• EDUKACJA SEKSUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja seksualna absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie poprawnego rozumienia i rozpoznawania oraz właściwego reagowania na problemy o podłożu seksualnym. Absolwent zyska też kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu edukacji seksualnej dzieci i młodzieży oraz niezbędna wiedzę ułatwiającą poprawne rozwiązywanie problemów seksualnych dzieci i młodzieży związanych z dojrzewaniem i problemami natury seksualnej związanymi z tym procesem. Uzyskana wiedza ułatwi poprawny i komunikatywny kontakt oraz skuteczną współpracę pomiędzy absolwentem a pracownikami oświaty, ochrony zdrowia, policji sprawującymi opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA W KOSMETOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Fizjoterapia w kosmetologii” mają na celu zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności przydatnych osobom pracującym w ośrodkach spa, gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej, wellnes, masażu ośrodkach uzdrowiskowych. Pozwala na uzyskanie wiedzy dotyczącej filozofii spa i wellness, rodzajów zabiegów wykonywanych w takich ośrodkach. Daje podstawową wiedzę dotyczącą technik zabiegowych fizjoterapeutycznych, które są wykonywane w takich ośrodkach. Wiedza na temat technik kosmetycznych, prawidłowego żywienia i medycyny estetycznej sprawi, że osoba kończąca studia podyplomowe „Fizjoterapia w kosmetologii” stanie się profesjonalnym opiekunem klienta poszukującego odpowiedniego dla siebie zabiegu z zakresu kosmetologii, będzie mogła wskazać różne formy terapii dostępne w danym gabinecie czy ośrodku mające zapewnić optymalne rezultaty terapii.

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA W ONKOLOGII Z ELEMENTAMI PSYCHOONKOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia umożliwią  poznanie i zrozumienie podstawowych metod i technik stosowanych w psychoterapii w trakcie leczenia oraz rekonwalescencji pacjenta. Absolwenci zdobędą także wiedzę na temat doboru różnych form aktywności ruchowej i prowa¬dzenia zajęć rekreacyjnych z osobami po zakończonym leczeniu onkologicznym. Nabędą umiejętności podtrzymywania sprawności osób z różnymi dysfunkcjami, które powstały w wyniku leczenia, a także umiejętności wykorzystania w procesie rehabilitacji sportu osób niepełnosprawnych i rozpoznawania podstawowych problemów osoby niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie oraz łagodzenia, i rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków niepełno¬sprawności wywołanej chorobą onkologiczną.

  Dowiedz się więcej

 • GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uzyskane kwalifikacje
  Główną ideą opieki nad osobami starszymi jest organizacja życia społecznego umożliwiająca zachowanie praw ludzi starszych do partycypacji społecznej, niezależności, samorealizacji i godności tudzież utrzymywania ich niezależności. Zadania te obejmują szeroki zakres działań leżących w profilu kompetencji szeregu służb społecznych od których wymaga się przyjęcia odpowiedniej strategii działań i integracji organizacyjnej prowadzących do zapewnienia warunków umożliwiających wspieranie samodzielności, dostęp do aktywności społecznej oraz różnego rodzaju usług i poradnictwa. 
  Studia podyplomowe „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” mają na celu kontynuację i rozszerzenie kompetencji zawodowych uzyskanych przez studentów – w ramach różnych kierunków – wcześniejszych etapów akademickiej edukacji w dwóch podstawowych zakresach. Pierwszy obejmuje ogólny rozwój i wpisuje się w szeroko rozumiane kompetencje humanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki społecznej, psychologii, pedagogiki, demografii czy gerontologii społecznej. Drugi zakres ma na celu budowanie i rozwijanie kompetencji specjalistycznych, obejmujących zarówno wiedzę teoretyczną dotyczącą epidemiologii, struktury organizacyjnej systemów zabezpieczenia zdrowotnego i społecznego, a także medycznych podstaw geriatrii i fizjoterapii, jak i uzupełnienia kompetencji studentów w zakresie umiejętności diagnozowania potrzeb osób starszych, mechanizmów izolacji i wykluczenia społecznego, podnoszenia jakości życia, pielęgnowania, pozyskiwania różnych form wsparcia instytucjonalnego w zakresie sektora opieki zdrowotnej oraz społecznej, konstruowania programów wsparcia społecznego, a także procesów rehabilitacji, czy komunikacji interpersonalnej i kreowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

