ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

tel. tel.: (32) 257 7200 

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-zarzadzania.html

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

tel. tel.: (32) 257 7200 

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-zarzadzania.html

 • ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Analityka gospodarcza jest unikatowym kierunkiem uruchomionym po raz pierwszy w roku akademickim 2011/2012 r. Stanowi doskonałe połączenie metod ilościowych z ekonomią. Podczas studiów student poznaje specjalistyczne programy komputerowe, a większość realizowanych zajęć odbywa się w formie ćwiczeń w wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie laboratoriach komputerowych. Studia na kierunku Analityka gospodarcza są objęte patronatem biznesowym Narodowego Banku Polskiego O/Katowice, TNS OBOP, Deloitte oraz Węglokoksu S.A. dzięki czemu studenci mają szansę uczestniczenia w praktykach oraz stażach w patronackich instytucjach i innych firmach o podobnym profilu działalności. Na studiach na kierunku Analityka gospodarcza studenci uzyskują umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnorodnych analiz ekonomicznych, a także podejmowania ważnych decyzji gospodarczych i przewidywania ich skutków dzięki odpowiednim prognozom ekonomicznym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym.

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE MENEDŻERSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Do podstawowych przedmiotów realizowanych na kierunku Finanse menedżerskie w ramach studiów pierwszego stopnia należą m.in.: mikroekonomia i makroekonomia, podstawy zarządzania, prawo, finanse, marketing, rachunkowość, statystyka, matematyka oraz rachunkowość finansowa, finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw.

  Do grupy przedmiotów specjalnościowych (ograniczonego wyboru) zaliczamy m.in.: budżetowanie, analizę finansową, nadzór korporacyjny, ubezpieczenia w działalności gospodarczej, controlling operacyjny, podatki przedsiębiorstw i inżynierię finansową.

  Studia na kierunku Finanse Menedżerskie pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych. 

  Celem kierunku jest doskonałe przygotowanie do zajmowania stanowiska Menedżera w zakresie:

  • zarządzania zasobami firmy mające na celu zwiększenie jej wartości rynkowej;
  • zarządzania realizowanego przez pryzmat instrumentów w kontaktach z interesariuszami, takimi jak: akcjonariusze, pracownicy, klienci i dostawcy;
  • budowania prognoz finansowych i wykorzystywania ich do efektywnego zarządzania finansami i kosztami;
  • posiadania umiejętności samodzielnej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i oceny alternatywnej strategii rozwoju działalności gospodarczej. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse menedżerskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości oferowany zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów zapewniający możliwość kontynuacji i doskonalenia wiedzy związanej z nieruchomościami i gospodarką miejską także na studiach podyplomowych.

  Studia licencjackie - o profilu praktycznym – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy: braku profesjonalnych kadr zajmujących się obsługą i inwestowaniem na rynku nieruchomości oraz niedoborem ekonomistów specjalizujących się w gospodarowaniu zasobami miast oraz zarządzaniu projektami miejskimi.

  Studia magisterskie - o profilu ogólnoakademickim – to rozszerzenie studiów I-go stopnia o zaawansowane zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości, przydatne między innymi w procesie certyfikacji na zarządcę nieruchomości, pozyskania uprawnień szacowania wartości nieruchomości, tworzenia strategii rozwoju i zarządzania projektami miejskimi.

  Na Kierunku oferowane są dwie specjalności: Programowanie Rozwoju Miast oraz Nieruchomości. Tworząc kierunek wzięto pod uwagę popularność łączenia zagadnień miejskich i nieruchomości – szczególnie w Europe Zachodniej i USA – oraz opinie Kluczowych Patronów Kierunku: Miasta Katowice, TDJ Estate. W ten sposób stworzono unikalny w skali Polski profil studiów ekonomicznych łączący zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości.

