Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 061 848-7124, 061 848-7103

e-mail: melior@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wisgp/

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 061 848-7124, 061 848-7103

e-mail: melior@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wisgp/

 • GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY Stopień: I REKRUTACJA

  Studenci kierunku będą zdobywać interdyscyplinarną z zakresu geoinformacji i geotechnologii, budownictwa ogólnego, geotechniki, budownictwa hydrotechnicznego, modelowania hydrodynamicznego przepływów wód powierzchniowych i podziemnych, wodnego transportu śródlądowego, logistyki transportu wodnego.

  W czasie studiów realizowane będą innowacyjne przedmioty - 63% zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych i praktycznych. 

  Studenci korzystać będą z nowoczesnych laboratoriów: dronowego - DRONELAB i komputerowego – KOMPLAB wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie.

  W programie kształcenia ujęto unikalne i nieodpłatne kursy prowadzone przez wiodące firmy związane z praktyką, które ułatwią Tobie podjęcie pracy, takie jak:

  • GEOMATYKA,
  • AUTOCAD,
  • ArcGIS,
  • Python,
  • HYDRUS,
  • Systemów pomiarowych,
  • a dla najlepszych - kursy pilotażu drona i szkolenie UAV VLOS z licencją pilota!

  Studia umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Gospodarka przestrzenna
   
  Studia I stopnia
  Studia na kierunku  Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do przygotowywania dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych, prowadzenia prac w procesach zarządzania rozwojem w skali lokalnej i regionalnej, podejmowania współpracy z regionami europejskimi oraz udziału w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój regionalny i infrastrukturę, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.
  Studia II stopnia
  Kontynuując lub podejmując naukę na studiach drugiego stopnia można poznać zasady kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego, oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz wpływu inwestowania na środowisko, gospodarkę gruntami, funkcjonowanie programów i aplikacji Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), metod modelowania i teorii gospodarki przestrzennej, rynku i wyceny nieruchomości.

  Kierunek ten w unikalny sposób uczy łączenia następujących obszarów: kształtowania ładu przestrzennego, wymagań środowiskowych oraz potrzeb ekonomiczno-społecznych, z  zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Po odbyciu praktyki na budowie i w biurze projektów oraz zdaniu egzaminu, absolwenci mogą się ubiegać o uprawnienia urbanistyczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria i gospodarka wodna
  Studia I stopnia
  Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna dają podstawy wiedzy i umiejętności niezbędnych to projektowania, wykonawstwa i  eksploatacji obiektów inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, złożonych obiektów i systemów wodno-melioracyjnych, budowli hydrotechnicznych i regulacji cieków, systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą
  Studia II stopnia
  Na drugim stopniu studenci zdobywają szczegółową wiedzę i nabywają umiejętności rozwiązywania zadań projektowych i wykonawczych z zakresu interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy, z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpowodziowej i zasad zrównoważonego rozwoju, żeglugi śródlądowej, optymalizacji warunków glebowo-wodnych dla intensywnej produkcji rolniczej i leśnej, jakościowej i ilościowej ochrony zasobów wodnych, rekultywacji środowiska glebowego i wodnego, wykorzystywania nowoczesnych metod modelowania gospodarki wodnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria środowiska
  Studia I stopnia
  Studia inżynierskie na tym kierunku przygotują do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów melioracyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń i budowli wodnych, składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, instalacji wewnętrznych budynków, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą, a także regulacji cieków.

  Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na wszystkie aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, z zachowaniem standardów środowiskowych.

  Połączenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z wiedzą i wrażliwością na środowisko, stanowi o unikalności tego kierunku. Po odbyciu praktyki absolwent może się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  Studia II stopnia

  Na drugim stopniu studiów można zdobyć szczegółową wiedzę dotyczącą zbiorników wodnych i budowli hydrotechnicznych, budowli ziemnych, specjalistycznych robót fundamentowych, kształtowania zasobów wodnych terenów rolniczych, leśnych i zurbanizowanych, monitoringu środowiska wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane i komunikacyjne. Można nauczyć się wykorzystywania współczesnych metod teledetekcyjnych, kosztorysowania, modelowania i komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji.

  Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)