Zasady rekrutacji na rok 2017/18

Zasady rekrutacji na rok 2017/18

Uniwersytet Gdański rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UG 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 35/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) w zw. z § 36 ust. 1 pkt. 6 Statutu UG, Senat Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek rad wydziałów określa następujące zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2017/2018:

§ 1

 1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki lub bezpośrednio na specjalności prowadzone w ramach danego kierunku studiów. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.
 2. Ilekroć w Uchwale Senatu UG jest mowa o rekrutacji na kierunek studiów rozumie się przez to również rekrutację na specjalność prowadzoną w ramach kierunku, jeżeli tak stanowią szczegółowe zasady rekrutacji ustalone przez właściwą radę wydziału.
 3. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów, w tym maksymalną liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, ustala Senat UG na wniosek rad wydziałów (z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 8 ust.3. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Limity zostaną określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek dziekana zwiększyć limit przyjęć na dany kierunek studiów niestacjonarnych lub odpłatnych studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym.
 5. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na kierunku lub specjalności określonego na poziomie minimum 25 osób, kierunek lub specjalność nie zostaje uruchomiona.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana może obniżyć limit przyjęć warunkujący uruchomienie kierunku lub specjalności.

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny/sprawdzian z wymowy bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.
 3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego szczegółowe zasady na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do uchwały. Do rekrutacji może przystąpić osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
 4. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie wyników uzyskanych w toku potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowe zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat UG odrębną uchwałą.

§ 3

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa uchwała nr 39/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad.

§ 4

 1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach mających zastosowanie do kandydatów ze starą maturą, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 i 3. Do zagranicznego świadectwa dojrzałości winno być dołączone jego polskie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty. Zgodnie z art. 93 ust. 1-2 Ustawy o systemie oświaty nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także świadectwa uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej.
 2. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli dyplom ten został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może on być uznany na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Do zagranicznego dyplomu kandydat załącza kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).
 3. W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu wg obowiązującej na UG skali punktowej należy przed wpisaniem punktów do systemu IRK skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną lub Biurem Rekrutacji.

§ 5

 1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate”) wydany przez Biuro IB w Genewie, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty:

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe

7

100

6

90

5

80

4

70

3

60

2

50

1

10

 
 1. Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 1 zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym (HL) – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75 a następnie przez mnożnik przedmiotu. W przypadku kandydatów z maturą IB w miejsce punktacji za przedmiot wiedza o społeczeństwie liczona jest punktacja za ocenę z przedmiotu historia, jednakże z mnożnikiem przypisanym wiedzy o społeczeństwie na danym kierunku studiów.
 2. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej ("European Baccalaureate”) może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów. Dodatkowo wynik uzyskany na maturze mnoży się przez współczynnik 15.
 3. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym (np. biologia, historia).
 4. Kandydatom z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

§ 6

 1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów dla kandydatów z nową maturą przelicza się na punkty wg poniższej tabeli i następnie mnoży się przez mnożnik przedmiotu.

Punkty procentowe

ocena

skala ocen 2-5

skala ocen 1-6

6

-

150

5

150

120

4

100

90

3

50

60

2

-

30

1

-

-

 
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów stacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotu na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych) pomnożona przez współczynnik 0,6, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów niestacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych). Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

§ 7

 1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest średnia ocen, rozumie się przez to: średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych w toku studiów wyższych, liczoną do drugiego miejsca po przecinku, bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej z pracy dyplomowej. Weryfikacja średniej następuje na podstawie oryginału lub kserokopii indeksu albo suplementu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, Biuro Rekrutacji lub uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Dopuszcza się możliwość weryfikacji średniej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 3 lit. e).
 2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, dla kandydatów uzyskujących oceny w skali innej niż 2-5, Uniwersytet Gdański stosuje system przeliczania skali wg wzoru:

X = (W – Ymin) / (Ymax – Ymin3 + 2

– ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata, przeliczona na skalę 2-5

 – ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata

Ymin – najniższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem

Ymax – najwyższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem

 1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest ocena na dyplomie, w celu wyrażenia jej w wartości punktowej Uniwersytet Gdański stosuje następujący wzór:

P = (X max) / 5

– liczba punktów uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów

X  – ocena na dyplomie, przeliczona na skalę 2-5

max – maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania na danym kierunku studiów

W zależności od maksymalnej liczby punktów, możliwej do uzyskania na danym kierunku, liczba punktów przeliczona z zastosowaniem powyższego wzoru będzie przedstawiała się następująco:

 

ocena na dyplomie

max 100 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

100

5,5

 

100

93

5

100

91

85

4,5

90

83

78

4

80

74

70

3,5

70

66

63

3

60

57

55

 

ocena na 
dyplomie

max 70 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

70

5,5

 

70

65

5

70

64

60

4,5

63

58

54

4

56

52

49

3,5

49

46

44

3

42

40

39

 

 

ocena na dyplomie

max 60 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

60

5,5

 

60

56

5

60

55

51

4,5

54

50

47

4

48

45

42

3,5

42

39

38

3

36

34

33

 

 

ocena na dyplomie

max 50 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

50

5,5

 

50

46

5

50

46

43

4,5

45

41

39

4

40

37

35

3,5

35

33

31

3

30

29

28

 

 

ocena na dyplomie

max 40 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

40

5,5

 

40

37

5

40

37

34

4,5

36

33

31

4

32

30

28

3,5

28

26

25

3

24

23

22

 

 

ocena na dyplomie

max 30 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

30

5,5

 

30

28

5

30

27

26

4,5

27

25

23

4

24

22

21

3,5

21

20

19

3

18

17

17

 

 

§ 8

 1. Wyniki stanowiące kryterium kwalifikacyjne na dany kierunek należy wprowadzić do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na tym kierunku.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.
 3. O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje liczba uzyskanych punktów.
 4. W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie wybrany wynik korzystniejszy dla kandydata.
 5. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 6. Kandydat, który nie uzyskał żadnych punktów z jednego z kryteriów kwalifikacyjnych branych pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek, tj. konkursu świadectw, oceny na dyplomie, średniej ocen, egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej – zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

§ 9

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej IRK. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl (zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4).
 2. Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do systemu IRK, a w szczególności za wpisanie przez niego wyników matury i ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, średniej ocen lub oceny na dyplomie niezgodnych ze stanem faktycznym.

§ 10

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG, korzystając z elektronicznie wygenerowanego bankowego konta kandydata (zgodnie z zał. nr 4). Opłaty można dokonać również w kasie UG. Brak opłaty rekrutacyjnej, uiszczonej najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na kierunek, wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.
 2. Warunki zwrotu opłaty rekrutacyjnej określane są corocznie właściwym zarządzeniem Rektora.
 3. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów w wyznaczonym terminie ogłasza listę kandydatów w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji.
 4. Kandydat w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:
  1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  2. świadectwo dojrzałości w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub szkołę (stara matura) lub kserokopię jednego z wymienionych dokumentów poświadczoną przez uczelnię. Kandydat, który w 2016 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2016 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia;
  3. osoba przyjęta na studia drugiego stopnia zobowiązana jest najpóźniej do dnia 1 października 2016 r. złożyć w dziekanacie wydziału kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia. Obowiązku tego można dokonać składając świadectwo w komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów razem z pozostałymi dokumentami wymienionymi w ust. 4;
  4. oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia;
  5. oryginał lub kserokopię indeksu albo suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, Biuro Rekrutacji lub uczelnię, której kandydat jest absolwentem – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 7 ust. 1. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen (wzór zaświadczenia w IRK);
  6. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (do wygenerowania w IRK) - w przypadku studentów lub absolwentów studiów stacjonarnych uczelni publicznych;
  7. poświadczoną przez komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów, szkołę średnią, organ samorządu terytorialnego, notariusza lub Biuro Rekrutacji kopię dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku cudzoziemców – paszportu, karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu) lub Karty Polaka;
  8. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;

