Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWSZ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 16/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
ZASADY OGÓLNE
§ 1
1. Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 01.06.2017 r. i trwa do dnia 28.07.2017 r.
2. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach w dniu 01.08.2017 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca, która trwa do 13.10.2017 r.
3. Rekrutacja na I rok studiów prowadzona na semestr zimowy 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 15.01.2018 r. i trwa do dnia 23.02.2018 r.
4. Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 odbywa się na następujące kierunki i specjalności trzyletnich i trzyipółletnich studiów pierwszego stopnia:
KIERUNEK
SPECJALNOŚĆ
TRYB
Administracja
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Architektura wnętrz
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Filologia
filologia angielska
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Kosmetologia
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Logistyka
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Pedagogika
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Techniki dentystyczne
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Pielęgniarstwo
-
studia stacjonarne 
Zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
5. W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów lub specjalności i trybu, o których mowa w ust. 1 w roku poprzedzającym, zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek lub specjalność i tryb.
§ 2
Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 odbywa się na następujące kierunki studiów drugiego stopnia:
KIERUNEK
SPECJALNOŚĆ
TRYB
Administracja
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Logistyka
-
studia stacjonarne i studia niestacjonarne

§ 3

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza powołana przez rektora Międzyinstytutowa Komisja Rekrutacyjna oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
2. Od decyzji Międzyinstytutowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu
rekrutacji na studia, określonych w niniejszej uchwale. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.
§ 4
1. Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną podane w późniejszym czasie.
2. Kandydaci powiadamiani są o terminach w gablotach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni.
§ 5
W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów (minimum 60 osób) na dany kierunek lub kierunek i specjalność, nie zostaną one uruchomione. Senat w przypadku mniejszej liczby kandydatów pozostawia do dyspozycji rektora prawo decyzji o uruchomieniu studiów.
REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
§ 6
1) Ustala się następujące warunki, tryb rekrutacji oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów wstępnych na I rok trzyletnich i trzyipółletnich studiów pierwszego stopnia.
1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.2. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi zgodnie z ust. 4 lub 5 za przedmioty określone w ust. 3, z których zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej, zgodnie z poniższą tabelą:
Kierunek
Przedmioty
Administracja
1. język obcy
2. przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik
Architektura wnętrz
1. język obcy
2. przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. język obcy
2. przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik
Filologia - filologia angielska
język angielski
Kosmetologia
1. język obcy
2. przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik
Logistyka
1. język obcy
2. przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik
Pedagogika
1. język obcy
2. przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik
Techniki dentystyczne
1. język obcy
2. przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik
Pielęgniarstwo
1. język obcy
2. biologia lub chemia
Zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska
1. język obcy
2. przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik
4. Kandydaci legitymujący się tzw. nową maturą otrzymują punkty rekrutacyjne według następującej zasady:
Za zdany egzamin maturalny na poziomie podstawowym kandydat otrzymuje punkty według zasady
1% = 0,5 pkt. rekrutacyjny
Za zdany egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym kandydat otrzymuje punkty według zasady
1% = 1 pkt. rekrutacyjny
5. Kandydaci legitymujący się tzw. starą maturą otrzymują punkty rekrutacyjne według następującej zasady:
Oceny
Punkty rekrutacyjne
2
20
3
40
4
60
5
80
6
100

 

2) Kandydaci niedysponujący świadectwem maturalnym, w terminie określonym przez Uczelnię, mogą zostać dopuszczeni do egzaminów wstępnych, po okazaniu
zaświadczenia o pozytywnie zdanym egzaminie dojrzałości (dotyczy wyłącznie kandydatów z międzynarodową maturą lub kończących zagraniczne szkoły średnie).
3) Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową powinni złożyć w ustalonym terminie wymagane dokumenty oraz dyplom Matury Międzynarodowej (IB). Oceny uzyskane na tym dyplomie są przeliczane na punkty do celów rekrutacji wg poniższej tabeli:
Ocena na dyplomie
1
2
3
4
5
6
7
% maksymalnej liczby punktów
35
45
60
70
80
90
100
4) Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych w Polsce. Niezbędnym warunkiem jest potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa dojrzałości z polskim świadectwem, dokonane przez kuratorium oświaty właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata. Punkty uzyskane na tym świadectwie są przeliczane na punkty rekrutacyjne według poniższej tabeli:
Punkty z matury
od 1 do 3
od 4 do 6
od 7 do 9
od 10 do 12
od 13 do 15
% maksymalnej liczby punktów
30
50
65
80
100
5) Na studia stacjonarne i niestacjonarne przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Osobom, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne komisja może zaproponować podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym
6) Osoby, które pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, a nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności uzyskanych punktów.
7) Z postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Senatu.
REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
§ 7
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci, co najmniej pierwszego stopnia studiów.
2. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
3. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 2, w ramach określonego limitu przyjęć na daną formę studiów.
4. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia Uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.
WYMAGANE DOKUMENTY
§ 8
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:
a) podanie na kwestionariuszu Uczelni,
b) świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – oryginał, odpis szkolny, lub odpis notarialny; w przypadku nowej matury – świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – oryginał, odpis szkolny lub odpis notarialny,
c) kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers,
d) dwie aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
e) dowód opłaty rekrutacyjnej wniesionej przez osobę ubiegającej się o przyjęcie na studia, na konto PWSZ AS w Wałbrzychu, w wysokości określonej przez rektora. W przypadku niezakwalifikowania się na studia opłata nie podlega zwrotowi,
f) dodatkowo na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia angielska, kosmetologia, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo i techniki dentystyczne - orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań o podjęciu studiów na wybranym kierunku i specjalności studiów,
g) w przypadku laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.
2. Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
§ 9
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:
a) podanie na kwestionariuszu Uczelni,
b) świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis szkolny lub odpis notarialny,
c) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
d) suplement do dyplomu – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany,
e) zaświadczenie z wyliczoną średnią z dotychczasowego toku studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
f) dowód opłaty rekrutacyjnej wniesionej przez osobę ubiegającej się o przyjęcie na studia, na konto PWSZ AS w Wałbrzychu, w wysokości określonej przez rektora. W przypadku niezakwalifikowania się na studia opłata nie podlega
zwrotowi,
g) dwie aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
h) kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers.
ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA OBCOKRAJOWCÓW
§ 10
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w § 8 lub § 9 (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:
a) dokument potwierdzający spełnienie przesłanek określonych w art. 43 ust. 2, ust. 5 lub ust. 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
b) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,
c) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia - przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w § 7 ust. 4.
3. W stosunku do pozostałych cudzoziemców, nie wymienionych w ust. 2, stosuje się przepisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Osoba przyjęta na studia niestacjonarne jest zobowiązana do uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne w terminach i wysokościach zgodnych z Zarządzaniem Rektora.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Komentarze (0)