ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • DODATKOWE BLOK Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Stopień: REKRUTACJA

  Forma zajęć

  1. Prawidłowa kwalifikacja umów (umowa o pracę, zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło) i jej skutki dla powstania obowiązku ubezpieczeń - 4 godziny;
  2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zagadnienia praktyczne związane z realizacją zasady swobodnego  przepływu osób w UE - 3 godziny;
  3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - nabycie i utrata prawa, podstawa wymiaru świadczeń - 4 godziny;
  4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - tryb postępowania - 2 godziny;
  5. Renty rodzinne - krąg uprawnionych, wysokość świadczeń - 2 godziny;
  6. Ponowne ustalenie prawa do świadczeń i ich wysokości po zmianach - 2 godziny;
  7. Postępowanie przed organem rentowym a postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych  - 3 godziny;
  8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 godziny;
  9. Świadczenia przedemerytalne - 2 godziny.

  Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie konwersatoriów, podczas których omówione zostaną kazusy oraz podanych zostanie dużo przykładów z orzecznictwa sądów powszechnych.

  Dowiedz się więcej

 • METODY I TECHNIKI MENEDŻERSKIE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA Stopień: REKRUTACJA

  Adresatami programu są dzisiejsi a także przyszli menedżerowie ochrony zdrowia średniego i wyższego szczebla zarządzania. Pogodzenie potrzeb tych bliskich, a jednak różniących się grup zawodowych, możliwe jest dzięki solidnej a jednocześnie ambitnej bazie programowej. Dla jednych będzie ona platformą przyswojenia kluczowych umiejętności menedżerskich. Drugim stworzy możliwość poznania szczególnych rozwiązań i rzadko prezentowanej "kuchni". Taki przekrój programowy wykładów jest możliwy dzięki prowadzeniu ich przez doświadczonych praktyków i wybitnych ekspertów dziedzinowych. Dzięki takim założeniom program stanowi doskonałą ofertę dla lekarzy pełniących kluczowe funkcję zarządcze, członków zarządów pragnących doskonalić swoje umiejętności, kierownictwa różnego szczebla pionów organizacyjnych placówki zdrowotnej, a także osób z mniejszym doświadczeniem chcących kształcić się w tym kierunku.

  Tematyka szkolenia (i programu MBA w ochronie zdrowia) została ukształtowana w taki sposób, aby była atrakcyjna i przydatna także dla pracowników administracji centralnej i samorządowej, których praca przekłada się na efektywność systemu i optymalne wykorzystanie środków. W dobie przekształceń program powinien okazać się szczególnie pomocny osobom zaangażowanym w prowadzenie i koordynację procesu przekształceń szpitali publicznych i budowania ładu wymaganego przez standardy partnerstwa publiczno-prawnego.

  Dowiedz się więcej

 • PRAKTYKA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ZDROWIA Z POZIOMU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Stopień: REKRUTACJA

  Celem modułu specjalistycznego jest zrozumienie logiki systemu ochrony zdrowia z perspektywy jednostek samorządowych wszystkich szczebli - ukazanie skomplikowanych relacji prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Przesłanką do realizacji programu są systemowe zmiany zachodzące w polskim systemie ochrony zdrowia i wynikająca z nich nowa rola jednostek samorządu terytorialnego w obszarze:

  • Tworzenia polityk zdrowotnych i map potrzeb zdrowotnych
  • Realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego w kontekście procedowanej ustawy
  • Obowiązków organów właścicielskich i samorządowych podmiotów tworzących

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO OCHRONY ZDROWIA Stopień: REKRUTACJA

  Aby skuteczne i efektywne zarządzać podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia należy posiąść maksymalnie szeroką wiedzę nie tylko o samych świadczeniach zdrowotnych, ale także o prawno-organizacyjnych podstawach określających proces ich udzielania. Zarządzanie podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia wymaga zdobycia wiedzy na temat mechanizmu wzajemnych powiązań wielu elementów składowych tego systemu tj. administracji publicznej, świadczeniodawców, pacjentów, płatników, producentów leków i wyrobów medycznych. Od ich prawidłowego współdziałania zależy bowiem zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak też sukces wszystkich tych podmiotów, które w systemie ochrony zdrowia odgrywają istotną rolę. Zatem osoby, którym zależy na skutecznym działaniu w tej rozwijającej się branży powinny, od strony teoretycznej jak i praktycznej - zapoznać się z formalno-prawnymi zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODMIOTACH LECZNICZYCH Stopień: REKRUTACJA

  Efektywne zarządzanie finansami w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu ochrony zdrowia wymaga od zarządzających ustawicznego kształcenia oraz nieustannego śledzenia zmian zachodzących w tym sektorze. Strategiczne zmiany po stronie płatnika ? odejście od budżetowego systemu finansowania jednostek ochrony zdrowia, zastosowanie różnych wariantów kontraktowania świadczeń: przez samodzielne kasy chorych, następnie likwidację niezależnych płatników i utworzenie centralnego Narodowego Funduszu Zdrowia ? spowodowały, że sektor ochrony zdrowia powszechnie uznawany jest za trudny do prognozowania, zmienny i cechujący się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Obecnie stoimy przed kolejną zmianą systemową: likwidacją centralnego płatnika i powrotem do regionalizacji. Mimo braku stabilności z roku na rok w Polsce powstaje coraz więcej nowych zakładów opieki zdrowotnej, także kapitał międzynarodowy, wykazuje znaczące zainteresowanie inwestycjami w polską infrastrukturę medyczną, zwiększając konkurencję na rynku usług zdrowotnych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)