• ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z ELEMENTAMI E-ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel:

  • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
  • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,  
  • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
  • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
  • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
  • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
  • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.

  Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, bierze pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

  Dowiedz się więcej

 • ANALITYK BIZNESOWY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych Analityk biznesowy systemów informatycznych  jest zapoznanie uczestników z zawodem analityka biznesowego i jego podstawowymi zadaniami  w ramach projektu informatycznego. Prezentowane są również metody, narzędzia oraz techniki wykorzystywane przez analityków biznesowych w realizacji typowych zadań analityczno–projektowych. Ponadto kształtowane są umiejętności w zakresie wykorzystania najpopularniejszych w branży analizy biznesowej środowisk programowych (Enterprise Architect, ADONIS). Uczestnicy poznają najważniejsze funkcjonalności narzędzi informatycznych, możliwości ich zastosowania w pracy analityka biznesowego oraz istniejące ograniczenia.

 • ANALITYKA BIZNESOWA DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analityka biznesowa staje się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych obecnie przez kadrę menedżerską na wszystkich poziomach zarządzania. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Computerworld (kwiecień 2015) z metod, technik i narzędzi analityki biznesowej korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są kluczowymi podmiotami w reprezentowanych branżach. Dzięki studiom słuchacze dowiedzą się o możliwych zastosowaniach analityki biznesowej w codziennej pracy oraz zapoznają się z technikami i ogólnie dostępnymi narzędziami wykorzystywanymi przy rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz przy podejmowaniu decyzji.

  Dowiedz się więcej

 • BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dzięki studiom słuchacze uzyskają udowodnioną naukowo wiedzę o zachowaniach zwierząt i przyczynach tych zachowań. Prowadzone warsztaty pozwolą na modelowanie reakcji zwierząt, głównie psów, koni  i kotów, wzmacnianie reakcji pozytywnych i eliminowanie reakcji niepożądanych lub niebezpiecznych. Program zajęć ma na celu przygotowanie specjalistów którzy nabędą umiejętności kształtowania psychiki zwierzęcia w celach hodowlanych, rekreacyjnych i zooterapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

 • BHP - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w ponadgimnazjalnych placówkach edukacyjnych. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką przedmiotu bhp. Ponadto absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.). 

  Dowiedz się więcej

 • BHP - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY REKRUTACJA

  Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy.Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie bhp. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.).

  Dowiedz się więcej

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów 'papierowych' oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych, stron internetowych oraz gazetek szkolnych.

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu Biologia we wszystkich typach szkół. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Kierunek szczególnie polecamy nauczycielom będących absolwentami specjalności pokrewnych biologii  (np. przyroda, geografia, chemia, wychowanie fizyczne).

  Dowiedz się więcej

 • COACHING I NLP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia te są pierwszym w Polsce kierunkiem łączącym Neurolingwistyczne Programowanie z klasycznymi technikami coachingu i umożliwiają absolwentom uzyskanie, oprócz dyplomu ukończenia studiów, dwóch uznanych międzynarodowych certyfikatów – Practitionera In the Art of NLP, a także Coacha ICI (International Association of Coaching Institutes), świadczących m.in. o znawstwie uniwersalnych narzędzi wielopłaszczyznowego działania w charakterze coacha, opartych na technikach Neurolingwistycznego Programowania, standardach International Association of Coaching Institiutes oraz modelach tradycyjnego coachingu. Przy odpowiednim zainteresowaniu, w odrębnym trybie kształcenia, możliwe jest również uzyskanie certyfikatów Mastera i Trenera NLP. Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności budowania kariery zawodowej i społecznej, rozwój osobisty, podtrzymywanie satysfakcjonujących związków partnerskich, budowanie autorytetu oraz nawiązywanie kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu indywidualnego, jak i grupowego.

  Dowiedz się więcej

 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze zostają przygotowani do profesjonalnej diagnozy pedagogicznej, prowadzenia działań profilaktycznych i pracy terapeutycznej z dziećmi oraz młodzieżą zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) i ich rodzicami. Program studiów obejmuje zasady diagnozowania w różnych obszarach funkcjonowania dzieci i młodzieży, rozpoznawanie ich potencjału indywidualnego i społecznego oraz problematykę związaną z opracowywaniem i realizacją indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, wykazującymi trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym , a także z rodzicami tych dzieci. Studia obejmują również problemy pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera.

