Al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

tel. 012-662-40-66

fax. 012-633-33-07

e-mail: whbz@ur.krakow.pl

http://whibz.ur.krakow.pl/

Al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

tel. 012-662-40-66

fax. 012-633-33-07

e-mail: whbz@ur.krakow.pl

http://whibz.ur.krakow.pl/

 • BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Bioinżynieria zwierząt
  Absolwent studiów inżynierskich I stopnia kierunku Bioinżynieria zwierząt uzyska podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnych metod i technik metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i tkankowych, cytogenetyki i transgenezy zwierząt oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii. Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent będzie również posiadał kwalifikacje z zakresu podstaw hodowli zwierząt oraz biotechnologii i biotechnik rozrodu zwierząt, żywienia i optymalizacji warunków utrzymania zwierząt. Istotny element kształcenia stanowi przygotowanie absolwenta do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz zapoznanie go z możliwościami stosowania nowoczesnych technik molekularnych do analizy materiału biologicznego i metod wykorzystywanych do modyfikacji organizmów zwierząt. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent będzie mógł podjąć pracę zawodową zarówno w jednostkach naukowo-badawczych jak i w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej oraz w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej, a także w zakładach higieny weterynaryjnej, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt oraz w podmiotach nadzorujących kontrolę jakości pasz i żywności, jak również w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE. Podstawą dalszego rozwoju będzie możliwość aplikowania na studia II, a następnie III stopnia w najlepszych uczelniach polskich i zagranicznych, a także umiejętność planowania badań i pisania opracowań naukowych. Absolwent studiów Bioinżynieria zwierząt będzie przygotowany do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz do aktywnego przystosowywania się do zmieniającej się koniunktury na polskim i zagranicznym rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinżynieria zwierząt brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinżynieria zwierząt jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOLOGIA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biologia stosowana
  Celem kształcenia na kierunku biologia stosowana jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent ma nabyć umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta powinna cechować znajomość języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii. Założeniem programu studiów kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). W trakcie kształcenia absolwent powinien zostać przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia stosowana jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zootechnika
  Celem kształcenia na kierunku Zootechnika jest przekazanie absolwentom gruntownej wiedzy z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Nieodłącznym elementem kształcenia jest opanowanie języka obcego, szczególnie w zakresie terminologii specjalistycznej z zakresu rolnictwa i zootechniki, a także umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych.
  Efektem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy zawodowej w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa. Przedstawiony powyżej profil absolwenta jest charakterystyczny dla wszystkich specjalności, jakie są prowadzone na kierunku zootechnika. Natomiast, przedstawiona poniżej charakterystyka tych specjalności przybliża ich zróżnicowanie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Marta Ocena

Najlepszy wydzial!