   Dokumenty wymienione w literach a), b), f), g), h) dotyczą kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, natomiast dokumenty wymienione w literach a), c), d), e), f), g), h) dotyczą kandydatów na studia drugiego stopnia. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentów (świadectwa/ dyplomu) uzyskanych poza granicami Polski, dodatkowo dostarczają: poświadczenie w formie legalizacji lub apostille oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa/dyplomu oraz nostryfikację świadectwa/dyplomu (zgodnie z treścią § 4, ust. 1 i 2 niniejszej uchwały).
 5. Dokumenty wymienione w ust. 4 składają wszyscy kandydaci umieszczeni na liście kandydatów danego kierunku w siedzibie komisji rekrutacyjnej. Niezłożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów świadczy o rezygnacji kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 6. Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza Medycyny Pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowejwww.rekrutacja.ug.edu.pl;
 7. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów ma obowiązek na bieżąco odznaczać w systemie IRK złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 8. Kandydat, który nie chce brać udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym powinien zrezygnować w systemie IRK z ubiegania się o przyjęcie na kierunek lub przesłać pisemną rezygnację do właściwej komisji rekrutacyjnej.
 9. Po upływie terminu składania dokumentów właściwa komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji. Na ww. liście są umieszczone nazwiska kandydatów, którzy uzyskali liczbę punktów pozwalającą zakwalifikować się na kierunek w ramach określonego limitu przyjęć oraz w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 10. Do dnia 26 września 2016 r. dziekan wydziału może podjąć decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej limit przyjęć na dany kierunek. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek poinformować kandydatów o liczbie wolnych miejsc spowodowanych rezygnacją osób przyjętych na dany kierunek poprzez wysłanie wiadomości w systemie IRK oraz e-mailem. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na pierwszy rok, mają prawo na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, zwrócić się z podaniem o przyjęcie do właściwej komisji rekrutacyjnej. Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w ciągu 4 dni od daty ogłoszenia informacji o wolnych miejscach, w miejscu i godzinach wskazanych przez dziekana. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów przyjmie na podstawie rankingu punktów tyle osób, ile miejsc zostało zwolnionych.

§ 11

 1. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów ustala Senat UG na wniosek rad wydziałów. Terminy rekrutacji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Miejsce składania dokumentów oraz godziny urzędowania komisji rekrutacyjnych określa dziekan właściwego wydziału.
 3. Rekrutacja na studia trwa do dnia 31 października 2016 r., za wyjątkiem rekrutacji na studia drugiego stopnia, która trwa do dnia 30 listopada 2016 r.
 4. Decyzję o ewentualnej rekrutacji dodatkowej na studia niestacjonarne w semestrze letnim na zasadach opisanych w niniejszej Uchwale podejmuje Rektor na wniosek dziekana.

§ 12

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: przewodniczącego, sekretarza i członka. Przewodniczącego i członka komisji powołuje się spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący musi posiadać co najmniej stopień doktora. Sekretarzem może być pracownik administracyjny uczelni. Komisje rekrutacyjne powołuje dziekan.
 2. Inne osoby wyznaczone do realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji, w tym egzaminatorów, powołuje Rektor lub dziekan. Osobami tymi mogą być również osoby spoza UG. Informacje o składzie komisji rekrutacyjnej oraz ewentualnych zmianach dziekan przesyła do Biura Rekrutacji w trybie natychmiastowym, w celu dokonania aktualizacji w systemie IRK.

§ 13

Przedstawiciele samorządu studenckiego mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, jako obserwatorzy na zasadach określonych przez dziekana.

§ 14

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem IRK,
  2. przyjmowanie dokumentów,
  3. przeprowadzenie egzaminów wstępnych,
  4. weryfikacja składanych dokumentów na studia z danymi w systemie IRK,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia,
  6. zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Komisja rekrutacyjna nie może zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 14 ust. 3.
 3. Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania (w porozumieniu z komisją oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej) postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych.

§ 15

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy zachowaniu anonimowości jej autora.
 3. Kandydaci mają prawo w obecności egzaminatora, przewodniczącego, członka lub sekretarza wglądu do swoich prac egzaminacyjnych w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten w sposób niebudzący wątpliwości należy podać do wiadomości kandydatów.
 4. Kandydat może odwołać się od oceny pracy pisemnej do przewodniczącego właściwej komisji w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.

§ 16

Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania rekrutacyjnego.

§ 17

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół. Protokół zawiera imię i nazwisko kandydata oraz wykaz uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego.
 2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej.
 3. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

§ 18

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów sporządza dla każdego kierunku studiów:

 1. listę alfabetyczną z punktami i rankingową kandydatów;
 2. listę osób nieprzyjętych (alfabetyczną z punktami i rankingową);
 3. listę osób przyjętych na studia (alfabetyczną z punktami i rankingową).

§ 19

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na pierwszy rok wybranego kierunku studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów. Rekrutacja odbywa się na podstawie punktów wyliczonych wg zasad obowiązujących na dany kierunek studiów.

§ 20

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych uchwałą Senatu UG i jej załącznikami.
 2. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 21

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§ 22

Studia niestacjonarne oraz stacjonarne prowadzone w języku obcym są odpłatne.

§ 23

Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na podstawie art. 43 ust. 2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przyjęcie na studia pozostałych cudzoziemców następuje na podstawie odrębnych przepisów.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)