• ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent zna główne koncepcje etyczne typowe dla kultury europejskiej i umie je wykorzystać w pracy zawodowej. Zna normy moralne, wartości oraz przepisy prawa stanowionego. Posiada wiedzę odnośnie do kodeksów etycznych. Ma wiedzę dotyczącą sposobów komunikowania interpersonalnego, zawodowego i społecznego, wiedzę z zakresu psychologii konfliktu oraz mediacji i negocjacji.

  Zna regulacje prawne dotyczące przeprowadzania mediacji i negocjacji, strategii i technik negocjacyjnych oraz stylów mediacji. Zna metody perswazji i wywierania wpływu. Posiada rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania danych sytuacji, analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań oraz prowadzenia rozmowy z interesariuszami.

  Potrafi analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów, potrafi wybierać strategie i techniki negocjacyjne oraz właściwe procedury stosowane w mediacjach. Posiada umiejętność spisywania umów i konstruowania ugód mediacyjnych. Umie przygotowywać ustne wystąpienia jako mediator i negocjator.

  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ciągle doskonali warsztat zawodowy. Potrafi współpracować w grupie oraz określać cele i środki służące realizacji wyznaczonego zadania. Rozumie konieczność stosowania etycznych zasad w mediacjach i negocjacjach. Posiada wszechstronną wiedzę z zakresu etyki, jej historii, działów oraz najnowszych nurtów. Zna etyczne sposoby rozwiązywania konfliktów. Potrafi przeprowadzać mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych, zachowując kulturę etyczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etyka - mediacje i negocjacje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etyka - mediacje i negocjacje jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów licencjackich z filozofii posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do kompetentnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturowym oraz politycznym. Jego wiedza z zakresu filozofii, historii idei, socjologii, psychologii, metodologii nauk orz historii nauki daje mu podstawę do dokonywania rzeczowej analizy i krytyki większości sporów światopoglądowych i ideologicznych obecnych w przestrzeni medialnej.

  Ponadto, dzięki nabytej w toku studiów, swobodzie operowania językiem i umiejętności krytycznego myślenia absolwent posiada łatwość w komunikowaniu i uzasadnianiu racji dla zajmowanego przez siebie stanowiska. Kompetencje zyskiwane w trakcie studiów z filozofii pozwalają na odnalezienie się w ramach niemal każdej profesji. Szczególnie jednak przygotowują do pracy kreatywnej i innowacyjnej, czyli takiej, która wymaga nieszablonowego myślenia oraz umiejętności widzenia danego zagadnienia z wielu różnych perspektyw. Stąd też, skierowane są one przede wszystkim do osób chcących poznać, zrozumieć i kreować otaczającą ich rzeczywistość.

  Studia II stopnia

  Absolwent zna w stopniu poszerzonym nurty filozoficzne i główne systemy filozofii Zachodu i innych kręgów cywilizacyjnych, co uzupełnia znajomość doktryn wielkich religii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii człowieka, a także filozofii społecznej i politycznej, zarówno w ujęciu opisowym, jak i normatywnym.

  Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz wiedze i świadomość podstawowych dylematów etycznych współczesnego świata. Stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz różnych zjawisk społecznych. Ma rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji społecznych i edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Potrafi integrować i wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii, etyki w celu analizy złożonych problemów społecznych i badawczych. 

  Absolwent po specjalności badawczo-rozwojowej posiada pogłębiona świadomość społeczno-ekonomicznych oraz kulturowych uwarunkowań otaczającego go świata oraz gruntowną wiedzę na temat psycho-biologicznych czynników warunkujących funkcjonowanie jednostek. Posiada także umiejętności krytycznego myślenia, gromadzenia i opracowywania informacji (danych) oraz swobodnego operowania słowem. Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania pracy o charakterze naukowo-badawczym, kreatywnym, twórczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia mają na celu zapoznanie studentów ze stanem badań w naukach kognitywnych, to znaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat funkcjonowania systemu poznawczego człowieka i innych zwierząt z różnych perspektyw dziedzinowych, a także z filozoficznymi i etycznymi wnioskami, jakie można na podstawie tej wiedzy wyciągnąć.

  Ponadto studenci zapoznają się z podstawami informatyki oraz z najnowszymi sposobami modelowania zdolności poznawczych w systemach sztucznych. Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  matematyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku polityka społeczna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym jest w stanie rozumieć i interpretować procesy zachodzące we współczesnym świecie rzutujące na sytuację jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i społeczeństwa w perspektywie globalnej.

  Kwalifikacje z zakresu socjologii, nauk o polityce i administracji, a szczególnie wybranych polityk publicznych, umożliwiają mu podejmowanie ról obywatelskich i działań w służbie publicznej. Trenowane umiejętności komunikowania, samorozwoju, krytycznego oceniania dysfunkcji w sferze publicznej, legalizmu i wrażliwości społecznej oraz umiejętności współpracy i współdziałania, pozostają w ścisłym związku z misją edukacyjną i strategią rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  Absolwent ponadto uzyskuje wiedzę, umiejętności z zakresu stosowania właściwych dla realizacji polityki społecznej instrumentów, narzędzi i metod. Potrafi wykonywać podstawowe badania prostych zjawisk i problemów społecznych oraz współpracować ze środowiskiem społecznym i zawodowym.

  W związku z powyższym znajduje zatrudnienie w sektorze publicznym (np. w administracji państwowej, w jednostkach samorządowych, instytucjach rynku pracy), prywatnym (np. w przedsiębiorstwach realizujących badania i kampanie społeczne, zajmujących się rynkiem pracy, ubezpieczeniami, badaniem problemów i zasobów środowisk lokalnych, zarządzaniem środkami unijnymi) oraz pozarządowym (stowarzyszenia i fundacje zajmujące się m.in. rynkiem pracy, pomocą społeczną, badaniami i kampaniami społecznymi). Absolwent kierunku polityka społeczna uzyskuje możliwość podejmowania stanowisk specjalistycznych, analitycznych z zakresu realizacji projektów dotyczących rynku pracy, usług społecznych i human resources.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • jeden przedmiot wybrany spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent posiada ogólną, ugruntowaną teoretycznie wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii i rozumie różnice między nimi. Zna także metody i techniki (zarówno ilościowe, jak i jakościowe), którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna. Absolwent potrafi zastosować wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki, do konkretnych problemów społecznych społeczeństwa polskiego.

  Potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu studiowanej dyscypliny. Wreszcie absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Stopień: I REKRUTACJA

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zdobycia zatrudnienia w instytucjach oświatowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych.

  Sylwetka absolwenta

  Menadżer kultury, oświaty i organizacji pozarządowych posiada obszerną wiedzę w zakresie:

  • teoretycznego i praktycznego sposobu zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi;
  • szeroko rozumianej kultury, oświaty i struktury organizacji pozarządowych, ich historii oraz zachodzących w nich zmianach oraz umiejętność udostępniania tej wiedzy innym;
  • procesu komunikowania się oraz pracy z mediami i otoczeniem organizacji;
  • prawa administracyjnego i oświatowego niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego;
  • metod badania i analizy wytworów kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)