 • DORADCA PODATKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem państwowym na doradcę podatkowego. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie do egzaminu oraz na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych oraz byłych i obecnych pracowników organów podatkowych z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów przygotowuje do pracy doradcy zawodowego we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych. Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu podstaw doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy doradcy zawodowego. Prowadzone warsztaty kształcą umiejętności  w poradnictwie indywidualnym i grupowym oraz przygotowują do opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej. Studia Doradztwo zawodowe adresowane są do pracowników  urzędów pracy, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się kształtowaniem zasobów ludzkich. Program kierunku kładzie nacisk na przygotowanie do indywidualnej pracy z klientem instytucjonalnym oraz z osobą bezrobotną poszukującą pracy.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów przygotowuje do pracy doradcy zawodowego we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych. Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu podstaw doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy doradcy zawodowego. Prowadzone warsztaty kształcą umiejętności  w poradnictwie indywidualnym i grupowym oraz przygotowują do opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej. 

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze zapoznają się z problematyką zagrożeń, systemem bezpieczeństwa państwa, zarządzaniem kryzysowym, a także dydaktyką prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Ponadto w ramach kształcenia realizowane jest szkolenie nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, którego treści programowe są zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zaliczeniu przedmiotu „Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy” oraz po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymają zaświadczenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA TECHNICZNA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia prowadzone są w celu uzyskania przez nauczycieli uprawnień do nauczania przedmiotu "Zajęcia techniczne" jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i gimnazjum. Ponadto nauczyciele zostaną praktycznie przygotowani do realizacji zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań związanych z techniką. Nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne, pragnący uzyskać kwalifikacje w zakresie prowadzenia przedmiotu „zajęcia techniczne”.

  Dowiedz się więcej

 • FINANCIAL MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  The postgraduate study program aims to improve fluency in finance and advanced finance. It provides the knowledge and skills necessary to understand the European business environment and to undertake rational decisions in business. The scope of the studies covers state-of-the-art knowledge in finance and management accounting and the use of licenced computer software (SAP ERP) practiced extensively in European companies. 

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA GERIATRYCZNA I UZDROWISKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają  na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego a także bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitanta) w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom starszym (w warunkach zakładu rehabilitacji i domowych)  oraz  udzielania świadczeń zdrowotnych w  uzdrowiskach (w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego). Z uwagi na swój unikatowy zakres przedmiotowy studia pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności w dwóch  specyficznych sferach fizjoterapii i zwiększyć atrakcyjność zawodową absolwenta na różnych rynkach pracy. Ramowe treści programowe mają na celu  zapoznanie słuchaczy  z podstawami  gerontologii, geriatrii, psychologii i balneologią i medycyną fizykalną oraz z prawnymi i organizacyjnymi  uwarunkowaniami wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitacji leczniczej) i lecznictwa uzdrowiskowego  w Polsce a także nabycie przez nich konkretnych umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów i organizacji pracy z pacjentami starszymi i w warunkach uzdrowiska.

 • GASTRONOMIA, HOTELARSTWO, TURYSTYKA (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe studia „Gastronomia, hotelarstwo, turystyka” dla nauczycieli przygotowują do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii, hotelarstwa i turystyki.  Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) 

  Słuchacze uzyskują również dodatkowe uprawnienia:

  • Kierownik wycieczek szkolnych,
  • Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży  
  • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży.

  Dowiedz się więcej

 • GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Geografia dla nauczycieli”  prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania geografii jako kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze zapoznają się z narzędziami i metodami komputerowej obróbki grafiki 2D oraz 3D, nabywając umiejętności niezbędne do opracowywania grafiki na potrzeby druku, projektowania serwisów internetowych, grafiki reklamowej, modelowania grafiki 3D, a także tworzenia multimedialnych i interaktywnych prezentacji komputerowych. Studia Grafika komputerowa kierowane są do osób chcących nabyć nowe umiejętności na rynku pracy z perspektywą prowadzenia agencji reklamowych, a także pracujących lub zamierzających podjąć pracę w działach odpowiadających za promocję firm oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o dodatkowe umiejętności w dziedzinie grafiki użytkowej.

