Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

27.01.2022

Pedagogika – Akademia Ignatianum w Krakowie 2022

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać ogólną wiedzę pedagogiczną, a także wiedzę konkretną, specjalistyczną w jasno określonej gałęzi tej nauki. W toku studiów studenci zaznajamiają się z socjologią edukacji, biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania, psychologią osobowości i rozwoju człowieka, czy nurtami i doktrynami pedagogicznymi. Oprócz tego, otrzymują możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi pedagogiki specjalnej, terapii uzależnień, doradztwa zawodowego, terapii zaburzeń emocjonalnych, czy terapii logopedycznej.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się szeroką i różnorodną wiedzą; na przykład z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej zaburzeń w czytaniu i pisaniu, zasad i metod wychowania resocjalizującego w środowisku i instytucjach wychowawczych i resocjalizacyjnych, czy też zasad, metod i środków pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi. Pozyskane wykształcenie stanowi więc przepustkę do pracy w różnych miejscach. Mogą to być między innymi: placówki oświatowe, czy poradnie pedagogiczne.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia ogólna
 • socjologia ogólna
 • emisja głosu
 • profilaktyka w środowisku lokalnym
 • psychologia kliniczna z psychopatologią
 • profilaktyka i terapia trudności szkolnych
 • pedagogika rodziny

 

Akademia Ignatianum w Krakowie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie nauk pedagogicznych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: psychologia ogólna, socjologia ogólna, emisja głosu, profilaktyka w środowisku lokalnym, psychologia kliniczna z psychopatologią, profilaktyka i terapia trudności szkolnych, pedagogika rodziny.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki w Akademii Ignatianum mogą wykorzystać w instytucjach edukacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego, firmach konsultingowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach adopcyjnych, czy świetlicach środowiskowych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Ignatianum opinie? Olga, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika studiowana w Akademii Ignatianum to zupełnie inne spojrzenie na drugiego człowieka; głębsze, z większą dozą zrozumienia, z dużą empatią. Właśnie dlatego wybrałam studia na tym kierunku właśnie na tej uczelni. Bo tutaj człowiek nie jest traktowany jak przedmiot badań, tylko jak potrzebująca pomocy i wsparcia istota.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA  - ważne informacje

Pedagogika studia Kraków

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej w obszarze pomocy, resocjalizacji  i interwencji kryzysowej,
 • wychowania i kształcenia dziecka w przedszkolu i na etapie edukacji elementarnej,
 • zasad, metod i środków pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i dzieckiem zdolnym,
 • analizowania zachowań uczniów i wychowanków,
 • specyfiki funkcjonowania dzieci w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych i wychowawczych,
 • analizowania i prognozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka i rodziny.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Ignatianum w Krakowie  może znaleźć zatrudnienie w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • zakładach poprawczych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • placówkach interwencyjnych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • pogotowiach rodzinnych,
 • sądach rodzinnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
PEDAGOGIKA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
PEDAGOGIKA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)