• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia. W ramach kierunku Instrumentalistyka na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących specjalnościach
  – fortepian, klawesyn, organy oraz instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brany jest pod uwage wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzamin praktyczny 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu praktycznego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TANIEC Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania dla kandydatów:

  • twórcza wyobraźnia przestrzenno-ruchowa, sprawność i kondycja fizyczna, poczucie rytmu muzycznego;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na specjalności Aktor teatru tańca.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Taniec brany jest pod uwage wynik egzaminu oceniającego zdolności oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • WOKALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kierunku wokalistyka jest wykształcenie absolwenta, który będzie wszechstronnie wykształconym muzykiem – wokalistą – posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umoliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. W trakcie studiów kształcenie słuchu, literatura muzyczna, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, fortepian ogólny, literatura specjalistyczna, podstawy śpiewu solowego, zespoły wokalne, gra aktorska i wymowa sceniczna, ruch sceniczny, współpraca z korepetytorem, literatura specjalistyczna, metodologia pracy badawczej, śpiew solowy, przygotowania opery, oratorium, kantaty i cyklu pieśni. Absolwenci wokalistyki są gotowi do podjcia działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi. Niektórzy podejmują pracę w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka brany jest pod uwagę egzamin praktyczny, egzamin oceniający predyspozycje ze śpiewu oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka jest egzamin wstępny.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: