ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wes/pl

 

 

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wes/pl

 

 

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Ekonomia
  Studia I stopnia:
  Studenci podejmujący studia na kierunku Ekonomia zdobywają wiedzę w zakresie mikro- i makroekonomii, polityki gospodarczej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa gospodarczego, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, badań marketingowych oraz modelowania zjawisk i procesów gospodarczych. Uniwersalne wykształcenie ekonomiczne jest uzupełniane unikatową wiedzą specjalnościową, podnoszącą konkurencyjność absolwentów kierunku na krajowym i europejskim rynku pracy.
  Rzadki w skali kraju profil kształcenia realizowany na kierunku Ekonomia łączy wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych z rozumieniem specyficznych zagadnień dotyczących rolnictwa, jego otoczenia, przemysłu rolno-spożywczego, obrotu i konsumpcji żywności oraz rozwoju obszarów wiejskich.
  Wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowe i innowacyjne metody dydaktyczne na kierunku Ekonomia kształci się specjalistów, którzy posiadają gruntowną wiedzę i kwalifikacje praktyczne, odpowiadające potrzebom pracodawców i wyzwaniom życia społeczno-gospodarczego.
  Studia II stopnia:
  Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu (magisterskie) na kierunku Ekonomia uzyskują wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego.
  W programie studiów, w ofercie przedmiotów do wyboru można wybrać realizowane w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim. Kierunek wyróżnia się przede wszystkim uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie - oprócz wykształcania ekonomicznego - również unikalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej i rozwoju terenów wiejskich.
  Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.
  Sylwetka absolwenta
  Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
  Perspektywy po studiach
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
  • Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze
  • Jednostki doradcze i konsultingowe
  • Instytucje finansowe i rachunkowe
  • Prowadzenie własnego biznesu

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Informacje rekrutacyjne

  • rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia (wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne)
  • podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania: wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego – stanowiącego 80% punktów oraz wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów
  • przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na kierunku Ekonomia to biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych wynosi 30 punktów, maksymalny natomiast 100 pkt.
  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego z maksymalna liczbą punktów (100 pkt.)
  • kandydaci spełniający ww. warunki są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie
  • na studia stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani ogólnopolskiego konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP,
  • podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady.
  • kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala rektor (opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej)
  • ma podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa
  • kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty
  • kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat
  • wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.
  • decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata
  • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
  • limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 150 osób
  • początek zajęć – semestr zimowy
  • zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele (maksymalnie 10 zjazdów w semestrze)
  • odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Informacje rekrutacyjne

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

  • 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia (absolwenci kierunku Ekonomia I stopnia),
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów I stopnia (kierunki pokrewne).
  • za kierunki pokrewne uznaje się kierunki: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Polityka Społeczna, Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz inne kierunki pod warunkiem co najmniej 70% zgodności efektów kształcenia określonych dla kierunki Ekonomia (I stopień).

  Zagadnienia na egzamin wstępny

  Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie nabywa absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, który ukończył edukację na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu.
  Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie wydziału w zakładce Prace dyplomowe – „Pytania na egzamin licencjacki” (kierunek Ekonomia).

  Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób.

  Początek zajęć – semestr zimowy.

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się tylko w soboty i niedziele (maksymalnie w trakcie 10 zjazdów w semestrze).

  Odpłatność za studia niestacjonarne wynosi 1600 zł/semestr

   

   Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA - STUDIA DOKTORANCKIE   REKRUTACJA

  Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzone są Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, w formie 4-letnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są bezpłatne. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie. Liczba stypendiów jest limitowana, decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. Stypendia na studiach doktoranckich przyznawane są na dany rok akademicki. Doktoranci studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium doktoranckie zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze 60 godzin w danym roku akademickim, a pozostali doktoranci w wymiarze 30 godzin.

  Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do końca maja każdego roku. Doktoranci zobowiązani są do podpisywania umowy z Uniwersytetem, regulującej sprawy wysokości i zasad wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie. Doktoranci studiów niestacjonarnych zobowiązani są w roku do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze 10 godzin w danym roku akademickim.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

  Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie jest:

  • Złożenie w dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 28, w terminie podanym na stronie internetowej Wydziału wymaganych dokumentów,
  •  Uzyskanie co najmniej oceny dobrej z ukończonych studiów,
  •  Dobra znajomość języka kongresowego,
  • Uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Finanse i rachunkowość
  Studia I stopnia
  Młodzież podejmujący studia tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej.
  Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.  
  Studia II stopnia
  Osoby podejmujące naukę na kierunku Finanse i rachunkowość uzyskują wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu głównych teorii i metod badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym szczególnie w zakresie dyscypliny finanse. Absolwenci tego kierunku potrafią identyfikować zjawiska i problemy występujące w organizacjach i na rynkach finansowych, przeprowadzać analizy finansowe i interpretować ich wyniki.
  Są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz mają świadomość ich skutków dla finansów organizacji, której dotyczą. Są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia. 
  Kierunek Finanse i rachunkowość wyróżnia się uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie – oprócz wykształcania ogólnego w zakresie finansów i rachunkowości – również unikalnej wiedzy specjalistycznej w kontekście mechanizmów funkcjonowania gospodarki żywnościowej, funduszy unijnych oraz rynków rolnych.
  W programie studiów realizowane są także zajęcia w języku angielskim. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

  Absolwent rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować

  Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych.

  Perspektywy po studiach:

  • Przedsiębiorstwa (szczególnie działy księgowości)
  • Banki i instytucje finansowe (agencje płatnicze)
  • Firmy ubezpieczeniowe
  • Firmy konsultingowe
  • Doradztwo finansowe
  • Własna działalność gospodarcza

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Informacje rekrutacyjne na studia I stopnia:

  • rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia (wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne)
  • podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania: wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego – stanowiącego 80% punktów oraz wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów
  • przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na kierunku Finanse i rachunkowość to biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych wynosi 30 punktów, maksymalny natomiast 100 pkt.
  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego z maksymalna liczbą punktów
  • kandydaci spełniający ww. warunki są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie
  • na studia stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci ogólnopolskiego konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP,
  • podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady.
  • kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala rektor (opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej)
  • ma podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa
  • kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty
  • kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat
  • wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.
  • decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata
  • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
  • limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 120 osób
  • początek zajęć – semestr zimowy
  • zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele (maksymalnie 10 zjazdów w semestrze)
  • odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr

  Dowiedz się więcej  Studia II stopnia

   

  Informacje rekrutacyjne:

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

  • 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia (absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia),

  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów I stopnia,

  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,

  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów I stopnia (kierunki pokrewne).

  • za kierunki pokrewne uznaje się kierunki: Ekonomia, Zarządzanie, Polityka Społeczna, Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz inne kierunki pod warunkiem co najmniej 70% zgodności efektów kształcenia określonych dla kierunki Finanse i rachunkowość (I stopień).

  Zagadnienia na egzamin wstępny

  Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie nabywa absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, który ukończył edukację na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu.
  Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie wydziału w zakładce Prace dyplomowe – „Pytania na egzamin licencjacki” (kierunek Finanse i rachunkowość).

  Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób.

  Początek zajęć – semestr zimowy.

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się tylko w soboty i niedziele (maksymalnie w trakcie 10 zjazdów w semestrze).

  Odpłatność za studia niestacjonarne wynosi 1600 zł/semestr

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Emilka Ocena

Czy jest możliwość dostania pracy po ukończeniu tylko I stopnia studiów?

Kamil Ocena

Bardzo ciekawe zajęcia wraz z przyjaźnie nastawionymi wykładowcami

ja Ocena

super

Asia Ocena

Ciekawe studia, dające możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej, a nie tylko ogolnej, to na wielki plus tego wydziału

kike Ocena

Mega wypas

Twk Ocena

Brak słów