• OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ogronictwo
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz do pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w tym wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Posiada znajomość zasad marketingu, praw rządzących rynkiem i umiejętność jego analizy, a także z umiejętności związane z prowadzeniem rozliczeń finansowych, znajomość rachunkowości, zasad kredytowania, podstaw bankowości, prawa gospodarczego i prawa pracy.Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz do pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w tym wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Posiada znajomość zasad marketingu, praw rządzących rynkiem i umiejętność jego analizy, a także z umiejętności związane z prowadzeniem rozliczeń finansowych, znajomość rachunkowości, zasad kredytowania, podstaw bankowości, prawa gospodarczego i prawa pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biotechnologia
  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej, hodowli tkankowych, cytogenetyki, prawa i etyki. Osoba legitymująca się dyplomem inż. biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego.  Absolwenci pierwszego stopnia są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia (poziom rozszerzony)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA OGRODOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Sztuka ogrodowa
  Absolwent kierunku Sztuka ogrodowa posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwolą mu podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze ogrodnictwa ozdobnego na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej.
  Na studiach zdobywa wiedzę  i umiejętności w zakresie nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Zna przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów w różnej skali, od ogrodów przydomowych po publicznie użytkowane przestrzenie.  Otrzymuje wiedzę i zdobywa umiejętności niezbędne do zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym. Właściwie stosuje rośliny w terenach zieleni, ponieważ posiada rzetelną wiedzę na temat różnych grup roślin ozdobnych, począwszy od ich identyfikacji taksonomicznej, wymagań siedliskowych, przez wartość biologiczną i dekoracyjną oraz dotyczącą oceny ich zmienności w sezonie wegetacyjnym, co daje mu podstawę do działań projektowych i pielęgnacyjnych. 
  Jest przygotowany do inwentaryzacji i waloryzacji zasobów roślinnych. Znajomość zasad projektowania, a także sprawne posługiwanie się technikami rysunkowymi oraz programami komputerowymi pozwala absolwentowi Sztuki Ogrodowej kompetentnie przeprowadzać prace projektowe i skutkuje powstaniem profesjonalnych realizacji w terenach zieleni. Absolwent jest ekspertem w zakresie wykorzystania produktów ogrodniczych do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia jakości życia. Zna materiał roślinny oraz teorię kompozycji niezbędne do zagospodarowania przestrzeni zamkniętych, zarówno publicznych jak i prywatnych. Umiejętnie wykorzystuje rośliny w aranżacjach florystycznych do uatrakcyjnienia wnętrz  i poprawy zdrowia w:  urzędach, biurach, centrach handlowych, restauracjach i inny obiektach ogólnie dostępnych.
  Ma rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania badań studialnych, opracowań projektowych i ich realizacji. Potrafi spożytkować swoją wiedzę w aranżowaniu parków i ogrodów miejskich oraz wiejskich, niedużych wnętrz przestrzeni publicznej (place, skwery, szlaki komunikacyjne), ogrodów przydomowych, zagospodarowania terenów agroturystycznych oraz cmentarzy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka ogrodowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka ogrodowa jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
  Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa na studiach I stopnia na kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5-roku (7 semestrów). Studia I stopnia obejmują 2217 godzin dydaktycznych uszeregowanych w grupach:
  • przedmiotów kształcenia ogólnego: język obcy, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne oraz przedmioty humanistyczne;
  • przedmiotów podstawowych: agrometeorologia, chemia ogólna z elementami chemii fizycznej i biofizyki, biologia komórki, mikrobiologia, botanika, chemia organiczna z biochemią, genetyka i genomika roślin, gleboznawstwo, fizjologia roślin oraz ekologia i ochrona środowiska;
  • przedmiotów kierunkowych, które zestawione są w cztery bloki tematyczne: Zasoby i pozyskiwanie roślin leczniczych i prozdrowotnych, Towaroznawstwo zielarskie, Biologiczne podstawy zdrowia i racjonalnego żywienia oraz Doskonalenie i biotechnologia roślin leczniczych.
  Blok Zasoby i pozyskiwanie roślin leczniczych i prozdrowotnych obejmuje przedmioty, dzięki którym studenci zapoznają się z surowcami leczniczymi oraz technologiami uprawy i pozyskiwania roślin leczniczych. W ramach bloku Towaroznawstwo zielarskie studenci mają zajęcia z oceny jakości surowców i preparatów roślinnych, utrwalania i uszlachetniania surowca, logistyki i marketingu oraz organizacji przedsiębiorstwa. W bloku dotyczącym Biologicznych podstaw zdrowia i racjonalnego żywienia studenci uczą się podstaw racjonalnego żywienia, poznają właściwości odżywcze i lecznicze roślin oraz rodzaje terapii ogrodniczych i metodykę zajęć hortiterapeutycznych. W bloku Doskonalenie i biotechnologia roślin leczniczych studenci zdobywają umiejętności konwencjonalnej i molekularnej hodowli roślin, zapoznają się z metodami in vitro, z inżynierią genetyczną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia roślin lecznicznych i prozdrowotnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia, geografia

