Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

ul. Podchorążych 2, pok. 234

30-084 Kraków

tel. 12 662 62 11

ipae@up.krakow.pl

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, pok. 234

30-084 Kraków

tel. 12 662 62 11

ipae@up.krakow.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów administracja

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów na kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim rozumie, ma i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego. Orientuje się w problematyce ekonomicznej, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w realizacji własnej ścieżki zawodowej.

  Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności pozwalają na samodzielne przygotowanie przez absolwenta ustnych i pisemnych wypowiedzi na temat istotnych zagadnień z dyscyplin naukowych związanych z administracją, na identyfikację oraz rozwiązywanie problemów merytorycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja sektora prywatnego
  • E-administracja
  • Koordynator polityk publicznych
  • Administracja samorządowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja sektora prywatnego
  • E-administracja
  • Koordynator polityk publicznych
  • Administracja samorządowa

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów. Przy jednakowych ocenach decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia (licencjackich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów ekonomia

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia uzyskuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiada wszechstronną i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej.

  Potrafi poruszać się w obszarze wyznaczonym przez rynek, społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne państwo z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Zna i potrafi wykorzystywać komplementarne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nastawione dodatkowo na realizację celów społecznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych.

  Studia II stopnia

  W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia student kształci się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji i nauki prawne. Student uzyskuje wiedzę pozwalającą na ocenę zjawisk i procesów w perspektywie ekonomicznej i społecznej. Potrafi posługiwać się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania.

  Umie trafnie dobierać argumenty, zajmować i uzasadniać swoje stanowisko. Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi ekonomii społecznej na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych, zgodnie z interesami społeczności lokalnej i potrzebami rynku pracy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia społeczna
  • Ekonomia przedsiębiorstwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer społeczny
  • Doradztwo finansowo-podatkowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia społeczna
  • Ekonomia przedsiębiorstwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer społeczny
  • Doradztwo finansowo-podatkowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie). Absolwenci kierunków z obszaru nauk ekonomicznych otrzymują dodatkowe 10 punktów w procesie rekrutacji

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I GEOINFORMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów geodezja i geoinformacja

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • obsługi nowoczesnych instrumentów pomiarowych stosowanych w branży geodezyjnej i geoinformacyjnej oraz wykonywania z ich udziałem pomiarów terenowych,
  • pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych oraz nieprzestrzennych w dedykowanych do tego celu specjalistycznych programach – zarówno komercyjnych, jak i open source,
  • przeprowadzania analiz przestrzennych oraz przygotowywania opracowań kartograficznych,
  • sporządzania projektów technicznych, raportów oraz innych opracowań na potrzeby zarządzania przestrzenią,
  • posługiwania się strukturalnym językiem zapytań oraz wybranymi językami programowania w popularnych środowiskach programistycznych,
  • tworzenia baz danych i zarządzania nimi.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z matematyki/informatyki na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z matematyki na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • GEOPOLITYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów geopolityka

  Po przyjęciu pracy dyplomowej, zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwent zna relacje zachodzące między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej, kulturowej), a decyzjami administracyjnymi, procesami społecznymi i gospodarczymi oraz polityką państwa, czy przedsiębiorstw i realizacją ich interesów. Zna podstawowe procesy, które zachodzą na arenie międzynarodowej i krajowej, w społeczeństwie i gospodarce światowej.

  Wie przy tym o potrzebie uwzględniania cyrkulacji informacji niejawnych oraz stosowanych powszechnie technik manipulacji politycznej, w tym działalności związanej z wojną informacyjną, a także uwarunkowań ideologicznych różnych polityk państwowych na świecie. Posiada wiedzę z zakresu geopolityki klasycznej i neoklasycznej, a znajomość geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej (w ujęciu ogólnym i regionalnym) umożliwia mu branie udziału w analizowaniu specyfiki regionalnej w geopolityce.

  Zna podstawy racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego dla celów ochrony infrastruktury krytycznej, co pozwala mu współtworzyć opinie i brać udział w gremiach badawczych i decyzyjnych. W tym względzie jest cenny dla władz lokalnych (gmina, powiat), regionalnych (województwo), państwowych, wojskowych oraz dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Umie posługiwać się literaturą naukową, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, podstawowymi instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku w terenie, posługuje podstawowymi programami GIS (Geographic Information System).

