ul. Jagiellońska 28,

40-032 KATOWICE

tel.   32 255 58 73, 32 2009 461

fax   32 2009 361

e-mail biologia@us.edu.pl

http://www.wbios.us.edu.pl/

ul. Jagiellońska 28,

40-032 KATOWICE

tel.   32 255 58 73, 32 2009 461

fax   32 2009 361

e-mail biologia@us.edu.pl

http://www.wbios.us.edu.pl/

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Biologia
  Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, jej publicznego prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej.
  Student zdobywa wiedzę i umiejętności właściwe dla poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności w zakresie: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody. Wiedza ta odwołuje się do wiadomości uzyskiwanych w trakcie kursów matematyki, fizyki oraz chemii, w tym chemii ogólnej i organicznej. Oprócz modułów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne zajęcia do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. W efekcie absolwent jest przygotowany do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych jak również samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej. Program nauczania uwzględnia ponadto kształcenie w zakresie języków obcych, technologii informacyjnych oraz wychowania fizycznego. Ważnym elementem studiów jest nabycie umiejętności korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy współczesnego biologa oraz doskonalenie komunikacji społecznej i potrzeby dalszego samokształcenia. Proponowane formy kształcenia obejmują wykłady, seminaria, pracownie licencjackie, laboratoria, ćwiczenia audytoryjne, a także zajęcia terenowe. Program studiów, zgodny z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co - jeszcze w trakcie trwania studiów - umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych. W czasie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w wybranych indywidualnie zakładach pracy. Na trzecim roku studiów I stopnia studenci mają możliwość wyboru katedry, w której wykonują pracę licencjacką. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, instytucjach opieki zdrowotnej, w przemyśle, administracji oraz instytucjach ochrony przyrody. Jednocześnie studia I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia na kierunku biologia, a także na kierunkach pokrewnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka (fizyka z astronomią)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Biotechnologia
  Studia na kierunku Biotechnologia zapewniają zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie molekularnych podstaw zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia i ich praktycznego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki. Istotnym celem jest zdobycie praktycznych umiejętności stosowania podstawowych i nowoczesnych metod biotechnologicznych w projektowaniu i prowadzeniu eksperymentów oraz opracowywaniu i optymalizacji procesów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli roślin użytkowych i mikroorganizmów. Cele te są realizowane poprzez doskonalenie programów nauczania i jakości kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji.
  W trakcie studiów I stopnia student zdobywa podstawową wiedzę w zakresie nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, molekularnych podstaw życia i funkcjonowania komórek, biologii rozwoju, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, przedsiębiorczości w biotechnologii oraz zasad bezpieczeństwa pracy. Ponadto student zdobywa umiejętność przekazywania wiedzy oraz kompetencje praktyczne niezbędne w pracy biotechnologa. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
  Na studiach II stopnia student poszerza zdobytą wiedzę oraz nabywa nowe umiejętności w zakresie prowadzenia pracy eksperymentalnej, rozwiązywania problemów badawczych i naukowej dyskusji. Kierunek oferuje dwie specjalności: Biotechnologię roślin i Biotechnologię środowiska. W ramach tych specjalności student zdobywa rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu molekularnych podstaw procesów biotechnologicznych z udziałem roślin i mikroorganizmów, wdrażanych do produkcji rolnej, przemysłowej i w ochronie środowiska. Student ma możliwość korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących podstawą pracy współczesnego biotechnologa, dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej.
  Program studiów I i II stopnia, zgodnie ze standardami nauczania, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w programach międzynarodowych, umożliwiających odbycie semestralnych lub rocznych studiów za granicą. Studenci szczególnie uzdolnieni mają możliwość studiowania według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna naukowego. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe kompetencje uczestnicząc w pracach wydziałowych kół naukowych. W trakcie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w różnych ośrodkach naukowych, laboratoriach i przedsiębiorstwach.
  Absolwent studiów kierunku Biotechnologia posiada rzetelną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na: kompleksowe rozumienie procesów i zjawisk zachodzących w organizmach żywych, sprawne poruszania się na styku technologii i metod biologii eksperymentalnej, wykonywanie zadań badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, podejmowanie racjonalnych działań w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, podejmowanie studiów magisterskich lub doktorskich.
  Perspektywy zawodowe
  Absolwenci studiów I stopnia przygotowani są do podjęcia pracy w różnych gałęziach przemysłu wykorzystujących najnowsze osiągnięcia biotechnologiczne, laboratoriach badawczych, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych, samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych, podjęcia studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia lub kierunkach pokrewnych.
  Absolwenci studiów II stopnia przygotowani są do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych, stacjach hodowli roślin, laboratoriach analitycznych, przedsiębiorstwach, zakładach i firmach produkujących produkty biotechnologiczne, oczyszczalniach ścieków, biogazowniach czy kompostowniach.  

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunek Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia matematyka, fizyka (fizyka z astronomią) Spośród tych przedmiotów wybierane są dwa o najwyższym procentowym wyniku egzaminu maturalnego.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest posiadanie wymaganych kompetencji, potwierdzonych suplementem do dyplomu lub kartą przebiegu studiów. W oparciu o średnią ocen ze studiów sporządzana jest lista rankingowa. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGY Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Biotechnology
  During the second cycle-studies in biotechnology, completed by the defense of master thesis, students learn, under the supervision of the promoter, how to pose and solve problems concerning plant and environmental biotechnology and conduct scientific research. Within the frame of chosen department students take part in Specialization laboratories and MSc laboratories as well as Specialization and MSc seminars. The master project is the first one that students conduct, to great extent, by themselves and it is closely related to the research profile of the department. Specialization and MSc laboratories which are crucial in this process take place in modern, fully equipped departmental laboratories. Specialization and MSc seminars provide theoretical support, necessary for a proper realization of the master project. The aim of these seminars is to teach students how to plan the scientific experiments as well as how to prepare, discuss and present the results of research. Additionally, each student acquires advanced knowledge taking part in the obligatory modules: bioinformatics, bioethics, statistical methods in natural sciences, plant and microbial biotechnology. Apart from the obligatory modules, number of facultative modules enables students to individualize the course of studies according to their personal interests and chosen specialization. Qualifications acquired at this field of study are the basis for applying for mid-level managerial posts in laboratories and institutions connected with food and pharmaceutical industry, as well as in the area of health care, environmental protection, plant breeding, pest control and in similar branches of science and economy. The second-cycle studies also prepare the graduates to continue their education at the next level of education i.e. PhD studies in the same or similar area.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawa kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnology:

  A prerequisite for a candidate who wishes to apply for the admission to the second-cycle studies in English is to submit a certificate (e.g. FCE Cambridge, TOEFEL) proving the knowledge of English, otherwise the English language skills of a candidate are evaluated  during interview with the English Recruitment Board.

  A candidate is expected to present the knowledge, qualifications and skills acquired at first-cycle, second cycle-studies or a uniform  MSc studies related with natural sciences; especially a candidate should:

  • be familiar with basic concepts and terminology related with natural sciences
  • define and interpret the basic natural phenomena and processes
  • be able to apply the basic techniques and research used in natural sciences
  • present knowledge in maths, physics and chemistry necessary to understand the basic natural phenomena and processes

  2. Verification of a candidate qualifications

  Verification of a candidate qualifications is based on a supplement to diploma or a transcript of records. The verified candidates are classified according to a mean mark of the studies and in case when two or more candidates got the same mean mark, then the following criteria are taken into consideration: mark for diploma dissertation and mark for the final exam, respectively. Based on these criteria the ranking list is created to fill up the limit of places.

  Apart from the documents listed in the recruitment resolution, the candidates have to submit to the Recruitment Board (having registered in the Candidate Registration Electronic System of the University of Silesia) a document confirming the mean mark of the studies as well as the mark for the diploma dissertation and of the final examination, authenticated by the University (Academy) of graduation. These marks can be considered as additional qualification criteria.

  Candidate for study is obliged to submit an appropriate medical certificate confirming the lack of counter indications to studying this field of study.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Ochrona środowiska
  Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku ochrona środowiska jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki i geografii oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych. W czasie pierwszych dwóch lat studiów studenci odbywają zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy tego kierunku. Są to wykłady i ćwiczenia z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii, niezbędnych w dalszym toku kształcenia. W programie studiów zwraca się szczególną uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta, poprzez odbycie praktyk zawodowych. Na trzecim roku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru katedr/zakładów jednego z Wydziałów tworzących kierunek, w których realizują pracę licencjacką pod opieką promotora. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w działach ochrony środowiska, funkcjonujących przy zakładach przemysłowych, laboratoriach analiz środowiskowych, ochronie przyrody, jednostkach administracji państwowej oraz pokrewnych działach gospodarki i nauki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka (fizyka z astronomią), geografia.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

agnieszka Ocena

Uniwersytet Śląski to bardzo dobra uczelnia, z której wychodzą prawdziwi specjaliści i fachowcy

Kinga Ocena

Uniwersytet Śląski stawia na innowacyjne kształcenie. Na uczelni zdobywamy wiedzę nowoczesną, czyli taką, na której będziemy mogli oprzeć prace badawcze, poszukiwania, stawianie pytań w wybranym sektorze zawodowym.

aneta Ocena

Biologia to nauka, która nikomu nie powinna być obca. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim poznajemy dokładnie to wszystko, co nas otacza, a co za tym idzie poznajemy także nas samych. To niezwykle ciekawy kierunek, interesująco prowadzony na jednej z najlepszych uczelni w kraju.

percottus Ocena

bardzo fajny wydział. Dużo laboratoriów, pomocni i zaangażowani wykładowcy.