• ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia „Administracji i zarządzania” przygotowują do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracji:

  1. szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego;
  2. prywatnych i państwowych przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych;
  3. wszystkich pozostałych podmiotów, w których funkcjonują jednostki zarządzające i obsługujące.

  W przypadku administracji publicznej studia przygotowują dodatkowo do sprawdzianu w ramach organizowanego corocznie postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIZNES NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH AZJI, AFRYKI I AMERYKI POŁUDNIOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kompleksowe przygotowanie pracowników, w tym menedżerów przedsiębiorstw do planowania i podejmowania w różnych formach działalności biznesowej na rynkach wschodzących Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naszą pasją jest pomaganie słuchaczom Podyplomowych Studiów Coachingu SGH w ich rozwoju tak, żeby oni następnie pomagali innym. Naszą ambicją jest robienie tego w sposób profesjonalny, poprzez uczenie niezwykle praktycznych i przydatnych umiejętności, wspartych solidną akademicką wiedzą i nauką. Opieramy się na najlepszych międzynarodowych wzorcach. Przemyślany program studiów oferuje pełen przegląd różnych podejść do coachingu bazujących m.in. na akredytacjach ICF, EMCC, ICC. Wśród naszych wykładowców znajdziecie Państwo czołowych coachów, trenerów, szkoleniowców, doradców, psychologów i nauczycieli akademickich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DYPLOMACJA GOSPODARCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  This program offers students the opportunity to explore the economic dimensions of contemporary diplomacy. Courses are carefully designed to teach students how to pragmatically apply theoretical aspects to real world issues. During the program students will learn about economic diplomacy with a focus on the economic instruments used in this field. Completing the Post-graduate Studies in Economic Diplomacy program will expand the scope of potential career paths for students.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FUNKCJONOWANIE RYNKU ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z regulacjami wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz praktycznymi kwestiami wynikającymi z tych regulacji dla funkcjonowania rynków energii w Polsce i Unii Euroepejskiej. Z uwagi na specyfikę energii jako towaru i jej wieloaspektowe znaczenie dla współczesnej gospodarki, słuchacze studiów wyposażeni zostaną w wiedzę, z zakresu ekonomii (w tym instytucjonalnej), prawa, finansów i ochrony środowiska i nowych technologii. Celem jest także wzbogacenie wiedzy kadry zarządzającej sektora z zakresu funkcjonowania rynku, dokonywania właściwych wyborów ekonomicznych w nowych uwarunkowaniach, jak również budowania średnio- i długookresowej strategii przedsiębiorstw. Poprzez uczestnictwo w programie i zdobytą wiedzę oraz umiejętności, słuchacze studiów będą w swoim środowisku zawodowym właściwie przygotowanymi do wyzwań związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań gospodarki opartej na wiedzy w obszarze energii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HANDEL ZAGRANICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie pracowników dla przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową z zagranicą, spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz firm konsultingowych. Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom wykonywanie analiz rynków zagranicznych, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych z partnerami zagranicznymi, marketing i promocję produktów na rynkach eksportowych, realizację transakcji w handlu zagranicznym oraz wybór optymalnych form jej finansowania i rozliczeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INNOWACYJNA GOSPODARKA ENERGETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę i  umiejętności w  zakresie  kreowania pożądanych   zmian i podejmowania skutecznych działań  w gospodarce energetycznej w odpowiedzi na unijną  politykę środowiskową i energetyczną. Studia obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z regulacjami, mechanizmami rynkowymi i organizacyjnymi oraz praktycznymi aspektami wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarowania energią na szczeblu krajowym i lokalnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN W USŁUGACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest

  • ​wykształcenie specjalistów zarządzania  Lean w organizacjach usługowych,
  • zdobycie kwalifikacji KAIZEN Coacha II stopnia, potwierdzonej międzynarodowym certyfikatem Kaizen Institut Consulting Group, uznawanym w 30 krajach na świecie (m.in. Niemcy, Włochy, Portugalia, Szwajcaria, Austria, Polska, Rumunia, Finlandia, Węgry, Francja, Hiszpania, Holandia, Czechy, Rosja, Turcja, Indie, Arabia Saudyjska, Chiny,  Brazylia, Chile, Nowa Zelandia, Meksyk, Wietnam, Argentyna,  Malezja, USA, Kanada, Brazylia i oddziały podanych Instytutów), 
  • wymiana wiedzy z menedżerami w firmach, w których już wdrożono zarządzanie Lean.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Potrzeba zwiększenia wiedzy dotyczącej marketingowego zarządzania organizacjami sportowymi wynika z postępującej komercjalizacji sportu i przekształcania się polskich organizacjach sportowych z organizacji non-profit w podmioty komercyjne, funkcjonujące w sferze usług. Kluby sportowe, przekształcane w sportowe spółki akcyjne, muszą działać jak organizacje stosujące marketingową orientację w swym funkcjonowaniu. Funkcjonują na kształtującym się rynku sportowym i powinny stosować właściwe w takich uwarunkowaniach metody działania. Zakres centralnego finansowania sportu, szczególnie zawodowego, stale się zmniejsza i wymagane jest rozwijanie umiejętności sprzedaży produktów sportu, sprzedaży licencji, pakietów reklamowych i sponsoringowych, praw medialnych i pozyskiwania zasobów finansowych w organizacjach samorządowych. W ostatnich latach pojawiły się też nowe organizacje sportowe, zajmujące się przeprowadzaniem rozgrywek ligowych w swoich dyscyplinach sportu. Planuje się stworzenie kolejnych spółek organizacji sportowych, których menedżerowie będą musieli dysponować wiedzą o zarządzaniu takimi organizacjami. W Polsce organizuje się też coraz więcej międzynarodowych imprez sportowych, jak np. w roku 2009 Mistrzostwa Europy w siatkówce i koszykówce, w roku 2012 EURO w piłce nożnej. Niezbędna jest więc odpowiednia kadra menedżerów sportu, którzy potrafią takie imprezy organizować współpracując z międzynarodowymi federacjami sportowymi. W polskich uczelniach wyższych, zarówno w uczelniach ekonomicznych, jak i w akademiach wychowania fizycznego, zakres szkolenia w tej dziedzinie na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych jest jeszcze niewielki, natomiast potrzeby zwiększania kwalifikacji osób zarządzających organizacjami sportowymi są coraz większe. Istnieje też potrzeba przygotowania polskiego sportu profesjonalnego do zasad funkcjonowania w Unii Europejskiej. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w organizacjach sportowych, które prowadzą działalność na dwóch rynkach, czyli skierowaną do odbiorców swych usług (widzów imprez sportowych) oraz do przedsiębiorstw i osób, chcących zainwestować w sport, jak też do sponsorów sportu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aspektami ekonomicznymi i prawnymi przedsięwzięć w dziedzinie kultury w warunkach gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Menedżer Marketingu jest podwyższenie kompetencji jego uczestników w zakresie zarządzania marketingowego. Dostarczają zatem wiedzy niezbędnej do podejmowania rynkowych decyzji, zarówno dotyczącej uwarunkowań tych decyzji, jak i strategii, które one realizują. Program przewiduje kształtowanie praktycznych umiejętności badania otoczenia organizacji, a także posługiwania się technikami marketingowymi i instrumentami marketingu. Uwzględnia zmiany dokonujące się w praktyce marketingu wynikające z upowszechnienia nowoczesnych technologii komunikowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych. Jego realizacja przesądziła o tym, iż program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku turystycznym. Tak skonstruowany program umożliwia zarówno przekazanie wiedzy przydatnej do otwarcia własnego biznesu turystycznego jak i pogłębienie wiedzy przydatnej w pracy w przedsiębiorstwach oraz innych jednostkach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POMOC PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia „Pomocy publicznej” są skierowane do osób zainteresowanych oraz wykonujących pośrednio lub bezpośrednio zadania związane pomocą publiczną i/lub środkami unijnymi. Zakres merytoryczny oraz sposób prezentacji treści umożliwi pozyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności zarówno przez osoby pracujące u dawców wsparcia publicznego, jak też u beneficjentów, przyczyniając się do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych związanych z pozyskaniem/udzieleniem wsparcia oraz monitorowaniem zgodności z prawem unijnym. Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" zostały przygotowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie absolwentów naszych wcześniejszych studiów nt. pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Od 1 lipca 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące warunków udzielania pomocy publicznej w UE, które w dużym stopniu zmieniły dotychczas obowiązujące zasady. Dlatego też od 2014 r. oferujemy nowe Podyplomowe Studia „Pomocy publicznej”, w ramach których łączymy teorię z praktyką. Znakomitą większość naszych zajęć prowadzą eksperci biorący udział w wypracowywaniu nowych regulacji, jak też praktycy z tej branży, co zapewnia unikatową formułę tych studiów. Nowe wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 przynoszą nie tylko większą nominalnie kwotę środków unijnych do dyspozycji polskich regionów i przedsiębiorców, ale również nowe wyzwania związane z bardziej rygorystycznym przestrzeganiem zasad pomocowych oraz zmianą dotychczas istniejących reguł obowiązujących w latach 2007-2013. W konsekwencji zarówno dawcy pomocy, jak i beneficjenci wsparcia publicznego, czy to ze środków krajowych czy też unijnych, będą musieli nauczyć się nowych formuł współpracy. Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" stanowią doskonałą odpowiedź na to wyzwanie i wychodzą naprzeciw potrzebom rynku na specjalistyczne, pogłębione studia nad tą problematyką.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naszą ambicją jest profesjonalne podejście do kształcenia w obszarze PR bazujące na najlepszych międzynarodowych wzorcach. Naszą siłą jest nastawienie na praktykę opartą na solidnych fundamentach teoretycznych. Nasze studia kierujemy zarówno do doświadczonych PR-owców, stawiających na ciągły rozwój oraz pragnących pogłębić i poszerzyć swoją fachową wiedzę, jak i do osób rozpoczynających swoją przygodę z PR.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKO - FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Głównym celem programu Podyplomowych Studiów Menadżersko-Finansowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zdobywanie wiedzy, praktycznych umiejętności jej wykorzystania oraz doskonalenie kompetencji kierowniczych. Nauka na Podyplomowych Studiach Menadżersko-Finansowych rozpoczyna się od podstaw, przy założeniu szybkiego przejścia do poziomu zaawansowanego. Słuchacze mają więc możliwość uzupełnienia i usystematyzowania posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRZYWÓDZTWA W INNOWACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Innowacyjność lub nie? To nie jest już wybór – bycie innowacyjnym to konieczność przetrwania w dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym. Poszukiwanie opcji rozwoju, wyprzedzanie zmian na rynku i ciągłe wsłuchiwanie się w potrzeby klienta to warunki współczesnego zarządzania firmami.Przywództwo w innowacjach to styl zarządzania we współczesnych czasach.

