arteterapia studia podyplomowe poznań

Podyplomowe Studia Arteterapii

Czterosemestralne studia o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza nauk medycznych, nauk społecznych oraz nauki o sztuce. Przygotowują absolwentów kierunków studiów medycznych, społecznych i artystycznych do prowadzenia arteterapii jako terapii wspomagającej. 
W toku studiowania słuchacze studiów poznają podstawy teoretyczne arteterapii oraz wybranych dziedzin wspierających postępowanie arteterapeutyczne (psychologii rozwojowej, społecznej, klinicznej, psychoterapii, pedagogiki i psychologii twórczości, socjologii, historii sztuki, antropologii kulturowej, bioetyki, geriatrii, psychiatrii, pediatrii). Program studiów obejmuje 470 godzin, w tym 50 godzin praktyk oraz 315 godzina zajęć praktycznych (ćwiczenia i warsztaty). To zdominowanie kształcenia zajęciami praktycznymi pozwala na rozwinięcie i doskonalenie przez słuchaczy umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji terapeutycznej, umiejętności pomagania, dostosowane do uwarunkowań zachowań indywidualnych. Ponadto uczestnicy studiów podejmują próbę wybory dziedziny sztuki, w zakresie której będą w przyszłości rozwijać arteterapię. Na zakończenie studiów słuchacze przygotowują pracę dyplomową, którą prezentuje podczas egzaminu końcowego. Program studiów pozwala na zdobycie 120 punktów ECTS. 
Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii  jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Powinien też posiadać zdolność wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności i metod/technik arteterapeutycznych.
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, terapeutami Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii oraz  Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. 
Podyplomowe Studia Arteterapii działają w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu nieprzerwanie od 2008 roku. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)