  Wykazuje przy tym zdolność do samodzielnej oceny dostępnych materiałów pod względem logicznym i merytorycznym. Potrafi brać udział w badaniach i rozpoznaniu w terenie, w tym zbiera podstawowe dane o komponentach środowiska przyrodniczego oraz dokonuje podstawowej analizy funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych różnej skali układów przestrzennych dla potrzeb przygotowania strategii zagospodarowania terenu, korporacyjnych, medialnych i polityczno-administracyjnych, w tym wojskowych. Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować podstawowe dane o konfliktach na świecie, a uzyskane wyniki potrafi przedstawić, stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 zdawanych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru geografii, albo historii, albo wiedzy o społeczeństwie, albo filozofii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Na podstawie sumy średniej ocen ze wszystkich przedmiotów i średniej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony tworzony jest ranking.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej - kierunek studiów gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

  Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

  studia 3,5 letnie I stopnia, inżynierskie jest kierunkiem dla osób, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę inżynieryjną z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznogospodarczego na poziomie lokalnym, regionalym i krajowym oraz poznać procesy tworzenia, fukncjonowania i zarządzania rynkiem nieruchomości w warunkach zmieniającego się otoczenia.
  Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami to jedyny kierunek, w toku którego:

  • Uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz poznasz metody wyceny nieruchomości i zagadnienia związane z utrzymaniem obiektów
  • Zostaniesz przygotowany do egzaminu państwowego w celu ubiegania się o licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika nieruchomości
  • Nabędziesz wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w firmach i instytucjach działających na rzecz kształtowania przestrzeni geograficznej i planowania przestrzennego
  • Będziesz brać czynny udział w tworzeniu propozycji lokalnych i regionalnych strategii rozwoju
  • Nauczysz się opracowywać analizy przestrzenne do celów gospodarczych i społecznych, w tym wpływu inwestycji publicznych na zmiany otoczenia
  • Będziesz wykonywał projekty, w tym z zakresu infrastruktury technicznej oraz sporządzał dokumenty planistyczne
  • Poznasz proces zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w tym obowiązujące regulacje prawne i stosowane analizy ekonomiczne

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarka odnawialnymi źródłami energii
  • Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
  • Rozwój lokalny i regionalny

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • KRYMINALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Absolwent kierunku Kryminalistyka studia I stopnia ma zaawansowaną wiedzę pozwalającą zrozumieć rzeczywistość społeczną i jej aspekty związane z przestępczością. Posiada wiedzę o prawie penalnym oraz o innych gałęziach prawa z nim związanych. Zna odniesienia biologii i fizyki do metod kryminalistycznych, psychologii dot. postępowania ludzkiego, funkcjonowania człowieka i mechanizmów jego zachowań. Ma także wiedzę w zakresie społecznych, gospodarczych i ekonomicznych uwarunkowań przestępczości krajowej jak i międzynarodowej.

  W trakcie studiów na kierunku Kryminalistyka studia II stopnia, Absolwent zdobył pogłębioną i rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności pozwalające zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Ma pogłębioną wiedzę o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminalistyce, kryminologii, wiktymologii, polityce kryminalnej i fizyce. Ma szczegółową wiedzę dotyczącą metod popełniania przestępstw, zna zasady ich wykrywania z zastosowaniem biologiczno-fizycznych technik kryminalistycznych. Potrafi stosować profesjonalne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. techniki i taktyki kryminalistycznej wykorzystywane przez organy ścigania. Potrafi także analizować uwarunkowania przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Nowa matura -średnia wyników egzaminu maturalnego: z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony–część pisemna) oraz z języka obcego nowożytnego(poziom podstawowy lub rozszerzony–część pisemna) oraz z jednego z następujących przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna): wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, fizyka (w przypadku, gdy kandydat zdał egzamin maturalny z dwóch lub więcej wskazanych przedmiotów, uwzględnia się ten przedmiot, z którego wynik jest najwyższy).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie)

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów logistyka

  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka, absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności związane z logistyką z zakresu dyscyplin naukowych takich jak: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, zarządzanie i jakość, a także z zakresu nauk prawnych i przyrodniczych.