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu grafika komputerowa i techniki multimedialne. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze zapoznają się z narzędziami i metodami komputerowej obróbki grafiki 2D oraz 3D, nabywając umiejętności niezbędne do opracowywania grafiki na potrzeby druku, projektowania serwisów internetowych, grafiki reklamowej, modelowania grafiki 3D, a także tworzenia multimedialnych i interaktywnych prezentacji komputerowych. Program studiów wzbogacony jest również o elementy druku 3d – dzięki czemu słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z technologiami stosowanymi w druku 3d oraz poznać zasady związane z modelowaniem na potrzeby druku 3d, finalnie wykonując wydruk.

  Dowiedz się więcej

 • HANDEL ZAGRANICZNY I NEGOCJACJE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny i negocjacje dostarczają wiedzy o rynkach międzynarodowych. Słuchacze zaznajomią się z regulacjami w zakresie międzynarodowego obrotu handlowego, społeczną i kulturową charakterystyką wybranych rynków ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich. Ważną część studiów stanowi kształcenie umiejętności negocjacyjno - sprzedażowych w międzykulturowym środowisku i umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do odnoszenia sukcesów w firmach współpracujących z zagranicą.

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania historii jako kolejnego przedmiotu, we wszystkich typach szkół zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). Zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne od starożytności do czasów współczesnych oraz elementy warsztatu historyka.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI - AKADEMIA W CHMURZE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowują słuchaczy - nauczycieli do nauczania przedmiotu Informatyka w szkołach podstawowych i średnich na poziomie ogólnym. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obszarami współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. W ramach studiów słuchacze poznają podstawowe algorytmy oraz sposoby przekazywania ich  dzieciom w różnym wieku, poznają podstawy programowania wizualnego w środowisku BALTIE i SCRATCH, programowania robotów LEGO MINDSTORMS, programowania w języku C++ oraz programowania prostych aplikacji internetowych. Posiądą odpowiednie umiejętności niezbędne do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i średnich a także nauczą się efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy zawodowej.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel

  • Przygotowanie słuchaczy do realizacji typowych zadań związanych z zastosowaniem narzędzi informatycznych w bieżącej działalności biznesowej.
  • Przygotowanie słuchaczy do projektowania i wdrażania niestandardowych informatycznych rozwiązań zadań spotykanych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i instytucji.
  • Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informacyjnych 
  • Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z projektowaniem i wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA - WE WSPÓŁPRACY Z ASSECO POLAND - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Inżynieria oprogramowania stanowi jedną z ważniejszych dziedzin współczesnej informatyki i jest związana z różnymi aspektami wytwarzania oprogramowania od projektowania, poprzez programowanie, a na testowaniu i dokumentowaniu aplikacji skończywszy. Studia przygotowują słuchaczy do pracy w zespołach wytwarzających oprogramowanie. Słuchacz ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi, organizacją pracy w grupie projektowej oraz nowoczesnymi technikami wytwarzania oprogramowania. Treści kształcenia są oparte na doświadczeniu wynikającym z realizacji rzeczywistych, złożonych projektów informatycznych. 

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Słuchacz w trakcie studiów nabywa odpowiednie sprawności językowe oraz otrzymuje zestaw technik metodycznych do wykorzystania w kształceniu języka obcego u dzieci. Studia kierowane są do osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz wiedzę i umiejętności języka angielskiego na poziomie minimum B1. Dla osób, które nie posiadają formalnych  certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe przewidujemy bezpłatny test wstępny. Na zakończenie studiów kandydat musi wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. 

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z LOGORYTMIKĄ (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotują słuchaczy do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej, zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii, która umożliwia im podjęcie pracy na stanowisku logopedy w przedszkolu i w szkole. Dodatkowo studia dostarczą umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z grupą przedszkolną, klasą, w tym z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Nauczą stosować różne formy muzyki i ruchu do zajęć grupowych, tj. zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki.

 • MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać media internetowe do tworzenia wizerunku firmy w Internecie, prezentacji i rozpowszechnienia oferty sprzedażowej  i kontaktu z klientami. Zajęcia będą przydatne zarówno dla osób zajmujących się szeroko rozumianym marketingiem w sieci, ale też dla tych, którzy pragną prowadzić swój własny sklep internetowy. Podczas studiów poruszane są najnowsze oraz najbardziej efektywne formy działań marketingowych i analitycznych. Ponadto studia dostarczą umiejętności tworzenia, rozwijania i promocji sklepu internetowego. W trakcie studiów słuchacze mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z opiekunem merytorycznym kierunku.

