• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent uzyskuje możliwość pracy w bibliotece publicznej i naukowej. Może również pracować w innych rodzajach bibliotek na stanowiskach i po spełnieniu warunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom magistra/licencjata.

  Dowiedz się więcej

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Z MODUŁEM NAUCZYCIELSKIM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć). Absolwent uzyskuje możliwość pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej. Może również pracować w innych rodzajach bibliotek na stanowiskach i po spełnieniu warunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne. 

  Dowiedz się więcej

 • EDYTORSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia z zakresu edytorstwa dają przygotowanie do pracy w różnego typu wydawnictwach, merytorycznego i technicznego redagowania tekstów literackich, naukowych i innych, łamania tekstu w wersji tradycyjnej i elektronicznej (DTP) oraz nadzorowania samego druku. Ich absolwenci zdobywają solidne podstawy do dalszego rozwoju zawodowego, zarówno jako pracownicy wydawnictw, jak i ich właściciele czy założyciele. Studia są przeznaczone dla licencjatów i magistrów dowolnego kierunku.

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowujące do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym w zakresie dydaktyki nauczania języka obcego.Pełne kwalifikacje słuchacz otrzymuje po zdaniu zewnętrznego egzaminu z j. obcego na poziomie B2. Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających uprawnienia do pracy w przedszkolu i/lub nauczaniu wczesnoszkolnym, a nie posiadających kwalifikacji do nauczania j. obcego. Podstawą kwalifikacji jest posiadanie certyfikatu, który określa znajomość języka na poziomie B1.

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych. Studia są przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)