  Dowiedz się więcej

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych „GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA” jest kontynuacja i rozszerzenie kompetencji zawodowych uzyskanych na wcześniejszych etapach edukacji. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent zdobędzie podstawową wiedzę na temat epidemiologii wad postawy ciała oraz z obszaru nauk o zdrowiu, która pozwoli mu oddziaływać na organizm i osobowość dziecka w zakresie jego rozwoju somatycznego i motorycznego. Absolwent posiądzie wiedzę z zakresu podstawowych metod niezbędnych do diagnozowania i prognozowania rozwoju fizycznego, zdobędzie umiejętność dokonywania oceny postawy ciała. Absolwent zdobędzie także wiedzę na temat metod, form i środków postępowania korekcyjnego, reedukacji posturalnej w poszczególnych rodzajach wad postawy. Posiądzie umiejętność programowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, będącymi na różnym poziomie rozwoju psychoruchowego. Absolwent zdobędzie również wiedzę na temat planowania i stosowania ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała oraz stymulujących rozwój fizyczny dziecka, ponadto wiedza nabyta z dziedziny psychologii oraz promocji zdrowia pozwoli absolwentowi uzyskać umiejętność motywowania do współpracy rodziców i nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

 • NEUROREHABILITACJA OSÓB DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów podyplomowych NEUROREHABILITACJA OSÓB DOROSŁYCH  oraz OSÓB W WIEKU PODESZŁYM absolwent zdobędzie umiejętności postrzegania problemów poszczególnych pacjentów w kontekście wiedzy klinicznej dotyczącej określonej jednostki chorobowej oraz wiedzy z zakresu neurorehabilitacji. Zdobędzie wiedzę na temat  podstawowych badań niezbędnych do planowania i kontroli wyników neurorehabilitacji. Studia umożliwią mu zrozumienie specyfiki oraz przeznaczenia podstawowych metod reedukacji nerwowo – mięśniowej oraz stosowania ich elementów w praktyce zawodowej. Absolwent zdobędzie także wiedzę na temat doboru różnych form aktywności ruchowej, prowa­dzenia zajęć rekreacyjnych z osobami niepełnosprawnymi oraz programowania aktywności ruchowej adaptowanej w rehabilitacji kompleksowej i  podtrzymywaniu  sprawności osób z różnymi dysfunkcjami, zasad kwalifikowania osób niepełnosprawnych do różnych dyscyplin sportu, a także umiejętność wykorzystania w praktyce rehabilitacyjnej możliwości jakie daje sport osób niepełnosprawnych. Opanowanie umiejętności rozpoznawaniapodstawowych problemów osoby niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie oraz łagodzenia i rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków niepełno­sprawności.Wykorzystanie wiedzy socjologicznej w kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA NEUROROZWOJOWA REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się diagnostyką i leczeniem i dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi chorobami układu nerwowego i mięśni. Skierowane są one do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich : fizjoterapeutów, lekarzy,, terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w ośrodkach rehabilitacyjnych, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, specjalnych placówkach pedagogicznych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Po ukończeniu studiów podyplomowych Terapia Neurorozwojowasłuchacz nabędzie umiejętności postrzegania i rozwiązywania problemów pojawiających się u chorych z dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi przez choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i mięśni oraz wiedzę z zakresu fizjoterapii neurorozwojowej. Absolwent zdobędzie też wiedzę na temat  podstawowych badań niezbędnych do planowania i kontroli wyników terapii neurorozwojowej. Studia umożliwią mu zrozumienie specyfiki oraz przeznaczenia podstawowych metod terapii neurorozwojowej oraz stosowania ich elementów w praktyce zawodowej. Zdobędzie także wiedzę na temat doboru różnych form aktywności ruchowej, prowa­dzenia zajęć rekreacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz programowania aktywności ruchowej adaptowanej w kompleksowej rehabilitacji.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

ST. Ocena

...

Q Ocena

W