 • MBA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Proponowany przez nas program MBA koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania, sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi niezbędnych aby efektywnie zarządzać firmą i zespołem. Do tej bazy dodajemy umiejętności o kapitalnym znaczeniu dla liderów działających na konkurencyjnym rynku, a mianowicie swobodę funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym rynku pracowniczym oraz swobodę posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi ze szczególnym wykorzystaniem e-marketingu. 

  Dowiedz się więcej

 • MBA W ENERGETYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W jednym spójnym i kompleksowym programie studiów MBA zebrane są istotne zagadnienia z obszaru zarządzania oparte o praktykę organizacji z sektora energii.  Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z doświadczeniem biznesowym oraz praktycy – eksperci zarządzania i autorytety z branży energetycznej.

  Dowiedz się więcej

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują słuchaczy do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ADR (alternative dispute resolution – alternatywne rozwiązywanie sporów), kształcąc kadrę mediatorów w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich. Studia są kierowane do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu – mediatora, lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER LOGISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia na kierunku Menedżer logistyki mają na celu:

  - Przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji dotyczących łańcucha dostaw, w tym z udziałem operatorów logistycznych (logistyki trzeciej strony – 3PL). 

  - Ułatwienie słuchaczom zdobycia międzynarodowego certyfikatu kompetencji logistycznych „European Junior Logistician” (EJLog/EQF Level 4) lub „European Senior Logistician” (ESLog/EQF Level 6) poprzez dostosowanie programu studiów do zakresu i wymogów odpowiednich egzaminów certyfikujących, a także poprzez przeprowadzenie samych egzaminów w Rzeszowie, dla słuchaczy studiów podyplomowych, którzy będą chcieli zdobyć jeden z tych certyfikatów. 

  Profil studiów obejmuje przyjęty przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (European Logistics Association - ELA), zestaw zagadnień składających się na wiedzę profesjonalnego menedżera logistyki, wsparty doświadczeniem ekspertów prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

 • MONITOROWANIE I KOORDYNACJA BADAŃ KLINICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do pracy w zawodzie monitora badań klinicznych w Polsce i za granicą. Program studiów obejmuje administracyjne i prawne wymogi  etycznego i rzetelnego prowadzenia badań klinicznych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Słuchacze zapoznają się również z teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi  w prowadzeniu badań klinicznych przez wiodące firmy i instytucje z branży.

  Dowiedz się więcej

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Program studiów jest połączeniem teorii z nowoczesną ugruntowaną praktyką. Realizuje go zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, prowadzący poza pracą zawodową w szkole lub uczelni  również własną praktykę. Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych , wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych  przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do zarządzania zespołami w organizacjach biznesowych i  dostarczają wiedzy w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, a mianowicie: zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania operacyjnego, sprzedaży i marketingu oraz rachunkowości i finansów. Celem studiów na kierunku Podyplomowe studia menedżerskie  jest wykształcenie kompetencji menedżerskich poczynając od analizy i diagnozy sytuacji po podejmowanie decyzji  zarządczych w zmiennych warunkach. Program kierowany jest do osób  pracujących lub planujących podjęcie obowiązków na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Polecamy go tym wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje zdolności menedżerskie poprzez aktywny udział w rozwiązywaniu studiów przypadków bazujących na realnych sytuacjach zarządczych.

  Dowiedz się więcej

 • PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze zdobędą wiedzę z różnych dziedzin pedagogiki, kształcąc jednocześnie umiejętności warsztatowe prowadzenia zajęć. Program studiów obejmuje problematykę psychologii, pedagogiki, metod dydaktycznych oraz metodyki nauczania wybranych wybranych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. . Absolwenci kształcenia zostają przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie zgodnym  z ukończonym kierunkiem studiów.

  Dowiedz się więcej

 • PROGRAMOWANIE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych na kierunku Programowanie dla nauczycieli jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania na wczesnym etapie nauki jakim jest szkoła podstawowa i gimnazjum. W ramach studiów słuchacze poznają podstawowe algorytmy oraz sposoby przekazywania ich  dzieciom w różnym wieku, poznają podstawy programowania robotów LEGO MINDSTORMS, prostych aplikacji internetowych i gier komputerowych. Nauczą się wykorzystywać narzędzia komputerowe do nauczania programowania począwszy od najmłodszych uczniów w szkole podstawowej w klasach I-III,  poprzez klasy IV – VI, kończąc na uczniach szkoły gimnazjalnej.

 • PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE ZJAWISK KORUPCYJNYCH ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dostarczą wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • identyfikacji, diagnozowania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń dla interesów Skarbu Państwa, państwowych i samorządowych osób prawnych oraz przedsiębiorców realizujących zadania publiczne, a spowodowanych przestępczością gospodarczą i korupcyjną,
  • skutecznej interpretacji i analizy mechanizmów regulujących funkcjonowanie rynków finansowych w kraju i za granicą, w aspekcie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu  i wyłudzania danin publicznych,
  • aktualizacji metodyki oraz  metod zwalczania przestępczości ekonomicznej i korupcyjnej  o nowe rozwiązania prawne,
  • tworzenia mechanizmów, procedur i programów pozwalających na skuteczne ujawnianie i zwalczanie zagrożeń dla interesów ekonomicznych Państwa, a także przeciwdziałanie takim zagrożeniom.

  Dowiedz się więcej

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EKONOMIA W PRAKTYCE (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce”  są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” oraz „Ekonomia w praktyce” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575). Słuchacze poznają zasady i prawidłowości funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz rynku, a także wybrane zagadnienia z dziedziny zarządzania personelem i technik negocjacyjnych. Ponadto program studiów obejmuje m. in. analizę ekonomiczną firm oraz zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

  Dowiedz się więcej

   

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość mają na celu zapoznanie z bieżącą praktyką rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia rachunkowości i organizacji ksiąg rachunkowych od podstaw. Obejmują praktyczne zagadnienia z którymi spotykają się służby finansowo-księgowe począwszy od prawidłowej rejestracji działań gospodarczych poprzez ewidencję kosztów i umiejętne poruszanie się w rzeczywistości prawno - podatkowej.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE (DLA ZAAWANSOWANYCH) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów, jak również dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIUM PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze zdobędą wiedzę z różnych dziedzin pedagogiki, kształcąc jednocześnie umiejętności warsztatowe prowadzenia zajęć. Program studium obejmuje problematykę psychologii, pedagogiki, metod dydaktycznych oraz metodyki nauczania wybranych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci kształcenia zostają przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie zgodnym  z ukończonym kierunkiem studiów.

  Dowiedz się więcej

 • SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W ramach studiów słuchacze dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności:

  Specjalność: Sieci komputerowe - CISCO- obejmuje projektowanie, instalowanie, konfigurowanie, zarządzanie oraz hardware sieci komputerowych (przełączniki, routery itp.). W ramach oferowanych przez nas studiów będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w 4 autoryzowanych szkoleniach informatycznych CISCO Systems, co pozwoli zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu specjalizacji poszukiwanych na rynku pracy i przygotować do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). W ramach tej specjalności słuchacze otrzymują cztery dyplomy uczestnictwa w autoryzowanych szkoleniach (po jednym na kurs): 
  • Network Fundamentals (egzamin 640-822 ICND1)
  • Routing Protocols and Concepts (egzamin 640-822 ICND1)
  • LAN Switching and Wireless (egzamin 640-816 ICND2)
  • Accessing the WAN (egzamin 640-816 ICND2)
  Certyfikat CCNA można również uzyskać, zdając jeden połączony egzamin 640-802 CCNA.
   
  Specjalność: Sieciowe systemy operacyjne - MICROSOFT + SUSE - obejmuje problematykę instalowania, konfigurowania i eksploatacji serwerów oraz stacji roboczych. W ramach zajęć realizowane są, potwierdzone dyplomem, autoryzowane szkolenia z następujących sieciowych systemów operacyjnych:
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 (kursy: 6425A, 6421A),
  • Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 (kursy: 3072, 3073),

  Dowiedz się więcej

 • SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczestnicy studiów zapoznają się z prawnymi i ekonomicznymi podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zasadami prowadzenia wycen podmiotów gospodarczych i nieruchomości. Po ukończeniu studiów można odbyć praktykę, polegającą na sporządzeniu, pod nadzorem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, 6 tzw. operatów szacunkowych i przystąpić do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

   

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia nakierowane są na budowanie kompetencji z zakresu organizacji i prowadzenia testów oprogramowania komputerowego. W oparciu o przykłady i praktyczne zagadnienia, a także studia przypadku zostaną przedstawione kluczowe techniki związane z planowaniem testów oprogramowania zarówno w zespołach pracujących według metodyk klasycznych jak i według metodyk zwinnych. Zakres studiów obejmuje także automatyzację testów i prowadzenie testów oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Zostaną również przekazane najważniejsze kompetencje miękkie związane z pracą testerów w zespołach projektowych.

