• ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Etyka – Mediacje i negocjacje to unikatowa możliwość zdobycia dwukierunkowego wykształcenia w ramach nauczania etyki oraz prowadzenia mediacji i negocjacji. Studenci uzyskują wiedzę o głównych koncepcjach etycznych, znają normy moralne i wartości w ramach obowiązujących kodeksów etycznych i umieją je wykorzystać w pracy nauczyciela etyki. Jako mediatorzy i negocjatorzy potrafią analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów oraz wybierać właściwe techniki i procedury stosowane w mediacjach w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Potrafią spisywać umowy i konstruować ugody mediacyjne. Studenci dzięki szerokiej ofercie praktyk zawodowych w trakcie trwanie studiów zdobywają doświadczenie zawodowe, tak poszukiwane na rynku pracy. Duża liczba zajęć warsztatowych z działającymi na rynku zawodowymi mediatorami pozwala na rzetelne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etyka - mediacje i negocjacje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etyka - mediacje i negocjacje jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia filozoficzne dają to, co najcenniejsze - rozumienie świata i siebie. Kształcą umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Uczą kreatywności i elastyczności myślowej. Rozwijają umiejętności radzenia sobie z nowymi, niespotykanymi wcześniej wyzwaniami. Studenci filozofii, wbrew obiegowym opiniom, bez trudu znajdują pracę i często zajmują kierownicze stanowiska, gdyż szybko się uczą i potrafią w sposób niestandardowy i całościowy patrzeć na napotkane problemy. Kierunek ma charakter elitarny. Studia skierowane są do osób ciekawych świata, chcących świadomie i szeroko ukształtować swoje horyzonty myślowe. Są świetną opcją dla osób studiujących lub zamierzających podjąć drugi kierunek studiów. Filozofia pozwala bowiem znaleźć głębsze podstawy i lepsze rozumienie wiedzy pozyskanej w ramach danej dziedziny.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kognitywistyka jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie dziedzin nauki. Ma charakter wybitnie interdyscyplinarny. Obejmuje wiedzę z zakresu takich dyscyplin i subdyscyplin jak: filozofia umysłu, psychologia poznawcza, językoznawstwo kognitywne, neuronauki, nauki o sztucznej inteligencji. Studia kognitywistyczne dostarczają nie tylko wiedzy w tym zakresie, ale umożliwiają też zdobycie wielu umiejętności i kompetencji (miękkich i twardych), co czyni z kognitywisty atrakcyjnego pracownika na zmieniającym się rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku polityka społeczna jest wykształcenie absolwenta, który będzie posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie polityki społecznej. Studia umożliwiają podjęcie pracy  w instytucjach administracji publicznej, samorządowej, w sektorze organizacji pozarządowych, w regionalnych ośrodkach polityki społecznej (ROPS), w instytucjach  pomocy społecznej, w powiatowych urzędach pracy (PUP), w branży ubezpieczeniowej (np. ZUS, KRUS, komercyjne firmy ubezpieczeniowe

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • jeden przedmiot wybrany spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia socjologiczne w IFiS UP prowadzone są od 2007 roku. Instytut tworzy cenione w kraju grono wykładowców oraz ekspertów i badaczy-praktyków. Program studiów jest dostosowany do wymagań rynku pracy i obejmuje szereg przedmiotów o charakterze stosowanym, co gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trwania studiów możliwe jest dzięki dużej liczbie zajęć badawczych i warsztatowych już od pierwszego roku studiów licencjackich (przykładowo: Warsztat badacza: badania ilościowe i jakościowe; Sztuka raportowania; Desk research w praktyce), jak też poprzez udział w projektach badawczych oraz stażach i praktykach w renomowanych firmach i instytucjach, z którymi współpracuje Instytut. Na studiach II stopnia, w zależności od wybranej specjalności studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach poświęconych zagadnieniom patologii społecznej, współczesnym uzależnieniom, kryminalistyce lub też badaniom i tworzeniu przekazów medialnych, technikom multimedialnym, reklamie i różnym dziedzinom sztuki.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia w zakresie:

  • wiedzy humanistycznej i społecznej niezbędnej do zarządzania instytucjami kultury, oświaty i organizacjami pozarządowymi, przydatnej w zdobyciu zatrudnienia w szerokim spektrum zmiennego rynku pracy
  • wiedzy o szeroko rozumianej kulturze i oświacie, ich historii, współczesnym statusie i zachodzących w nich zmianach
  • umiejętności zarządzania projektami, rozumowania, argumentowania i komunikowania, niezbędnych w pracy oraz umiejętności planowania i organizowania działalności zespołowej
  • umiejętności rozwiązywania dylematów zawodowych z zachowaniem zasad szacunku wobec odmiennych poglądów
  • umiejętności popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy poprzez organizację imprez kulturalnych, aktywizację lokalnych społeczności i promocję działań rozwijających sferę kulturowo-oświatową
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)