  ​Misja studiów
  „Przywództwo w innowacjach to program łączący świat korporacji, przedsiębiorców oraz sektora publicznego. Każdy ma unikalną perspektywę – możemy uczyć się od siebie nawzajem.”

  Cele studiów:

  • stworzenie platformy networkingu i wymiany doświadczeń w zakresie pobudzania innowacyjności i działalności B&R w firmach,
  • kształcenie liderów innowacji,
  • pobudzanie tzw. przedsiębiorczości korporacyjnej,
  • pomoc w dotarciu do źródeł wiedzy w obszarze podnoszenia kompetencji w zakresie kreatywności i przywództwa w innowacjach,
  • przygotowanie do prowadzenia indywidualnych projektów innowacyjnych,
  • dostarczenie uczestnikom narzędzi i technik, które mogą wykorzystać w procesie tworzenia innowacji: od pomysłu, poprzez realizację i komercjalizację.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pogłębienie wiedzy niezbędnej do pracy w przedstawicielstwach gospodarczych i dyplomatycznych za granicą oraz instytucjach krajowych (urzędy centralne, wojewódzkie, lokalne), rozwijających szerokie kontakty międzynarodowe. Studia oferują też wiedzę przydatną dla osób wiążących swoją karierę zawodową z pracą w organizacjach i instytucjach, których działalność nakierowana jest na przygotowanie do reprezentowania interesów Polski m.in. w Unii Europejskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA TRANSPORTU I SPEDYCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zdobyta w czasie studiów wiedza pomoże absolwentom zrozumieć: zasady funkcjonowania gospodarki transportowej i rynków transportowych, specyfikę funkcjonowania i zarządzania zarówno przedsiębiorstwami transportowymi i spedycyjnymi, jak i transportem w przemyśle i handlu, rolę samorządu gospodarczego i instytucji państwowych w branży TSL. Studia stanowią także pomoc dla osób planujących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE MARKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką/portfelem marek przedsiębiorstwa.

  ​Studia skierowane są do kierowników marek, kierowników produktów, pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych, domów mediowych, pracowników działów PR oraz innych osób:

  • pragnących pogłębić wiedzę na temat strategicznych aspektów zarządzania marką jako istotnym niematerialnym aktywem przedsiębiorstwa,
  • zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat specyfiki działań związanych z kreowaniem silnej marki,
  • pragnących poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności na temat przygotowywania i wdrażania operacyjnego programu działań dla marki,
  • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia i wykorzystania marki jako czynnika przewagi konkurencyjnej firmy na rynku,
  • pragnących poszerzyć umiejętności w zakresie zarządzania portfelem marek przedsiębiorstwa,
  • zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat mechanizmów oddziaływania marki na decyzje zakupowe nabywców,
  • pragnących poszerzyć wiedzę o metodach badań marketingowych służących podejmowaniu optymalnych decyzji odnośnie do marki,
  • pragnących poznać nowe techniki komunikowania atrybutów marki,
  • zainteresowanych problematyką współpracy przedsiębiorstw z agencjami reklamowymi i domami mediowymi w zakresie kreowania marki,
  • pragnących poszerzyć wiedzę o korelacjach między kreowaniem marki / marek a tworzeniem jednolitego wizerunku przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NA RYNKU DÓBR I MAREK LUKSUSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie (0)