kierunek lekarski uniwersytet opolski studia

Kierunek Lekarski – Uniwersytet Opolski

Studia na Kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Opolskim realizowane są na Wydziale Przyrodniczo – Technicznym i prowadzone w jednolitym systemie magisterskim. Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w teoretyczne i praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Opolskim to wiedza z zakresu nauk medycznych, znajomości wpływu stylu życia i czynników ryzyka, nabycie umiejętności rozwiązywani problemów medycznych i diagnostycznych oraz szereg innych zagadnień, które składają się na bogaty program nauczania.

Studia na kierunku Lekarskim nie posiadają specjalności, natomiast każdy student posiada możliwość wyboru na każdym semestrze szeregu zajęć fakultatywnych. Ponadto, metody kształcenia ukierunkowane są na kształcenie praktyczne, a służą temu, między innymi zajęcia w warunkach symulowanych zajęć klinicznych, obejmującym pracownie: anatomii wirtualnej, ratownictwa medycznego z ambulansem, intensywnego nadzoru, symulacji i procedur małoinwazyjnych i ćwiczeń fantomowo- modelowych, opieki szpitalnej, symulacji i procedur zabiegowych na bloku operacyjnym, bloku porodowego.

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim jest zobowiązany do przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i odbycia rocznego stażu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej na stanowisku lekarza, podjęcie kształcenia specjalizacyjnego. Zdobyta wiedza i umiejętności absolwenta umożliwiają także zatrudnienie w innych strukturach, w tym w oświacie i szkolnictwie wyższym, systemie opieki społecznej, przemyśle farmaceutycznym, czy też w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Warto dodać, że na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał wiele specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, a przede wszystkim Wojewódzkie Centrum Medyczne będące wiodącym ośrodkiem medycznym Opolszczyzny, które przekształcone zostało w Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Opolski opinie? Paulina , studentka III- roku Kierunku Lekarskiego mówi:

„Studia na kierunku lekarskim nie są łatwe i nie wyglądają jak na amerykańskich serialach. To ciężka praca, ale będąca spełnieniem marzeń. Na studiach na Uniwersytecie Opolskim najcenniejsza jest nauka oparta na relacji „mistrz – uczeń”, dzięki której można korzystać z olbrzymiej skarbnicy wiedzy jaką jest drugi człowiek. Choćby ze względu na to polecam wszystkim ten kierunek właśnie na Uniwersytecie Opolskim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Opolskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych nauk medycznych odnoszących się do struktury i funkcji organizmu ludzkiego,
 • znajomości wpływu stylu życia i czynników ryzyka (genetycznych, demograficznych, środowiskowych, społecznych…),
 • znajomości prawa pacjenta,
 • znajomości norm etycznych w badaniach medycznych,
 • umiejętności komunikowania się z chorym i jego rodziną,
 • rozpoznawania stanu bezpośredniego zagrożenia życia i podejmowania właściwego postępowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lekarskim:

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim znajdzie zatrudnienie:

 • w placówkach służby zdrowia,
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • w ośrodkach leczenia uzależnień,
 • w firmach szkoleniowych,
 • w firmach doradztwa personalnego,
 • w instytucjach opiekuńczych,
 • w gabinetach terapeutycznych,
 • w poradniach pedagogiczno- psychologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na kierunek lekarski na Uniwersytecie Opolskim są: biologia, chemia, fizyka. Natomiast, konkurs świadectw to nie koniec kwalifikacji na studia. Aby dostać się na kierunek lekarski należy jeszcze przejść test kompetencji poznawczych.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Komentarze (1)

student odpowiedz

opinia studentki 3 roku. Fajnie że w Opolu najstarsi studenci idą zdaje się dopiero na drugi rok teraz? Beznadziejna praca Pana redaktora