Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wes/pl

 

 

Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wes/pl

 

 

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów ekonomia
  Studia I stopnia:
  Studenci podejmujący studia na kierunku Ekonomia zdobywają wiedzę w zakresie mikro- i makroekonomii, polityki gospodarczej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa gospodarczego, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, badań marketingowych oraz modelowania zjawisk i procesów gospodarczych. Uniwersalne wykształcenie ekonomiczne jest uzupełniane unikatową wiedzą specjalnościową, podnoszącą konkurencyjność absolwentów kierunku na krajowym i europejskim rynku pracy.
  Rzadki w skali kraju profil kształcenia realizowany na kierunku Ekonomia łączy wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych z rozumieniem specyficznych zagadnień dotyczących rolnictwa, jego otoczenia, przemysłu rolno-spożywczego, obrotu i konsumpcji żywności oraz rozwoju obszarów wiejskich.
  Wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowe i innowacyjne metody dydaktyczne na kierunku Ekonomia kształci się specjalistów, którzy posiadają gruntowną wiedzę i kwalifikacje praktyczne, odpowiadające potrzebom pracodawców i wyzwaniom życia społeczno-gospodarczego.
  Studia II stopnia:
  Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu (magisterskie) na kierunku Ekonomia uzyskują wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego.
  W programie studiów, w ofercie przedmiotów do wyboru można wybrać realizowane w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim. Kierunek wyróżnia się przede wszystkim uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie - oprócz wykształcania ekonomicznego - również unikalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej i rozwoju terenów wiejskich.
  Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.
  Sylwetka absolwenta
  Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
  Perspektywy po studiach
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
  • Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze
  • Jednostki doradcze i konsultingowe
  • Instytucje finansowe i rachunkowe
  • Prowadzenie własnego biznesu

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA - STUDIA DOKTORANCKIE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzone są Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, w formie 4-letnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są bezpłatne. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie. Liczba stypendiów jest limitowana, decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. Stypendia na studiach doktoranckich przyznawane są na dany rok akademicki. Doktoranci studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium doktoranckie zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze 60 godzin w danym roku akademickim, a pozostali doktoranci w wymiarze 30 godzin.

  Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do końca maja każdego roku. Doktoranci zobowiązani są do podpisywania umowy z Uniwersytetem, regulującej sprawy wysokości i zasad wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie. Doktoranci studiów niestacjonarnych zobowiązani są w roku do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze 10 godzin w danym roku akademickim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów finanse i rachunkowość
  Studia I stopnia
  Młodzież podejmujący studia tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej.
  Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.  
  Studia II stopnia
  Osoby podejmujące naukę na kierunku Finanse i rachunkowość uzyskują wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu głównych teorii i metod badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym szczególnie w zakresie dyscypliny finanse. Absolwenci tego kierunku potrafią identyfikować zjawiska i problemy występujące w organizacjach i na rynkach finansowych, przeprowadzać analizy finansowe i interpretować ich wyniki.
  Są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz mają świadomość ich skutków dla finansów organizacji, której dotyczą. Są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia. 
  Kierunek Finanse i rachunkowość wyróżnia się uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie – oprócz wykształcania ogólnego w zakresie finansów i rachunkowości – również unikalnej wiedzy specjalistycznej w kontekście mechanizmów funkcjonowania gospodarki żywnościowej, funduszy unijnych oraz rynków rolnych.
  W programie studiów realizowane są także zajęcia w języku angielskim. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

  Absolwent rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować

  Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych.

  Perspektywy po studiach:

  • Przedsiębiorstwa (szczególnie działy księgowości)
  • Banki i instytucje finansowe (agencje płatnicze)
  • Firmy ubezpieczeniowe
  • Firmy konsultingowe
  • Doradztwo finansowe
  • Własna działalność gospodarcza

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Emilka Ocena odpowiedz

Czy jest możliwość dostania pracy po ukończeniu tylko I stopnia studiów?

Kamil Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawe zajęcia wraz z przyjaźnie nastawionymi wykładowcami

ja Ocena odpowiedz

super

Asia Ocena odpowiedz

Ciekawe studia, dające możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej, a nie tylko ogolnej, to na wielki plus tego wydziału

kike Ocena odpowiedz

Mega wypas

Twk Ocena odpowiedz

Brak słów