ul. Balicka 116B,

30-149 Kraków

tel. (012) 662-46-10

fax. (012) 662-46-12

e-mail: wipie@ur.krakow.pl

http://wipie.ur.krakow.pl/

ul. Balicka 116B,

30-149 Kraków

tel. (012) 662-46-10

fax. (012) 662-46-12

e-mail: wipie@ur.krakow.pl

http://wipie.ur.krakow.pl/

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk technicznych i wybranym zakresie nauk przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Absolwent potrafi ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej pozyskiwania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi także oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku odnawialne źródła energii jest postiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Technika rolnicza i leśna
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji  systemów mechatronicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
  Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia techniczne w sektorze gospodarki żywnościowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT I LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent potrafi umiejętnie łączyć oraz rozpatrywać zagadnienia ekonomiczne i inżynieryjne dotyczące transportu i logistyki. Uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowo - logistycznych. Posiada umiejętność eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania i sterowania sektorem TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach transportu i logistyki, dotyczące zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych i nieżywnościowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, biologia, chemia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i transferu technologii i innowacyjności. Jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego.
  Realizowany program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w sektorze usług technicznych, przemyśle spożywczym, sektorze produkcji rolniczej, zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i terenowej oraz szkolnictwie. Przekazywany zakres wiedzy merytorycznej obejmuje nie tylko problematykę krajową sektora rolno-spożywczego ale również m.in. krajów Unii Europejskiej. Zdobyte umiejętności biegłego posługiwania się językami obcymi przez naszych absolwentów dodatkowo zwiększają ich szanse na rynku pracy zarówno krajowym jak i zagranicznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Kasia Ocena

Bardzo polecam, profesjonalne podejście do studentów

Kamil Ocena

Jeden z lepszych Wydziałów ;)