ul. Saperów 27a

58-100 Świdnica

tel. 74 640 03 40 do 42

fax 74 640 03 41

e-mail: swidnica@ahe.lodz.pl

ul. Saperów 27a

58-100 Świdnica

tel. 74 640 03 40 do 42

fax 74 640 03 41

e-mail: swidnica@ahe.lodz.pl

 • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na własnym bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

  ADRESACI

  Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Studia podyplomowe BHP, przygotowują uczestników do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BHP.

  ADRESACI

  Na studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

  Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy dedykujemy osobom pracującym w służbach BHP oraz osobom, zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ CYFROWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa  z elementami zarzadzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece pozaszkolnej. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową.  Studia przygotowują do pracy poza systemem oświaty.

  ADRESACI

  Studia z Bibliotekoznawstwa kierowane  są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kompetencje do pracy w bibliotekach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicznego oraz podstawowej wiedzy medycznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI E-DORADZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla doradców zawodowych i personalnych wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży i osób dorosłych, korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto, studia wyposażą uczestników w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo). Studia przygotowują do pracy poza oświatą.

  ADRESACI

  Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i personalnego z elementami e-doradztwa adresujemy do osób z wyższym wykształceniem – studia I lub II stopnia. Studia szczególnie polecamy doradcom edukacyjno-zawodowym i personalnym pragnącym uzupełnić kwalifikacje oraz osobom, które chciałyby uzyskać kompetencje i kwalifikacje z obszaru doradztwa zawodowego i personalnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KODER MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu sprawozdawania, kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Studia organizowane są w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych.

  ADRESACI

  Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcje koderów medycznych w publicznych podmiotach ochrony zdrowia – min. lekarzy, statystyków medycznych, czy sekretarek medycznych kierowników działów: rozliczeń, statystyki medycznej, analiz lub controllingu medycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Czas trwania studiów 2 lub 3 semestry - w zależności od Rozporządzenia Ministerstwa dotyczącego szczegółowych wymagań względem kwalifikacji studiów podyplomowych.

  Nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, tworzenie strategii lokalnych i programów rozwiązywania problemów społecznych, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z SOCJOTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Resocjalizacja oraz socjoterapia są dziedzinami odpowiadającymi na problemy współczesnego społeczeństwa, np. przestępczość, ubóstwo, czy marginalizacja społeczna.

  Resocjalizacja jest bardzo ważna, ponieważ prowadzi do odrzucenia przez jednostkę wartości i działań sprzecznych z ogólnie przyjętym systemem aksjonormatywnym.

  Absolwent zapozna się z teoriami i metodami pracy, które pozwolą mu stać się specjalistą, dzięki czemu z łatwością podejmie pracę w licznych placówkach socjoterapeutycznych oraz resocjalizacyjnych (studia poza systemem oświaty).

  ADRESACI

  Wszystkie osoby, które pragną zdobyć unikatowe kompetencje aby poszerzyć swoje perspektywy zawodowe. Oferta skierowana jest szczególnie do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologicznych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych oraz aresztów śledczych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji oraz pracowników agencji ochrony. Ponadto z oferty mogą skorzystać również osoby zatrudnione w instytucjach powołanych do wykonywania czynności związanych z profilaktyką przestępczości oraz przeciwdziałaniu patologii społecznej, wolontariusze, itd.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  PROBLEMATYKA KIERUNKU

  Psychodietetyka łączy elementy psychologii, dietetyki oraz medycyny, a ukierunkowana jest na pomoc pacjentom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania. Nauczysz się oceniać przyczyny zaburzeń odżywiania. Dowiesz się, jak odnaleźć przyczyny zaburzeń i chorób z nimi związanych.

  Pokażemy Ci, jak prowadzić długotrwałą relację z klientem, opartą na pomocy we wdrażaniu zaleconych zmian w życie. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w poradni dietetycznej, poradni psychologicznej, klubie sportowym, domu pomocy społecznej, firmie gastronomicznej zajmującej się kuchnią dietetyczną oraz placówce szkoleniowej lub założyć własną działalność gospodarczą.

  ODBIORCY

  Studia podyplomowe z psychodietetyki przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia szkoły o profilu prozdrowotnym, medycznym czy pedagogicznym. Jeśli jesteś dietetykiem, pedagogiem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, trenerem sportowym i chcesz poszerzyć swoje kompetencje, psychodietetyka będzie dla Ciebie idealnym wyborem.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  PROBLEMATYKA KIERUNKU

  Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii kryzysu, zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów. Nauczysz się praktycznego udzielania wsparcia ludziom, którzy doświadczają kryzysów rozwojowych czy sytuacyjnych.

  ODBIORCY

  Studia skierowane są do absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, prawo, bezpieczeństwo, socjologia oraz do personelu medycznego placówek ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć mają przybliżyć uczestnikom główne problemy pojawiające się w sporcie oraz wyposażyć uczestników w umiejętności pracy nad mistrzowskim wykonaniem na każdym etapie rozwoju zawodniczego. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami, ale nie nadają uprawnień psychologicznych.

  ADRESACI

  Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Szczególnie zapraszamy obecnych lub przyszłych instruktorów oraz trenerów sportowych, menadżerów sportu, psychologów, nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników szkół o profilu sportowym (SMS), trenerów personalnych, zawodników różnych dyscyplin sportowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  PROBLEMATYKA KIERUNKU

  Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę dotyczącą podstawowych obszarów psychologii w organizacji z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji, teorii i rozwiązań praktycznych. Nauczysz się mechanizmów pozyskania, zachowania i utrzymania człowieka w środowisku pracy. Dowiesz się, jak stosować metody jakościowe wykorzystywane w biznesie.

  ODBIORCY

  Jeśli chcesz zwiększyć świadomość dotyczącą trójkąta relacji biznesowych (oczekiwania – możliwości – efekty), to studia podyplomowe będą dla Ciebie idealnym wyborem. Dzięki studiom swoje kompetencje poszerzą: specjaliści HR, kierownicy, menedżerowie, szkoleniowcy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOSOMATYKA I SOMATOPSYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  PROBLEMATYKA KIERUNKU

  Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii. Dzięki zróżnicowanemu programowi studiów uzyskasz kompetencje, które pozwolą Ci kompleksowo obsługiwać pacjentów z problemami psychosomatycznymi.

  ODBIORCY

  Studia skierowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu stykają się z problematyką chorób psychosomatycznych. Jeśli jesteś zatrudniony jako pracownik służby zdrowia, lekarz, fizjoterapeuta, psycholog i chcesz poszerzyć swoją wiedzę oraz zwiększyć kompetencje, to studia podyplomowe będą dla Ciebie idealnym wyborem.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KULTURĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:

  • zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych
  • umiejętności planowania działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków finansowych
  • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami
  • połączenia wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń.

  Zdobycie praktycznych umiejętności:

  • Nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury
  • rozwijania i kreowania inicjatyw artystycznych
  • planowania i pisania projektów wydarzeń kulturalnych
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów)
  • pozyskiwanie środków finansowych i realizacji projektów unijnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

  ADRESACI

  Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

  Dowiedz się wiecej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)