• ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI I INSTYTUCJACH POMOCNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w administracji sądowej i instytucjach wspomagających wymiar sprawiedliwości (np. prokuratura, policja, organy ochrony prawnej). Studia dostarczają słuchaczom niezbędny zasób wiedzy z podstawowych gałęzi prawa oraz z zakresu zarządzania i organizacji pracy, przydatną zawodowo. Absolwenci nabywają umiejętności wymagane do zajmowania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych w organach sądowych i pomocniczych. Są to umiejętności obejmujące: prace kancelaryjno-biurowe w sądzie i prokuraturze, umiejętności pracy zespołowej, zarządzania i organizacji pracy własnej i członków zespołu w przypadku stanowisk kierowniczych. Studia adresowane są zarówno do osób, które pragną rozpocząć pracę w wymiarze sprawiedliwości i jednostkach pomocniczych na stanowiskach urzędniczych, jaki i do pracowników tych instytucji ukierunkowanych na awans zawodowy, wymagający rozwoju kompetencji w zakresie prawa, organizacji i zarządzania.

  Dowiedz się więcej

 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia doskonalące w zakresie: administracji samorządowej, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, zarządzania i kontroli w administracji publicznej. Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania, finansowania oraz realizacji inwestycji lokalnych. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

  Dowiedz się więcej

 • ETYCZNO - PRAWNA PODMIOTOWOŚĆ ZWIERZĄT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają unikatowy wymiar w skali kraju. Ich celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi praw zwierząt, przy czym przyjęto perspektywę multidyscyplinarną: prawną, biologiczna, etyczną, filozoficzną. Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Studia zainteresować mogą osoby zawodowo pracujące ze zwierzętami, członków i pracowników organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także dla pracowników organów administracji publicznej, którzy w swojej zawodowej pracy mają do czynienia ze zwierzętami.

  Dowiedz się więcej

 • INNOWACYJNY BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy planujących własny biznes do uruchomienia przedsięwzięcia biznesowego oraz do stworzenia lub przekonstruowania własnej strategii biznesu, aby istotnie odróżnić go od oferty konkurencji na rynku, a przy tym zaprojektować w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. 

  Program studiów podyplomowych ma w tym wypadku na celu:
  •wykreować pomysły na biznes pozwalające realizować słuchaczom ich własne pasje oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz doświadczenie,
  •zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w biznesie z zakresu aspektów prawnych i księgowych zakładania i prowadzenia własnej firmy, 
  •poznać nowoczesne narzędzia marketingu oraz rozwiązania przyjazne dla środowiska stosowane we współczesnym biznesie, 
  •rozpoznać możliwości pozyskania kapitałów na start i rozwój firmy, 
  •przygotować biznes plan i prezentację swojego biznesu dla inwestora, 
  •poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstw ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego lub produkować dobra, czy świadczyć usługi ekologiczne, 
  •uzyskać umiejętności w zakresie pozyskiwania wsparcia prawnego oraz finansowego dla przedsiębiorstw przyjaznych dla środowiska naturalnego, 
  •przećwiczyć w wirtualnej symulacji biznesowej swoje przygotowanie do biznesu, wstępnie zweryfikować zdobyte umiejętności menedżerskie i ocenić trafność podejmowanych przez siebie decyzji.

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING I NOWOCZESNA PROMOCJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia ukierunkowane są na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i nowoczesnej promocji przydatnych do opracowywania, wdrożenia, zarządzania i badania skuteczności kampanii promocyjnej oraz strategii promocyjnej organizacji w nowoczesnych i/ lub tradycyjnych mediach przy wykorzystaniu instrumentów z zakresu promotional-mix. Słuchacz zdobywa wiedzę na temat m.in. współczesnych koncepcji marketingu i zintegrowanych działań marketingowych, procesu przygotowania badań marketingowych, ich przeprowadzenia oraz wykorzystania wyników badań do dokonania segmentacji rynku, opracowania kampanii promocyjnej i strategii promocji organizacji, zarządzania marką - tworzenia, utrzymywania, wzmacniania siły i wartości marki w aspekcie podejmowanych przez organizację działań marketingowych, w tym promocyjnych, roli i znaczenia promocji marketingowej i instrumentów promotional-mix w realizacji celów organizacji i jej rozwoju, roli Public Relations w zarządzaniu komunikacją z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacji, w tym w sytuacji kryzysowej, przygotowania, realizacji i zarządzania wydarzeniami specjalnymi (eventami) organizacji, nowoczesnych i tradycyjnych mediów w aspekcie ich wykorzystania do realizacji kampanii promocyjnej i strategii promocji organizacji, strategii promocji – ich rodzajów, procesu opracowania, wdrażania i monitorowania przy wykorzystaniu narzędzi controllingu marketingowego, etycznych i prawnych aspektów promocji, marketingu społecznego z uwzględnieniem specyfiki społecznych kampanii promocyjnych, marketingu lokalnego i zarządzania wizerunkiem miejsc. Słuchacz zdobywa również umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania planu badań marketingowych i jego realizacji, wykorzystania metod i technik Public Relations do efektywnego zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji, w tym w sytuacji kryzysowej, przygotowania planu wydarzeń specjalnych (eventów) organizacji, jego wdrożenia i zarządzania nim, opracowania kampanii promocyjnej organizacji w nowoczesnych i tradycyjnych mediach przy wykorzystaniu instrumentów promotional-mix, opracowania i wdrożenia strategii promocji organizacji oraz analizy jej skuteczności przy wykorzystaniu narzędzi controllingu marketingowego. 

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)