Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

26.01.2022

Pedagogika – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowe

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to 58 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę pedagogiczną, historyczno- filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię badań. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z filozofią i historią wychowania, biomedycznymi podstawami rozwoju, pedagogiką i psychologią społeczną, czy socjologią edukacji. Oprócz tego, uczęszczają na zajęcia poświęcone diagnostyce pedagogicznej, psychologii klinicznej, interwencji kryzysowej, strategiom badań w edukacji.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się obszerną wiedzą, licznymi umiejętności i kompetencjami społecznymi. Przede wszystkim posiadają wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, czy też wiedzę na temat wychowania, uczenia się i nauczania, jak również na temat struktury i funkcji systemu edukacji oraz instytucji kulturalnych i pomocowych. 

 

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wielu umiejętności, wśród których znajduje się posługiwanie warsztatem diagnostycznym, czy też prowadzenie badań naukowych. Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym to także nauka formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych, lecz również łączenia wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych dla dobra wykonywanych obowiązków.

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego oferuje kandydatom jeszcze dwa kierunki pedagogiczne. Są to:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności rozpoznawania prawidłowości rozwojowych i symptomów zakłóceń w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Fundamentem jest dokonywanie diagnozy potrzeb, deficytów, zdolności i predyspozycji dzieci oraz dobieranie odpowiednich form oddziaływania i stymulowania rozwoju. Studia dzielą się na specjalności: Edukacja obywatelska, Wychowawca małego dziecka, Przedszkolna i wczesnoszkolna, Społeczno- opiekuńcza z pedagogiką szkolną, Doradztwo społeczne, Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień;

Pedagogika specjalna. Celem kształcenia tego kierunku jest uzyskanie szerokiej wiedzy umożliwiającej zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania, kształcenia, wychowania i opieki osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dzieli się na następujące specjalności: Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Terapia zajęciowa, Asystent osoby niepełnosprawnej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej może wykorzystać w przedszkolach, szkołach, świetlicach szkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych, zakładach pracy chronionej, domach pomocy społecznej.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opinie? Agata studentka  II-stopnia Pedagogiki mówi:

„Najpierw studiowałam polonistykę i zrezygnowałam z niej po pierwszym roku. A zrezygnowałam, bo czułam w sobie potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, niesienia mu pomocy, albo chociaż wspierania go w codziennych działaniach. Wtedy przyszedł pomysł na studia pedagogiczne. Od razu startowałam na Uniwersytet Pedagogiczny i udało się. Studiuję Pedagogikę z potrzeby serca, a nie z powodów czysto zawodowych. I wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA  - ważne informacje

Pedagogika studia Kraków

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania symptomów zakłóceń w rozwoju dziecka,
 • opracowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • prowadzenia diagnozy dotyczącej psychospołecznego funkcjonowania i warunków życia osób niepełnosprawnych,
 • konstruowania i realizacji indywidualnych planów pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • twórczego podejścia do rozwiązywania problemów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach pracy chronionej,
 • klubach aktywności zawodowej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów, średnia ocen ze studiów I-go stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)