Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28,

60-637 Poznań

tel. (0-61) 848 75 25;

http://www.up.poznan.pl/wogr

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28,

60-637 Poznań

tel. (0-61) 848 75 25;

http://www.up.poznan.pl/wogr

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Poznań - kierunek Architektura krajobrazu
  Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej. 
  studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  W programie studiów m.in.:

  • Zasady projektowania krajobrazu
  • Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne
  • Rysunek, malarstwo i techniki graficzne
  • Materiałoznawstwo
  • Waloryzacja przyrodnicza

  studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  W programie studiów m.in.:

  • Planowanie i projektowanie krajobrazu
  • Sztuka kształtowania ogrodów
  • Urządzanie i pielęgnacja ogrodów
  • Zarządzanie i ochrona krajobrazu
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Możliwość pracy:

  • jednostki na szczeblu samorządu terytorialnego związane z architekturą krajobrazu,
  • urzędy i agencje rządowe związane z zielenią,
  • pracownie urbanistyczne, architektoniczne, projektowe,
  • własna działalność gospodarcza.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

 • MEDYCYNA ROŚLIN Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Poznań - kierunek Medycyna roślin
  Absolwent kierunku Medycyna Roślin będzie posiadał rzetelną wiedzę ogólnoprzyrodniczą, gruntowne podstawy produkcji roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych oraz szeroką znajomość problematyki fitosanitarnej. Jego wykształcenie zawodowe cechować będzie dobra znajomość czynników sprawczych chorób, szkodników roślin oraz chwastów. Posiadać będzie umiejętność dobierania odpowiednich, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego, metod i środków ograniczania ich występowania w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin. Zasady te zgodne są z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/128/WE, wchodzącej w życie 1 stycznia 2014 r. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez studenta w czasie studiów na kierunku Medycyna Roślin odpowiadają wykształceniu niezbędnemu do uprawiania zawodu lekarza roślin. Absolwenci tych studiów będą w szczególności przygotowani do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych – uczelniach i instytutach naukowych oraz w szkolnictwie.

  studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  W programie studiów m.in.:

  • Integrowana ochrona roślin
  • Doradztwo i prawo w ochronie roślin
  • Diagnostyka chorób i szkodników roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych
  • Wirusologia, bakteriologia, mykologia
  • Biochemia, genetyka i fizjologia

  studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  W programie studiów m.in.:

  • Fitopatologia ogrodnicza, rolnicza i leśna
  • Entomologia ogrodnicza, rolnicza i leśna
  • Molekularna charakterystyka patogenów i DNA barcoding
  • Metody i ekonomika ochrony roślin
  • Gospodarowanie zasobami przyrody

  Możliwość pracy:

  • przedsiębiorstwa ogrodnicze, rolnicze i leśne,
  • stacje doświadczalne i hodowlane, ogrody botaniczne i arboreta,
  • firmy fitofarmaceutyczne i nasienne,
  • firmy rejestrujące i dystrybuujące środki ochrony roślin,
  • jednostki doradcze i szkoleniowe,
  • instytuty badawcze, uczelnie, szkoły.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Medycyna roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mecydyna roślin jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Poznań - kierunek Ogrodnictwo
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo - warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. 

  studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  W programie studiów m.in.:

  • Technologie produkcji ogrodniczej
  • Rośliny zielarskie, grzyby uprawne i lecznicze
  • Hodowla roślin i nasiennictwo
  • Ochrona roślin ogrodniczych
  • Zagospodarowanie terenów zieleni

  studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  W programie studiów m.in.:

  • Biologia roślin ogrodniczych
  • Nowoczesne technologie w ogrodnictwie
  • Rośliny zielarskie i grzyby lecznicze
  • Sztuka ogrodowa i florystyka
  • Planowanie przestrzenne i kosztorysowanie

  Możliwość pracy:

  • przedsiębiorstwa ogrodnicze (gospodarstwa, giełdy i centra ogrodnicze),
  • stacje doświadczalne i hodowlane, ogrody botaniczne i arboreta,
  • instytucje i firmy związane z kształtowaniem, konserwacją i rewaloryzacją terenów zieleni oraz aranżacją wnętrz,
  • zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego,
  • instytuty badawcze, uczelnie, szkoły,
  • firmy doradcze i szkoleniowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

jeff Ocena

polecam