  Dowiedz się więcej

 • TRENER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są połączeniem elementów coachingu , dietetyki i treningu motorycznego. Zajęcia mają na celu wykształcenie specjalistów branży zdrowie, wellness i fitness  oraz przygotowanie ich do pracy w zakładach usługowych tego typu lub do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Program zajęć opracowany jest we współpracy ze specjalistami największego zespołu trenerów personalnych na świecie - All For Body oraz zespołu wykwalifikowanych ekspertów (sportowców, naukowców i menedżerów) Healthnation LAB. Kierunek skierowany jest do osób z wykształceniem wyższym (licencjat lub magisterium) którzy pragną zdobyć zawód trenera personalnego i specjalisty ds. odżywiania i suplementacji.  Jest to również oferta rozszerzenia umiejętności między innymi dla fizjoterapeutów, nauczycieli WF, kosmetyczek, masażystów, absolwentów turystyki i rekreacji, pedagogów specjalnych, absolwentów psychologii, coachingu. 

  Dowiedz się więcej

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W TYM ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują nauczycieli i specjalistów do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi (w tym ze spektrum autyzmu) oraz do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka. Uczestnictwo w studiach pozwoli  nabyć umiejętności oraz  zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  na przykład w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych), szkołach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych), poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych.

  Dowiedz się więcej

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do nauczania Wiedzy o Społeczeństwie jako kolejnego przedmiotu szkołach  oraz innych  placówkach oświatowych. Zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne dotyczące zarówno państwa polskiego, jak i areny międzynarodowej. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). 

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zdobycie niezbędnych kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). 

 • WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE I DRUK 3D - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W ramach studiów na kierunku Wzornictwo przemysłowe i druk 3Dprzekazujemy wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania produktu, opakowania, grafiki komputerowej i modelowania 3d. Nauczymy wybierania formy przekazu plastycznego do kreowania swych idei twórczych i sposobów komunikacji służących współpracy z producentami, agencjami reklamowymi, studiami projektowymi, pracowniami plastycznymi, instytucjami kultury, a także prowadzenia samodzielnej działalności projektowej.  Studia adresowane są do absolwentów (z dyplomami licencjata lub magistra) wyższych uczelni artystycznych, technicznych, humanistycznych, a szczególnie do pracowników działów marketingu i promocji firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, pracowników urzędów państwowych zajmujących się współpracą z projektantami, np. w zakresie aranżacji przestrzeni publicznej, pracowników biur projektowych oraz pasjonatów dizajnu i sztuk plastycznych. 

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów został opracowany tak, aby w szczegółowy sposób przedstawić problematykę zamówień publicznych z punktu widzenia zamawiającego i oferenta. Dodatkowo, aby umożliwić rozwiązywanie spornych kwestii z zakresu stosowania procedur zamówień publicznychsłuchacze uzyskają praktyczną wiedzę bazującą na orzecznictwie  z zakresu zamówień publicznych w Polsce i w krajach  Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Krajowej Izby Odwoławczej, pracowników naukowych uczelni specjalizujących się w problematyce objętej programem oraz przez osoby zajmujące się zawodowo zamówieniami publicznymi,  mające doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie do wdrożenia i praktycznej realizacji  koncepcji  oraz metod zarządzania jakością w systemach produkcyjnych. Program studiów obejmuje zagadnienia zarządzania jakością z punktu widzenia:

  • systemowego, poprzez organizację i doskonalenie systemów zarządzania jakością
  • zarządzania ludźmi, poprzez kreowanie umiejętności przywódczych, organizowanie pracy grupowej oraz wykorzystywanie metod skutecznej komunikacji i motywacji
  • narzędziowego, poprzez umiejętność zastosowania i analizy wyników metod i narzędzi zarządzania jakością przy wsparciu informatycznym

