• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Architektura krajobrazu
  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz rolniczych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Jest przygotowany do: posługiwania się dokumentacjami geodezyjnymi i  projektowymi; realizacji prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie projektowania, budowy i pielęgnowania.
  Absolwent potrafi umiejętnie kształtować obiekty architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka oraz ma wiedzę o przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Absolwent kierunku architektury krajobrazu charakteryzuje się zmysłem twórczym oraz posiada zdolności plastyczno-estetyczne i ma wyobraźnię przestrzenną. Potrafi waloryzować krajobraz (kulturowy, historyczny, przyrodniczy – fauna i flora) oraz wpisać projektowane obiekty tak aby nie ingerowały w zastany krajobraz lecz podkreślały jego specyfikę/oryginalność. W programie studiów I stopnia duży nacisk położony jest na praktyczne wykształcenie studenta, dlatego integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe oraz dwie jednomiesięczne praktyki zawodowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Geodezja i kartografia

  Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia, posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych związanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych.

  Absolwenci tego kierunku studiów mogą pracować w wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej, w wydziałach ochrony środowiska, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurach projektowych, w firmach budowlanych lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z szerokiego zakresu prac geodezyjnych. Studia uzupełnione odpowiednią praktyką zawodową są podstawą do ubiegania się o uprawnienia do szacowania i wyceny nieruchomości.

  Absolwenci po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej mogą się ubiegać o uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjne pomiary podstawowe; geodezyjna obsługa inwestycji; geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; redakcja map; fotogrametria i teledetekcja.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Gospodarka przestrzenna

  Kierunek gospodarka przestrzenna kształci specjalistów z zakresu: planowania i opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, tworzenia lokalnych strategii rozwoju, planowania infrastruktury technicznej, oceny stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, geograficznych systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, podstaw urbanistyki, land management, technologii programowania komputerowego. Kompetencje absolwenta są podstawowe o charakterze interdyscyplinarnym szczególnie w aspekcie zarządzania geoprzestrzenią.

  Po ukończeniu studiów I i II stopnia, absolwenci uzyskują zaświadczenie o odbytych studiach podyplomowych z wyceny nieruchomości, co stanowi jedną z przesłanek przystąpienia do egzaminu państwowego z tego zakresu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rozwój regionalny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rozwój regionalny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rozwój regionalny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rozwój regionalny

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria i gospodarka wodna
  Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i przyrodniczych. Posiada umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne. Jest przygotowany do realizacji inwestycji z zakresu regulacji i renaturyzacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji oraz ochrony przeciwpowodziowej i służących ograniczeniu skutków suszy.
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, podbudowaną zagadnieniami z nauk ścisłych i przyrodniczych. Posługuje się językiem specjalistycznym, wykorzystuje nowoczesne narzędzia inżynierskie i technik informatyczne (CAD i GIS) oraz potrafi pracować w zespołach realizujących zadania inżynierskie. Do szczegółowych kompetencji Absolwenta należy: rozpoznanie procesów kształtujących zasoby wodne; interpretacja wpływu budowli wodnych na ekosystemy; projektowanie, eksploatacja i nadzór nad inwestycjami służącymi gospodarowaniu zasobami wodnymi; wykonywanie ocen zagrożenia oraz opracowań technicznych służących przeciwdziałaniu lub ograniczaniu skutków powodzi i susz; ocena stanu jakości wód oraz przygotowanie programów ich poprawy i ochrony; sporządzanie studiów hydrologicznych, hydraulicznych i geotechnicznych dla celów inżynierii wodno-melioracyjnej; przygotowanie i wdrażanie programów zintegrowanego gospodarowania wodami.
  Program studiów inżynierskich uwzględnia wszystkie sfery działalności specjalistycznej w zakresie racjonalne gospodarki wodnej i jest odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne oraz coraz częściej pojawiające się ekstremalne zjawiska meteorologiczno-hydrologiczne. Kwalifikacja w postaci dyplomu ukończenia studiów I stopnia umożliwa absolwentowi staranie się o certyfikat Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, potwierdzający kompetencje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka wodna
  • Inżynieria melioracyjna

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria środowiska
  Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych i wykonawczych oraz nadzoru nad pracami związanymi z szeroko rozumianą inżynierią środowiska, a zwłaszcza z: inżynierią sanitarną, budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, inżynierią rzeczną, gospodarką wodną i ochroną wód, melioracjami, mechaniką gruntów i geotechniką, konstrukcjami betonowymi i żelbetowymi, budownictwem ogólnym, budową składowisk odpadów komunalnych, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, ochroną powietrza oraz wykorzystywaniem roślin w rozwiązaniach inżynierskich.
  Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, podbudowaną zagadnieniami z nauk ścisłych. Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu tematyki dotyczącej inżynierii środowiska, wykorzystuje w swojej działalności zawodowej nowoczesne narzędzia inżynierskie i techniki informatyczne oraz potrafi pracować w zespołach realizujących zadania inżynierskie. Uzyskane w toku studiów kompetencje są dla absolwenta podstawą do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria sanitarna
  • Infrastruktura obszarów wiejskich
  • Inżynieria ekologiczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria wodna i sanitarna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria wodna i sanitarna

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)