• ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów odnawialne źródła energeii i gospodarka odpadami
  Absolwent studiów inżynierskich ma wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Potrafi rozwiązać zadania dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami.
  Ma szczegółową wiedzę z obszaru OZEiGO, obejmującą inwestycyjne zadania inżynierskie, podstawową wiedzę ekonomiczną i prawną, niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Zna podstawowe metody, techniki i technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich i pozwalające wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w zakresie kierunku OZEiGO.
  Potrafi wytwarzać i przetwarzać surowce biologiczne w biopaliwa silnikowe i kotłowe. Potrafi projektować i eksploatować technologie wytwarzania gazu generatorowego, biogazu, metyloestrów olejów roślinnych, biopaliw II-giej i III-ciej generacji, brykietów, peletów i węgla drzewnego. Posiada też umiejętności konstruowania i użytkowania ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.
  Ponadto absolwent studiów inżynierskich, po ukończeniu modułu gospodarka odpadami, rozwiązuje problemy zbierania i zagospodarowania odpadów produkcyjnych i komunalnych. Jego kompetencje zawodowe obejmują także eksploatację urządzeń technicznych w kompostowniach, oczyszczalniach ścieków i zakładach przetwórstwa i utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
  Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania procesów i instalacji OZE i GO, wykorzystywania energii słońca, wiatru i ziemi, technologii pozyskania i konwersji biomasy oraz aspektów środowiskowych (LCA), a także z zakresu gospodarki odpadami, technologii wody i ścieków, logistyki i organizacji usług komunalnych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami
  • Systemy energetyczne w budynkach

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami
  • Systemy energetyczne w budynkach

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów renewable energy sources and waste management

  Graduates of Renewable Energy Sources and Waste Management course have profound knowledge of the technical tasks of engineering and environmental management in the area of RES & WM. They have theoretically founded thorough knowledge of RES & WM, including engineering design of equipment, installations and structures designed to generate energy from renewable sources, and of waste management issues.

  They also have advanced knowledge of economics and law necessary to understand non-technical conditions of engineering work adequate to RES & WM, including extensive knowledge of the function and development of rural areas. They have knowledge about the operation and reliability of machines and equipment designed for RES & WM and the rules of creating and developing business based on the knowledge of RES & WM issues.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów technika rolnicza i leśna
  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku technika rolnicza i leśna otrzymuje gruntowną wiedzę w obrębie nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych: technicznych, rolniczych, leśnych i spożywczych, wzbogaconą umiejętnościami z zakresu zastosowania informatyki, zarządzania zespołami ludzkimi oraz sterowania procesami.
  Potrafi formułować i rozwiązywać współczesne i przyszłościowe zadania inżynierskie, ukierunkowane na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. Jest przygotowany do stosowania nowych technologii przetwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.
  Zdobyta wiedza pozwala także dostrzegać wpływ stosowanych systemów technicznych na środowisko naturalne. Uzyskane zaś umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, występujących w rolnictwie, może wykorzystać w przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie.
  Szeroka wiedza techniczna, uzupełniona wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii zapewnia nabycie absolwentowi umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej przy produkcji rolnej, czystych pod względem ekologicznym i ekonomicznie uzasadnionych, w procesie ich przetwarzania oraz utrzymywania.
  Jest ponadto przygotowany do wdrażania produkcji biopaliw, gazów palnych z biomasy oraz stosowania energetycznych wiatraków, turbin wodnych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz praktyka technologiczna i projektowa, pozwalają absolwentowi na zdobcie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności z zakresu techniki, technologii i sterowania procesami produkcyjnymi, zastosowania informatyki, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mechatronika
  • Inżynieria rolnicza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechatronika
  • Systemy produkcji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Mechatronika
  • Inżynieria rolnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Mechatronika
  • Systemy produkcji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT I LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów transport i logistyka

  Studia inżynierskie na kierunku transport i logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka). Absolwent posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki. 

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Ma świadomość znaczenia i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne, inne pozatechniczne oraz techniczne uwarunkowania, z uwzględnieniem skutków działalności w zakresie transportu i logistyki, w tym wpływu tej działalności na środowisko oraz rozwój gospodarczy.

  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wytyczonego celu z zakresu transportu i logistyki oraz ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej za podejmowane w tym zakresie decyzje. Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze TSL, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową. Jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia, potrafi myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy.

  Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz praktyka technologiczna i projektowa, pozwalają absolwentowi na zdobycie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności z branży TSL.

  Wiedza dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarzadzania projektami i innowacjami daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do ubiegania się o fundusze unijne na jej założenie i rozwój. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi oraz koordynacji zaopatrzenia i dystrybucji towarów w firmach logistyczno - transportowych, sieciach handlowych, magazynach oraz kompleksowych centrach logistycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Transport specjalistyczny i spedycja
  • Systemy informatyczne w logistyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w logistyce
  • Inżynieria transportu i spedycja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Transport specjalistyczny i spedycja
  • Systemy informatyczne w logistyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w logistyce
  • Inżynieria transportu i spedycja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej oraz inżynierii przetwórstwa pozażywnościowego surowców biologicznych, w tym: projektowania nowych oraz udoskonalania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, planowania, organizowania, sterowania i kontroli procesów, nadzorowania systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania, transferu technologii i innowacyjności.
  Posiada wiedzę inżynierską i menadżerską z zakresu produkcji i przetwórstwa surowców pochodzenia biologicznego o docelowym przeznaczeniu żywnościowym i nieżywnościowym. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu mikro i makroekonomii, marketingu, prawa gospodarczego, badań operacyjnych oraz specyficznych uwarunkowań prowadzenia produkcji i przetwórstwa surowców rolniczych, a także metody rachunku kosztów i oceny efektywności inwestycji.
  Dysponuje wiedzą z zakresu techniki i technologii przetwórstwa, logistyki oraz zarządzania produkcją i usługami. Jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego.
  Dyplom ukończenia studiów inzynierskich jest potwierdzeniem, że legitymujący się nim absolwent ma odpowiednie kompetencje i uprawnienia zawodowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Poprzez wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania m.in. AutoCad, Inventor, ułatwiającego projektowanie urządzeń i systemów technicznych, student/absolwent może przystąpić do egzaminów certyfikujących w firmie AutoDesk.
  Program studiów pozwala na uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Łączy także wiedzę techniczną, biologiczną i ekonomiczną, co ułatwia podjęcie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie się w przedsiębiorstwach o różnym profilu produkcyjnym i usługowym. Znajomość profesjonalnych programów komputerowych, automatyki i energetyki koresponduje z potrzebami współczesnego rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Opinie (3)

Mateusz Ocena

Studiowałem. Dziś jestem na stanowisku dyrektora zarządzającego w firmie komunalnej.

Kasia Ocena

Bardzo polecam, profesjonalne podejście do studentów

Kamil Ocena

Jeden z lepszych Wydziałów ;)