• ANDRAGOGIKA - EDUKACJA DOROSŁYCH Z ELEMENTAMI E - LEARNINGU I COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-learningu i coachingu” przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi. Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu uczenia i uczenia się osób dorosłych, z wykorzystaniem e-learningu oraz metod takich jak: coaching. szkolenie, warsztat, trening, projekt. Nastawienie na praktykę pomoże słuchaczom rozwinąć i zbudować własny warsztat metodyczny w pracy edukacyjnej z dorosłymi. Zajęcia odbywają się w systemie blended-learning, co oznacza, że część zajęć (głównie teoretycznych), prowadzona jest poprzez platformę internetową do nauczania zdalnego. Zaletą takiej formy zajęć jest to, że student może uczyć się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, wykorzystując własny komputer z dostępem do Internetu. Zajęcia praktyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącym odbywają się w siedzibie Uczelni  w czasie ustalonych zjazdów weekendowych i  realizowane są w większości metodami aktywizującymi i praktycznymi (ćwiczenia, warsztaty, laboratoria).

  Dowiedz się więcej

 • COACHING I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Coaching w Zarządzaniu i Biznesie to nowy obszar wiedzy umożliwiający podnoszenie efektywności planowania i realizowania działań przedsiębiorstwa poprzez inspirowanie, motywowanie, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnej i wydobywanie potencjału członków organizacji. Mottem dobrego coacha - lidera powinna być sentencja: „Zadawaj właściwe pytania, zamiast dawać odpowiedzi”.

  Zajęcia w ramach studiów Coaching w Zarządzaniu i Biznesie prowadzone będą aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć umiejętności.

  Proces kształcenia coachingu w zarządzaniu i biznesie zostanie wzbogacony takimi technikami jak:

  • ćwiczenia, gry symulacyjne integrujące wiedzę, kompetencje i umiejętności,
  • analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach,
  • dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje,
  • coaching osobisty i zespołowy uczestników,
  • filmy, prezentacje multimedialne.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING NARZĘDZIOWY I WARSZTAT PRACY COACHA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia stanowią praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami będącymi z sytuacji zmiany zarówno w życiu zawodowym jak i poza nim.  Odbycie studiów pozwoli na zdobycie praktycznych  umiejętność coacha. Elementy Job-coachingu pozwolą w  obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy,  obniżenia wieku w którym  podejmuje się pierwsze decyzje zawodowe pozwolą przygotować uczestników studiów do pracy z  klientami już na poziomie gimnazjum  aż do późnego wieku aktywności zawodowej. Podczas studiów uczestnicy poznają metody i narzędzia wspomagające  odkrywanie  w każdym jego potencjału. Nauczą się stosować techniki  wspomagania rozwoju  indywidualnych zasobów klientów, którzy zamienią swoje  marzenia  w realne do zrealizowania cele.

  Dowiedz się więcej

   

 • DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE I PORADNICTWO KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program kształcenia w ramach studiów Doradztwo edukacyjno-zawodowe i poradnictwo kariery skierowany jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, socjologów, specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wszystkich osób zainteresowanych pracą w charakterze doradcy zawodowego w placówkach edukacyjnych i wychowawczych, publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, biurach karier oraz firmach doradczych i szkoleniowych. Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich.

  Dowiedz się więcej

 • EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Komunikacja powinna być uważana za podstawę funkcjonowania każdej organizacji Usprawnianie komunikacji powinno być zaś działaniem ciągłym. Dlaczego? Skuteczne komunikowanie jest bowiem niezbędne do odniesienia sukcesu, zarówno w firmie, samorządzie, jak i na innych płaszczyznach życia zawodowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, uruchomiliśmy studia podyplomowe Efektywne komunikowanie w organizacji. Studia przygotowują słuchacza do efektywnego kierowania zespołem, by osiągnąć sukces w negocjacjach jak również sprawnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Praktyczny charakter studiów oraz profesjonalna kadra, gwarantują pełne i profesjonalne przygotowanie uczestników. Uczestnicy studiów będą mogli wysłuchać specjalistów, którzy podzielą się z nimi swoją wiedzą na temat komunikacji społecznej, kształtowania wizerunku firmy, politycznego public relations. Podniosą swoje kompetencje w zakresie asertywności. Poznają techniki medialnej komunikacji zawodowej.

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Logopedia to czterosemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz wytycznymi Kolegium Logopedycznego dotyczącymi standardów kształcenia logopedów. Program studiów umożliwia nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na różnicowanie form zaburzeń mowy, dokonywanie diagnozy logopedycznej oraz odpowiednie do jej wyników planowanie i prowadzenie terapii dzieci i osób dorosłych, a także działań związanych z profilaktyką zaburzeń i zakłóceń komunikacji językowej. Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela logopedy, co umożliwia podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, pomocy społecznej jak i służby zdrowia:

  • przedszkola ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
  • szkoły podstawowe ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
  • domy dziecka,
  • szpitale i poradnie przyszpitalne,
  • przychodnie specjalistyczne.

  Dowiedz się więcej

 • NEGOCJACJE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów w charakterze negocjatorów przede wszystkim w kontaktach handlowych. Program zajęć umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności i wiedzy teoretycznej na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania w kontekście biznesowym. Ciekawym punktem programu jest moduł poświęcony negocjacjom międzynarodowym oraz specjalny moduł poświęcony językowi angielskiemu w negocjacjach międzynarodowych. W programie przewidziane są także liczne spotkania z praktykami negocjacji biznesowych.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ AGRESJI, PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach jest jednym z głównych priorytetów MEN na rok szkolny 2014/2015. Rosnąca przemoc, agresja i zagrożenie uzależnieniami u coraz młodszych uczniów – stwarzają poważne problemy wychowawcze, przed którymi coraz częściej stają nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy szkolni, a także rodzice i opiekunowie. Dlatego przygotowanie odpowiednich dla danej szkoły i uczniów programów profilaktycznych powinno być jednym z istotnych zadań szkoły. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do pracy pedagoga s kolnego oraz do prowadzenia profilaktyki, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapeutycznymi oraz służą doskonaleniu pracy wychowawczej.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO MEDYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych, na które składa się 15. paneli kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa związanego z ochroną zdrowia. Uzyskanie wiedzy teoretycznej stanowi podstawę do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu medycznego i funkcjonowania podmiotów leczniczych, a także jest punktem wyjścia do nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do autonomicznego działania w obszarach związanych z prezentowaną tematyką. Celem studiów jest wykreowanie umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne wykorzystywania wiedzy teoretycznej na płaszczyźnie oceny i interpretacji aktualnie obowiązującego prawa, jak również oceny dokumentów (np. umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) po kątem ich zgodności z prawem i maksymalnego zabezpieczenia dla osób, których dotyczą.   W celu osiągnięcia optymalnych efektów kształcenia, w ramach szkolenia specjalizacyjnego połączono edukację teoretyczną z odpowiadającymi danemu zakresowi tematycznemu materiałem praktycznym w formie case study. Jednocześnie w ramach studiów, Uczestnicy uzyskują możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów, których treść ma bezpośredni związek z ograniczeniem, a w wielu przypadkach wyeliminowaniem roszczeń majątkowych osób pobierających świadczenia zdrowotne.

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jak twierdzą autorzy książki "Socjoterapia jako forma pomocy psychopedagogicznej" - "Socjoterapia jest ważnym i obecnym w świadomości społecznej pojęciem, które odnosi się do formy grupowego oddziaływania o pomocowym charakterze. Posługują się nim zarówno nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, resocjalizatorzy, jak i psychologowie ...". Działania socjoterapeutyczne odnoszą się do wszystkich relacji o charakterze wzmacniającym, terapeutycznym pomiędzy jednostką a grupą. Jest formą pomocy aktywnej, wspierającej różne formy terapii i resocjalizacji, w której wykorzystuje się siłę wpływu społecznego i grupowego. Podmiotem relacji socjoterapeutycznych może być zarówno osoba, jak i grupa społeczna, jeżeli jest ona źródłem dysfunkcji. Celem socjoterapii jest umożliwienie rozwinięcia i utrwalenia zachowań i umiejętności społecznych - trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, świetlice socjoterapeutyczne, terapia pracą; modyfikowanie relacji - praca z rodziną; lub tworzenie nowych i zastępowanie nieprawidłowych układów społecznych - stowarzyszenia i kluby pacjentów, opieka rodzinna. W swoich formach oddziaływania socjoterapeuta sięga po różne formy pracy, które mają wzmocnić zachowania pozytywne dla jednostki i grupy społecznej. Studia z zakresu socjoterapii zostały tak sprofilowane, aby można było zdobyć praktyczne umiejętności pracy w różnych środowiskach - dzieci, młodzież szkolna, osoby dorosłe z problemami, osoby przebywające w ośrodkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, osoby z problemem uzależnień, itd dzięki poznaniu dostępnych metod i form pomocy socjoterapeutycznej.

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ I WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka to trzysemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne, przeznaczone dla osób chcących pracować jako nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I – III (tzw. kształcenie zintegrowane). Program studiów daje pełne przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje określone w  najnowszych przepisach prawnych, w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz Standardami Kształcenia Nauczycieli. Dodatkowo studia dają nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, uczestnictwa w tzw. zespołach diagnostycznych.

  Umożliwia podjęcie pracy w:

  • przedszkolach,
  • szkołach podstawowych w kalach I-III
  • świetlicach terapeutycznych,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne)

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I PRZEKSZTAŁCENIA W SŁUŻBIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Sektor ochrony zdrowia należy do strategicznych obszarów państwa, determinując jego rozwój społeczno-gospodarczy. Efektywne wykorzystanie środków i zasobów w ochronie zdrowia, umożliwiające zaspokajanie potrzeb zdrowotnych obywateli jest sprawą najwyższej wagi i przedmiotem zainteresowania rządów, samorządów i ekspertów w wielu krajach, bez względu na stopień ich zamożności. Studia Zarządzanie i przekształcenia w służbie zdrowia skierowana są do osób z doświadczeniem w pracy w placówkach medycznych. Studia w sposób praktyczny przygotowują do samodzielnej pracy w podmiocie leczniczym. Studia oparte są zarówno na części teoretycznej jak i praktycznej. Słuchacze będą mogli uczestniczyć w ramach warsztatów w pracach managerów, którzy na co dzień prowadzą placówki medyczne. Program przygotowany jest z myślą, o tych, dla których przygoda z zarządzaniem placówką medyczną jest docelowym lub przejściowym etapem kariery w sektorze ochrony zdrowia. Program przygotowany jest również dla osób, które chcą otworzyć własną placówkę medyczną. Zajęcia  prowadzą osoby, które są praktykami i zarządzają pracą sieci placówek medycznych, Wśród prowadzących są managerowie ochrony zdrowia, lekarze przedsiębiorcy, prawnicy zajmujący się tematyką ochrony zdrowia, oraz specjaliści z zakresu rozliczania placówek medycznych z NFZ. Wzorzec kształcenia oparty jest na standardach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością został rozpisany zgodnie z wytycznymi i materiałami TÜV NORD CERT dla poziomów QB (pełnomocnik ds. jakości) oraz QM (Menedżer jakości). Dlatego nabyta wiedza i umiejętności podczas studiów umożliwiać absolwentom szeroką ocenę systemów zarządzania jakością oraz zintegrowanych systemów zarządzania w stopniu odpowiadającym międzynarodowemu określeniu – menedżer jakości (quality manager).

  Dodatkowo studia obejmują zagadnienia wykraczające poza systemy jakości a mianowicie:

  • systemy zarządzania środowiskiem (seria norm ISO 14000),
  • oraz wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej (wg ISO 26000).

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia w ramach studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w różnego rodzaju organizacjach. Studia podyplomowe skierowane są do obecnej i przyszłej kadry zarządzającej, pracowników działów HR, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych, oraz tych którzy pragną uzupełnić swoje wykształcenie o studia związane z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.  Studia dają możliwość pogłębienia oraz  uzupełnienia wiedzy  z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Są one skierowane również do osób, które chcą się przekwalifikować, by w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem ludzki.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI W NOWOCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia w ramach studiów jest usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu kierowania zespołami międzynarodowymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Studia podyplomowe skierowane są do obecnej i przyszłej kadry zarządzającej, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych oraz pracowników dużych i średnich firm, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę z zakresu zarządzania zespołami międzynarodowymi oraz osób, które chcą się przekwalifikować, by w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z kierowaniem międzynarodową grupą.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)