• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów administracja

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów na kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim rozumie, ma i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego. Orientuje się w problematyce ekonomicznej, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w realizacji własnej ścieżki zawodowej.

  Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności pozwalają na samodzielne przygotowanie przez absolwenta ustnych i pisemnych wypowiedzi na temat istotnych zagadnień z dyscyplin naukowych związanych z administracją, na identyfikację oraz rozwiązywanie problemów merytorycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja sektora prywatnego
  • E-administracja
  • Koordynator polityk publicznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja sektora prywatnego
  • E-administracja
  • Koordynator polityk publicznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów ekonomia społeczna

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiada wszechstronną i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej.

  Potrafi poruszać się w obszarze wyznaczonym przez rynek, społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne państwo z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Zna i potrafi wykorzystywać komplementarne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nastawione dodatkowo na realizację celów społecznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych.

  Studia II stopnia

  W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna student kształci się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji i nauki prawne. Student uzyskuje wiedzę pozwalającą na ocenę zjawisk i procesów w perspektywie ekonomicznej i społecznej. Potrafi posługiwać się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania.

  Umie trafnie dobierać argumenty, zajmować i uzasadniać swoje stanowisko. Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi ekonomii społecznej na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych, zgodnie z interesami społeczności lokalnej i potrzebami rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nienauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes społecznie odpowiedzialny
  • Menedżer społeczny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nienauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes społecznie odpowiedzialny
  • Menedżer społeczny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów I stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów prawo

  Absolwent studiów posiadł wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w tym w dyscyplinie nauki prawne, nauki o polityce i administracji, czy ekonomia i finanse. Efekty, jakie osiągnął w procesie kształcenia obejmują poza wiedzą, także typowe dla dyscypliny nauk prawnych umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne.

  Postawa absolwenta cechuje się zwłaszcza prawidłowym postrzeganiem, identyfikowaniem i dążeniem do propagowania zasad ogólnie pojętej praworządności i sprawiedliwości społecznej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia służby w organach państwa na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa i wymagających tym samym posiadania wiedzy prawniczej, prawidłowo ocenia uniwersalne wartości moralne i kieruje się nimi.

  Absolwent posiadł profesjonalny warsztat prawniczy, w tym w szczególności poszerzone umiejętności urzędnicze, posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz wykładnią prawniczą. Umiejętnie identyfikuje problemy prawne i sprawnie, zgodnie z regułami sztuki prawniczej, potrafi je rozwiązywać, zarówno z wykorzystaniem doktryny i orzecznictwa, jak i z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej oraz wrażliwości społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (2)

Ika Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Cześć przyszli/potencjalni studenci! Jako studentka weteranka chciałabym Wam mocno polecić pójście na ekonomię społeczną. Jeśli tylko lubicie działać, poznawać ciekawe osóbki, sprawdzić się w praktyce, to serdecznie polecam uwadze. :) Dodatkowo atmosfera studiowania jest bardzo przyjemna. :) Ja np. zupełnie nie jestem dobra w ekonomie, ale już w ekonomie społeczną to bardziej. Ciekawe połączenie tych dwóch światów. Świata liczb i świata działań społecznych. Myślę, że niejeden znajdzie coś dla siebie na tym kierunku.

Maja W odpowiedzi do: Ika odpowiedz

A jak z praca po takim kierunku?