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH - WE WSPÓŁPRACY Z GIODO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do prowadzenia tajnej kancelarii, zarządzania zbiorami danych osobowych oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnej i pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Program obejmuje także problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji. Słuchacze podczas studiów na kierunku Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty, zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu problematyki prawno-finansowej prowadzenia jednostek oświatowych. Program obejmuje m.in. tematykę związaną z realizacją nadzoru pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie kompetencji menedżerskich do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu narzędzi i technik zarządzania projektami oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie i instytucji, co jest niezbędnym warunkiem efektywnego działania współczesnej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za sprawną realizację projektów komercyjnych oraz realizowanych przy współfinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020. Program studiów obejmuje tematykę wymaganą na egzaminie umożliwiającym słuchaczom uzyskanie certyfikatu IPMA - International Project Management Association na poziomie D oraz C.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami IT dostarczą praktycznej i  kompleksowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami w branży IT. Słuchacze  poznają zwinne metody zarządzania projektami, które  ułatwiają  szybkie rozpoczęcie, uporządkowane przeprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów dostarczających wartość dodaną dla odbiorców. W trakcie warsztatów prowadzonych m.in. metodą studium przypadków przedstawiane zostaną dobre praktyki w zarządzaniu m.in. projektami innowacyjnymi, realizowanymi w warunkach niepewności wymagań klienta lub technologii oraz projektami dla bardzo szybko zmieniających się rynków (np. internet, nowe media). 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETINGIEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Sprzedaż i marketing stanowią podstawę sukcesu każdej firmy. Zarządzający tymi działami stają dziś przed potrzebą łączenia wiedzy i zdolności działania w obydwu obszarach. Proponowany program studiów podyplomowych kształci umiejętności zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu, bierze pod uwagę rozwój technologii informacyjnych  i uczy swobodnego poruszania się nie tylko w tradycyjnych ale i wirtualnych kanałach sprzedaży. Kierunek studiów polecamy osobom poszukającym awansu w obszarze sprzedaży i marketingu,  pracującym na stanowisku dyrektora handlowego lub planującym objąć taką pozycję. Polecamy te studia również zarządzającym małymi i średnimi firmami ponieważ wykształcą w sobie cechy  przywódcy/lidera potrafiącego nakreślić strategię firmy oraz czuwać nad jej realizacją.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz zasad dyplomacji wizerunkowej. Program nauczania bazuje na  analizie doświadczeń i najlepszych rozwiązań w sferze administracji publicznej, wykorzystuje nowoczesne formy zdobywania wiedzy i umiejętności oraz zapewnia profesjonalny rozwój kadry zarządczej. Studia adresowane są do osób pełniących lub zamierzających objąć stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać nowoczesne metody zarządzania, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego  zarządzania  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (tj. podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi) oraz ich organizowania i nadzorowania. Słuchacze poznają podczas studiów prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Studia te umożliwiają również podniesienie poziomu wiedzy i uzyskanie kwalifikacji osób zatrudnionych w organach administracji publicznej (w szczególności w Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydziałach/departamentach ds. zdrowia administracji rządowej i samorządowej) zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia i wykonujących inne ustawowe zadania w sferze ochrony zdrowia (np. kontrolne). Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, a także zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji.

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi zostają przygotowani do realizacji funkcji personalnych we współczesnych strukturach organizacyjnych. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych studia doskonalą umiejętności rozumienia społecznych i psychologicznych  procesów występujących w organizacjach. Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktyczną stronę naszych studiów zajęcia prowadzone są przez fachowców z branży z doświadczeniem praktycznym, w tym przez pracowników i współpracowników firmy K&K Selekt, a rozwój umiejętności współpracy z ludźmi realizowany jest poprzez ćwiczenia na odpowiednich studiach przypadków. Korzystamy z najnowszych osiągnięć w psychologii rozumienia siebie i innych.

  Dowiedz się więcej

 • ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, metodykę wczesnej edukacji dziecka z uwzględnieniem diagnozy i terapii pedagogicznej, zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy oraz praktyki specjalnościowe. Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje według standardów kształcenia nauczycieli określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku. Studia skierowane są do nauczycieli oraz osób z przygotowaniem pedagogicznym prowadzących lub zamierzających prowadzić edukację dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

  Dowiedz się więcej

 • ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z koncepcją zintegrowanych systemów zarządzania oraz praktycznym ich wykorzystaniem w oparciu o oprogramowanie firmy SAP. System ten stosowany jest w wielu instytucjach oraz jednostkach gospodarczych różnej wielkości, także przy uwzględnieniu środowiska E-biznesu. Producent tego oprogramowania - firma SAP - posiada najwyższy poziom sprzedaży i jednocześnie ponosi najwyższe nakłady (wg Gartner Group) na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania na świecie. 

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


PODYPLOMOWE