• ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów etyka - mediacje i negocjacje

  Absolwent zna główne koncepcje etyczne typowe dla kultury europejskiej i umie je wykorzystać w pracy zawodowej. Zna normy moralne, wartości oraz przepisy prawa stanowionego. Posiada wiedzę odnośnie do kodeksów etycznych. Ma wiedzę dotyczącą sposobów komunikowania interpersonalnego, zawodowego i społecznego, wiedzę z zakresu psychologii konfliktu oraz mediacji i negocjacji.

  Zna regulacje prawne dotyczące przeprowadzania mediacji i negocjacji, strategii i technik negocjacyjnych oraz stylów mediacji. Zna metody perswazji i wywierania wpływu. Posiada rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania danych sytuacji, analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań oraz prowadzenia rozmowy z interesariuszami.

  Potrafi analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów, potrafi wybierać strategie i techniki negocjacyjne oraz właściwe procedury stosowane w mediacjach. Posiada umiejętność spisywania umów i konstruowania ugód mediacyjnych. Umie przygotowywać ustne wystąpienia jako mediator i negocjator.

  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ciągle doskonali warsztat zawodowy. Potrafi współpracować w grupie oraz określać cele i środki służące realizacji wyznaczonego zadania. Rozumie konieczność stosowania etycznych zasad w mediacjach i negocjacjach. Posiada wszechstronną wiedzę z zakresu etyki, jej historii, działów oraz najnowszych nurtów. Zna etyczne sposoby rozwiązywania konfliktów. Potrafi przeprowadzać mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych, zachowując kulturę etyczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów filozofia

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów licencjackich z filozofii posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do kompetentnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturowym oraz politycznym. Jego wiedza z zakresu filozofii, historii idei, socjologii, psychologii, metodologii nauk orz historii nauki daje mu podstawę do dokonywania rzeczowej analizy i krytyki większości sporów światopoglądowych i ideologicznych obecnych w przestrzeni medialnej.

  Ponadto, dzięki nabytej w toku studiów, swobodzie operowania językiem i umiejętności krytycznego myślenia absolwent posiada łatwość w komunikowaniu i uzasadnianiu racji dla zajmowanego przez siebie stanowiska. Kompetencje zyskiwane w trakcie studiów z filozofii pozwalają na odnalezienie się w ramach niemal każdej profesji. Szczególnie jednak przygotowują do pracy kreatywnej i innowacyjnej, czyli takiej, która wymaga nieszablonowego myślenia oraz umiejętności widzenia danego zagadnienia z wielu różnych perspektyw. Stąd też, skierowane są one przede wszystkim do osób chcących poznać, zrozumieć i kreować otaczającą ich rzeczywistość.

  Studia II stopnia

  Absolwent zna w stopniu poszerzonym nurty filozoficzne i główne systemy filozofii Zachodu i innych kręgów cywilizacyjnych, co uzupełnia znajomość doktryn wielkich religii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii człowieka, a także filozofii społecznej i politycznej, zarówno w ujęciu opisowym, jak i normatywnym.

  Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz wiedze i świadomość podstawowych dylematów etycznych współczesnego świata. Stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz różnych zjawisk społecznych. Ma rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji społecznych i edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Potrafi integrować i wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii, etyki w celu analizy złożonych problemów społecznych i badawczych. 

  Absolwent po specjalności badawczo-rozwojowej posiada pogłębiona świadomość społeczno-ekonomicznych oraz kulturowych uwarunkowań otaczającego go świata oraz gruntowną wiedzę na temat psycho-biologicznych czynników warunkujących funkcjonowanie jednostek. Posiada także umiejętności krytycznego myślenia, gromadzenia i opracowywania informacji (danych) oraz swobodnego operowania słowem. Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania pracy o charakterze naukowo-badawczym, kreatywnym, twórczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska
  • Specjalność badawczo-rozwojowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOGNITYWISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów kognitywistyka

  Studia mają na celu zapoznanie studentów ze stanem badań w naukach kognitywnych, to znaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat funkcjonowania systemu poznawczego człowieka i innych zwierząt z różnych perspektyw dziedzinowych, a także z filozoficznymi i etycznymi wnioskami, jakie można na podstawie tej wiedzy wyciągnąć.

  Ponadto studenci zapoznają się z podstawami informatyki oraz z najnowszymi sposobami modelowania zdolności poznawczych w systemach sztucznych. Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITYKA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów politka społeczna

  Absolwent kierunku polityka społeczna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym jest w stanie rozumieć i interpretować procesy zachodzące we współczesnym świecie rzutujące na sytuację jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i społeczeństwa w perspektywie globalnej.

  Kwalifikacje z zakresu socjologii, nauk o polityce i administracji, a szczególnie wybranych polityk publicznych, umożliwiają mu podejmowanie ról obywatelskich i działań w służbie publicznej. Trenowane umiejętności komunikowania, samorozwoju, krytycznego oceniania dysfunkcji w sferze publicznej, legalizmu i wrażliwości społecznej oraz umiejętności współpracy i współdziałania, pozostają w ścisłym związku z misją edukacyjną i strategią rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  Absolwent ponadto uzyskuje wiedzę, umiejętności z zakresu stosowania właściwych dla realizacji polityki społecznej instrumentów, narzędzi i metod. Potrafi wykonywać podstawowe badania prostych zjawisk i problemów społecznych oraz współpracować ze środowiskiem społecznym i zawodowym.

  W związku z powyższym znajduje zatrudnienie w sektorze publicznym (np. w administracji państwowej, w jednostkach samorządowych, instytucjach rynku pracy), prywatnym (np. w przedsiębiorstwach realizujących badania i kampanie społeczne, zajmujących się rynkiem pracy, ubezpieczeniami, badaniem problemów i zasobów środowisk lokalnych, zarządzaniem środkami unijnymi) oraz pozarządowym (stowarzyszenia i fundacje zajmujące się m.in. rynkiem pracy, pomocą społeczną, badaniami i kampaniami społecznymi). Absolwent kierunku polityka społeczna uzyskuje możliwość podejmowania stanowisk specjalistycznych, analitycznych z zakresu realizacji projektów dotyczących rynku pracy, usług społecznych i human resources.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów socjologia

  Absolwent posiada ogólną, ugruntowaną teoretycznie wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii i rozumie różnice między nimi. Zna także metody i techniki (zarówno ilościowe, jak i jakościowe), którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna. Absolwent potrafi zastosować wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki, do konkretnych problemów społecznych społeczeństwa polskiego.

  Potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu studiowanej dyscypliny. Wreszcie absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i dezorganizacja społeczna
  • Socjologia biznesu i zarządzania

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i dezorganizacja społeczna
  • Socjologia biznesu i zarządzania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zdobycia zatrudnienia w instytucjach oświatowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych.

  Sylwetka absolwenta

  Menadżer kultury, oświaty i organizacji pozarządowych posiada obszerną wiedzę w zakresie:

  • teoretycznego i praktycznego sposobu zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi;
  • szeroko rozumianej kultury, oświaty i struktury organizacji pozarządowych, ich historii oraz zachodzących w nich zmianach oraz umiejętność udostępniania tej wiedzy innym;
  • procesu komunikowania się oraz pracy z mediami i otoczeniem organizacji;
  • prawa administracyjnego i oświatowego niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego;
  • metod badania i analizy wytworów kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)