• BIOMONITORING PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW KOMUNALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe „Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych” organizowane przez Wydział Rolniczo – Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe.

  Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy –  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie geograficznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych i prawnych podstaw funkcjonowania środowiska, umożliwi podejmowanie zadań organizacyjnych, projektowych i eksploatacyjnych w obszarze gospodarki komunalnej, wodno – ściekowej oraz ochrony środowiska.

  Zdobyte umiejętności pomogą rozwiązywać zagrożenia wynikające z negatywnego oddziaływania obiektów komunalnych na środowisko przyrodnicze w różnej skali geograficznej: lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich UR i osoby współpracujące z UR.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO Z OCHRONY ROŚLIN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem studium jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych na temat nowych aspektów ochrony roślin uprawnych, by mogli podjąć pracę w zakresie doradcy z ochrony roślin. Zważywszy na obowiązek wypełnienia do 2014 roku Zasad Integrowanej Ochrony Roślin przez wszystkich rolników w Polsce oraz nową ustawą o środkach ochrony roślin (Rozp. Parlamentu UE Nr 1107/2009 z 21 października 2009r.) istnieje konieczność szkolenia doradców z ochrony roślin.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGROWANA PRODUKCJA ROLNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych „Integrowana produkcja rolnicza”, prowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy (Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego) we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia upraw i produkowania płodów rolnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji.

  Integrowana produkcja zgodnie Ustawą o ochronie roślin została uznana za krajowy system jakości żywności. Ważnym elementem tego systemu jest również propagowanie ochrony środowiska poprzez wdrażanie Strategii Zrównoważonego Stosowania Pestycydów. Od 1.01.2014 r. we wszystkich krajach unijnych obowiązywać będzie stosowanie ochrony roślin zgodnie z założeniami integrowania metod.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KWARANTANNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Kwarantanna” maja na celu zaznajomienie z nowoczesną technologią produkcji rolniczej w różnych systemach rolniczych. W aspektach kwarantanny i ochrony roślin na polach, w spichrzach i magazynach, w eksporcie i imporcie studenci otrzymają podstawową wiedzę pozwalającą na pracę w stacjach Kwarantanny i ochrony roślin.

  Doradztwo komputerowe związane z nowymi systemami rolniczymi, nowymi roślinami uprawowymi (na biomasę) oraz nowymi pestycydami i nową biotechnologią (GMO, biopestycydy) w połączeniu z zagadnieniami marketingowymi dają podstawę tworzenia mikrofirm związanych z agrobiznesem.

  Program studiów obejmuje wykłady, laboratoria, seminaria i wykonanie projektu. Zajęcia dydaktyczne prowadzą doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na podstawie zdanych egzaminów i zaliczonej pracy dyplomowej absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studium wydany przez Uniwersytet Rolniczy na zasadach określonych przez MEN. Wymogiem uczestnictwa w Studium jest ukończenie studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER PRODUKCJI ORAZ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SUROWCÓW ROLNYCH I WYROBÓW GOTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych organizowane przez Instytut Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie) i zamierzają specjalizować się w doskonaleniu wytwarzania surowców rolnych (zarówno roślinnych jak i zwierzęcych) oraz w doskonaleniu procesu zarządzania, czego efektem ma być surowiec lub wyrób o najlepszej jakości rynkowej, pochodzący z różnych systemów produkcji (w tym ekologicznej).

  Elementem niezbędnym do realizacji wyżej postawionych celów jest wiedza na temat obowiązujących systemów zapewnienia jakości, którą słuchacze będą umieli implementować w gospodarstwach towarowych i przetwórniach. Jest to zagadnienie niezwykle istotne, bowiem w warunkach poprawnego działania prawa podaży i popytu, o sukcesie ekonomicznym przedsięwzięcia często decyduje jakość surowca lub wyrobu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWE BIOTECHNOLOGIE ROLNICZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem studium jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy na temat nowych możliwości zagospodarowania ziemi i tworzenia firm rodzinnych poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie rolnictwa oraz biotechnologii rolniczej. Program obejmuje przedmioty związane z wykorzystaniem nowych roślin rolniczych, biopestycydów i mikroorganizmów w biotechnologiach rolniczych.

  Słuchacze zaznajomieni zostaną także z metodami rekultywacji terenów poprzemysłowych przy wykorzystaniu m.in. tych roślin i mikroorganizmów oraz z metodami pozyskiwania surowców i produkcji biopaliw. Ponadto omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem biologicznym biotechnologii rolniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNE METODY W DOSKONALENIU ROŚLIN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są głównie dla absolwentów szkół wyższych pracujących w firmach hodowlano-nasiennych pragnących poszerzyć wiedzę ogólną i zapoznać się z nowymi metodami i technikami, które można wykorzystać do ulepszania roślin użytkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA ROŚLIN W NOWYCH TECHNOLOGIACH ROLNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studium umożliwia zdobycie wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w ochronie roślin w powiązaniu z nowoczesnymi technologiami w rolnictwie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Słuchacze zaznajomieni zostaną z metodami integrowanymi, z kwarantanną, prognozowaniem i monitorowaniem występowania chorób i szkodników oraz najnowszymi zagadnieniami z biotechnologii rolniczej. Ponadto omówione zostaną źródła finansowania rozwoju wsi i rolnictwa.

  Program spełnia kryteria Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawiane studiom podyplomowym z zakresu rolnictwa. Ukończenie studium pozwoli osobom nieposiadającym kwalifikacji rolniczych na prowadzenie gospodarstwa rolniczego i ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. Studium spełnia wymogi odnośnie podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POSTĘPY W NAUKACH O ŚRODOWISKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są skierowane głównie do nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich oraz osób związanych z edukacją przyrodniczą w jednostkach administracji państwowej, jednostkach naukowych, placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody, np. w parkach narodowych, w branży turystycznej (przewodników zorganizowanej turystyki przyrodniczej), a także wszystkich zainteresowanych tematyką studiów.

  Studia są kierowane również do osób bez doświadczenia zawodowego, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Dla osób związanych z edukacją, uzyskana podczas studiów wiedza i umiejętności będą pomocne w przygotowaniu atrakcyjnych i ciekawych form zajęć dydaktycznych – ćwiczeń terenowych, eksperymentów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ROLNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe „Rolnictwo” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę i podstawowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2.).

  Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich UR oraz w czasie zajęć terenowych w Stacjach Doświadczalnych UR i współpracujących z UR - SDOO i gospodarstwami rolnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ROLNICTWO EKOLOGICZNE, PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe „ROLNICTWO EKOLOGICZNE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA Rolnictwo” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę i podstawowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2.). Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich UR oraz w czasie zajęć terenowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ "AGRO-UNIA" - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni , w tym zwłaszcza uczelni nierolniczych (studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), zamierzających nabyć kwalifikacje rolnicze oraz skorzystać ze środków Unii Europejskiej. Dają one szanse nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie procedur ubiegania się o wsparcie finansowe dla rolników w ramach instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2014-2020, jak np.: Dopłaty bezpośrednie, Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i innych.

   Studia dają również uczestnikom możliwość poznania specyfiki sektora żywnościowego, polityki rolnej i strukturalnej Unii Europejskiej, instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Technologie w ochronie środowiska” organizowane przez Katedrę Chemii Rolnej i Środowiskowej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe i chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania i odtwarzania jego zasobów, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Wiedza przekazywana jest na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich UR oraz przedstawicieli jednostek zewnętrznych działających w ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska. Część zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń terenowych w obiektach Uczelni oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących w zakresie ochrony środowiska. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UPRAWA I WYKORZYSTANIE ROŚLIN ZIELARSKICH I ALTERNATYWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje 222 godziny dydaktyczne, w tym 156 godzin z zakresu nauk rolniczych oraz 66 godzin z zakresu jakości surowca zielarskiego, jego wykorzystania i jego pozyskiwania ze stanu naturalnego. W programie oprócz wykładów przewidziano ćwiczenia projektowe, laboratoryjne oraz terenowe prowadzone m. in. w ogrodach botanicznych, ogrodach klasztornych, gospodarstwach uprawiających rośliny zielarskie i gospodarstwach ekologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Utrzymanie terenów zieleni” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe i chcą poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z utrzymaniem oraz pielęgnacją i ochroną terenów zieleni zróżnicowanym charakterze i użytkowaniu (zieleń miejska, tereny rekreacyjne i sportowe, skarpy nasypy, wały przeciwpowodziowe).

  Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez nauczycieli akademickich UR prowadzących badania z powyższego zakresu oraz w czasie zajęć terenowych w obiektach Uczelni i przedsiębiorstw oraz instytucji działających w ramach przedmiotu studiów. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (MEN-I-9bSW).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich” organizowane są przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie i ekspertami zewnętrznymi.

  Studia podyplomowe skierowane są głównie do pracowników administracji rządowej i samorządowej, wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, centrów powiadamiania ratunkowego, członków zespołów zarządzania kryzysowego, właścicieli i operatorów obiektów zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej i innych zainteresowanych osób.

  Studia podyplomowe oferują wiedzę, narzędzia informatyczne (programy komputerowe) oraz kwalifikacje w zakresie identyfikacji zagrożeń, ich prewencji, a także ograniczaniu zagrożeń naturalnych oraz spowodowanych nieracjonalnym gospodarowaniem zasobami, likwidowaniu skutków zagrożeń oraz katastrof dzięki efektywnemu zarządzaniu sytuacją kryzysową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Opinie (0)