  Główne atuty kierunku:

  • zajęcia praktyczne ‘Urban&Business Lab’ - projektowanie rozwiązań dla miast i rynku nieruchomości
  • liczne zajęcia o charakterze warsztatowym, projektowym, wizyty studyjne realizowane pod kierunkiem wykładowców posiadających doświadczenia w pracy z firmami i miastami
  • praktyka zawodowa realizowana między innymi pod patronatem Miasta Katowice oraz TDJ Estate, tj. kluczowych patronów Kierunku

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Programowanie rozwoju miast
  • Nieruchomości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Programowanie rozwoju miast
  • Nieruchomości

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Programowanie rozwoju miast
  • Nieruchomości

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA TURYSTYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Interesujesz się turystyką? Wiążesz swoją przyszłość z działalnością w branży turystycznej? Chcesz prowadzić własne biuro podróży lub pracować w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za rozwój turystyki na danym obszarze?

  Jeżeli tak to oznacza, że warto podjąć studia na unikatowym w Polsce kierunku Gospodarka turystyczna. Po ich ukończeniu możesz podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki. Możesz również założyć własną firmę w tej branży.

  Zyskujesz wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Dobierając zgodnie z własnymi zainteresowaniami przedmioty z zakresu gastronomii, hotelarstwa, systemów transportowych, obsługi ruchu turystycznego kształtujesz indywidualną ścieżkę nauczania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka turystyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka gospodarcza jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERNATIONAL BUSINESS Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku International Business oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu. Absolwenci I stopnia kierunku International Business posiadają podstawą wiedzę i kompetencje niezbędne do prowadzenia biznesu na rynkach europejskich, w powiązaniu z rynkiem globalnym. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku International Business absolwenci będą dysponowali pogłębioną wiedzą dotyczącą funkcjonowania korporacji transnarodowych na rynku globalnym oraz rozwiniętymi kompetencjami menedżerskimi i międzykulturowymi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • European master’s in customer relationship marketing

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International Business brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International buisness jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Chciałbyś projektować i zarządzać operacjami logistycznymi w kraju i całej Europie? Lubisz wyzwania i chcesz planować skuteczne strategie logistyczne dla małych i dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych?

  Wybierając studia na kierunku Logistyka poznasz zasady zarządzania działalnością logistyczną, które umożliwią Ci realizację tych marzeń. Nauczysz się sterować przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, logistyczną obsługą klienta, a także organizować operacyjną działalność oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką (np. w firmach spedycyjnych, przewozowych) oraz instytucjach administracji, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

  Kształcenie na kierunku Logistyka odbywa się na dwóch poziomach studiów: 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Telematyka transportu i logistyki
  • Transport w systemach logistycznyc

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Telematyka transportu i logistyki
  • Transport w systemach logistycznyc

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym.

   

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze obejmują różnorakie aspekty współpracy międzynarodowej. Jego powstanie wynika z obserwowanego na rynku pracy zapotrzebowania na specjalistów z zakresu zagadnień ekonomicznych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej, w której dokonują się procesy globalizacji, regionalizacji i integracji gospodarczej. Kształcenie na kierunku koncentruje się na problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach postępującego umiędzynarodawiania działalności gospodarczej oraz rozwoju procesów integracyjnych w gospodarce globalnej. Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Zarządzanie międzynarodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Zarządzanie międzynarodowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stostunki gospodarcze jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie oferuje szeroką gamę specjalności, które pozwolą wybrać Ci tę drogę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom. Studia na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla osób chcących realizować ciekawe pomysły w przedsiębiorstwach i organizacjach na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. W ofercie studiów na tym kierunku znajduje się wiele specjalności z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich oraz marketingu. Zachęcamy do wyboru jednej z nich, która najlepiej odpowiada twoim zainteresowaniom i predyspozycjom.Kierunek Zarządzanie oferuje szeroką gamę specjalności, które pozwolą wybrać Ci tę drogę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom. Studia na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla osób chcących realizować ciekawe pomysły w przedsiębiorstwach i organizacjach na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. W ofercie studiów na tym kierunku znajduje się wiele specjalności z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich oraz marketingu. Zachęcamy do wyboru jednej z nich, która najlepiej odpowiada twoim zainteresowaniom i predyspozycjom.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie w usługach
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie projektami międzynarodowymi
  • Zarządzanie relacjami z klientami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie relacjami z klientami
  • Specjalność menedżerska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z tytułem zawodowym.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)