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURAL SCIENCE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek International Master of Horticultural Science
  The international study programme "International Master of Horticultural Science" is focused on the education and training of students for their future activities in spheres of management, trade, and services as well as in governmental services at the European level. In the course of their studies, students can get a certain level of specialisation on the base of passing through both obligatory and voluntary courses that have been selected with regard to current trends in modern European horticultural production. As a segment of special agricultural production, the field of studies "Horticulture" involves the horticultural industry in its complete scope and professional specialisations at the level of the master degree.
  The main goal of studies is to inform students about the current situation in the field of horticultural production with regard to international aspects and to prepare graduated experts capable of applying gained knowledge in domains of both theory and practice. The key advantage of students in this study programme will be their good orientation in the European horticultural industry that they will acquire during their study stays at partner universities in different countries. Within the framework of studies, great impact will be laid on the current problems of modern horticulture that concern above all domains of vegetable production, pomiculture, viticulture, greenhouse production, plant biotechnologies, storage of horticultural products, their quality etc. The central point of this study programme will be the elaboration of a diploma thesis, in which students will have a chance to specialize and investigate a certain part of the horticultural industry. Thanks to facultative subjects, students will be able to extend their knowledge about many other different parts of the horticultural production that will be involved in a complex manner into this study programme.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Internetional Master of Horticultural Science jest ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

 • ENVIRONMENTAL AND PLANT BIOTECHNOLOGY Stopień: II REKRUTACJA

  Environmental and Plant Biotechnology (EPB) is a unique Master's Degree program offered in English for students from around the world who wish to be in the forefront of biotechnological developments. PB gives the opportunity to get the knowledge and skills in modern methods and techniques of environment preservation, reclamation and use in a sustainable manner for human benefits. Biotechnology, combining the newest scientific achievements, technological advancements and the application of living organisms like microbes and plants, gives invaluable and unlimited possibilities to interact with the environment in a responsible manner, the environment we all live in and benefit from.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Environmental and plant biotechnology jest ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • WINOGRODNICTWO I ENOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zaprojektowanie, założenie i prowadzenie nowoczesnej winnicy oraz winiarni. Potrafił wybrać i wykorzystać nowoczesne metody analityczne nie tylko do oceny jakości winogron, moszczy oraz gotowych win, ale też określenia ich tożsamości i ewentualnych zafałszowań. Zna przepisy prawne i podatkowe regulujące produkcję winiarską w Polsce i jest w stanie dostosować swoje działania w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina do wymagań rynku wewnętrznego i światowego. Posiada wiedzę o substancjach biologicznie czynnych zawartych w winogronach i ich derywatach oraz mechanizmy działania tych substancji, zna ich korzystne oddziaływanie w diecie na organizm człowieka i zwierząt. Jednocześnie jest świadomy możliwego oddziaływania toksycznego, czy też interakcji z lekami.

  Absolwent zna mikrobiologię przemysłową, jest w stanie samodzielnie przeprowadzić proces winifikacji, stabilizację win, unikając błędów prowadzących do chorób i wad wina. Potrafi zarządzać jakością uzyskanych win. Dzięki rozszerzonej wiedzy na temat neuroenologii, analizy sensorycznej oraz food-pairingu będzie mógł doradzać jako sommelier przy wyborze win w sektorze HoReCa, enoturystyce i firmach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją win. Posiadając rozległe kompetencje miękkie (z zakresu komunikacji w branży winiarskiej) oraz wysokospecjalistyczne (technologia uprawy winorośli i enologia) może z powodzeniem wykorzystać je we własnej działalności gospodarczej, jak również w działalności doradczej przy zakładaniu oraz prowadzeniu winnic i winiarni.

Opinie (1)

Kasia Ocena

Na biotechnologii zbyt wiele przedmiotów związanych z rolnictwem i roślinami kosztem ważnych dziedzin tj. biochemia. Ogólnie poziom nauczania jest raczej słaby z nielicznymi wyjątkami.