Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWSZ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA NR 137/XXVI/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/18
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 ze zm.) postanawia się:
§ 1
Ustalić warunki i tryb rekrutacji na studia na studia w roku akademickim 2017/18.
§ 2
Szczegółowe zasady rekrutacji w roku akademickim 2017/18 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi PWSZ w Głogowie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załącznik do Uchwały nr 137/XXVI/16
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/18
1. Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów:
1.1 Rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne przeprowadza się według tych sa-mych zasad, oddzielnie dla każdego kierunku.
1.2 Kandydaci będą przyjmowani na następujące kierunki studiów:
Kierunek
Czas trwania studiówstacjonarnych i niestacjonarnych
Rodzaj studiów
Profil studentów
Nowe media
3 lata
licencjackie
praktyczny
Ekonomia
3 lata
licencjackie
praktyczny
Pedagogika
3 lata
licencjackie
praktyczny
Automatyka i robotyka
3,5 roku
inżynierskie
praktyczny
Metalurgia
3,5 roku
inżynierskie
praktyczny
Finasne i rachunkowość
3 lata
licencjackie
praktyczny
1.3 O przyjęciu kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia decyduje kolejność zgło-szeń. W przypadku przekroczenia limitów miejsc wynikających z art. 8 ust. 3 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), rekrutację przeprowadza na podstawie wyników konkursu świadectw maturalnych (dojrzałości), tj. liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym (dojrzałości) z przedmiotów podsta-wowych określonych dla poszczególnych kierunków:
Kierunek
Przedmioty podstawowe
Nowe media
Język obcy nowożytny
Język polski lub historia
Ekonomia
Język obcy nowożytny
matematykia, geografia lub wos
Pedagogika
Język obcy nowożytny
język polski lub biologia
Automatyka i Robotyka
Język obcy nowożytny
matematyka lub fizyka
Matalurgia
Język obcy nowożytny
matematyka, fizyka lub chemia
Finanse i rachunkowość
Język obcy nowożytny
matematyka, geografia lub wos
 
1.4 Przy ustalaniu sumy punktów z przedmiotów podstawowych, w zależności od rodza-ju matury, ustala się następujące zasady:
1.4.1 W przypadku osób, które przystąpiły do egzaminu maturalnego z przedmiotu podstawowego („nowa matura”) bierze się pod uwagę punkty uzyskanew części zewnętrznej egzaminu na poziomie podstawowym. Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym koryguje się współczynnikiem 1,5.
1.4.2 Kandydaci, którzy nie zdawali tzw. „nowej matury” uzyskują z przedmiotów podstawowych liczbę punktów według następującego przeliczenia:

 

Ocena
Dopuszczająca
Dostateczna
Dobra
Bardzo dobra
Celująca
Punkty
15
20
27,5
35
50
1.4.3 Jeżeli kandydat z przedmiotu podstawowego nie zdawał egzaminu maturalnego lub nie zdawał egzaminu dojrzałości pod uwagę bierze się oceny klasyfikacji końcoworocznej i przelicza się je na punkty jak w tabeli w pkt. 1.4.2., przyjmu-jąc współczynnik 0,5.
1.5 Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandy-datowi odwołanie do Rektora
1.5.1 Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
1.5.2 Od decyzji Rektora w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach i w trybie przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.
2. Kandydaci na I rok wyższych studiów zawodowych składają następujące dokumenty: podanie (na formularzu według ustalonego wzoru) wraz z oświadczeniem o kontynu-owaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej świadectwo maturalne (dojrzałości) w oryginale lub oryginał odpisu świadectwa doj-rzałości wydany przez szkołę; w przypadku zagranicznego świadectwa dojrzałości również zaświadczenie o jego ekwiwalencji z maturą polską, cztery fotografie o wymiarze 37 x 52 mm, kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, dowód wniesienia na rachunek bankowy Uczelni opłaty rekrutacyjnej.
2.1 Jeśli kandydat ukończył szkołę średnią dającą uprawnienia matury międzynarodo-wej (IB) lub szkołę średnią za granicą i nie może załączyć dokumentów świadec-twa dojrzałości (lub dokumentu równorzędnego) ze względu na późniejszy termin wydania tego dokumentu przez szkołę w ustalonym terminie, może być dopusz-czony warunkowo do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej zawierającego oceny (punkty). Ostateczna decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po złożeniu oryginału świadectwa.
2.2 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną ustaloną przez Rektora, nie wyższą jednak niż opłata określona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2.3 Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad okre-śla Uchwała nr 84/XVIII/2015.
3. Termin składania dokumentów i ogłoszenie wyników rekrutacji.
3.1 Studia stacjonarne
I termin: składanie dokumentów – do 21 lipca 2017 r., ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 28 lipca 2017 r., pisemne potwierdzenie podjęcia studiów przez osoby zakwalifikowane – do 7 sierpnia 2017 r.,
II termin: składanie dokumentów – do 22 września 2017 r., ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 29 września 2017 r.,
Druga rekrutacja odbędzie się w przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć w pierwszej rekru-tacji.
3.2 Studia niestacjonarne
I termin: składanie dokumentów – do 21 lipca 2017 r., ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 28 lipca 2017 r.,
II termin: składanie dokumentów – do 22 września 2017 r., ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 29 września 2017 r., przed rozpoczę-ciem zajęć dydaktycznych
Druga rekrutacja odbędzie się w przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć w pierwszej rekrutacji.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Komentarze (0)