• PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi wszechstronnie rozumianej pracy socjalnej i wieloaspektowością funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Posiada podstawowe wiadomości w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, ekonomiczno-prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań pracownika socjalnego i zrozumienia człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

  Specjalności
  Studia I stopnia:

  • Praca socjalna z dzieckiem i z rodziną
  • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
  • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

  Studia II stopnia

  • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
  • Profilaktyka społeczna z interwencją 
  • Wsparcie społeczne

  dowiedz się więcej>

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Praca socjalna z dzieckiem i z rodziną
  • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca Socjalna brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona na Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata,  złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne oraz wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów wybrany przez kandydata.

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia: