• AKADEMIA LOBBINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Propozycja Podyplomowych Studiów „Akademia Lobbingu” (AL) jest skierowana do kadry zarządzającej i specjalistycznej przedsiębiorstw. Zarządzanie procesami w działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców umiejętności prowadzenia działań lobbingowych w skali lokalnej i ponadlokalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZA I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Interesują cię zagadnienia audytu i kontroli zarządczej, chcesz awansować w pracy lub też zmienić coś w swoim życiu zawodowym? Chcesz nawiązać nowe kontakty i otworzyć sobie nowe możliwości? Oczekujesz profesjonalizmu, nowatorskich rozwiązań, zróżnicowanej ale zrównoważonej oferty dydaktycznej, przyjaznej atmosfery i odrobiny tajemniczości? Cenisz indywidualne podejście i otwartość pracowników oraz wykładowców. To znaczy, że dobrze trafiłaś/łeś i musisz przyjść na nasze studia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BANKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Decyzją Rektora SGH nr 32 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia utworzenia Podyplomowych Studiów Bankowości, studia te, uruchamiane dotychczas w ramach oferty edukacyjnej Kolegium Zarządzania i Finansów zostają uruchomione pierwszą edycją w ramach Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Celem Podyplomowych Studiów Bankowości jest dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie teoretycznym i praktycznym oraz umiejętności, które pozwolą absolwentom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać prace w instytucjach finansowych, w komórkach finansowych przedsiębiorstw, a szczególnie w sektorze bankowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CENTRALNE I SAMORZĄDOWE PROCEDURY OBSŁUGI ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przedstawianie praktycznych i teoretycznych aspektów programowania, rozliczania i kontroli instrumentów zwrotnych współfinansowanych ze środków europejskich. W trakcie studium słuchacze będą mieli możliwość nabycia teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z badaniem zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji, funkcjonowaniem rynków finansowych, zarządzaniem ryzykiem portfelowym oraz  konstrukcją i funkcjonowaniem instrumentów dłużnych, kapitałowych, a także instrumentów mieszanych opartych m.in. na łączeniu dotacji z instrumentami zwrotnymi. Słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, podczas których omawiane będą przykłady praktycznej obsługi instrumentów zwrotnych. Zakres studiów został  opracowany, tak aby wypełniał najważniejsze elementy określone w Rozdziale IV Instrumenty Finansowe – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2006 oraz w projektach aktów wykonawczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COMPLIANCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTERNATIONAL FINANCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  EY Academy of Business we współpracy z SGH od wielu lat prowadzi studia podyplomowe z zakresu MSSF w formule zamkniętej dla dużych spółek giełdowych. Niniejsza oferta otwartych studiów podyplomowych „MSSF w praktyce” jest wynikiem analizy potrzeb i oczekiwań klientów. Udział w programie pozwoli Państwu zdobyć niezbędną wiedzę, nawiązać kontakty i wzmocnić swoją pozycję zawodową na rynku pracy. Studia „MSSF w praktyce” skierowane są przede wszystkim do kadry kierowniczej i specjalistycznej działów sprawozdawczości finansowej jednostek raportujących zgodnie z MSSF i MSR oraz do wszystkich odpowiedzialnych za stosowanie MSSF w praktyce - dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych oraz specjalistów. Adresatami studiów są również osoby wykorzystujące informacje finansowe do oceny działalności firmy. Ta grupa obejmuje analityków inwestycyjnych, kontrolerów finansowych czy też indywidualnych inwestorów. Niniejsze studia dedykowane są wszystkim, którzy interesują się sprawozdawczością finansową MSSF oraz podejmują na jej podstawie decyzje ekonomiczne. Wykładowcami są profesorowie SGH, posiadający doświadczenie naukowe, a zajęcia praktyczne prowadzone są przez trenerów EY Academy of Business.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2016 r. otwarte zostały Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości dla Nauczycieli. Aktualnie trwa nabór słuchaczy do II edycji Studiów, rozpoczynających się 10.03.2018 r. Oferowane 3 semestralne studia (360 godzin, całkowita odpłatność - 500 zł) są odpowiedzią na stale rosnącą konieczność zdobywania lub pogłębiania wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz potrzebę doskonalenia umiejętności praktycznych w sferze nauczania „Podstaw przedsiębiorczości” wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.08.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). oraz z podstawą programową kształcenia ogólnego w szkołach publicznych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.03.2017 w sprawie ramowych planów nauczania  dla publicznych  szkół  -  Dz. U. 2017 poz. 703 ).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz prowadzenia kampanii komunikacyjnych. Studia adresowane są do praktyków zatrudnionych w agencjach reklamowych, domach mediowych lub w firmach prowadzących własna działalność reklamową, oraz do osób planujących rozwój kariery w zakresie reklamy.

  W efekcie kształcenia słuchacz będzie umiał:

  • planować i prowadzić kampanię komunikacyjną, 
  • tworzyć strategie reklamowe, 
  • tworzyć strategie komunikacyjne w nowych mediach (np. SoLoMo), 
  • projektować user experience na poziomie produktów, 
  • sporządzić budżet reklamowy, 
  • planować media reklamowe, 
  • interpretować wyniki badań, wskaźniki mediowe i mierniki mediów, 
  • określać i oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowych, 
  • współpracować z mediami, agencjami badawczymi, domami mediowymi i agencjami reklamowymi.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RYNKI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Rynki w handlu międzynarodowym obejmują zagadnienia związane z pozyskiwaniem rynków międzynarodowych, w szczególności rynku Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii, Oceanii i Australii, i przeprowadzeniem transakcji handlu zagranicznego. Współczesny handel międzynarodowy wymaga znajomości międzynarodowego otoczenia prowadzenia wymiany handlowej i zaangażowania wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego w firmie. Niezwykle ważną rolę w handlu zagranicznym odgrywa polityka państwa w ofiarowaniu pomocy organizacyjnej i instytucjonalnej dla firm chcących pozyskać rynek międzynarodowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA DLA EDUKATORÓW ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA, EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYKI CUKRZYCY I ZWIĄZANYCH Z NIĄ CHORÓB PRZEWLEKŁYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Kierunek Studiów Podyplomowych dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży jest formą pozyskania wiedzy praktycznej oraz specjalistycznych umiejętności po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej. Założeniem studiów podyplomowych jest podejmowanie nowych form nauczania w celu poszerzenia  wiedzy o chorobach przewlekłych zagrażających życiu. Wiedza, jaką posiądą stanowić będzie doskonałe uzupełnienie zdobytych przez nich kwalifikacji. We współczesnym świecie największym wyzwaniem są choroby przewlekłe, które nie tylko wymagają podstawowej, aktualnej wiedzy jakie podjąć pierwsze przedmedyczne działania w przypadkach zaistnienia sytuacji problematycznych, ale przede wszystkim umiejętności edukowania i utrwalania dobrych nawyków zdrowotnych. Placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzież są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno samym uczniom jak i nauczycielom w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także wypracowaniu prozdrowotnych zachowań chroniących przed nimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA UBEZPIECZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą  z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej,  a także z szeroko pojętym ubezpieczeniowym zarządzaniem ryzykiem, produktami ubezpieczeniowymi oraz organizacją i funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego, a także z poszczególnymi elementami zarządzania zakładem ubezpieczeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest rozszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy w zakresie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Na studiach kształceni są absolwenci uczelni wyższych (zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich), którzy zajmują lub w przyszłości będą zajmować kierownicze stanowiska różnych szczebli w podmiotach leczniczych a także pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, jednostek samorządu terytorialnego, firm farmaceutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kolegium Ekonomiczno-Społeczne zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Studia powstały z myślą o poprawie bezpieczeństwa podmiotów ochrony zdrowia, zarządzających tymi podmiotami oraz pacjentów. Program studiów opracowany został zgodnie ze specyfiką sektora ochrony zdrowia uwzględniając w głównej mierze nadzorowanie zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia, szpitalnictwie, a także projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie (0)