• POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia jest:

  • Przekazanie wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, determinantach działań i procesów politycznych; 
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać instytucje polityczne, procesy w nich i między nimi zachodzące oraz wykształcenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, a także rozpoznanych metod analizy naukowej;
  • Wykształcenie umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, realizacji prostych zadań badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.

  Celem studiów I stopnia, rozumianych jako studia zawodowe, jest ponadto przygotowanie absolwentów do podjęcia różnego typu karier zawodowych kojarzonych z personelem zaplecza partii politycznych, instytucji życia publicznego, w szczególności samorządu terytorialnego, organizacji III sektora oraz aktywnych ról pełnionych w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów, kompetencje społeczne i trening intelektualnej ciekawości mogą być wykorzystane w wielu nowych pojawiających się na rynku pracy zawodach, takich jak researcher, broker informacji, fundraiser.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe jest:

  • Przekazanie zaawansowanej wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o podmiotach stosunków międzynarodowych, sferach ich aktywności oraz o wielopłaszczyznowych, historycznych i współczesnych procesach w różnych regionach świata;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać złożoność środowiska międzynarodowego i procesów w nim zachodzących, funkcjonowanie wybranych instytucji międzynarodowych oraz struktur społecznych. Celem jest także wykształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy rejestrujących procesy międzynarodowe w ich wymiarze społecznym, politycznym, gospodarczym oraz kulturowym;
  • Wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy i interpretacji wybranych zjawisk, kreatywnego rozwiązywania określonych problemów, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umiejętności samodzielnego przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów i prac zespołowych czy też realizacji prostych prac badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)