oraz  inne  dokumenty i zaświadczenia kandydata, który przybył do Polski z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.;

 

7) dodatkowo kandydat na kierunek pielęgniarstwo – studia pomostowe dołącza zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza (oryginał do wglądu) określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 poz. 222) oraz zaświadczenie o aktualnym miejscu zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

 

2. Za poświadczoną kopię uznaje się dokument potwierdzony przez:

 

1) organ wydający dokument;

 

2) uprawnione ustawowo osoby.

 

3. Dokumenty wymagane od kandydata na studia drugiego stopnia:

 

1) podanie-ankieta na obowiązującym w AJP formularzu wydrukowanym z systemu elektronicznego;

 

2) dyplom ukończenia studiów z suplementem, a w przypadku jego braku z indeksem; absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego - kserokopia dokumentu wraz z oryginałem do wglądu;

 

3) kolorowa fotografia w wersji elektronicznej, w formacie JPG, JPEG, PNG o wymiarach 236 x 295 pixeli (+/-px), w rozdzielczości co najmniej 300 dpi lub jedna fotografia w wersji papierowej w formacie jak do dowodu osobistego;

 

4) dowód opłaty rekrutacyjnej;

 

5) kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach określonych w § 4 ust. 1 (oryginał do wglądu);

 

               6) oświadczenie o posiadanym dyplomie ukończenia studiów oraz inne dokumenty i zaświadczenia kandydata, który przybył do Polski z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)