  Absolwent zna i rozumie przebieg i uwarunkowania procesów logistycznych w organizacji i w jej otoczeniu. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji zjawisk z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych oraz wskazania efektywnych rozwiązań logistycznych. Absolwent studiów na kierunku logistyka posiada umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy zawodowej związanej z logistyką, w tym szczególnie w pracy zespołowej i obsłudze klienta. Zna język obcy oraz potrafi posługiwać się nim w zakresie ogólnym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Logistyka, absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności związane z logistyką z zakresu dyscyplin naukowych takich jak: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, zarządzanie i jakość, ekonomia i finanse, a także z zakresu nauk prawnych i przyrodniczych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka publiczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka międzynarodowa (nienauczycielska)
  • Menedżer logistyki (nienauczycielska)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka publiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka międzynarodowa (nienauczycielska)
  • Menedżer logistyki (nienauczycielska)

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie na studia następuję na podstawie listy rankingowej średniej oceny ze studiów (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów prawo

  Absolwent studiów posiadł wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w tym w dyscyplinie nauki prawne, nauki o polityce i administracji, czy ekonomia i finanse. Efekty, jakie osiągnął w procesie kształcenia obejmują poza wiedzą, także typowe dla dyscypliny nauk prawnych umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne.

  Postawa absolwenta cechuje się zwłaszcza prawidłowym postrzeganiem, identyfikowaniem i dążeniem do propagowania zasad ogólnie pojętej praworządności i sprawiedliwości społecznej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia służby w organach państwa na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa i wymagających tym samym posiadania wiedzy prawniczej, prawidłowo ocenia uniwersalne wartości moralne i kieruje się nimi.

  Absolwent posiadł profesjonalny warsztat prawniczy, w tym w szczególności poszerzone umiejętności urzędnicze, posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz wykładnią prawniczą. Umiejętnie identyfikuje problemy prawne i sprawnie, zgodnie z regułami sztuki prawniczej, potrafi je rozwiązywać, zarówno z wykorzystaniem doktryny i orzecznictwa, jak i z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej oraz wrażliwości społecznej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  język polski oraz historia lub wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Turystyka i rekreacja jest kierunkiem dla osób, które są ciekawe świata i fascynują się podróżami. Program studiów umożliwia nabycie wiedzy ogólnej z zakresu m.in. nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także wiedzy i umiejętności branżowych. Interdyscyplinarność kierunku sprawia, że jego absolwenci są pożądani na współczesnym, globalizującym się rynku pracy.

  Studiując turystykę i rekreację na Uniwersytecie Pedagogicznym:

  • zdobędziesz praktyczne umiejętności potrzebne do podjęcia pracy na rynku turystycznym;
  • zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. naukspołecznych, ekonomicznych i przyrodniczych;
  • zrozumiesz zjawiska zachodzące w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej;
  • zdobędziesz umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej,organizowania pracy i czasu wolnego oraz przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych;
  •  nabędziesz kompetencje w zakresie planowania i organizowania wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, kolonie,obozy wędrowne itd.);
  •  nabędziesz kompetencje społeczne i kulturowe niezbędne do pracy w turystyce i zespołach międzynarodowych;
  • nauczysz się sprawnego posługiwania literaturą i różnymi źródłami informacji (Internetem, materiałami kartograficznymi, odbiornikiem GPS itp.);
  • poszerzysz swoje horyzonty oraz nabędziesz szeroką wiedzę dotyczącą wielu regionów turystycznych w Polsce i na świecie.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja w turystyce i rekreacji
  • Hotelarstwo
  • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po polsce
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w turystyce
  • Turystyka biznesowa
  • Turystyka kulturowa
  • Turystyka przygodowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Animacja w turystyce i rekreacji
  • Hotelarstwo
  • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po polsce
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w turystyce
  • Turystyka biznesowa
  • Turystyka kulturowa
  • Turystyka przygodowa

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym z geografii wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna lub ochrona środowiska; Egzamin w formie testu pisemnego z geograficznych podstaw turystyki dla osób z dyplomem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Ika Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Cześć przyszli/potencjalni studenci! Jako studentka weteranka chciałabym Wam mocno polecić pójście na ekonomię społeczną. Jeśli tylko lubicie działać, poznawać ciekawe osóbki, sprawdzić się w praktyce, to serdecznie polecam uwadze. :) Dodatkowo atmosfera studiowania jest bardzo przyjemna. :) Ja np. zupełnie nie jestem dobra w ekonomie, ale już w ekonomie społeczną to bardziej. Ciekawe połączenie tych dwóch światów. Świata liczb i świata działań społecznych. Myślę, że niejeden znajdzie coś dla siebie na tym kierunku.

Maja W odpowiedzi do: Ika odpowiedz

A jak z praca po takim kierunku?