• BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek studiów „Bezpieczeństwo w biznesie” to kierunek o profilu praktycznym. Kształcenie studentów na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” ukierunkowane jest na rozwój kompetencji praktycznych stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Bezpieczeństwo w biznesie to kierunek interdyscyplinarny.

  Program studiów oparty jest na solidnych podstawach wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie oraz ekonomii i finansów . Dzięki temu studenci zdobędą szeroką wiedzę w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa informacji, a także prawa i technik pracy menedżera oraz zarządzania ryzykiem.

  Tym samym absolwent przygotowany będzie do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które współcześnie stanowią jedno z kluczowym wyzwań dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i instytucji publicznych oraz podmiotów polityki gospodarczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • E-COMMERCE Stopień: II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Ekonomia
  Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych.
  Studia dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień nowoczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji i globalizacji. Wykładane przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym dostarczają wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów gospodarczych. Atutem kierunku jest zwracanie uwagi na połączenie wiedzy teoretycz­nej z jej weryfikacją w praktyce. 
  Jedną z metod nauczania są studia przypadków, które uczą rozwiązywania realnych problemów gospodarczych. Wszystko to sprawia, że absolwenci wy­posażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i szybko zmienia­jącym się świecie oraz nauczeni pracy indywidualnej i w zespole, są elastyczni na rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarka elektroniczna
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
  • Handel zagraniczny
  • Programowanie rozwoju miast
  • Transport i logistyka
  • International commerce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Gospodarka elektroniczna
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
  • Handel zagraniczny
  • Programowanie rozwoju miast
  • Transport i logistyka
  • Analityk rynku
  • Global economy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarka elektroniczna
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
  • Handel zagraniczny
  • Programowanie rozwoju miast
  • Transport i logistyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Gospodarka elektroniczna
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Handel zagraniczny
  • Transport i logistyka
  • Analityk rynku

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych wraz z tytułem zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne
  Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę przygotowania ścieżki kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom, jakie stawia zarządzanie organizacjami non profit, których otoczenie i reguły funkcjonowania zmieniają się znacznie częściej, niż w sektorze prywatnym.
  Ważnym jest również umiejętność harmonijnego łącznia ekonomicznych i społecznych aspektów w procesie podejmowania decyzji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasz Uniwersytet  przygotował ofertę kształcenia na nowo utworzonym unikatowym kierunku studiów Gospodarka i zarządzanie publiczne. Kierunek ten jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych.
  Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Dlatego też, absolwent tego kierunku powinien dysponować ogólnym i specjalistycznym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, dającym podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa.
  W szczególności konieczne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych, działań podejmowanych przez podmioty publiczne i społeczne oraz mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i praktyki realizowania usług użyteczności publicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym. 
   

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Absolwenci tego kierunku wyposażeni są w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a ponadto wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną. 
  W takcie zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Mają możliwość poznania zasad planowania społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast oraz regionów, jak też obszarów wiejskich.
  Ponadto uczą się programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, a także rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki nieruchomościami czy też zarządzania środowiskiem, w tym formułowania zasad zrównoważonego rozwoju. Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
  • Studia miejskie i regionalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
  • Studia miejskie i regionalne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Logistyka
  Globalizacja handlu i działalności gospodarczej, rozbudowa infrastruktury transportowej, wzrost liczby ludności oraz ich mobilności to podstawowe czynniki determinujące znaczenie sektora transportu-spedycji-logistyki (TSL).
  Od podmiotów sektora TSL wymaga się zapewnienia sprawnego przemieszczania osób, przepływu dóbr oraz towarzyszącej tym procesom informacji, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na koszty oraz konieczność ograniczania negatywnych wpływów na środowisko. Na dynamicznie rozwijającym się rynku TSL wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconą kadrę. Wynika to z analizy trendów rozwoju europejskiego i polskiego rynku TSL, potwierdzają to również opinie specjalistów.
  Zapotrzebowanie jest i będzie zgłaszane na absolwentów posiadających wiedzę inżynierską w zakresie projektowania i eksploatacji systemów logistycznych, jak i wiedzę z zakresu ekonomii oraz zarządzania, pozwalającą na ocenę przygotowanych przedsięwzięć pod względem racjonalnego wykorzystania zasobów. Jest to szczególnie ważne, gdyż przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze TSL charakteryzują znaczne nakłady kapitałowe, zarówno w zakresie infrastruktury transportowej, centrów logistycznych jak i systemów informatycznego wspomagania zarządzania. Kształcenie w zakresie transportu i logistyki, przez wiele lat, w Polsce przebiegało na studiach technicznych, dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji/utrzymania infrastruktury transportowej, magazynowej oraz środków przewozowych, a także na studiach ekonomicznych, koncentrujących się na zagadnieniach gospodarowania, organizacji i zarządzania w sektorze TSL.
  W konsekwencji widoczny jest brak specjalistów, których wiedza pozwala łączyć zagadnienia projektowania systemów i procesów logistycznych z ocenami ekonomicznymi. Prowadzenie studiów inżynierskich o kierunku Logistyka przez uczelnię o profilu ekonomicznym, pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, a także umiejętności menedżerskich.
  Absolwenci kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit, których działalność dotyczy sektora TSL.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Telematyka transportu i logistyki
  • Transport w systemach logistycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Telematyka transportu i logistyki
  • Transport w systemach logistycznych

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA W BIZNESIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Logistyka w biznesie pozwala na zdobycie wiedzy związanej z możliwościami kształtowania logistyki w różnych przedsiębiorstwach. Studenci poznają również zasady funkcjonowania i zarządzania łańcuchami dostaw oraz możliwości stosowania logistyki w działalności międzynarodowej. Podczas zajęć omawiane są metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych, zasady optymalizacji kosztów całkowitych, zapasów, projektowania procesów logistycznych, zarządzania projektami.

  Studia pozwalają na zaznajomienie się z aspektami funkcjonowania systemów logistyki wspieranych systemami informatycznymi klasy ERP. Studia na kierunku Logistyka w biznesie kładą nacisk na wykształcenie pracowników posiadających wiedzę i umiejętności, które umożliwią im interdyscyplinarne spojrzenie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw. Biorąc pod uwagę współczesne uwarunkowania praktyki gospodarczej, kształtują myślenie w kategoriach funkcjonowania łańcucha dostaw i zdolności do podejmowania twórczych eksperymentów w zarządzaniu procesami logistycznymi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obsługa logistyczna
  • Zaopatrzenie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza i projektowanie systemów logistycznych
  • Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Obsługa logistyczna
  • Zaopatrzenie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analiza i projektowanie systemów logistycznych
  • Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka w biznesie jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

   

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze obejmują różnorakie aspekty współpracy międzynarodowej. Jego powstanie wynika z obserwowanego na rynku pracy zapotrzebowania na specjalistów z zakresu zagadnień ekonomicznych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej, w której dokonują się procesy globalizacji, regionalizacji i integracji gospodarczej. 
  Kształcenie na kierunku koncentruje się na problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach postępującego umiędzynarodawiania działalności gospodarczej oraz rozwoju procesów integracyjnych w gospodarce globalnej. Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Zarządzanie międzynarodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Zarządzanie międzynarodowe

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Przedsiębiorczość i finanse
  Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse jest nowością w ofercie dydaktycznej Wydziału Ekonomii. Szczególną cechą wyróżniającą jest profil praktyczny tego kierunku, w odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego pozostałych kierunków.  Przede wszystkim kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych w prowadzeniu biznesu, jak również w organizacji przedsięwzięć społecznych. Przekazywana wiedza będzie bazowała na naukach o ekonomii, finansach, zarządzaniu oraz im pokrewnych.  Student po ukończeniu studiów będzie potrafił uruchomić własną firmę i sprawnie ją poprowadzić, posiadając umiejętność praktycznej analizy zjawisk i procesów ekonomicznych oraz określenia ich uwarunkowań. Jednocześnie będzie posługiwał się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji biznesowych. 
  Celem kierunku jest:
  • przekazanie kompleksowej oraz spójnej wiedzy z zakresu przygotowania i prowadzenia przedsięwzięć biznesowych,
  • wykształcenie praktycznych umiejętności w najważniejszych obszarach prowadzenia firmy - zarządzanie, finanse, rachunkowość, podatki, analiza ekonomiczna, analiza rynku, informatyka, biznes międzynarodowy,
  • kształtowanie przedsiębiorczej postawy, w tym m.in. umiejętności pozyskiwania zasobów oraz gospodarowania nimi, w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i finanse brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i finanse jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym.

   

   

Opinie (0)